Ceadúnais Seilge Fia

Eolas

Speiceas faoi chosaint in Éirinn iad fianna faoin Acht um Fhiadhúlra, 1976 (arna leasú) agus is coir thromchúiseach í seilg a dhéanamh orthu gan cheadúnas. Déanann maoirseoirí caomhnaithe fiadhúlra atá fostaithe ag an tSeirbhís Pháirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) bainistíocht ar na fianna fiáine in Éirinn, ina measc tá an fia rua, an fia fionn, an fia den chineál Sika agus muinseac mar aon leis an bhfia croschineálach. Is cuid den Roinn Ealaíon, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta an NPWS.

Braitheann líon na gceadúnas seilge fia fhiáin a eisíonn an NPWS ó bhliain go bliain ar éileamh agus ar bhainistíocht na bhfianna fiáine. Tagann athrú ar an séasúr oscailte in Éirinn ó bhliain go bliain, chomh maith, ag brath ar láthair agus ar speiceas na bhfianna. Taobh amuigh den séasúr oscailte seilge, féadfaidh úinéirí talún iarratas a dhéanamh ar cheadúnas faoi Alt 42 leis an líon fianna ar a dtalamh a ghearradh siar má tá díobháil á déanamh acu.

Is mar seo a leanas an Séasúr Oscailte in Éirinn chun fianna a sheilg:

Séasúr oscailte le haghaidh seilg fianna
Saghas an fhia Tréimhse sheilge Cá háit sa Stát?
Fia Buí Fireann Ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig Gach contae
Fia Buí Baineann agus gan Bheann Ón 1 Samhain go dtí an 28 Feabhra Gach contae
Fia Sika Fireann Ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig Gach contae
Fia Sika Baineann agus gan Bheann Ón 1 Samhain go dtí an 28 Feabhra Gach contae
Fia Rua Fireann Ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Nollaig Gach contae seachas Ciarraí
Fia Rua Baineann agus gan Bheann Ón 1 Samhain go dtí an 28 Feabhra Gach contae seachas Ciarraí
Fia Muinseaic Ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31 Lúnasa Gach contae

Déanann an tSeirbhís Pháirceanna agus Fiadhúlra próiseáil ar iarratais ar cheadúnais seilge fia. Eisítear ceadúnais gan aon táille a ghearradh, faoi réir go gcomhlíontar roinnt rialacha.

Rialacha

Ní féidir leat fia a sheilg in Éirinn gan cheadúnas agus i measc na bpionós gur féidir a ghearradh mar gheall ar fhia a sheilg gan cheadúnas tá fíneálacha agus/nó téarma príosúnachta, nó an dá rud. Ní féidir fia a sheilg ach ar feadh na tréimhse atá luaite ar do cheadúnas.

Ní mór duit a bheith os cionn 16 bliana d’aois chun ceadúnas a bheith agat.

Is féidir le duine d’aon náisiúntacht ceadúnas a bheith aige/aici.

Ní mór duit do cheadúnas a sholáthar má iarrann aon duine le húdarás ort é sin a dhéanamh (duine le húdarás é Garda nó oifigeach caomhnaithe atá fostaithe ag an NPWS).

Is coir í aon athrú a dhéanamh ar cheadúnas seilge nó é a mhilleadh ar aon bhealach agus is féidir fíneálacha nó príosúnacht a ghearradh ar dhuine nó an dá rud dá bharr.

Más mian leat fia a sheilg ar thalamh duine eile, ní mór duit fianaise a chur ar fáil nuair a dhéanann tú iarratas ar an gceadúnas go bhfuil cead faighte agat ó úinéir na talún sin. Is é 100 acra (42 heicteár achar íosta na dtailte iomlána).

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar cheadúnas le linn an tséasúir oscailte nó dhúnta ach ní féidir leat fia a sheilg ach nuair a cheadaítear duit.

Ní mór duit sonraí maidir le d’arm tine (gunna) a chur ar fáil nuair atá ceadúnas á lorg agat. Teastaíonn arm tine de chailibre .220/.250, ar a laghad, a úsáideann urchair 60 gráinne meáchain ar a laghad, go dlíthiúil chun fia a sheilg. Níor mhór go mbeadh gach arm tine in Éirinn cláraithe agus ceadúnaithe.

Ní mór duit do dháta breithe a sholáthar.

Ceadúnais Seilge Fia

beidh an t-eolas seo a leanas ar an gceadúnas seilge fia a eiseofar duit:

  • D’ainm agus do sheoladh
  • Uimhir an cheadúnais
  • Faisnéis faoin Acht um Fhiadhúlra, 1976 (arna leasú)
  • Síniú an oifigigh údaraithe a d’eisigh an ceadúnas
  • Do shíniú.

Airm Tine

Más mian leat ceadúnas seilge fia a fháil, ní mór duit sonraí maidir le d’arm tine (gunna) a chur ar fáil nuair a chuireann tú d’iarratas ar cheadúnas seilge fia ar aghaidh. Eisíonn Coimisinéir na nGardaí ceadúnais arm tine do ghunnaí a úsáidtear le fia a sheilg tríd an stáisiún áitiúil Gardaí. Baineann srianta tábhachtacha le húsáid agus scaoileadh na n-arm dainséarach seo.

D’fhéadfadh go mbeadh an Garda áitiúil ag iarraidh ort fianaise a chur ar fáil go bhfuil slándáil chuí agat sa teach, uimhreacha fóilió talún má tá an t-arm le scaoileadh ar do chuid talún agus ceadúnas seilge fia sula gcuireann siad deimhniú arm tine ar fáil duit. Murar úinéir talún thú, d’fhéadfadh sé go mbeadh ort fianaise scríofa a chur ar fáil ó thriúr úinéirí talún go bhfuil cead agat seilg a dhéanamh ar a dtalamh, chomh maith le ceadúnas seilge fia sula n-eiseofar deimhniú arm tine duit.

Ní mór duit na ceanglais riachtanacha a chomhlíonadh má bhíonn tú ag teacht ar cuairt ó thír eile agus airm tine á iompórtáil agat chun críocha spóirtiúla.

Rataí

Ní ghearrtar aon táille ar cheadúnais seilge fia.

Conas iarratas a dhéanamh

D'fhéadfá iarratas a dhéanamh ar cheadúnas don séasúr atá le teacht, ní féidir r na ceadúnais seo a eisiúint áfach go dtí Mí LúnasaY

chun do cheadúnas Seilge Fianna a fháil in am don séasúr nua ní mór duit cur isteach air roimh dheireadh mhí an Mheithimh agus moltar duit cur isteach air chomh luath agus is féidir.

Comhlánaigh an Fhoirm iarratais ar Cheadúnas Seilge Fia atá ar fáil ón tSeirbhís Pháirceanna agus Fiadhúlra agus is féidir an fhoirm a íoslódáil óna láithreán gréasáin. Mura bhfuil sé i gceist agat seilg a dhéanamh ar do thalamh féin, ní mór duit fianaise i scríbhinn a chur ar fáil ón úinéir talún a léiríonn go bhfuil cead agat seilg a dhéanamh ar a c(h)uid talún agus go bhfuil fianna ar an talamh sin. Ina theannta sin, beidh ort uimhir fóilió na dtailte a sholáthar. Féadtar teacht ar uimhreacha fóilió ó Sheirbhís Chlárlann na Talún an Údaráis Chlárúcháin Maoine.

Ní dhéantar breithniú ar iarratais ach amháin ar fhoirm iarratais atá go hiomlán comhlánaithe agus, má dheonaítear, beidh siad bailí don séasúr seilge sa bhliain ar leith sin. Eisítear an fhoirm iarratais do shealbhóirí reatha ceadúnais ar bhonn bliantúil.

Déanfaidh an tSeirbhís Pháirceanna agus Fiadhúlra scrúdú ar an iarratas, chomh maith leis an gcead atá faighte ón úinéir talún. Má bhí ceadúnas seilge fia eisithe duit i mbliain roimhe seo, iarrtar ort sonraí a thabhairt maidir leis na fianna a mharaigh tú (admhálacha mála) ar an bhfoirm iarratais le haghaidh gach iarratasóra. Déanann maoirseoirí caomhnaithe atá fostaithe ag an tSeirbhís Pháirceanna agus Fiadhúlra ar fud na tíre a chinntiú go bhfuil ag sealgairí na ceadúnais chuí seilge fia. Sa mhullach air sin, déanann maoirseoirí scrúdú ar iarratais nua ar cheadúnais.

Tá tú féin freagrach as a chinntiú go bhfuil an ceadúnas cuí seilge fia agus arm tine den chailibre ceart agat. Cuirfear an dlí ort má bhíonn tú ag seilg fia le harm tine nach bhfuil oiriúnach nó má bhíonn tú i mbun seilge ar aon bhealach eile.

Féadfaidh tú teacht ar thuilleadh faisnéise ar iarratas a dhéanamh ar cheadúnas anseo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An tSeirbhís Pháirceanna Náisiúnta agus Fiabheatha

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta
7 Plás Ely
Baile Átha Cliath 2
D02 TW98
Éire

Teil:(01) 888 3298
R-phost: wildlifelicence@ahg.gov.ie

Page edited: 20 November 2017