Córas tram Luais

Eolas

Córas iompair iarnróid chaoil é Luas (córas iompair phoiblí tram) atá ag feidhmiú i mBaile Átha Cliath, Éire. Luas an Ghaeilge atá ar an bhfocal Béarla "speed" (fuaimnítear an focal ar nós "Lou-As" sa Bhéarla). Ceanglaíonn an córas tram seo roinnt fobhailte i gCathair Átha Cliath le lár na cathrach ar dhá líne tram éagsúil. Is iad seo a leanas na línte tram sin:

  • An Líne Uaithne, a cheanglaíonn Gleann Bhríde le Faiche Stiofáin i lár na cathrach. Tuairim 40 nóiméad a thógann sé an turas a dhéanamh.
  • Beidh an Líne Dhearg ag ceangail Tamhlacht le An Pointe i Dugthailte Bhaile Átha Cliath. Tuairim 53 nóiméad a thógfaidh sé an turas a dhéanamh.
D'oscail an Líne Uaithne ar an 30 Meitheamh 2004 agus beidh an Líne Dhearg ag oscailt i bhFómhar na bliana 2004.

Is féidir leat breathnú ar léarscáil anseo a thaispeáineann na bealaí ar an Líne Uaithne agus ar an Líne Dhearg.

Ní cheanglaíonn an Líne Dhearg leis an Líne Uaithne. Tógfaidh sé 15 nóiméad siúl ón Líne Uaithne i bhFaiche Stiofáin go dtí an Líne Dhearg ar Shráid na Mainistreach.

Is féidir léamh tríd cuid de na ceisteanna coiteanta a bhaineann le Luas anseo.

An Líne Uaithne

Breathnaigh ar liosta iomlán na stopanna ar an Líne Uaithne anseo.

An Líne Dhearg

Breathnaigh ar léarscáil den Líne Dhearg anseo.

Minicíocht na dtramanna Luais

Beidh na tramanna ag rith gach 10 nóiméad ar feadh tréimhse ag an tús. Déanfar é seo le deis a thabhairt don trácht agus do phaisinéirí Luais dul i dtaithí ar an gcóras nua. Beidh na tramanna ag rith gach 5 nóiméad ag na hamanna is mó úsáide agus ar a laghad gach 10 nóiméad ag amanna nach bhfuil chomh gnóthach nuair a bheidh an Luas faoi lán tseoil.

Is iad seo a leanas an t-amchlár a bheidh ag tramanna Luais:

  • Luan go hAoine ó 5.30 go 00.30
  • Dé Sathairn ó 6.30 go 0.30
  • Dé Domhnaigh ó 7.00 go 23.30

Beidh fógra leictreonach ann a thabharfaidh eolas duit cén t-am a bheidh an chéad tram eile ag teacht chuig gach stad. Chomh maith leis sin, beidh fógraí leictreonacha agus fógraí béil ar bord gach tram Luais le heolas a thabhairt do na paisinéirí faoin gcéad stop eile.

Seirbhísí Luais do phaisinéirí atá faoi mhíchumas

Beidh fógraí béil dhá dhéanamh i ngach tram agus fógraí leictreonacha freisin a thabharfaidh le fios cá bhfuil tú ar do thuras.

Beidh cead agat madra treorach a thabhairt leat ar bord tramanna Luais. Ach, ní cheadaítear aon ainmhithe eile ar tramanna Luais.

Is féidir le daoine i gcathaoireacha rotha úsáid a bhaint as tramanna agus stadanna Luais gan aon stró agus tá áiteanna páirceála faoi leith curtha ar leataobh do dhaoine atá faoi mhíchumas. Tá ardaitheoirí curtha ar fáil ag na stadanna atá tógtha ar bhóithre gearrtha nó ar chosán ardaithe ionas gur féidir le húsáideoirí cathaoireacha rotha iad a úsáid mar a úsáideanna coisithe.

Tá urlár íseal ag gach tram agus tairseach ar an leibhéal le go mbeidh bearna chomh beag agus is féidir idir urlár an tram agus an ardán. Ar an mbealach seo tá sé níos éasca ag duine atá i gcathaoir rotha dul ar bord na tramanna.

Má bhaineann tú úsáid as cathaoir rotha, ní mór duit dul isteach tríd na doirse dúbailte i lár an tram áit a bhfuil eolas ar fáil cén áit agus cén chaoi is fearr an cathaoir rotha a chur ar an tram. Bí cinnte go bhfuil d'aghaidh ar chúl an tram nuair atá tú ag taisteal.

Tá dhá spás faoi leith ar gach tram inár féidir freastal a dhéanamh ar cheithre chathaoir rotha, le tacaí uillinne compórdacha, ar a mbeidh dóthain comharthaí le tabhairt le fios do dhaoine go bhfuil siad curtha ar fáil d’úsáideoirí cathaoireacha rotha más gá. Tá dótháin spáis freisin do roinnt eile úsáideoirí cathaoireacha rotha in aice le doirse na dtramanna.

Saor thaistil ar an Luas

Is féidir leat taisteal ar an Luas gan aon táille a íoc má tá Pas Saorthaistil agat. Is féidir le leanaí faoi 3 bliana taisteal ar an Luas gan aon táille a íoc ach ní mór go mbeadh duine fásta in éineacht leo. Ba cheart do leanaí atá idir 3-15 bliana táille an linbh a íoc.

Ticéid Taistealaí TaxSaver agus Luas

Tá Luas páirteach sa Scéim Taistealaí TaxSaver. Tá tuilleadh eolais ar an láithreán gréasáin an Luas.

Nasca bus agus traen le Luas

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar chonas a cheanglaíonn tramanna Luais le seirbhísí bus agus iarnróid anseo.

Áiseanna le páirceáil agus taisteal

Tá áiseanna páirceála do charranna ar fáil ag cuid de na stadanna ar an Líne Uaithne (Carraig Mhaighin, Áth an Ghainimh, Stigh Lorgan agus Baile Amhlaoibh) agus ar an Líne Dhearg (Baile an tSíbhrigh agus an Bhó Dhearg).

Íocann tú as páirceáil roimh dul ar bord an tram nó trí úsáid a bhaint as ParkByText. Muna bhfuil ticéad Luais agat atá bailí le taisteal ar an lá a fhágann tú do charr ag stáisiún Luais, beidh táille bhreise le n-íoc agat ar an mbealach amach ón gcarrchlós. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.

Rialacha

Fíneálacha as táillí a sheachaint

Gearrfar €45 ort má bheirtear ort gan ticéad Luais atá bailí don turas. Má theipeann ort an fhíneáil seo a íoc, cuirfear an dlí ort.

Rataí

Ní mór go mbeadh do thicéad bailí do na ceantair Luais a thaistealaíonn tú uathu, tríd agus chucu. Braitheann costas do thicéid ar an líon ceantar a chlúdaíonn do thuras. Is féidir leat léarscáil a íoschóipeáil anseo a thaispeáineann na ceantair Luais ar fad.

Is féidir leat ticéad a ceannaíodh do thuras a thosaigh ar líne amháin Luais agus a chríochnaíonn ar líne eile a úsáid don turas ar fad.

treoir do na cineálacha éagsúla ticéad Luais anseo.

Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar Chárta Aitheantais le Grianghraf más duine fásta nó mac léinn thú ag ceannach:

  • ticéad Luais amháin nó ticéad Luais + Bus atá bailí ar feadh 30 lá
  • ticéad Luais amháin nó ticéad Luais + Bus atá bailí ar feadh míosa
  • ticéad Luais amháin nó ticéad Luais + Bus atá bailí ar feadh bliana.

Ceadaíonn an Cárta Leap do Mhic Léinn na mic léinn a fháil táillí go substaintiúil lascainithe ar Iarnród Éireann, Luas agus Bhus Átha Cliath. Tá sé ar fáil ach do mhic léinn lánaimseartha in oideachas dara agus tríú leibhéal.

Leap Card

I mí na Nollag 2011, tugadh isteach córas ticéadaithe comhtháite iompair do mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ar a dtugtar an Leap Card. Tá faisnéis ar fáil ag Leapcard.ie.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat foirm iarratais a íoslódáil do Grianghraf Cárta Aitheantais Aosach (pdf) anseo.

Is féidir úsáid a bhaint as cárta aitheantais Bhus Átha CliathIarnród Éireann le Grianghraf do Dhuine Fásta nó do Mhac Léinn le ticéid Luais a cheannach

Ca háit a ndéanfaigh mé iarratais

Luas

Connex / Luas Depot
Red Cow Roundabout
Clondalkin
Dublin 22
Ireland

Teil:+353 1 4614910
Láithreán Gréasáin: http://www.luas.ie
R-phost: luascustomercare@veolia-transport.ie

Page edited: 8 September 2016