Cúrsaí traenála gluaisrothair ceadaithe in Éirinn

Eolas

Go minic, is úsáideoirí leochaileacha bóthair iad úsáideoirí gluaisrothair, móipéidí agus scútair. Is féidir leis na feithiclí seo taisteal ar ardluasanna agus i saghsanna éagsúla aimsire. Is féidir leat bheith sábháilte ag taisteal ar ghluaisrothar ach má bhíonn tú ar an airdeall ar an gcontúirt éagsúil a bhíonn ar an mbóthar, ar do stíl tiomána féin agus ar do dhualgais mar úsáideoir bóthair, cinnteoidh tú go dtaistealaíonn tú go sábháilte.

Cuireann rannpháirtíocht ar chúrsa ardchaighdeáin oiliúint ghluaisrothair le sábháilteacht fheabhsaithe don tiománaí agus d’úsáideoirí eile bóthair. Ní mór d’aon teagascóir a chuireann oiliúint ghluaisrothair ar fáil in Éirinn faomhadh ón Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre a fháil.

Bunoiliúint Tosaigh

Ón 6 Nollaig 2010, nuair a fhaigheann tú do chéad chead foghlaimeora do chatagóir ar leith, ní mór duit Bunoiliúint Tosaigh a chríochnú (IBT) sular féidir leat do ghluaisrothar a thiomáint ar an mbóthar gan bheith faoi mhaoirsiú do theagascóra IBT. Clár oiliúna modúlach is ea IBT, a d’fhorbair an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, agus cuireann teagascóirí faofa IBT an clár ar fáil. Braitheann na modúil IBT nach mór duit a dhéanamh ar chatagóir do cheada foghlaimeora, de réir seo a leanas:

Bunoiliúint Tosaigh
Catagóir Modúil oiliúna IBT
AM modúil 1, 2, 3 agus 4
A1 modúil 1, 2, 3 agus 4 (murar críochnaíodh iad cheana féin faoi chatagóir AM)
A2 modúil 1, 3 agus 5 ar ghluaisrothar de shaghas A2
A modúil 1, 3 agus 5 ar ghluaisrothar de shaghas A

Ní féidir leat gluaisrothar a thiomáint ar an mbóthar gan bheith faoi mhaoirsiú do theagascóra IBT mura ndearna tú d'oiliúint IBT agus deimhniú um chríochnú sásúil a bhaint amach.

Má chríochnaigh tú d’oiliúint IBT agus más maith leat an gluaisrothar a thiomáineann tú a uasghrádú agus gluaisrothair níos cumhachtaí a thiomáint (nó athrú ó ghluaisrothar uathoibríoch go dtí gluaisrothar lámhghiarála nó ó gluaisrothar trianach go dtí gluaisrothar dhá roth) ní mór duit modúl 5 IBT a chríochnú. Is modúl forchéimnitheach modúl 5 agus cuimsítear ann modúil 2 agus 4 mar aon le roinnt ábhair bhreise.

tuilleadh faisnéise ar IBT ar fáil ar láithreán gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Leideanna le haghaidh gluaisrothaíocht shábháilte in Éirinn

Tá dualgais faoi leith ort mar ghluaisrothaí in Éirinn nuair a bhíonn do ghluaisrothar á thiomáint agat:

  • Ní mór duit Rialacha an Bhóthair a bheith ar eolas agat mar aon le do chuid dualgas mar ghluaisrothaí
  • Ní mór duit cinntiú go bhfuil do ghluaisrothar ródacmhainneach ag gach tráth; áirítear leis seo a chinntiú go bhfuil an doimhneacht cheart tráchta ar do bhoinn agus go bhfuil gach solas agus frithchaiteoir ag feidhmiú mar is ceart dóibh.
  • Ba cheart duit díriú ar an tiomáint 100% den am, an t-am ar fad
  • Ba cheart duit iarracht a dhéanamh coinne bheith agat le haon chontúirt ar an mbóthar
  • Más gá duit stopadh, ba cheart duit tiomáint ar luas a thugann deis duit stopadh taobh istigh den achar cuí
  • Ba cheart duit spás sábháilte a choimeád idir d’fheithicil féin agus an fheithicil os do chomhair
  • Ba cheart duit bheith ar an airdeall ar dhrochaimsir agus ar dhroch-choinníollacha bóthair
  • Ba cheart duit bheith le feiceáil ag gach tráth.

Chuir an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre treoir sábháilteachta ar fáil do ghluaisrothaithe (pdf).

Rialacha

Tá sé ina dhualgas chun an clár Bunoiliúint Tosaigh (IBT) a chríochnú go sásúil i dteicnící tiomána gluaisrothair mar chuid den scéim chead foghlaimeora gluaisrothair in Éirinn.

Tá roinnt scoileanna tiomána ann a chuireann teagasc ar fáil i dteicnící tiomána gluaisrothair ar fud na hÉireann. Ní mór do gach teagascóir sna cúrsaí seo bheith faofa ag an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre. Nuair a bhíonn IBT á sholáthar, ní mór don ionad IBT bheith faofa chomh maith.

Ní mór duit ceadúnas bailí tiomána/cead bailí foghlaimeora a bheith agat don chatagóir cheart ghluaisrothair atá á thiomáint agat. Is cion é má theipeann ort do cheadúnas tiomána/chead foghlaimeora a sholáthar nuair a iarrtar ort.

Rataí

Bíonn costas éagsúil ar cheachtanna tiomána gluaisrothair agus maireann siad ar feadh faid éagsúla. Seiceáil roimh réidh le do theagascóir oiliúna nó do scoil tiomána.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá liosta ag an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre de theagascóirí faofa IBT ar a láithreán gréasáin mar aon le liosta de theagascóirí faofa tiomána, lena n-áirítear teagascóirí gluaisrothair.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

MAG Éire

(Grúpa Gníomhaíochta do Ghluaisrothaí na hÉireann)
94 Cearnóg Mhuirfean Thiar
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 602 0695
Láithreán Gréasáin: http://www.magireland.org/
R-phost: office@magireland.org

Page edited: 25 November 2014