Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Eolas

Is i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, a bunaíodh in 1877, atá bailiúchán na tíre de shaothair liteartha agus léirithe is díol spéise Éireannaí. Is í aidhm na Leabharlainne na saothair seo a bhailiú, a chaomhnú agus a chur i láthair, lena n-áirítear bailiúcháin de leabhair chlóbhuailte, tréimhseacháin, lámhscríbhinní, priontaí agus tarraingtí, grianghraif agus léarscáileanna.

Is é an bailiúchán de leabhair chlóbhuailte, lámhscríbhinní, priontaí agus tarraingtí, grianghraif agus léarscáileanna, nuachtáin, ceol, ábhar gearrshaolach agus seanchais an bailiúchán is cuimsithí de cháipéisí Éireannacha ar domhan. Ó bunaíodh í, tá an Leabharlann meáite ar an uile ábhar is díol spéise Éireannaí nó de bhunadh na hÉireann a foilsíodh i rith na n-aoiseanna agus ar fud an domhain a bhailiú. Leabharlann taisce dlithiúla atá inti den uile shaothar a foilsíodh in Éirinn.

Cuid den Leabharlann Náisiúnta iad an Oifig Ginealais, Oifig Phríomh-Aralt na hÉireann i Sráid Chill Dara, mar aon leis an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta i mBarra an Teampaill.

Bailiúcháin

Ní thugann an Leabharlann leabhair ar iasacht agus déantar na leabhair a léamh sna seomraí éagsúla léimh. I measc a bailiúcháin chlóbhuailte tá:

Tá bailiúchán mór agus éagsúil de lamhscríbhinní sa bhailiúchán lámhscríbhinní agus is lámhscríbhinní na Gaeilge, cartlanna um eastáit talún, léarscáileanna, ábhar polaitiúil, agus páipéir liteartha den fhormhór atá ann. Tá Seomra Léimh na Lámhscríbhinní lonnaithe ag 2/3 Sráid Chill Dara.

I measc a bhailiúchán amhairc tá:

Ina theannta sin, cuireann an Leabharlann fáil dhigiteach ar acmhainní.

Seirbhís ginealais

Seirbhís Ginealais na Leabharlainne in ainm is cabhrú leo siúd uile ar mian leo taighde a dhéanamh ar stair a dteaghlaigh in Éirinn. Tá an tSeirbhís ar fáil go neamhshrianta don uile dhuine a bhuaileann isteach chuig an Leabharlann. I gcás taighdeoirí céaduaire, pointe iontach tosaithe is í an tSeirbhís Ginealais, áit a ligeann dóibh plé a dhéanamh ar a dtaighde le gineolaithe ag a bhfuil taithí fhairsing agus le foireann na Leabharlainne, mar aon le rochtain gan stró ar áiseanna tábhachtacha cuardaigh agus ar phainéil úsáideacha faisnéise. Ina theannta sin, cuirtear fáilte roimh staraithe teaghlaigh ag a bhfuil taithí níos fairsinge le leas a bhaint as an tSeirbhís, ó thráth go tráth, de bharr go dtarlódh go dteastódh cúnamh uathu le taighde atá ar bun acu.

Oifig Phríomh-Aralt na hÉireann

Is é Príomh-Aralt na hÉireann an t-údarás Stáit a phléann le hábhair araltais. Is iad feidhmeanna na hoifige deonú agus deimhniú armas do dhaoine agus do chomhlachtaí corparáideacha. Déantar an uile armas a chur i dtaifead sa Chlár Armas, ar féidir é a fheiceáil ar iarratas trí Sheomra Léimh Lámhscríbhinní na Leabharlainne Náisiúnta.

Seirbhísí cóipeála

Cuireann an Leabharlann seirbhís cóipeála ar fáil. Sa mhullach air sin, tá fáil ar réimse d’áiseanna cóipeála féinfhreastail do léitheoirí.

Taispeántais agus imeachtaí

Cuireann an Leabharlann Náisiúnta taispeántais ábhar óna bailiúcháin ar taispeáint. Anuas air sin, tá aici líon taispeántais taistil ar a bhfuil fáil ar iasacht. Tá faisnéis faoi thaispeántais reatha ar fáil ar láithreán gréasáin na Leabharlainne.

Cuireann an Leabharlann réimse fairsing imeachtaí ar bun, lena n-áirítear léachtanna, ceadail filíochta agus cheoil, amharclannaíochta, seanchas do leanaí agus ceardlanna cruthaitheacha poiblí. Tá fáil ar thuilleadh faisnéise faoi imeachtaí anseo.

An Chartlann Náisiúnta Ghriangrafadóireachta

Tá an Chartlann Náisiúnta Ghriangrafadóireachta lonnaithe i gCearnóg Theach an Tionóil i mBarra an Teampaill. Tá sa Chartlann clár rialta de thaispeántais atá bunaithe ar bhailiúcháin ghriangrafadóireachta na Leabharlainne.

Turais

Cuireann an Leabharlann Náisiúnta líon tuaras den Leabharlann ar fáil gach seachtain. Ní gá rud ar bith a chur in áirithe.

Rialacha

Tá an Príomhsheomra Léimh agus Seomra Léimh na Lámhscríbhinní ar oscailt:

  • Idir 9.30r.n. agus 7.45i.n., ó Luan go Céadaoin
  • Idir 9.30r.n. agus 4.45i.n., ó Dhéardaoin go hAoine
  • 9.30r.n. agus 12.45i.n. ar an Satharn.

tuilleadh faisnéise faoi uaireanta oscailte ar fáil anseo.

Beidh ort Ticéad Léitheora a thaispeáint le rochtain a fháil ar an uile bhailiúchán sa Leabharlann, seachas an Rannóg Nuachtán, a chuireann pas aon lae ar fáil.

Rataí

Tá cead isteach chuig an Leabharlann agus chuig an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta saor in aisce.

Tá cead isteach chuig taispeántais na Leabharlainne saor in aisce.

Tá fáil ar fhaisnéis faoi chostas seirbhísí cóipeála ar fáil anseo.

Conas Iarratas a dhéanamh

Is féidir leat iarratas a chur isteach ar Thicéad Léitheora sa Phríomhsheomra Léimh. Beidh gá duit aitheantas reatha griangraif a thabhairt leat. Faigh amach níos mó faisnéise faoi Thicéid Léitheora anseo.

Is féidir leis an Leabharlann Náisiúnta fotachóipeanna, asphriontálacha, íomhánna digiteacha agus priontálacha a dhéanamh d’earraí atá ina Bailiúchán. Faigh amach níos mó faisnéise faoi chóipeanna a ordú anseo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 603 0200
Facs:(01) 661 2523
Láithreán Gréasáin: http://www.nli.ie/
R-phost: info@nli.ie

Page edited: 3 May 2016