Coireanna Tíomána

Eolas

Eisítear ceadúnais do na mílte duine in Éirinn gach bliain chun mótarfheithiclí a thiomáint. I measc na bhfeithiclí seo tá gluaisrothair, gluaisteáin, veaineanna, leoraithe, innealra talmhaíochta, etc. D’fhonn ardchaighdeáin um shábháilteacht ar bhóithre a chinntiú, tá sé tábhachtach go mbíonn gach duine feasach ar na dlíthe atá i bhfeidhm maidir le gluaisteánaíocht in Éirinn agus ar na pionóis a ghearrtar nuair a sháraítear an dlí.

Leagtar amach san Acht um Thrácht ar Bhóithre na príomhfhorálacha lena mbaineann gluaisteánaíocht in Éirinn. Pléann an reachtaíocht le saincheisteanna ar nós ceadúnú feithicle, caighdeáin feithicle, do chuid oibleagáidí agus freagrachtaí, etc. Is féidir a áireamh le cionta gluaisteánaíochta tiomáint ar meisce, tiomáint ar luas, tiomáint gan fianaise i leith árachais nó mótarchánach, tiomáint gan aird agus aire chuí a thabhairt agus tiomáint gan crios sábhála ort. Tugadh isteach cion nua in 2006 – tiomáint agus guthán póca i do lámh agat.

Is féidir thú a dhícháiliú ó fheithicil a thiomáint má chiontaíonn breitheamh thú i leith cion tiomána nó i leith feithicil lochtach a thiomáint. Is féidir a áireamh le feithicil lochtach a thiomáint feithicil a thiomáint nach bhfuil sábháilte chun bóthair. Ina theannta sin, tá córas srianta agus fíneálacha páirceála i bhfeidhm ar fud na hÉireann.

Éistear le gairmeacha a eisítear do shaoránaigh mar gheall ar chionta gluaisteánaíochta sa Chúirt Dúiche agus tá ag an mbreitheamh i gceannas an chumhacht chun dícháiliú ó thiomáint a ghearradh mar aon le droimscríobhanna ceadúnais tiomána. Éistear le ciontaí gluaisteánaíochta i gciontú tiomána dáinséaraí atá ina cúis le bás sa Chúirt Chuarda os comhair breithimh agus giúiré mura bpléadálann an cosantóir ciontach roimh an éisteacht.

Tá ag an nGarda Síochána an chumhacht chun tiománaí feithicle a ghabháil mar gheall ar roinnt cionta gluaisteánaíochta. Áirítear leis na cionta seo tiomáint ar meisce agus tiomáint dháinséarach.

Rialacha

Pionóis

Braitheann pionóis ar chiontú mar gheall ar chionta gluaisteánaíochta ar a thromchúisí atá na cionta agus ar cé acu cionta athuaire iad nó céaduaire iad. D’fhéadfaí a áireamh le pionóis fíneálacha airgid, droimscríobh ceadúnas tiomána, dícháiliú ó thiomáint ar feadh an tsaoil, agus sna cásanna is tromchúisí, príosúnacht. Sa mhullach air sin, tá córas pointí pionóis i bhfeidhm maidir le roinnt cionta gluaisteánaíochta. Féach ar liosta de na cionta gluaisteánaíochta a dtugtar pointí pionóis (pdf).

Tháinig méadú faoi na pionóis uasta airgid (fíneálacha) faoin Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2006 is féidir le cúirt a ghearradh maidir le formhór na gcionta comónta gluaisteánaíochta.

Is ionann na pionóis ar chiontú mar gheall ar thiomáint dháinséarach atá ina cúis le básagus na pionóis i leith dúnorgan agus déantar thú a dhícháiliú ó thiomáint ar feadh tréimhse ceithre bliana ar a laghad i dteannta an phionóis thuas. Ó Dheireadh Fómhair 2011, gabhann dícháiliú éigeantach leis an uile chiontú sa Chúirt Dúiche mar gheall ar chionta um thiomáint ar meisce ar feadh tréimhse 6 mhí ar a laghad. Ina theannta sin, tá sé de chumhacht ag an nGarda Síochána feithiclí a ghabháil nach bhfuil faoi chumhdach árachais nó, faoi chúinsí áirithe, feithiclí nár íocadh cáin orthu nó feithiclí nach bhfuil deimhniú ar ródacmhainneacht acu.

Dícháiliú ó thiomáint

Is gnách go ndéanann cúirt orduithe dícháilithe a chuireann srian ar dhuine ceadúnais tiomána a shealbhú go bailí nó ar chur isteach ar cheadúnas ar feadh tréimhse shainithe nó luaite ama. Is féidir le dícháiliú, ar a shon sin, bheith mar thoradh ar an gcóras pointí pionóis.

Is ann do chúig shaghas éagsúla de dhícháiliú ó thiomáint:

 • Dícháiliú Iarmhartach: Sa chás go bhfuil an oibleagáid ar chúirt ordú a dhéanamh a dhéanann duine atá arna c(h)iontú i leith cionta áirithe a dhícháiliú. Mhéadaigh an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2006 na híostréimhsí a bunaíodh le haghaidh orduithe dícháilithe iarmhartaigh. Is é dícháiliú iarmhartach an cineál is comónta de dhícháiliú a ordaíonn na cúirteanna.
 • Dícháiliú Coimhdeach: Breisiúchán roghnach atá sna horduithe dícháilithe seo ar aon phionós eile dlíthiúil a ghearrann cúirt. Mar sin, féadann breitheamh dícháiliú coimhdeach a ghearradh ag brath ar chúinsí an cháis. Samplaí den chineál seo ciona ná nuair a úsáideadh feithicil i gcreach bhainc tar éis don bhreitheamh dícháiliú coimhdeach a ghearradh ar gach taistealaí den ghluaisteán seachas ar an tiománaí amháin.
 • Dícháiliú Speisialta: Éagsúil leis an gcéad dá chineál d’orduithe dícháilithe (lena gceanglaítear duine éigin a chiontú i leith ciona sular féidir iad a ghearradh), ní cheanglaíonn orduithe speisialta dícháilithe go gciontaítear duine éigin d’fhonn an dícháiliú a ghearradh. Má tá bonn réasúnach ag an nGarda Síochána nó ag an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS), lena chreidiúint go bhfuil an sealbhóir ceadúnais:

  - Neamhoiriúnach le tiomáint mar gheall ar ghalar fisiciúil nó

  - Neamhoiriúnach le tiomáint de bharr míchumas fisiciúil nó meabhrach nó

  - Neamhinniúil le haon fheithicil nó le haon aicme d’fheithicil a thiomáint

  Is féidir leo iarratas a dhéanamh ar an gCúirt Dúiche le haghaidh ordú dícháilithe speisialta.

 • Dícháiliú ón AE: Déanann seo ordú a rinneadh i stát amháin den AE a aistriú chuig stát eile ina gcónaíonn an duine dícháilithe. Déanann an Coinbhinsiún maidir le Dícháiliú chun Tiomána 1998 (98/C 216/01) foráil don aistriú sin orduithe dícháilithe agus cé nach bhfuil seo i bhfeidhm go fóill, táthar ag súil leis go mbeidh seo mar chuid den dlí seo go luath. Baineann an Conbhinsiún le dícháiliú mar gheall ar chionta lena mbaineann:

  - feithicil a thiomáint ar bhealach dáinséarach nó meargánta

  - tiomáint buille is teithead

  - mótarfheithicil a thiomaint faoi thionchar alcóil nó substainte eile ag a mbíonn tionchar ar chumas meabhrach agus fisiciúil an tiománaí nó a dhéanann iad a laghdú

  - feithicil a thiomáint níos tapúla ná an luas a cheadaítear

  Sular tháinig an Coinbhinsiún i bhfeidhm, tháinig comhaitheantas dícháiliú tiomána idir Éirinn agus an RA (lena n-áirítear Tuaisceart Éireann) i bhfeidhm ón 28 Eanáir 2010. (Ní áirítear dhícháilíochtaí mar thoradh ar an carnadh na pointí pionóis.)

 • Dícháiliú ag Pointí Pionóis: Ní eisíonn na cúirteanna an t-ordú dícháilithe seo ach an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt. Nuair a bhailíonn duine 12 phointe nó níos mó ar a gceadúnas, cuirfidh an Roinn ar an eolas iad go ndícháileofar iad ó thiomáint ar feadh tréimhse shé mhí ó dháta áirithe. Caithfidh an duine, ag an tráth sin, a gceadúnas tiomána a thabhairt don NDLS. (Tá an tairseach dícháiliú a laghdú go dtí 7 pointí pionóis dóibh siúd fháil ar a gcuid chéad cheadúnas foghlaimeora ar nó tar éis 1 Lúnasa 2014 agus ina dhiaidh le linn na chéad 2 bhliain nuair a thiomáint siad faoina cheadúnas tiomána ar dtús.)

Is féidir aon ordú dícháilithe a eisíonn na cúirteanna a achomharc laistigh de 14 lá ó dháta an chiontaithe. Má ordaíonn an breitheamh thú a dhícháiliú ó thiomáint agus mura ndéanann tú an ciontú a achomharc, gheobhaidh tú Fógra ó Oifig Fíneálacha de chuid na Cúirte Dúiche, an áit ar tháinig tú i láthair, ina luaifear nach mór duit do cheadúnas tiomána a thabhairt dóibh láithreach.

Ceanglóidh Oifig Fíneálacha na Cúirte Dúiche ort aon cheadúnas tiomána/cead foghlaimeora atá agat a sheoladh chuig an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (SNCT), mar aon le sonraí faoin Ordú Cúirte. Coimeádfaidh an SNCT do cheadúnas tiomána/chead foghlaimeora go dtí go bhfuil an tréimhse dhícháilithe thart.

Droimscríobh pointí pionóis

Iontráil i dtaifead na gceadúnas atá i gceist leis an gcóras droimscríofa pointí pionóis. Déanann Comhad Náisiúnta na bhFeithiclí agus na dTiománaithe, atá á oibriú ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt an taifead a dhroimscríobh, tar éis fógra a fháil ó na Cúirteanna nó ón nGarda Síochána, de réir mar is cuí.

Fanann droimscríobhanna pointe pionóis ar thaifead do cheadúnais ar feadh 3 bliana agus ní mór iad a chur in iúl do do chomhlacht árachais nuair a dhéanann tú iarratas ar mhótarchánachas, a fhad agus a bhíonn ceadúnas reatha tiomána agat. Is gnách go n-eascróidh méadú ar phréimh do mhótarárachais as droimscríobhanna ar thaifead do cheadúnais.

Ciontuithe muirir sheasta

Tá córas de chiontuithe tiomána muirir sheasta á oibriú in Éirinn a ligeann do thiománaí feithicle a rinne ciontuithe áirthe faoin Acht um Thrácht ar Bhóithre agus a braitheadh, muirear nó fíneáil sheasta a íoc mar mhalairt ar dhul os comhair na cúirte leis an gcion tiomána a fhreagairt. Féach ar liosta de na muirear seasta ach cionta (pdf).

Tá ag an Aire an chumhacht a dhearbhú gur ciontuithe muirir sheasta a bheidh in aon chion achomair (nó aon mhionchion) faoin Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961-2011. Tá ag duine 28 lá ó dháta eisiúint fhógra an mhuirir sheasta leis an bhfíneáil a íoc. Mura n-íoctar é laistigh de 28 lá, méadaítear an muirear faoi 50% agus mura n-íoctar ina dhiaidh sin é tar éis 28 lá sa bhreis air sin, cuirtear tús le himeachtaí cúirte. Seirbheáiltear toghairm na cúirte le fógra muirir sheasta. Má íoctar an muirear seasta seo, arb ionann é agus dhá oiread an bhunmhéid, tráth nach déanaí ná 7 lá roimh dháta na cúirte, déantar imeachtaí cúirte a scor.

Má fhaigheann tú fógra um muirear seasta le haghaidh cion tiomána, agus mura raibh tú ag tiomáint na feithicle, ní mór duit an fógra a thabhairt ar ais chuig an Oifig Próiseála Muirear Seasta an Gharda Síochána (féach 'Cá ndéanfaidh mé iarratas' thíos) le sonraí faoin duine ag a raibh an fheithicil á tiomáint (lena n-áirítear a (h)uimhir cheadúnas tiomána) san fhoirm atá ceangailte leis an bhfógra muirir sheasta don chuspóir sin. Eiseoidh an Garda Síochána ansin fógra muirir sheasta do thiománaí na feithicle sin. Is é úinéir cláraithe na feithicle an duine a seolfar an fógra um muirear seasta chucu murar sainaithníodh tiománaí na feithicle ag an tráth a braitheadh an chion, (e.g. bhraith ceamara luais an chion nó má bhí gluaisteán páirceáilte go mídhleathach). Murabh é úinéir cláraithe na feithicle an tiománaí, tá dualgas air/uirthi, de réir an dlí, an Garda Síochána a chur ar an eolas faoin duine ag a raibh an fheithicil á tiomáint ag tráth na ciona.

Má chailleann tú d’fhógra um muirear seasta nó má dhéantar díobháil dó, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an Oifig Próiseála Muirear Sheasta:

Seolfar athphriontáil den fhógra chugat sa phost. Ar a shon sin, ní chuirtear síneadh leis an tréimhse ama a cheadaítear le haghaidh íocaíochta trí iarratas a chur isteach ar athphriontáil.

Má íoctar an fógra um muirear seasta laistigh de na teorainneacha dlíthiúla ama agus mura gcuirtear tús le himeachtaí cúirte, ní bheidh seo le sonrú ar thaifead coiriúil i dtaca leis an gcion.

breis faisnéise le fáil ar fhógraí um muirear seasta ar láithreán gréasáin an Gharda Síochána, chomh maith le treoir do cealuithe fógraí muirir sheasta.

Mótarcháin agus árachas

Tá dualgas ar thiománaithe in Éirin fianaise a thaispeáint gur íoc siad a mótarcháin agus go bhfuil acu árachas reatha mótair ar ghaothscáth a bhfeithiclí. Má thagann an Garda Síochána ar fheithicil nach bhfuil polasaí reatha árachas mótar, tá acu an chumhacht an fheithicil a ghabháil go dtí an tráth a sholáthraíonn an t-úinéir deimhniú árachais a dhéanann úsáid na feithicle a chur faoi árachas. Beidh úinéir na feithicle faoi dhliteanas an uile mhuirir nó chostais a thabhaíonn an Garda Síochána i mbaint nó i stóráil na feithicle. Chuir an tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 2006, síneadh leis an gcumhacht seo le feithiclí a ghabháil a chláraítear lasmuigh d’Éirinn.

Ar an gcuma chéanna, tá ag an nGarda Síochána an chumhacht aon fheithicil a ghabháil nár íocadh cáin uirthi ar feadh tréimhse dhá mhí nó níos faide. Is éard a chiallaíonn seo, go réalaíoch, má stopann an Garda Síochána thú agus feithicil á tiomáint agat agus má tá dáta na mótarchánach don fheithicil éagtha le dhá mhí nó níos faide, is féidir leis an nGarda Síochána an fheithicil sin a urghabháil agus a ghabháil go dtí an tráth is féidir leis an úinéir cruthúnas a thaispeáint gur íocadh an mhótarcháin don fheithicil sin, le dáta gafa na feithicile a áireamh freisin (i.e., na riaráistí a bhí dlite ar an bhfeithicil a íoc). Arís eile, beidh úinéir na feithicle faoi dhliteanas an uile mhuirir agus chostais a thabhaíonn an Garda Síochána i mbaint nó i stóráil na feithicle.

Cionta tiomána a rinneadh i ndlínsí eile

Ní aithnítear idir ballstáit pointí pionóis agus droimscríobhanna ar cheadúnais tiomána a fuarthas i dtíortha eile (lena n-áirítear Ballstáit an tAE/LEE). Cé gur shínigh na ballstáit Coinbhinsiún Eorpach maidir le dícháiliú tiomána i Meitheamh 1998, a thug éifeacht le dícháiliú áirithe ar fud an AE, níor tháinig an Coinbhinsiún i bhfeidhm go fóill.

I gcleachtas, ar an ábhar sin, ciallaíonn seo má fhaigheann tú pointí pionóis nó má tá droimscríobhanna agat ar do cheadúnas tiomána sula dtéann tú go hÉirinn, ní aistreofar na pointí pionóis nó na droimscríobhanna seo chuig ceadúnas tiomána Éireannach. Má dícháilíodh thú, áfach, ó thiomáint i dtír eile agus go raibh seo anuas ar thréimhse phríosúnachta do chionta tiomána, d’fhéadfadh nach mbeifeá in ann do cheadúnas iomlán eachtrach tiomána a aistriú do cheadúnas iomlán tiomána anseo in Éirinn.

Tá aitheantas frithpháirteach ann idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe (Tuaisceart Éireann ina measc) i dtaobh dícháiliú tiomána le haghaidh cionta a shonraítear. Foráiltear dó seo in Alt 40 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2016, a tháinig i bhfeidhm ón 1 Lúnasa 2017 ar aghaidh. Aistrítear an dícháiliú ón Stát ina ndéantar an cion um thrácht ar bhóithre chuig an Stát ina ngnáthchónaíonn an ciontóir nó ina sealbhaíonn sé/sí ceadúnas.

Ón 28 Eanáir 2010 ar aghaidh a fhad leis an 1 Nollaig 2014, aithníodh dícháiliú tiomána go frithpháirteach idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe faoi rialacha éagsúla.

Ag tiomáint ar cheadúnas eachtrannach in Éirinn

Má tá tú ag tiomáint agus má tá ceadúnas tiomána iasachta agat in Éirinn agus má ghearrtar pointí pionóis ort anseo, cruthófar taifead agus cuirfear na pointí leis an taifead. Má bhailíonn tú 12 phointe pionóis ar an taifead i dtréimhse 3 bliana, dícháileofar thú ó thiomáint in Éirinn.

Rataí

Tá achomhairc leis an gCúirt Chuarda d’fhonn ciontú a fhreaschur as a n-eascraíonn dícháiliú ó thiomáint saor in aisce.

Cosnaíonn achomhairc leis an gCúirt Dúiche d’athbhronnadh do cheadúnais tiomána má dícháilíodh thú €55.

Íoctar an uile fhíneáil a bhailíonn an Garda Síochána nó daoine údaraithe leis an stát mura luaitear a mhalairt sa dlí.

Tá cóip de do thaifead ceadúnais tiomána ó an NDLS € 15

Conas iarratas a dhéanamh

Achomharc a dhéanamh dícháiliú

Má ciontaíodh thú i leith cionta gluaisteánaíochta agus má dícháilíodh thú ó thiomáint i gCúirt Dúiche, is féidir leat an dícháiliú a achomharc leis an gCúirt Chuarda. Ní mór duit achomharc a chur isteach laistigh de 14 lá ó dháta do chiontaithe. Más mian leat ionadaíocht a dhéanmh duit féin, cabhróidh an cléireach cúirte i do Chúirt Dúiche áitiúil na foirmeacha riachtanacha a chomhlánú. Mar mhalairt air sin, is féidir leis an dlíodóir cabhrú leat.

Deireadh a chur le dícháiliúchán

Má dícháilíodh thú ó thiomáint agus más mian leat iarratas a dhéanamh ar na cúirteanna d'athbhronnadh luath do cheadúnais ort, is féidir leat amhlaidh a dhéanamh as do stuaim féin nó trí dhlíodóir i ndiaidh na táillí cuí a íoc. Is féidir leat cur isteach ar athbhronnadh luath do cheadúnais tiomána ort nuair atá leath de do thréimhse dhícháilithe caite. Ach ní féidir leat cur isteach ar athbhronnadh luath:

 • Má tá an dícháiliúchán ar feadh dhá bhliain nó níos lú nó
 • Más rud é nach bhfuil an dícháiliúchán do ordú dícháiliúcháin chéad laistigh de na 10 mbliana roimhe sin

Is féidir leis an gcúirt an tréimhse dhícháilithe a laghdú go dtí dhá thrian den tréimhse dhícháilithe tosaigh nó go 2 bhliain, cibé acu is mó.

Tabharfaidh cléireach cúirte do Chúirte Dúiche agus Cuarda faisnéis duit faoi na hionaid agus na dátaí cúirte.

Bíonn do cheadúnas tiomána á choimeád ag an Seirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) nuair a bhíonn tú dícháilithe. D’fhonn do cheadúnas tiomána a fháil ar ais nuair a bhíonn do thréimhse dhícháilithe éagtha, déan teagmháil le seirbhís do chustaiméirí sa NDLS (féach thíos). Beidh ort a bheith d'uimhir PSP nó d'uimhir tiománaí.

Tiomána taifead ceadúnais

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an NDLS chun cóip a fháil de thaifead do cheadúnais.

Cá ndéanfaidh mé iarratas?

Tá faisnéis teagmhála do Chúirt Dúiche áitiúla chomh maith le faisnéis teagmhála do Chúirte Cuarda áitiúl ar fáil ag tús an uile eolaí gutháin phoiblí.

An tSeirbhís Chúirteanna

15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:+353 (0)1 888 6000
Láithreán Gréasáin: http://www.courts.ie

Oifig Próiseála Muirear Seasta an Gharda Síochána

Sráid Parnell
Durlas
Co Thiobraid Árann
Éire

Teil:+353 504 59800
Lóghlao:1890 304 060
Láithreán Gréasáin: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=348&Lang=1
R-phost: npo@garda.ie

Seirbhísí Ríomhaireachta Tiománaithe agus Feithiclí Rannán

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
Lár Bhaile na Sionna
Sionainn
An Clár
Éire

Teil:0818 411 412
Láithreán Gréasáin: http://www.dttas.ie/roads/english/motor-taxvehicle-registraton-nvdf
R-phost: Motortax@dttas.ie

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe
Cnoc an tSabhaircín
Béal an Átha
Maigh Eo
Éire

Teil:(096) 25000
Lóghlao:1890 506 080
Facs:(096) 25252
Láithreán Gréasáin: http://www.rsa.ie
R-phost: info@rsa.ie

Seirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Po Box 858
Southside Delivery Office
Corcaigh
Éire

Teil:0761 08 7880
Láithreán Gréasáin: https://www.ndls.ie/
R-phost: info@ndls.ie

Page edited: 12 February 2018