Ag déanamh iarratais ar phas Éireannach

Réamhrá

Is é is pas ann ná cáipéis taistil a aithnítear go hidirnáisiúnta a dheimhníonn d’aitheantas agus do náisiúntacht agus ní bheidh tú i dteideal pas Éireannach ach amháin más saoránach Éireannach thú. Tugtar míniú sa doiciméad seo ar conas iarratas a dhéanamh ar do chéad phas Éireannach agus cén uair nach mbeidh do sheanphas Éireannach agat a thuilleadh. Gheobhaidh tú faisnéis i ndoiciméid eile faoi na nithe seo:

Cáipéis dlí thábhachtach is ea do phas. Ba cheart duit a chinntiú go bhfuil sé á choimeád in áit shábháilte i gcónaí. Tá uimhir aitheantais uathúil ag gach pas Éireannach agus ba cheart duit d'uimhir a nótáil, sa chás go gcailltear nó go ngoidtear do phas.

Anuas ar chead a thabhairt duit taisteal thar lear, tugann do phas Éireannach teidlíocht duit i leith seirbhísí tacaíochta dioplómaitiúla áirithe ó ambasáidí na hÉireann i dtíortha thar lear sa chás go mbíonn deacrachtaí agat. Cé gur cáipéis taistil a aithnítear go hidirnáisiúnta é do phas Éireannach, ní thugann sé ceart uathoibríoch duit chun dul isteach i dtíortha eile.

Eisíonn Rialtas na hÉireann do phas Éireannach tríd an tSeirbhís Pasanna sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála anseo in Éirinn. Chomh maith leis sin, eisítear pasanna Éireannacha trí ambasáidí Éireannacha agus trí chonsalachtaí Éireannacha ar fud na cruinne. Cuirfidh tú iarratas faoina mbráid má tá cónaí ort thar lear.

Cárta pas

Thug an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála cárta nua pas Éireannaigh ar chóiméid le cárta creidmheasa isteach ar féidir leat a úsáid chun taisteal laistigh den Aontas Eorpach/an Limistéar Eorpach Eacnamaíochta (áirítear leis seo an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua) agus an Eilvéis. Chun taisteal chuig aon áit eile, caithfidh tú do ghnáthphas a úsáid.

Tá fáil ar bhreis faisnéise inár gcáipéis ar an gcárta pas Éireannach.

Bailíocht phasanna Éireannacha

Tá saoránaigh Éireannacha atá ag taisteal chuig áiteanna taobh amuigh den AE faoi réir shrianta pas agus cheanglais ar leith na dtíortha sin. Ciallaíonn sé sin, mar shampla, gur féidir go bhfuil sé riachtanach go mbeadh do phas bailí ar feadh tréimhse ar leith agus tú ag taisteal taobh amuigh den AE. Bíonn na socrúcháin éagsúil ó thír go tír. Mar sin, déan teagmháil le hambasáid na tíre lena mbaineann sula dtaistealaíonn tú, chun an fhaisnéis is déanaí a fháil maidir leis na ceanglais sin.

Tá an ceart ag gach saoránach den AE dul isteach i gcríoch ballstáit eile den AE agus cónaí a bheith orthu ann ar feadh trí mhí ar a mhéad. Níl le déanamh ach pas bailí nó cárta aitheantais náisiúnta bailí a thaispeáint; ní theastaíonn aon fhoirmiúlacht eile. Ní féidir le tíortha den AE coinníollacha breise a shocrú maidir le híosbhailíocht ná le híosfhad an chárta aitheantais nó an phas. Go bunúsach, ciallaíonn sé sin nach bhfuil sé riachtanach do phas a bheith bailí ar feadh 6 mhí, mar shampla, sula mbíonn cead agat dul isteach i dtír eile den AE.

Pasanna inléite ag meaisín

Is é is pas inléite ag meaisín ann ná pas ag a bhfuil dhá líne chló-aghaidhe priontáilte ag bun an leathanaigh bheathaisnéisigh [an leathanach grianghraif] ar féidir le meaisín iad a léamh. Nuair a léitear iad, soláthraíonn na línte sin go leictreonach faisnéis atá ar aon dul leis an bhfaisnéis atá ar an leathanach beathaisnéiseach.

Pasanna leictreonacha (r-Phasanna)

I mí Dheireadh Fómhair 2006, chuir Oifig na bPasanna tús le ríomhphasanna Éireannacha (r-Phas) a eisiúint. Is ionann ríomhphas agus gnáthphas atá inléite ag meaisín agus cuirtear ciorcad comhtháite beag nó slis leis, atá istigh sa leathanach grianghraif. Déanann an tslis stóráil ar íomhá dhigitithe den ghrianghraf agus ar shonraí pearsanta shealbhóir an phas mar atá siad ar leathanach sonraí an phas. Tríd sin, is féidir úsáid a bhaint as teicneolaíocht aghaidh-aitheanta ag rialuithe teorann.

Rialacha

Ní mór duit a bheith i do shaoránach Éireannach le bheith i dteideal pas Éireannach.

Beidh an ceart agat iarratas a dhéanamh ar phas má tá tú 18 mbliana d’aois nó níos sine. Má tá tú faoi bhun 18 mbliana d’aois, teastóidh cead uait ó do bheirt tuismitheoirí nó chaomhnóirí i scríbhinn le go mbeidh tú in ann do phas féin a fháil - féach ár ndoiciméad maidir le pasanna do leanaí.

Ainm ar an bpas

Ní chuirtear teidil amhail Uas., Bn, Dr, Urram., Ridire, Tiarna, Bantiarna ar phasanna Éireannacha.

Féadfar pas a eisiúint in ainm pósta/páirtnéireachta sibhialta an iarratasóra má sholáthraítear teastas pósta shibhialta nó teastas páirtnéireachta sibhialta.

Murab ionann an t-ainm a thugtar ort agus an t-ainm ar do theastas breithe agus munar amhlaidh sin de bharr pósta, páirtnéireachta sibhialta nó uchtaithe, beidh ort fianaise dhoiciméadach a sholáthar a dhearbhaíonn go bhfuil an t-ainm in úsáid agat ar feadh 2 bhliain ar a laghad. Má úsáideann tú an leagan Gaeilge de d'ainm, féadfar glacadh le cruthúnas úsáide ar a laghad 6 mhí, muna bhfuil cruthúnas 2 bhliain úsáide agat. Má ghlactar leis an cruthúnas úsáide 6 mhí, cuirfear an leagan Béarla de d'ainm ar an bpas freisin. Áirítear le samplaí den doiciméadúchán a chruthaíonn úsáid an leagain sin: ceadúnas tiomána; ráitis bhainc; doiciméid árachais, chánach agus leasa shóisialaigh. Ba cheart duit 2 shampla ar a laghad a chur le d’iarratas.

Murab ionann go díreach an t-ainm ar do phas agus an t-ainm ar do theastas breithe, féadfaidh tú a chur in iúl ar an bhfoirm iarratais gur mian leat an t-ainm ar do theastas breithe a nótáil ar an bpas. Féadann sé sin cabhrú chun deacrachtaí a sheachaint má dhéanann tú iarratas ar víosa nó ar chead oibre thar lear.

Grianghraif phas

Ní mór ceithre ghrianghraf chomhionanna a tógadh le déanaí de shealbhóir an phas a chur san áireamh le gach iarratas. Ba cheart dhá cheann díobh a bheith sínithe ar an gcúl ag an duine a fhianaíonn an t-iarratas. Ba cheart don fhinné an uimhir foirme a thaispeántar i gCuid 9 den fhoirm iarratais a scríobh ar an dá ghrianghraf sin. Más rud é go bhfuil iarratas á dhéanamh agat in Éirinn, caithfidh an finné a bheith ina bhall/ball den Gharda Síochána.

Más rud é go bhfuil iarratas á dhéanamh agat thar lear, tá catagóirí d’fhinnéithe liostaithe ar an bhfoirm iarratais. Ba cheart don fhinné a (h)uimhir theagmhála lae a chur isteach ar an bhfoirm iarratais mar gur féidir go mbeidh ar an tSeirbhís Pasanna nó ar Mhisean iad a fhíorú.

faisnéis níos mine faoi ghrianghraif phas ar fáil anseo.

Pasanna Éireannacha atá caillte nó goidte

Is féidir iarratas a dhéanamh ar-líne anois ar phas ionaid. Ní mór duit tuairisc a dhéanamh leis an nGarda Síochána nó leis na póilíní áitiúla má bhíonn tú thar lear. Is féidir breathnú ar fhaisnéis níos mine inár ndoiciméad conas pas Éireannach atá caillte nó goidte a athsholáthar.

Rátaí

Is mar seo a leanas atá na táillí i bhfeidhm agus iarratas á dhéanamh ar phas Éireannach ach úsáid as Seirbhís na bPasanna Luais de chuid An Post (féach thíos) nó trí ambasáid nó trí chonsalacht:

 • Gnáthphas 10 mbliana ina bhfuil 34 leathanach (18 mbliana agus níos sine): €80
 • Pas mór 10 mbliana ina bhfuil 66 leathanach (18 mbliana agus níos sine): €110
 • Pas 5 bliana (faoi bhun 18 mbliana d’aois): €30

Ní áiríonn na táillí an muirear le haghaidh seirbhís na bPasanna Luais a úsáid.

Nuair atáthar ag déanamh iarratais ar phas go pearsanta ag Oifig na bPasanna, tá na táillí mar seo a leanas:

 • Gnáthphas 10 mbliana ina bhfuil 32 leathanach (18 mbliana agus níos sine): €95
 • Pas mór 10 mbliana ina bhfuil 66 leathanach (18 mbliana agus níos sine): €125
 • Pas 5 bliana (faoi bhun 18 mbliana d’aois): €45

Seirbhís na bPasanna Luais

Gearrfar táille bhreise €9.50 san iarratas ort má úsáideann tú Seirbhís na bPasanna Luais de chuid An Post. Chomh maith leis sin, tairgeann An Post rogha ‘Iarratas Teaghlaigh’ trínar féidir 4 iarratas ar phas ar a mhéad do theaghlach a iamh i gclúdach amháin. Is é €16 an táille bhreise ar Iarratas Teaghlaigh. Folaíonn an táille bhreise postas chuig an tSeirbhís Pasanna agus amach uaithi.

Tá Sheirbhís na bPasanna Luais ar fáil trí bhrainsí Oifig Phoist na Ríochta Aontaithe i dTuaisceart Éireann (pdf) freisin.

Cónaí thar lear

Más rud é go bhfuil tú ag cur isteach ar phas trí d'ambasáid Éireannach nó do chonsalacht Éireannach, d’fhéadfadh costais bhreise riaracháin nó táille láimhseála a bheith i gceist, ag brath ar an áit ina bhfuil cónaí ort. Déan é seo a chinntiú roimh ré leis an ambasáid Éireannach nó leis an gconsalacht Éireannach sa tír ina bhfuil cónaí ort.

Conas íoc as

Féadfaidh tú íoc as do phas Éireannach trí Sheirbhís na bPasanna Luais nó trí chuntar poiblí de chuid Oifig na bPasanna má tá cónaí ort in Éirinn. Más rud é go bhfuil Seirbhís na bPasanna Luais de chuid An Post á húsáid agat, ba cheart duit na táillí iarratais ar phas agus táille bhreise Sheirbhís na bPasanna Luais a íoc go díreach le An Post.

Más rud é go bhfuil cónaí ort thar lear, féadfaidh tú íoc as tríd an post nó tríd an ambasáid Éireannach nó tríd an gconsalacht Éireannach is cóngaraí duit thar lear.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní féidir iarratas ar-líne a dhéanamh ar do chéad phas.

Chomh maith leis sin ní ƒéidir an fhoirm iarratais ar phas a íoslódáil faoi láthair.

Más rud é go bhfuil cónaí ort in Éirinn, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ach úsáid a bhaint as Seirbhís na bPasanna Luais nó go pearsanta ag oifig d’Oifig na bPasanna. Má tá cónaí ort thar lear, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go pearsanta nó gnáthphost nó post cláraithe a úsáid ag an ambasáid Éireannach nó ag an gconsalacht Éireannach is cóngaraí duit.

Más saoránach Éireannach thú ar a bhfuil cónaí sa Stát, ba cheart duit foirm APS 1 a chomhlánú. Gheobhaidh tú na foirmeacha sin ag stáisiúin na nGardaí agus ag aon Oifig Phoist.

Más saoránach Éireannach thú ar a bhfuil cónaí i dTuaisceart Éireann nó lasmuigh d’Éirinn, ba cheart duit foirm APS 2 a chomhlánú. Is féidir leat an fhoirm iarratais a fháil ón ambasáid Éireannach nó ón gconsalacht Éireannach sa tír ina bhfuil cónaí ort (nó ón ambasáid nó ón gconsalacht is cóngaraí duit). Tá Seirbhís na bPasanna Luais, lena n-áirítear foirmeacha, ar fáil trí bhrainsí áirithe d’Oifig Phoist na Ríochta Aontaithe i dTuaisceart Éireann (pdf).

Tar éis duit an fhoirm a fháil, ba cheart duit na nótaí mionsonraithe a chuirtear ar fáil léi a léamh chun cabhrú leat an fhoirm iarratais a chomhlánú i gceart. Ní mór an fhoirm iarratais a bheith sínithe ag finné oifigiúil a fhéadann d’aitheantas agus na sonraí a thug tú a dheimhniú.

Na doiciméid a theastaíonn

I ngach iarratas ar phas nua, ní mór duit na nithe seo a leanas a chur isteach i dteannta na foirme iarratais comhlánaithe:

 • Ceithre ghrianghraf pas, a bhfuil 2 cheann díobh sínithe ag finné de réir na dtreoracha a chuirtear ar fáil leis an bhfoirm iarratais
 • Cóip dheimhnithe d’aitheantas fótagrafach, mar shampla, ceadúnas tiomána, cárta aitheantais coláiste, pas ó thír eile (is féidir le finné na foirme iarratais í a dheimhniú)
 • Cruthúnas ar úsáid ainm, mar shampla, duillín pá, ráiteas bainc, admhálacha leasa shóisialaigh
 • Cruthúnas ar sheoladh, mar shampla, bille fóntais, comhfhreagras oifigiúil ó ghníomhaireacht Stáit Éireannach (Is féidir leat úsáid a bhaint as phriontaí idirlíon má tá siad stampáilte ag an údarás eisiúna)
 • An táille chuí

Ón 29 Márta 2016, tá ar gach iarratasóir céaduaire ar phas do dhaoine fásta a chónaíonn in Éirinn fótachóip dá gCárta Seirbhísí Poiblí a sholáthar ar mhaithe le cuspóirí aitheantais. Baineann seo, chomh maith, le hiarratasóirí fásta ar phas ar eisíodh a bpas deireanach dóibh roimh Eanáir 2005 agus ar tuairiscíodh an pas amhail bheith caillte, goidte nó díobháil a bheith déanta dó idir an dá linn. Ní gá d’iarratasóirí céaduaire cóip dheimhnithe a sholáthar a thuilleadh d’aitheantas grianghraif nó de chruthúnas i leith ainm a úsáid. Teastaíonn cruthúnas seolta go fóill.

Má éisíodh do phas deireanach duit nuair a bhí tú id leanbh, agus más rud é nach bhfuil sé imithe as feidhm (nó más le déanaí a d'imigh sé as feidhm), pléitear le d'iarratas mar iarratas athnuachan seachas iarratas nua.

Doiciméid bhreise

Braitheann na doiciméid bhreise nach mór duit a sholáthar ar conas a fuair tú do shaoránacht Éireannach. Má tá pas a cailleadh, a goideadh nó a ndearnadh díobháil dó á ionadú agat a eisíodh an 1 Eanáir 2005 nó ina dhiaidh sin agus má eiseofar do phas nua san ainm céanna, ní gá duit an cháipéisíocht bhreise a sholáthar.

Má rugadh in Éirinn thú - ba cheart duit na nithe seo a chur san áireamh:

 • Do theastas breithe
 • Do theastas pósta shibhialta nó páirtnéireachta sibhialta (má d’athraigh tú do shloinne)

Má rugadh thar lear thú do thuismitheoir a rugadh in Éirinn - ba cheart duit na nithe seo a leanas a chur san áireamh:

 • Do theastas breithe
 • Do theastas pósta shibhialta nó páirtnéireachta sibhialta (má d’athraigh tú do shloinne)
 • Teastas breithe do thuismitheora a rugadh in Éirinn
 • Teastas pósta shibhialta do thuismitheoirí (má bhaineann)

Saoránacht trí chlárúchán breithe thar lear - ba cheart duit na nithe seo a leanas a chur san áireamh:

 • Do theastas breithe
 • Do theastas pósta shibhialta nó páirtnéireachta sibhialta (má d’athraigh tú do shloinne)
 • Do theastas clárúchán breithe thar lear
 • Do phas eachtrach

Más rud é gur rugadh thar lear thú agus gur uchtaíodh faoi dhlí na hÉireann thú - ba cheart duit na nithe seo a leanas a chur san áireamh:

 • Do theastas iontrála sa Chlár um Uchtuithe idir Thíortha (Má ghlac thar lear mór do uchtáil a iontráil i gClár um Uchtuithe idir Tíortha)
 • Do theastas pósta shibhialta nó páirtnéireachta sibhialta (má d’athraigh tú do shloinne)
 • Teastas breithe nó pas Éireannach do thuismitheora Éireannaigh uchtála

Saoránacht iarphósta - ba cheart duit na nithe seo a leanas a chur san áireamh:

 • Do theastas iarphósta
 • Do theastas breithe
 • Do theastas pósta shibhialta nó páirtnéireachta sibhialta (má d’athraigh tú do shloinne)

Saoránacht trí eadóirseacht - ba cheart duit na nithe seo a leanas a chur san áireamh:

 • Do theastas eadóirseachta
 • Do phas eachtrach
 • Do theastas breithe
 • Do theastas pósta shibhialta nó páirtnéireachta sibhialta (má d’athraigh tú do shloinne)

Mura bhfuil do chuid doiciméad i mBéarla, caithfidh tú leagan deimhnithe Béarla arna aistriú ag aistritheoir cláraithe a sholáthar. Is féidir go n-éileofar ort tuilleadh faisnéise a chur ar fáil agus/nó freastal ar agallamh freisin.

Amanna próiseála do phasanna

Molann an tSeirbhís Pas go láidir go ndéanfá iarratas ar do phas ar a laghad 6 seachtaine roimh do dháta taistil.

Trí iarratas a dhéanamh trí Sheirbhís na bPasanna Luais, cinntíonn sé go bpróiseálfar iarratais athnuachan chomhlánaithe laistigh de 15 lá oibre de ghnáth. I gcás iarratais chéaduaire, ba chóir duit ar a laghad 20 lá oibre a cheadú chun d'iarratas a phróiseáil. D’fhéadfadh go sínfí an tréimhse sin ag tráthanna áirithe sa bhliain mar thoradh ar líon méadaithe iarratas. Seiceáil láithreán Gréasáin na Seirbhíse Pasanna chun faisnéis reatha faoi amanna próiseála a fháil.

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh go pearsanta chuig ceann ar bith d’Oifigí na bPasanna sa chás go mbeidh tú ag taisteal laistigh de 3 seachtaine. D’fhonn iarratas a dhéanamh go pearsanta chuig ceann ar bith d’Oifigí na bPasanna, ba cheart duit coinne a chur in áirithe ar líne.

Más rud é go dteastaíonn pas uait go práinneach, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an tSeirbhís Pasanna.

Má tá cónaí ort thar lear, ba cheart duit 6-8 seachtaine ar a laghad a fhágáil le haghaidh chun d’iarratas a phróiseáil tríd an ambasáid nó tríd an gconsalacht is cóngaraí duit.

An dul chun cinn ar d’iarratas ar phas a rianú

Cuireann an tSeirbhís Pasanna Seirbhís um Rianú Pas ar fáil. Ligeann an tseirbhís seo duit stádas d’iarratais a sheiceáil ar líne. Chun amhlaidh a dhéanamh, ní mór duit an uimhir iarratais ó d’fhoirm (le fáil ag barr na foirme ar chlé) a bheith agat.

Síniú an phas

Nuair a fhaigheann tú do phas, ba chóir duit é a shíniú. I gcás phas linbh, ba chóir don pháiste é a shíniú. Mura bhfuil an leanbh in ann a ainm a shíniú, ba cheart a pas a fhágáil bán.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba cheart duit úsáid a bhaint as Seirbhís na bPasanna Luais más ag déanamh iarratais ó áit laistigh den Stát atá tú. Cuir d’iarratas isteach ag an Oifig Phoist ‘Service Plus’ is cóngaraí duit. Más rud é go bhfuil pleananna taistil láithrigh agat, nó go bhfuil gá le taisteal chun críche éigeandáil teaghlaigh agat, déan teagmháil le ceann ar bith d’Oifigí na bPasanna.

Más rud é go bhfuil tú ag déanamh iarratais ó áit lasmuigh den Stát, seol an t-iarratas comhlánaithe chuig an ambasáid Éireannach nó chuig an gconsalacht Éireannach is cóngaraí duit, nó cuir isteach é ag an Oifig Phoist rannpháirteach is cóngaraí i dTuaisceart Éireann más ag úsáid Sheirbhís na bPasanna Luais atá tú.

Is féidir leat teastas breithe, teastas pósta, teastas páirtnéireachta sibhialta agus teastas uchtála a ordú ar líne ó FSS.

Is féidir leat teastas iontrála sa Chlár um Uchtuithe idir Thíortha a ordú ón Údarás Uchtála.

Tá faisnéis faoi conas teastas clárúchán breithe thar lear a fháil ar fáil ar láithreán Gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Oifig na bPasanna

Teach Knockmaun
42-47 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
D02 TN83
Éire

Teil:+353 (0)1 671 1633
Facs:+353 (0)1 671 1092
Láithreán Gréasáin: https://www.dfa.ie/passports-citizenship/
R-phost: passportdublin@dfa.ie

Oifig na bPasanna

1a An Mál Theas
Cork
Ireland

Teil:+353 21 494 4700
Láithreán Gréasáin: https://www.dfa.ie/passports-citizenship/
R-phost: passportcork@dfa.ie

Page edited: 10 October 2017