Tástálacha tiománaithe do thiománaithe le míchumas

Eolas

Ní foláir do gach tiománaí (lena n-áirítear tiománaithe le míchumas) ar eisíodh ceadúnas tiomána foghlaimeora 2 bhliana dóibh tabhairt faoi thástáil tiomána. Is éigeantach é an riachtanas seo chun tabhairt faoi thástáil tiomána. Tá sé tábhachtach go bhfuil tú ar an eolas nach bhféadfaidh tú cur isteach ar an tríú ceadúnas foghlaimeora ná ar aon cheann ina dhiaidh sin i leith aon chatagóir feithicle mura féidir leat fianaise a thaispeáint gur chuir tú isteach ar thástáil tiomána. Ní féidir leat tástáil tiomána ar a laghad sé mhí tar éis dul do chéad cheadúnas foghlaimeora (sa chás nach bhfuil tú ag athrú ó cheadúnas sealadach go ceadúnas foghlaimeora).

Is í an tUdarás Um Shábháilteacht Ar Bóithre go díreach a chuireann tástáil na dtiománaithe in Éirinn i bhfeidhm go caighdeán a chomhlíonann Treoir an AE ar Cheadúnais Tiomána. Reachtáiltear an tástáil as ionad tástála ar fud na tíre agus socrófar do thástáil, más féidir ar chor ar bith é, don ionad a ainmníonn tú ar d'fhoirm iarratais. Is éagsúil iad na tréimhsí feithimh ó chontae amháin go céile, mar sin moltar duit cur isteach ar thástáil timpeall 6 mí sula rachaidh do dhara ceadúnas sealadach in éag. Is tástáil chaighdeánach í agus baineann gach ionad tástála leas as na nósanna imeachta céanna don tástáil. Is féidir cur isteach agus íoc ar líne anois ar do thástáil tiomána (féach "Conas iarratas a dhéanamh" thíos).

Ba chóir duit fógra a thabhairt don Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre roimh ré má tá tú fadhb éisteachta dian nó srianta i do ghluaiseachtaí, nó má tá aon mhíchumas a d'fhéadfadh difear a dhéanamh do tiomána. Má tá míchumas agat, fiafraítear díot ar fhoirm iarratais do thástála tiomána an bhfuil feithicil oiriúnaithe á tiomáint agat. Cinnteofar leis seo go mbeidh aon riachtanas speisialta curtha in alt a chéile duit ar lá do thástála.

Is ionann agus mar a chéile iad tástálacha tiomána do thiománaithe le míchumas agus na tastálacha do gach tiománaí eile. I bhfocail eile, cinntítear le do thástáil go bhfuil:

  • Rialacha an Bhóthair ar eolas agat
  • An fios agus an oilteacht agat a chuirfear ar do chumas tiomáint go hinniúil de réir na rialacha sin
  • Go dtiománann tú leis an meas cuí do shabháilteacht agus do chaoithiúlacht úsáideoirí eile an bhóthair.

Scrúdaitheoirí na tástála tiomána

Cuireadh oiliúint ar leith ar scrúdaitheoirí tástála tiomána do thiománaithe le míchumas lena bheith feasach ar do chuid riachtanas. (Is iondúil go mbíonn siad ag maoirsiú na scrúdaitheoirí tástála tiomána eile). I gceann ar an méadú feasachta atá acu ar riachtanais speisialta, oiltear iad chun a chinntiú; más rud é go mbaineann tú leas as feithicil oiriúnaithe, go bhfuil smacht agat ar d'fheithicil i gcónaí mar ba chóir, agus go bhfuil tú in ann d'fheithicil oiriúnaithe a úsáid go sabháilte ar an mbóthar.

Áiseanna do thiománaithe le riachtanais speisialta

Is inrochtana do chathaoir rotha mórchuid na n-ionad tástála tiomána in Éirinn. Ós rud é gurbh fhearr le roinnt de na tiománaithe le míchumas gan an chéad chuid dá dtástáil a dhéanamh istigh san ionad féin, is féidir an chuid seo (.i. an chuid ina ndéantar tástáil ort faoi d'eolas ar Rialacha an Bhóthair) a reachtáil i d'fheithicil féin. Cinnte dearfa, féadfaidh tú an tástáil ar d'eolas ar Rialacha an Bhóthair a dhéanamh san ionad tástála más mian leat an rogha sin a ghlacadh. Seiceáil le d'ionad tástála roimhré féachaint an féidir leo rochtain do chathaoir rotha a éascú dá mb'fhearr leat an rogha sin.

Más duine bodhar nó duine lagéisteachta tú, ceadófar d'ateangaire dul in éineacht leat don chéad chuid den tástáil. Ní féidir le do theagascóir tiomána a bheith mar ateangaire duit agus ní féidir leo dul in éineacht leat ar an gcuid phraicticiúil eile den tástáil (.i. an tástáil ar d'oilteachtaí tiomána). Féadann an tástálaí treoracha scríofa a thaispeáint don chéad chuid den tástáil agus iad a chur ar taispeáint mar is cuí; féadann an tástálaí leas a bhaint as teanga bhunúsach na gcomharthaí freisin. Dá mba rud é gur oiriúnaithe do mhíchumas í an fheithicil a thugann tú leat (m.sh. go bhfuil breis rialtán (cnaipí, troitheáin srl.) curtha ann), ba chóir go dtabharfá faoi deara, freisin, go gcomharthófar é seo ar do láncheadúnas tiomána trí uimhreacha cóid.

Is féidir cur isteach le do thástáil tiomána a reachtáil trí mheán na Gaeilge. (Ní foláir duit an leagan Gaeilge den fhoirm iarratais a chomhlánú agus a chur isteach mar is gnách).

Tástáil phraicticiúil ar oilteachtaí tiomána

Iarrfar an scrúdaitheoir ort, sula dtosóidh do thástáil tiomána, do cheadúnas tiomána a fheiceáil agus foirm a shíniú á dearbhú gur fiúntach don bhóthar é agus go bhfuil árachas ar an gcarr. Beidh ort roinnt ceisteanna randamacha a fhreagairt ó Rialacha an Bhóthair agus a mhíniú conas a dhéanamh ar roinnt seiceálacha teicniúla. Tosóidh tú ansin leis an tástáil phraicticiúil ar d'oilteachtaí tiomána.

Is feasach do scrúdaitheoirí tiomána go bhféadfadh tiománaithe le míchumas, agus a thiománann feithiclí ar oiriúnaithe iad, ábhairín níos mó ama a ghlacadh i gcomhlánú roinnt beart seachas tiománaithe eile. Ní chiallaíonn sé sin gur údaraithe le tiomáint níos moille i rith do thástáil tiomána tú; ní foláir duit an dul chun cinn céanna a choinneáil ar na bóithre ag cloí leis na teorainneacha náisiúnta luais mar aon le gach tiománaí eile. Ina ionad sin, ceadaítear beagáinín breise ama duit chun a thaispeáint go bhfuil an smacht iomchuí agat ar d'fheithicil agus gur féidir leat tiomáint ar bhóithre poiblí le meas leordhóthanach do shabháilteacht daoine eile. Lena chois sin, tugtar beagáinín níos mó ama do thiománaithe ar bodhar nó ar tiománaithe lagéisteachta iad seachas tiománaithe eile chun dul ar aghaidh leis an tástáil phraicticiúil ar oilteachtaí sa chás go n-éireodh deacrachtaí cumarsáide aníos sa tástáil.

Tabharfar treoracha soiléire chugat i gcaitheamh na tástála, ach mura dtuigeann tú rud éigin, iarr ar an scrúdaitheoir é a athrá. Ná cuir scaoll ort féin má dhéanann tú meancóg i rith na tástála. B'fhéidir nach chomh tromchúiseach agus a cheapann tú é, agus b'fhéidir nach gciallódh sé gur theip ort.

Déanfar measúnú ort sna cúinsí seo a leanas: an bogadh chun siúil, an tiomáint i lár tráchta, an stopadh, an cúlú timpeall cúinne, an casadh timpeall, tosach ar chnoc agus an pháirceáil.

I measc na ngnéithe de do chuid tiomána a ndéanfar measúnú orthu atá aimsiú do shuímh ar an mbóthar; do scoitheadh agus do ghabháil thar ghluaisteáin eile, do chuid cumas oirchille (cúinsí a mheas roimhré) agus breathnóireachta; an leas a bhaineann tú as na scátháin agus as comharthaí; do dhul chun cinn; do luas; do chloí le soilse tráchta, le comharthaí bóthair agus le marcanna bóthair agus an leas cuí a bhaineann tú as rialtáin d'fheithicle. Iarrfaidh an scrúdaitheoir ort, ag pointe áirithe le linn na tástála, do chuid comharthaí láimhe a thaispeáint mura gcuireann míchumas fisiciúil cosc ort. Féadfaidh tú a bheith ag súil, freisin, le roinnt castaí ar chlé agus ar dheis a dhéanamh, le bualadh le timpealláin agus le teacht chun staid ag soilse tráchta.

Nuair a fhillfidh tú ar an ionad tástála, beidh an rogha agat do chuid torthaí a fháil i d'fheithicil nó tabharfaidh an scrúdaitheoir ar ais isteach i seomra na scrúdúithe tú leis an toradh a thabhairt duit. Má éiríonn leat pas a bhaint amach, tabharfar Teastas Inniúlachta duit, ar bailí le haghaidh 2 bhliain é. Má mhainníonn tú cur isteach ar láncheadúnas le linn na tréimhse 2 bhliain sin, beidh ort do thástáil tiomána a chomhlánú in athuair. Má theipeann ort i do thástáil, tabharfar liosta mionsonrach duit le do chuid meancóg air, liosta ar cheart duit staidéar a dhéanamh ar na meancóga ann agus a chur ina gceart sula ndéanfaidh tú tástáil tiomána eile.

Rialacha

Tá roinnt nithe ann nach foláir do gach tiománaí a dhéanamh i gcomhair do thástála tiomána agus tá roinnt riachtanas dlíthiúil ann nach mór duit cloí leo.

  • Ní mór ceadúnas sealadach reatha a bheith agat chun tástáil tiomána a shuí
  • Ní mór dioscaí reatha mótarchánach agus árachais mhótair agus teastas NCT (más infheidhmithe é) a bheith ar taispeáint ar an bhfeithicil atá tú á húsáid
  • Ba chóir go mbeadh plátaí-L ar taispeáint ar thosach agus ar chúl na feithicle
  • Ba cheart gurbh fhiúntach don bhóthar an fheithicil agus go mbeadh íosdoimhneacht 1.6 mm - an teora dlíthiúil do dhoimhneacht na snáitheacha boinn in Éirinn - ar gach bonn
  • Ba cheart go mbeadh gach ní i bhfearas foirfe chun oibre, m.sh. glantóirí an scáileáin ghaoithe, táscairí, scátháin, srl. Seiceálfaidh an scrúdaitheoir na táscairí agus soilse na gcoscán roimh do thástáil tiomána phraicticiúil
  • Ba chóir go mbeadh do charr glan laistigh agus lasmuigh.

Rataí

Ní mór an táille iomchuí i gcomhair na catagóire tástála a bheith i dteannta le d'iarratas ar an tástáil tiomána. Is é an táille do ghluaisrothair agus gluaisteáin € 85. I gcás gach catagóir eile go bhfuil an táille € 120.

Féadfaidh tú íoc le seic, le hordú poist nó le hordú airgid. Ba chóir go grosálfaí iad seo agus iad a chur iníoctha chuig An tUdarás Um Shábháilteacht Ar Bóithre. Ní aisíocfar aon táille.

Conas iarratas a dhéanamh

Féadfaidh tú cur isteach agus íoc ar do thástáil tiomána ar líne anseo. Beidh cárta creidmheasa de dhíth ort lena aghaidh seo - ceann VISA nó ceann Mastercard. Ní mór seoladh bailí ríomhphoist a bheith agat freisin.

Ta malairt rogha agat, áfach; agus is féidir leat foirm iarratais a íosluchtú (pdf) ón tUdarás Um Shábháilteacht Ar Bóithre nó is féidir leat cóip a fháil ón Oifig Mótarchánach is áitiúla duit. Ní mór an táille cheart a bheith i dteannta le d'fhoirm iarratais.

Ba cheart go dtabharfá deich lá d'fhógra má theastaíonn uait do thástáil tiomána a chur ar ceal; nó beidh do tháille forghéillithe. Féadann tú dhá choinne a chur ar ceal gan do tháille a fhorghéilleadh ná gan iarratas nua a dhéanamh.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe
Cnoc an tSabhaircín
Béal an Átha
Maigh Eo
Éire

Teil:(096) 25000
Lóghlao:1890 506 080
Facs:(096) 25252
Láithreán Gréasáin: http://www.rsa.ie
R-phost: info@rsa.ie

Page edited: 2 December 2014