Gearán a dhéanamh faoi thiománaí tacsaí, hacnaí nó limisín in Éirinn

Eolas

Tá córas gearán agus forfheidhmithe náisiúnta i bhfeidhm ag an Údarás Náisiúnta Iompair do oibrithe tacsaithe, hacnaithe agus limisíní in Éirinn. Is é cuspóir an chórais seo ná rialacha caighdeánaithe náisiúnta a chruthú faoin gcaoi ar chóir gearáin a dhéanamh agus chun tiománaithe a mholadh as caighdeáin sárfheabhais agus gairmiúlachta i seirbhísí do chustaiméirí. Tá líne teileafóin faisnéise náisiúnta do chustaiméirí ag an Údarás, a chuireann faisnéis agus comhairle ar fáil do chustaiméirí faoi conas gearán a dhéanamh.

Rialacha

Cad iad na gearáin is féidir a dhéanamh leis an gCoimisiún um Rialáil Tacsaithe?

Leagann an dlí Alt 64 den Acht um Rialáil Tacsaithe 2013 síos na cineálacha gearán is féidir a dhéanamh. Tá na gearáin gearáin a bhaineann le:

  • An riocht, ródacmhainneacht agus glaineacht na feithicle
  • An iompar agus a aithint tiománaí
  • Gearradh rótháille nó nithe eile a bhaineann le táillí a ghearrann tiománaí
  • Ábhair a bhaineann le feithicil bheag seirbhíse poiblí a fhruiliú agus a chur in áirithe
  • Aithint agus an chuma ghinearálta na feithicle

Má in áirithe agat ar an tseirbhís trí oibritheoir seolta, ba chóir duit ar dtús gearán a dhéanamh leis an oibritheoir seolta. Más rud é nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fhaigheann tú, is féidir leat do ghearán a dhéanamh ansin chuig an Údarás Náisiúnta Iompair.

Rátaí

Níl aon chostas ag baint le gearán a dhéanamh faoi oibrí feithiclí beaga seirbhíse poiblí.

Conas iarratas a dhéanamh

Más mian leat gearán a dhéanamh maidir le oibrí feithiclí beaga seirbhíse poiblí, is féidir leat do ghearán a dhéanamh ar líne. Cuireann an tÚdarás Náisiúnta Iompair líne eolais ar fáil freisin, ar 0761 06 4000.

Cuimhnigh na sonraí ábhartha go léir maidir leis an eachtra a chur ar fáil chomh maith le cóip d’aon admháil a fuair tú don turas a bhí i gceist. Ní mór dóthain faisnéise a bheith ag an Údaráis Náisiúnta Iompair chun an duine nó an fheithicil a bhfuil an gearán á dhéanamh faoi a aithint.

Déanfaidh foireann forfheidhmithe an Údarás Náisiúnta Iompair imscrúdú ar do ghearán. Tabharfaidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair cuireadh do gach finné ábhartha ráiteas maidir leis na heachtraí a chur ar fáil. Déanfaidh an t-imscrúdú measúnú ar fhianaise a chuireann gach páirtí ar fáil i gcás atá faoi dhíospóid. Chomh luath is a bhíonn an fhianaise seo bailithe agus measúnú déanta uirthi, déanfar cinneadh maidir le conas dul ar aghaidh leis an ngearán.

Cén deireadh a bhíonn le gearáin?

Is féidir deireadh a chur le gearáin ar cheann amháin de cheithre bhealach. Is iad sin:

  • Níl aon ghníomh eile a glacadh
  • Tugtar comhairle don oibreoir
  • Tá rabhadh foirmiúil eisithe
  • Na fáltais gearán a ionchúiseamh sa chúirt

Ní thógfar caingean i gcoinne duine aonair ach amháin sa chás go bhfuil fianaise ar chaighdeán sách maith ar fáil. Ba chóir duit fios a bheith agat gur chóir do gach gearánaí a bheith sásta freastal ar an gcúirt (más gá) chun fianaise a thabhairt maidir leis an eachtra. Tabhair faoi deara nach féidir gearáin a chur chun cinn gan ainm.

Agus más gníomh coiriúil atá i gceist leis an ngearán atá á dhéanamh?

Is é an Garda Síochána a láimhseálann cionta coiriúla in Éirinn. Más mian leat gearán a dhéanamh faoi thiománaí tacsaí, hacnaí nó limisín maidir le cion coiriúil, ba chóir duit dul i dteagmháil le do Stáisiún Gardaí áitiúil láithreach agus tuairisc theagmhais a líonadh isteach. I gcás éigeandála, ba chóir duit glaoch ar 112 chun labhairt leis na Gardaí.

Cé leis a dhéanaim gearán faoi chaitheamh tobac i bhFeithicil Bheag Seirbhíse Poiblí?

Tá sé i gcoinne an dlí ag tiománaí nó ag paisinéir tobac a chaitheamh i bhFeithicil Bheag Seirbhíse Poiblí, ós rud é go mbreathnaítear orthu mar áit oibre iata. Más mian leat gearán a dhéanamh sa chás go bhfuil tiománaí nó paisinéir ag caitheamh tobac, ba chóir duit iarraidh ar an duine stopadh ar dtús. Mura bhfaigheann tú freagra sásúil, ba chóir duit an oiread faisnéise agus is féidir a thabhairt faoi deara faoin gcás. Mar shampla, scríobh síos sonraí an turais, an suíomh, dáta, am, cineál feithicle, sonraí clárúcháin na feithicle agus aitheantas an tiománaí.

Is féidir leat dul i dteagmháil leis an líne géilliúlachta Íosghlao ag an Oifig Náisiúnta um Rialú Tobac, FSS ag 1890 333 100 chun an gearán a chlárú. Oifigigh Sláinte Comhshaoil ​​an FSS a fhorfheidhmiú is mó de na reachtaíochta um rialú tobac. Tugann an ghníomhaireacht forfheidhmithe ord tosaíochta do na gearáin go léir agus láimhseáiltear iad dá réir sin.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá comhairle agus faisnéis maidir le conas gearán a dhéanamh faoi oibrí tacsaí, hacnaí nó limisín ar fáil as Líne Eolais an Údaráis ag 0761 06 4000.

Údarás Náisiúnta Iompair

Dún Scéine
Lána Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 879 8300
Facs:(01) 879 8333
Láithreán Gréasáin: http://www.nationaltransport.ie/taxi-and-bus-licensing/taxi/
R-phost: taxis@nationaltransport.ie


Page edited: 16 January 2017