Rialú tacsaithe agus feithiclí beaga seirbhíse poiblí

Eolas

Is é an sainmhíniú atá ar fheithiclí beaga seirbhíse poiblí ná feithicil seirbhíse poiblí le suíocháin i gcomhair suas le hochtar. Tá tacsaithe, tacsaithe le rochtain do chathaoireacha rotha, hacnaithe agus limisíní san áireamh i bhFeithiclí Beaga Seirbhíse Poiblí in Éirinn. Is é cuspóir an doiciméid seo míniú a thabhairt ar an gcaoi a rialaítear na feithiclí iompair poiblí seo agus ar do chearta.

Cad é an difir idir tacsaí, hacnaí agus limisín?

  • Tacsaí: feithicil beag seirbhíse poiblí, a bhfuil ceadúnas tacsaí tugtha dó. Is féidir le tacsaithe seasamh ag stad tacsaí agus custaiméirí a lorg ar an tsráid.
  • Hacnaí: feithicil seirbhíse poiblí beag ar fruiliú go príobháideach, a bhfuil ceadúnas hacnaí tugtha dó. Ba chóir hacnaí a chur in áirithint roimh ré ar bhunús príobháideach, agus ní féidir iad a stopadh in áit phoiblí.
  • Limisí: feithicil beag seirbhíse poiblí ar fruiliú go príobháideach a bhfuil ceadúnas limisín tugtha dó. Ní mór do limisín a bheith feiliúnach ó thaobh stíle agus riochta le húsáid i gcomhair ócáidí searmanach nó le haghaidh cuspóirí corparáideacha nó cuspóirí cáile eile. Ba chóir limisín a chur in áirithe roimh ré ar bhunús príobháideach agus ní féidir iad a stopadh in áit phoiblí.

Conas a rialaítear tacsaithe agus feithiclí beaga seirbhíse poiblí eile?

Faoin Acht um Rialáil Tacsaithe 2013, tá an tÚdarás Náisiúnta Iompair an rialtóir do gach feithicil beag seirbhíse poiblí. Tugann Coiste Comhairleach um Beaga Feithiclí Seirbhíse Poiblí comhairle don Údarás faoi shaincheisteanna maidir le feithiclí beaga seirbhíse poiblí agus a dtiománaithe. Tá ionadaithe sa ghrúpa seo ón tionscal tacsaithe, hacnaithe agus limisíní, údaráis áitiúla, an Garda Síochána, tionscal na turasóireachta agus grúpaí gníomhaíochta do dhaoine faoi mhíchumas.

Rialacha

Cad a dhéanann an Rialtóir Tacsaithe?

Is iad na dualgais atá ar an Rialtóir ná:

  • Maoirsiú a dhéanamh ar cheadúnais gach tacsaí, hacnaí agus limisín.
  • Clár na gCeadúnas a bhainistiú mar a leagtar síos faoi Alt 18 den Acht um Rialáil Tacsaithe 2013. Tá faisnéis thábhachtach faoi gach feithicil beag seirbhíse poiblí agus a dtiománaithe sa chlár seo.
  • Chun a chinntiú go gcloínn tiománaithe leis na dualgais éagsúla atá ar thiománaithe feithiclí beaga seirbhíse poiblí mar a leagadh síos iad in na Rialacháin um Rialáil Tacsaithe (Feithicil Beaga Seirbhíse Poiblí) 2015. Clúdaíonn na rialacha seo caitheamh i gceart le paisinéirí, táillí a ríomh agus úsáid an mhéadair, taispeáint ceadúnais, eisiúint admhálacha agus cloí leis an mbealach is giorra is féidir.
  • Cinntiú go gcloínn paisinéirí leis na rialacha a bhaineann leis na dualgais atá ar phaisinéirí. Faoi Alt 29 den Acht um Rialáil Tacsaithe 2013, ní mór do phaisinéirí feithiclí beaga seirbhíse poiblí cloí le rialacháin áirithe nuair atá siad ag taisteal i dtacsaí, hacnaí nó limisín. Cuimsíonn na rialacha seo gan damáiste a dhéanamh don fheithicil, gan an tiománaí a chur i mbaol, agus an táille aontaithe a íoc.
  • Uastáillí tacsaí a shocrú.
  • A chinntiú go gcomhlíonann an fheithicil bheag seirbhíse poiblí caighdeáin feithicle mar a leagtar síos iad in na Rialacháin 2015.
  • Rialacháin an Achta um Rialáil Tacsaithe 2013 a chur i bhfeidhm.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá tuilleadh eolais ar rialú feithiclí beaga seirbhíse poiblí ar fáil ó an tÚdarás Náisiúnta Iompair. Tá eolas ar tacsaithe ar fáil freisin ar láithreán gréasáin an Údaráis, transportforireland.ie.

Údarás Náisiúnta Iompair

Dún Scéine
Lána Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 879 8300
Facs:(01) 879 8333
Láithreán Gréasáin: http://www.nationaltransport.ie/taxi-and-bus-licensing/taxi/
R-phost: taxis@nationaltransport.ie


Page edited: 26 February 2015