Gníomhaíochtaí caitheamh aimsire do dhaoine óga

Réamhrá

Cé go bhfuil athrú ag teacht ar chaitheamh aimsire agus an timpeallacht ina bhfuil daoine óga ag glacadh páirte i gcaitheamh aimsire, tá daoine óga in Éirinn fós ag glacadh páirte i réimse fairsing gníomhaíochtaí traidisiúnta caitheamh aimsire. Ina measc seo tá spóirt, clubanna, ceol, damhsa agus obair dheonach.

Tá díriú tréan ar ghníomhaíochtaí eagraithe, go háirithe i gcás déagóirí óga. De réir mar a éiríonn siad níos sine, aistríonn siad i dtreo gníomhaíochtaí níos ócáidí a dhéanann daoine óga a rialú iad féin. I measc na ngníomhaíochtaí níos ócáidí seo, tá clárscátáil, rothaíocht agus an t-idirlíon a úsáid, mar aon le ‘crochadh thart’ le cairde.

Beartas Náisiúnta Caitheamh Aimsire

In 2007, d’fhoilsigh Oifig an Aire Leanaí Teenspace – an Beartas Náisiúnta Caitheamh Aimsire do Dhaoine Óga. Is é cuspóir foriomlán an Bheartais Náisiúnta Caitheamh Aimsire creatlach a sholáthar chun na deiseanna oiriúnacha caitheamh aimsire do dhaoine óga idir 12 agus 18 mbliana a chur chun cinn. Tá sé d’aidhm ag an mbeartas gníomhaíochtaí eagraithe a chuimsiú mar aon leis na gníomhaíochtaí níos ócáidí faoina dtugann daoine óga san am saor a bhíonn acu.

Caiféanna óige

Fad a bhí an beartas á dhréachtú, shainaithin daoine óga go raibh gá le deiseanna ócáideacha caitheamh aimsire, go háirithe iad siúd cosúil le hionaid ‘buail isteach’ agus caiféanna óige. In 2010, d’fhoilsigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige Caiféanna óige in Éirinn – treoir um dhea-chleachtas (pdf) agus Sraith straitéisí do chaiféanna óige – conas caifé óige a bhunú agus a reáchtáil in Éirinn (pdf).

Líonra Súgartha agus Caitheamh Aimsire an Údaráis Áitiúil

I bhFeabhra 2012, bhunaigh an Roinn Líonra Súgartha agus Caitheamh Aimsire an Údaráis Áitiúil (LAPRN) chun cur chuige níos comhordaithe agus idirghníomhaireachta a thabhairt isteach chun príomhspriocanna na mbeartas súgartha agus caitheamh aimsire a bhaint amach ar leibhéal náisiúnta agus áitiúil araon. D’fhorbair agus d’fhairsingigh an líonra Seachtain Caitheamh Aimsire a bhíonn ar siúl gach bliain i limistéir údaráis áitiúil ar fud na tíre.

Cláir chistithe

Soláthraíonn an Roinn tacaíocht d’eagraíochtaí pobail agus deonacha a sholáthraíonn seirbhísí óige, lena n-áirítear gníomhaíochtaí caitheamh aimsire, trína gcuid deontas agus cláir chistithe.

Ealaíona óige

I gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Ealaíon, oibríonn Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann clár ealaíona óige chun na healaíona a chur chun cinn agus a fhorbairt.

Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt

D’fhorbair Spórt Éireann líonra de Chomhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt chun rannpháirtíocht sa spórt a chur chun cinn.

Gníomhaíochtaí caitheamh aimsire

Mórsholáthróirí de ghníomhaíochtaí caitheamh aimsire iad eagraíochtaí pobail agus deonacha do dhaoine óga. Reáchtálann siad clubanna spóirt, clubanna óige agus roinnt saghsanna eile seirbhísí.

Soláthraíonn údaráis áitiúla faisnéis ar áiseanna caitheamh aimsire agus cultúrtha ar a láithreáin ghréasáin. Tá fáil ar Shonraí teagmhála le haghaidh údaráis áitiúla ar láithreán gréasáin na Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil.

Spóirt

Soláthraíonn Spórt Éireann tacaíocht do Chomhlachtaí Náisiúnta Rialaithe na spórt éagsúla atá ar fáil in Éirinn. Tá fáil ar shonraí teagmhála do na Comhlachtaí Náisiúnta Rialaithe ar a láithreán gréasáin.

Clubanna agus caiféanna óige

Is iad Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann (NYCI) an comhlacht ionadaíoch d’eagraíochtaí náisiúnta deonacha um obair ógra. Tá faisnéis ar a gcomhaltaí agus a ngníomhaíochtaí ar fáil ar a láithreán gréasáin.

Obair dheonach

Soláthraíonn Obair Dheonach Éireann comhairle do dhaoine óga ar spéis leo obair dheonach a dhéanamh ar a láithreán gréasáin. Anuas air sin, soláthraíonn siad sonraí teagmhála don líonra Ionaid Oibre Deonaí. Soláthraíonn Ionaid Oibrithe Deonacha seirbhís socrúchán idir daoine ar mian leo obair dheonach a dhéanamh agus eagraíochtaí óna dteastaíonn oibrithe deonacha.

Gradam an Uachtaráin

Is é Gradam an Uachtaráin an Gradam Dúshláin Náisiúnta do dhaoine óga idir aois 15 agus 25 bliain. Is é cuspóir an ghradaim chun luaíocht a bhronnadh ar dhaoine óga a chuir dúshlán éilitheach amach rompu agus a bhain amach é i ngach ceann de na 4 limistéar gníomhaíochta. Tá níos mó sonraí faoin ngradam inár gcáipéis ar Ghradam an Uachtaráin.

Page edited: 9 October 2015