Ard-Mhúsaem na hÉireann

Eolas

Tá Ard-Mhúsaem na hÉireann tiomanta do sheandálaíocht, stair, do na healaíona maisiúla agus do stáir dhúlra na hÉireann. Taispeántar a bhailiúcháin i gceithre mhúsaem:

  • Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht
  • Ard-Mhúsaem na hÉireann – Na hEalaíona Maisiúla agus Stair
  • Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra
  • Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe.

Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht

Tá déantáin a rinneadh idir 7,000 RCh agus an 16ú hAois in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht, a oscalíodh in 1890 agus atá lonnaithe i Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath, agus déantar iad a thaispeáint i seacht ndánlann taispeántas.

Tá rian fhorbairt shibhialtacht na hÉireann le sonrú ó theacht na chéad phobal go hÉireann san Aois Mheisiliteach (nó an Mheán-Chlochaois) anuas go dtí Éire dheireadh na Meánaoise. Sa mhullach air sin, is ann do thaispeánatis lena mbaineann sibhialtachtaí na Seán-Éigipte agus na Róimhe.

Is in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht atá Rannóg na Seaniarsmaí Éireannacha de chuid Ard-Mhúsaem na hÉireann. Tá an rannóg seo freagrach as cothabháil oidhreacht iompartha seandálaíochta na hÉireann.

Oideachas agus for-rochtain

I measc na n-áiseanna oideachais ar a dtagtar in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht tá seomra closamhairc, Cairt Ghníomhaíochtaí i ndánlann na dtaispeántas agus seomra acmhainní atá tiomanta do chúrsaí oideachais.

Cuireann an Músaem turais threoraithe ar fáil. Maireann na turais thart ar 45 nóiméad. Teastaíonn fógra ar a laghad 2 sheachtain nuair a bhíonn grúpthurais á gcur in áirithe.

Moltar foireann an Mhúsaeim a chur ar an eolas roimh ré má bheidh cuairt fhéinthreoraithe á tabhairt agat ar an Músaem.

Cuireann an Músaem léachtanna poiblí ar siúl i rith na bliana ar fad, mar aon le ceardlanna. Tá cead isteach chuig na léachtanna saor in aisce agus ní theastaíonn aon chur in áirithe, cé go leithdháiltear áiteanna ar bhonn “tús freastail ar an duine is túisce”. Maireann léachtanna thart ar uair an chloig.

Caith súil ar an bhféilre imeachtaí le teacht ar shonraí faoi thurais, léachtanna agus faoi cheardlanna.

Tá teacht ar an bhfaisnéis a bhíonn ar bhileoga faisnéise, ar nótaí múinteoirí agus ar phacáistí oibre ar láithreán gréasáin an Mhúsaeim.

Ba cheart duit dul i dteagmháil le Rannóg Oideachais agus For-Rochtana Ard-Mhúsaem na hÉireann ag (01) 648 6453 nó cur in áirithe a dhéanamh ar líne le grúpthurais nó cláir oideachais a chur in áirithe.

Ard-Mhúsaem na hÉireann – Na hEalaíona Maisiúla agus Stair

Tá in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Na hEalaíona Maisiúla agus Stair, atá lonnaithe ag Beairic Uí Choileáin i mBaile Átha Cliath, bailiúcháin de dhéantáin; a leithéidí troscán, airgead, earraí ceirmeacha, earraí gloine, feisteas agus airm. Is ann atá an Rannóg Ealaíne agus Tionscail de chuid Ard-Mhúsaem na hÉireann, atá freagrach as déantáin lena mbaineann stair pholaitiúil, gheilleagrach, shóisialta, thionscail agus mhíleata na hÉireann le 300 bliain anuas. Ina theannta sin, tá cúram ar fhoireann an Mhúsaeim maidir le bailiúcháin ealaíon maisiúil ó Éirinn, ón Eoraip agus ón Oirthear, a thugann tuiscint dúinn ar an dearadh agus ar an gcultúr idirnáisiúnta faoi mar a bhaineann siad le hÉirinn.

Oideachas agus for-rochtain

Cuireann Ard-Mhúsaem na hÉireann – Na hEalaíona Maisiúla agus Stair turais threoraithe ar fáil, lena n-áirítear turas ginearálta le faisneis a thabhairt faoin Músaem. Maireann na turais thart ar 45 nóiméad. Teastaíonn fógra míosa ar a laghad nuair a bhíonn grúpthurais á gcur in áirithe.

Moltar foireann an Mhúsaeim a chur ar an eolas roimh ré má bheidh cuairt fhéinthreoraithe á tabhairt agat ar an Músaem.

Ina theannta sin uile, cuireann an Músaem ceardlanna agus léachtanna poiblí ar siúl. Tá cead isteach chuig na léachtanna saor in aisce agus ní theastaíonn aon chur in áirithe, cé go leithdháiltear áiteanna ar bhonn “tús freastail ar an duine is túisce”.

Caith súil ar an bhféilire imeachtaí le teacht ar shonraí faoi thurais, léachtanna agus faoi cheardlanna.

Tá teacht ar an bhfaisnéis a bhíonn ar bhileoga faisnéise, ar nótaí múinteoirí agus ar phacáistí oibre ar láithreán gréasáin an Mhúsaeim.

Ba cheart duit dul i dteagmháil le Rannóg Oideachais agus For-Rochtana Ard-Mhúsaem na hÉireann ag (01) 648 6453 nó cur in áirithe a dhéanamh ar líne le grúpthurais nó cláir oideachais a chur in áirithe.

Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra

Tá in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra, arb í an brainse is sine den Ard-Mhúsaem, atá lonnaithe i Sráid Mhuirfean i mBaile Átha Cliath, bailiúcháin d’ainmhithe na hÉireann ón aimsir réamhstairiúil anuas chuig an lá atá inniu ann, ainmhithe idirnáisiúnta, ainmhithe inveirteabhracha (ainmhithe gan aon chnámh droma iontu) agus ainmhithe veriteabracha (ainmhithe le cnámh droma iontu).

Oideachas agus for-rochtain

Cuireann Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra réimse turais threoraithe ar fáil. Maireann na turais thart ar 45 nóiméad. Caith súil ar an bhféilire imeachtaí le teacht ar shonraí faoi thurais, cainteanna agus faoi cheardlanna. Teastaíonn fógra ar a laghad 2 sheachtain nuair a bhíonn grúpthurais á gcur in áirithe.

Moltar foireann an Mhúsaeim a chur ar an eolas roimh ré má bheidh cuairt fhéinthreoraithe á tabhairt agat ar Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra.

Tá teacht ar an bhfaisnéis a bhíonn ar bhileoga faisnéise, ar nótaí múinteoirí agus ar phacáistí oibre ar láithreán gréasáin an Mhúsaeim.

Ba cheart duit dul i dteagmháil le Rannóg Oideachais agus For-Rochtana Ard-Mhúsaem na hÉireann ag (01) 648 6453 nó cur in áirithe a dhéanamh ar líne le grúpthurais nó cláir oideachais a chur in áirithe.

Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe

Tá rian traidisiúin shaol na tuaithe a bhí beo ar fud na hÉireann idir 1850-1950 le sonrú in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe. Is é seo an brainse is nua d’Ard-Mhúsaem na hÉireann. I measc na ndéantán tá iad siúd lena mbaineann saol an teaghlaigh, talmhaíocht, iascaireacht agus seilg, éadaí agus teicstílí, troscán agus feistis, ceird agus ceardaíocht, iompar, spóirt agus fóillíocht chomh maith le reiligiún. Tá na bailiúcháin á gcoimeád i bhfoirgneamh músaeim a tógadh le sainchuspóir agus a bhain gradam amach, atá suite faoi léibhinn locha ar thailte Theach Pháirc an Turlaigh, Contae Mhaigh Eo.

Oideachas agus for-rochtain

Bíonn taispeántais ar a mbíonn téama oideachais, imeachtaí speisialta bliantúla, gníomhaíochtaí buail isteach, clár gníomhaíochtaí agus ceardlanna ceardaíochta agus taispeántais cheardaíochta ar an Domhnach ar siúl in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe. Ina theannta sin, cuirtear turais threoraithe ar fáil. Teastaíonn fógra míosa ar a laghad nuair a bhíonn grúpthurais á gcur in áirithe.

Moltar foireann an Mhúsaeim a chur ar an eolas roimh ré má bheidh cuairt fhéinthreoraithe á tabhairt ag do ghrúpa ar an Músaem.

Caith súil ar an bhféilire imeachtaí le teacht ar shonraí faoi thurais, cainteanna agus faoi cheardlanna.

Ina theannta sin, tá sa Mhúsaem seomra closamhairc, seomra gníomhaíochtaí agus seomra acmhainní. Tá teacht ar an bhfaisnéis a bhíonn ar bhileoga faisnéise, ar nótaí múinteoirí agus ar phacáistí oibre ar láithreán gréasáin an Mhúsaeim.

Ba cheart duit dul i dteagmháil le Rannóg Oideachais agus For-Rochtana Ard-Mhúsaem na hÉireann ag (01) 648 6453 nó cur in áirithe a dhéanamh ar líne le grúpthurais nó cláir oideachais a chur in áirithe.

Rataí

Tá cead isteach chuig gach ceann de na ceithre bhrainse d’Ard-Mhúsaem na hÉireann saor in aisce.

Is féidir go mbeadh táille ann do thurais threoraithe.

Conas iarratas a dhéanamh

Is iad na huaireanta oscailte do gach ceann de na ceithre bhrainse d’Ard-Mhúsaem na hÉireann:

  • Ó Mháirt go Satharn, idir 10r.n. agus 5i.n.
  • Ar an Domhnach idir 2i.n. agus 5i.n.

Tá an Músaem dúnta ar an Luan, ar Lá Nollag agus ar Aoine an Chéasta.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

National Museum of Ireland

Marketing Department
Collins Barracks
Benburb Street
Dublin 7
Ireland

Teil:+353 (0)1 6486453
Lóghlao:1890 687386 ext.304
Facs:+353 (0)94 9031498
Láithreán Gréasáin: http://www.museum.ie
R-phost: educationtph@museum.ie

Page edited: 9 December 2014