Dualgais atá ar phaisinéirí feithiclí beaga seirbhíse poiblí

Réamhrá

Ceanglaíonn an dlí in Éirinn ar phaisinéirí déanamh de réir rialacha áirithe agus iad ag taisteal i dtacsaithe, hacnaithe agus limisíní. Leagtar amach na dualgais atá ar phaisinéirí cloí le rialacha áirithe iompair faoi Alt 29 d’Acht um Rialáil Tacsaithe 2013.

Is éard atá sa mhéid seo a leanas ná breac-chuntas ar do dhualgais mar phaisinéir.

Rialacha

Cad iad na freagrachtaí atá orm mar phaisinéir feithicle bige seirbhíse poiblí?

Comhoibriú le treoracha an tiománaí: Má bhíonn tú ag taisteal i bhfeithiclí beaga seirbhíse poiblí (FBSP), ceanglaítear ort faoi Alt 29 den Acht um Rialáil Tacsaithe 2013 comhoibriú le haon iarratas réasúnach ón tiománaí. San áireamh leis seo, tá crios sábhála a chaitheamh, an doras a chur faoi ghlas, tú féin a iompar ar mhodh sibhialta agus gan iarraidh ar an tiománaí níos mó paisinéirí a thógáil ná mar a cheadaítear dóibh leis an dlí.

Is féidir le tiománaí iarraidh ort gan teacht isteach san fheithicil nó an fheithicil a fhágáil má bhíonn údar imní acu. Sampla de seo ná má airíonn an tiománaí go bhfuil tú ag bagairt air/uirthi nó má bhíonn amhras air/uirthi go bhfuil tú ar meisce. Caithfidh tú déanamh de réir threoracha an tiománaí sa chás seo.

Gan damáiste a dhéanamh don fheithicil: Mar phaisinéir, ní fhéadfaidh tú damáiste a dhéanamh don fheithicil nó í a shalú ar bhealach ar bith. San áireamh leis seo, ní fhéadfaidh tú ithe, ól nó caitheamh tobac le linn an turais. Tá táille iníoctha má dhéanann tú damáiste don fheithicil nó í a shalú ionas go mbeidh sé a thógáil amach as an tseirbhís, nó glanadh nó a dheisiú.

Gan an tiománaí a chur i mbaol: Ní fhéadfaidh tú aon nithe géara a fhágáil san fheithicil a d’fhéadfadh an tiománaí a chur i mbaol. Tá steallairí nó nithe géara san áireamh leis seo. Mar phaisinéir FBSP ní fhéadfaidh tú tú féin a iompar ar bhealach ar bith a d’fhéadfadh an tiománaí a chur i mbaol nó a sábháilteacht a chur i gcontúirt.

Déanamh de réir na rialacha maidir le hainmhithe a iompar: Níl aon oibleagáid ar an tiománaí a iompar ar ainmhí, ach amháin má tá tú faoi mhíchumas agus de dhíth ort úsáid a bhaint as madra treorach nó cúnamh madra eile. Má dhéanann tú, tá sé de dhualgas ar an tiománaí faoi Rialachán 39 de na Rialacháin um Rialáil Tacsaithe (Feithicil Beaga Seirbhíse Poiblí) 2015 a chur ar an madra ar bord. Más rud é nach féidir leis an tiománaí a dhéanamh madra i gcuid feithiclí ar chúiseanna leighis, nach bhfuil acu a.

An táille cuí a íoc: Má bhíonn tú ag taisteal i dtacsaí, caithfidh tú an uastáille a íoc de réir mar a thaispeántar ar an tacsaiméadar ag deireadh an turais (má bhíonn an turas laistigh de limistéar an tacsaiméadair). Má bhíonn tú ag taisteal lasmuigh de limistéar an tacsaiméadair i dtacsaí, nó ag taisteal i hacnaí nó i limisín, caithfidh tú aontú an táille a íoc sula dtosóidh an turas, agus aon táille áirithinte san áireamh. Caithfidh tú a bheith in ann a chruthú don tiománaí freisin go bhfuil sé d’acmhainn agat an táille a íoc nó éarlais a thabhairt sula dtosóidh an turas.

Tuilleadh Eolais

Is féidir leat tuilleadh eolais maidir le cearta agus freagrachtaí paisinéirí a aimsiú ar láithreán gréasáin an Údarás Náisiúnta Iompair transportforireland.ie.

Údarás Náisiúnta Iompair

Dún Scéine
Lána Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 879 8300
Facs:(01) 879 8333
Láithreán Gréasáin: http://www.nationaltransport.ie/taxi-and-bus-licensing/taxi/
R-phost: taxis@nationaltransport.ie


Page edited: 26 February 2015