Dualgais atá ar thiománaithe Feithiclí Beaga Seirbhíse Poiblí (FBSP) in Éirinn

Réamhrá

Is féidir leis an tÚdarás Náisiúnta Iompair rialacha a dhéanamh maidir le hiompar agus dualgais tiománaithe tacsaithe agus feithiclí beaga seirbhíse poiblí eile in Éirinn. Tá tacsaithe, hacnaithe agus limisíní san áireamh i bhfeithiclí beaga seirbhíse poiblí in Éirinn. Tugtar de chumhacht don tÚdarás Náisiúnta Iompair na rialacha seo a dhéanamh le hAlt 20 den Acht um Rialáil Tacsaithe 2013.

Tugtar breac-chuntas leis an eolas seo a leanas ar na dualgais atá ar thiománaithe na bhfeithiclí seo.

Rialacha

Cad iad na dualgais atá ar thiománaithe feithiclí beaga seirbhíse poiblí?

Taispeáint faisnéise: Ní mór do thiománaithe a n-uimhir cheadúnas tiomána SPSV a thaispeáint ar a suaitheantas. Ceanglaíonn na rialacháin seo ar gach tiománaí an fhaisnéis a leanas a bheith ar taispeáint acu, chomh maith:

  • Aitheantas Contae an Tiománaí agus an Uimhir Náisiúnta Cheadúnais cúig dhigit chun tosaigh agus ar chúl an chomhartha dín ar thacsaí.
  • An Uimhir Náisiúnta Cheadúnais agus an dáta éagtha, uimhir chláraithe na feithicle agus an líon paisinéirí atá an fheithicil ceadúnaithe le hiompar (ar dhiosca dosháraithe ar an ngaothscáth tosaigh agus cúil).
  • Cárta Aitheantais an Tiománaí ar an deais laistigh den fheithicil.
  • Sonraí ar an táille náisiúnta tacsaí agus faisnéis ar conas gearán a dhéanamh agus seirbhís mhaith a thabhairt le fios (taispeántar seo os comhair limistéar an phaisinéara, ar nós an scáthláin ghréine nó ar an deais).
  • An Cárta Faisnéise cuí do Phaisinéirí, a chuireann faisnéis áisiúil ar fáil do phaisinéirí agus, i gcás tacsaithe, faisnéis ar tháillí (taispeántar seo ar chúl na feithicle).

Is coir é mura bhfuil an fhaisnéis riachtanach ar taispeáint ag tiománaí. Má chiontaítear tiománaí ina leith seo, d’fhéadfadh sé/sí bheith faoi dhliteanas íoc as fíneáil aicme C.

Ó Eanáir 2013, tá ar gach tacsaí brandáil a bheith feistithe acu d’fhonn an ceadúnas feithicle a athnuachan. Feistítear an bhrandáil leathbhuan do dhoirse an tiománaí agus an phaisinéara tosaigh, agus áirítear leis uimhir cheadúnais na feithicle.

Ceart chun paisinéir a dhiúltú. Tá sé de cheart ag tiománaithe diúltú tú a ghlacadh ar bord mura bhfuil tú in ann a chruthú gur féidir leat an táille a íoc. Ní féidir leo diúltú go míréasúnach tú a thógáil achar nach faide ná 30 ciliméadar. Féadfaidh siad diúltú tú a thógáil níos faide áfach.

An bealach is giorra a thógáil. Faoi Alt 23 d’Acht um Rialáil Tacsaithe 2013, caithfidh tiománaithe an bealach is giorra is féidir a thógáil agus tú á thabhairt chuig do cheann scríbe acu.

Táillí. Déanann Alt 23 den Acht 2013 freisin gur cion é do tiománaí SPVC a ghearradh ort níos mó ná an táille a comhaontaíodh ag tús an turais. Má fhaightear ciontach féidir leo a bheith faoi réir aicme C fíneáil.

Faoi Alt 24 den Acht 2013, má tá tiománaí tacsaí a fhaightear ciontach mhuirearú níos mó ná an táille uasta a thaispeántar ar an tacsaiméadar, is féidir leo a bheith faoi réir aicme B fíneáil.

Trealamh a fheidhmiú. Caithfidh tiománaithe tacsaithe tacsaiméadar a úsáid a bheidh tástáilte agus séalaithe ag an tSeirbhís Mhéadreolaíochta Dlí (SMD) chun an táille a ríomh má bhíonn an turas laistigh dá limistéar tacsaiméadair. Caithfidh tiománaithe a chinntiú go mbeidh an méadar in ord maith oibre faoi mar a leagtar amach san Acht Méadreolaíochta 1996. Ceanglaíodh ar thiománaithe tacsaithe an struchtúr táillí náisiúnta bheith ríomhchláraithe ina dtacsaiméadair. Tá sé ina chion tacsaí a fheidhmiú gan an méadar a bheith socraithe chun táillí a ghearradh dá réir.

Admhálacha a eisiúint. Ceanglaítear ar gach tacsaí admháil phriontáilte a eisiúint duit ón tacsaiméadar ar íoc na táille duit. Caithfidh tiománaithe hacnaí agus limisíní admháil a eisiúint duit freisin (a d’fhéadfadh a bheith scríofa de láimh).

Inrochtaineacht. Tá sé d’oibleagáid ar thiománaithe FBSP freastal ar phaisinéirí a úsáideann cathaoireacha rotha má bhíonn feithicil agus ceadúnas acu lena gceadaítear cathaoireacha rotha a iompar. Caithfidh feithiclí atá inrochtana ag cathaoireacha rotha na caighdeáin arna leagan amach i bhfoilseachán an tÚdarás National Vehicle Standards (pdf) a chomhlíonadh.

Earraí Caillte. Tá sé d’oibleagáid ar thiománaithe FBSP aon earraí caillte a fhágtar ina bhfeithicil a thabhairt ar láimh don Gharda Síochána.

Reachtaíocht um thrácht ar bhóithre a chomhlíonadh

Caithfidh tiománaithe FBSP in Éirinn an reachtaíocht um Thrácht ar Bhóithre arna leagan amach sna hAchtanna éagsúla um Thrácht ar Bhóithre a chomhlíonadh. Ciallaíonn sé seo go bhfuil sé d’oibleagáid orthu déanamh de réir na dteorainneacha náisiúnta luais ar bhóithre, criosanna sábhála a chaitheamh ag gach tráth agus iad ag tiomáint, a gceadúnas tiomána a iompar ag gach tráth agus a chinntiú go mbeidh leor-mhótarcháin agus leorárachas mótair reatha acu.

Mar aon le gach gluaisteánaí, féadfaidh tiománaithe FBSP pointí pionóis agus fíneálacha a fháil má fhaightear iad ciontach i gcionta tiomána áirithe.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá tuilleadh eolais maidir leis na dualgais atá ar thiománaithe Feithiclí Beaga Seirbhíse Poiblí (FBSP) ar fáil uathu seo a leanas:

Údarás Náisiúnta Iompair

Dún Scéine
Lána Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 879 8300
Facs:(01) 879 8333
Láithreán Gréasáin: http://www.nationaltransport.ie/taxi-and-bus-licensing/taxi/
R-phost: taxis@nationaltransport.ie


Page edited: 14 December 2016