Ag athsholáthar ceadúnais tiomána Éireannaigh ar cailleadh nó ar goideadh é

Réamhrá

Más rud é gur caillte, goidte, damáistithe nó aghloite atá do cheadúnas tiomána reatha nó do cheadúnas foghlaimeora, ba cheart duit iarratas a dhéanamh chuig an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) chun ceadúnas athsholáthair a fháil. Tá an ceadúnas tiomána nó an ceadúnas foghlaimeora ina dhúbláil nó ina chóip de do bhuncheadúnas tiomána nó de do bhuncheadúnas foghlaimeora.

Más rud é go bhfuil aon fhorálacha speisialta ar do bhuncheadúnas tiomána nó ar do bhuncheadúnas foghlaimeora (mar shampla, riachtanas go gcaitheann tú spéaclaí, nó go dtiomáineann tú feithicil oiriúnaithe), léireofar na forálacha sin ar an gceadúnas tiomána athsholáthair nó ar an gceadúnas foghlaimeora athsholáthair freisin. Beidh an ceadúnas tiomána athsholáthair nó an ceadúnas foghlaimeora athsholáthair bailí ar feadh na tréimhse céanna agus atá do bhuncheadúnas tiomána nó do bhuncheadúnas foghlaimeora bailí.

Athruithe 2013

Tá freagracht ar an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre as ceadúnú tiománaithe anois agus bhunaigh sé seirbhís nua, an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS). De bhreis air sin, tá an próiseas iarratais athraithe anois agus ní mór duit dul chuig ceann amháin de na hionaid nua de chuid an NDLS agus iarratas á dhéanamh agat ar cheadúnas tiomána athsholáthair nó ar cheadúnas foghlaimeora athsholáthair. Mar chuid den phróiseas iarratais duine le duine, déantar do ghrianghraf agus do shíniú a ghabháil go digiteach. Ní mór duit doiciméadúchán breise a thabhairt leat chun do chéannacht a dheimhniú.

Tugadh ceadúnas tiomána cárta phlaistigh nua isteach in ionad an cheadúnais tiomána pháipéir. Is tionscnamh de chuid an AE é sin ar mhaithe le stíl shlán dhlúth cheadúnais a thabhairt isteach i ngach ballstát.

Rialacha

Tá sé ina riachtanas in Éirinn go ndéanann tú do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora a iompar leat i gcónaí agus tú ag tiomáint. Is cion é gan do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora a léiriú nuair a iarrann ball de na Gardaí (fórsa póilíneachta na hÉireann) ort déanamh amhlaidh.

Sa chás go ndearnadh do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora a chailleadh, a ghoid, a dhamáistiú nó a aghlot agus go bhfuil sé i bhfeidhm fós (is é sin le rá go bhfuil sé bailí lena úsáid), féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar cheadúnas athsholáthair ach foirm iarratais D401 a chomhlánú le haghaidh ceadúnas tiomána nó foirm iarratais D201 a chomhlánú le haghaidh ceadúnas foghlaimeora. Ní mór an fhoirm a bheith sínithe agus stampáilte ag Garda sa stáisiún is gaire duit de chuid an Gharda Síochána.

Eiseofar ceadúnas tiomána nó ceadúnas foghlaimeora le haghaidh na tréimhse atá fágtha ar an mbuncheadúnas tiomána nó ar an mbuncheadúnas foghlaimeora.

Ceadúnas tiomána nó ceadúnas foghlaimeora imithe in éag

Más rud é go ndearnadh do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora is déanaí a chailleadh, a ghoid nó a dhamáistiú agus go bhfuil sé imithe in éag agus nach bhfuil sé bailí a thuilleadh, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána nua nó ar cheadúnas foghlaimeora nua. Ní mór duit foirm iarratais D401 a chomhlánú le haghaidh ceadúnas tiomána nó foirm iarratais D201 a chomhlánú le haghaidh ceadúnas foghlaimeora. Ní mór an fhoirm a bheith sínithe agus stampáilte ag Garda sa stáisiún is gaire duit de chuid an Gharda Síochána.

Do cheadúnas a chailleadh thar lear

Má chailleann tú nó má ghoidtear do cheadúnas tiomána fad a bhíonn tú thar lear, tá ort iarratas a dhéanamh, tú féin, ag ionad na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnas Tiomána (NDLS) ar cheadúnas ionaid. Má tá tú i do chónaí thar lear agus mura féidir seo a dhéanamh, b’fhéidir go mbeidh tú in ann do cheadúnas tiomána a mhalartú do cheadúnas tiomána iasachta, a fhad agus atá cónaí ort i mballstát an AE/an LEE nó i dtír lena bhfuil comhaontú malartaithe ceadúnas tiomána ag Éirinn. Beidh ort litir theidlíochta a fháil ón (NDLS).

Nuair a fhilleann tú chun cónaí in Éirinn, féadfaidh tú é a mhalartú ar ais agus ceadúnas tiomána Éireannach a fháil.

Rataí

Is é €35 an táille atá ar cheadúnas tiomána athsholáthair nó ar cheadúnas foghlaimeora athsholáthair a fháil.

Is mar seo a leanas atá an táille ar cheadúnas tiomána nua nó ar cheadúnas foghlaimeora nua sa chás go ndearnadh do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora a chailleadh, a ghoid nó a dhamáistiú agus go bhfuil sé as feidhm:

 • Tá €55 ar cheadúnas tiomána deich mbliana
 • Tá €55 ar cheadúnas tiomána busanna nó trucailí cúig bliana
 • Tá €35 ar cheadúnas tiomána trí bliana
 • Tá €25 ar cheadúnas tiomána bliana
 • Tá €35 ar cheadúnas foghlaimeora

Is féidir le tiománaithe atá os cionn 70 bliain d’aois a gceadúnas tiomána nó a gceadúnas foghlaimeora a fháil saor in aisce.

Tá faisnéis faoi fhoirmeacha inghlactha íocaíochta ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

Conas iarratas a dhéanamh

Caithfidh tú iarratas a dhéanamh go pearsanta chuig ceann amháin d’ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) murar ghlac ionad de chuid an NDLS le d’iarratas ar cheadúnas tiomána nó ar cheadúnas foghlaimeora cheana féin agus murar deimhníodh do chéannacht. Ní gá duit grianghraif a chur ar fáil le d’iarratas ach ní mór duit aitheantas fótagrafach, cruthúnas ar do theidlíocht chónaitheachta, fianaise ar d’Uimhir PSP agus cruthúnas ar sheoladh baile a thabhairt leat chun a dheimhniú gur tusa an duine atá ag déanamh iarratas ar cheadúnas tiomána athsholáthair nó nua. Féach ‘Cruthúnas céannachta’ thíos.

Déanann tú iarratas ar cheadúnas tiomána athsholáthair nó nua nó ar cheadúnas foghlaimeora athsholáthair nó nua ach úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais do cheadúnas tiomána (D401) nó do cheadúnas foghlaimeora (D201), de réir mar is cuí. Tá siad ar fáil ó ionaid an NDLS, ó ionaid tástála tiomána, ó ionaid tástála teoirice tiomána agus ó stáisiúin na nGardaí. Is féidir iad a íoslódáil freisin mar seo a leanas:

Ní mór Cuid 15 den fhoirm iarratais a bheith sínithe agus stampáilte ag Garda sa stáisiún is gaire duit de chuid an Gharda Síochána.

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith ag gabháil le d’fhoirm iarratais chomhlánaithe:

 • Is féidir go mbeidh Foirm Tuairisce Míochaine um Cheadúnas Tiomána ag teastáil (féach thíos)
 • Is féidir go mbeidh Foirm Tuairisce Radharc na Súl um Cheadúnas Tiomána ag teastáil (féach thíos)
 • An táille chuí - féach Rátaí thuas

Más rud é gur damáistithe atá do cheadúnas tiomána nó do cheadúnas foghlaimeora in ionad é a bheith caillte nó goidte, ba cheart an ceadúnas tiomána nó an ceadúnas foghlaimeora a chur isteach freisin.

Foirm Tuairisce Míochaine

Beidh Foirm Tuairisce Míochaine um Cheadúnas Tiomána ag teastáil uait más rud é:

 • Go bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar chatagóirí ceadúnas tiomána C, C1, D, D1, CE, C1E, DE nó D1E murar chuir tú tuairisc mhíochaine is infheidhme fós ar fáil cheana
 • Go mbeidh tú 70 bliain d’aois nó níos sine ar an gcéad lá den tréimhse a bhfuil an ceadúnas á eisiúint ina leith
 • Nach bhfuil aon mhíchumais ná riochtaí áirithe ort (féach an fhoirm iarratais)

Is féidir an fhoirm tuairisce míochaine (pdf) a íoslódáil (ní mór é a phriontáil cúl le cúl ar leathanach amháin). Tá sí ar fáil ó ionaid an NDLS freisin. Ba cheart do liachleachtóir cláraithe do scrúdú dochtúra a dhéanamh agus an fhoirm a chomhlánú ina dhiaidh sin. Ní mór duit an dearbhú ar an bhfoirm tuairisce míochaine a shíniú i láthair an liachleachtóra chláraithe. Ní mór í a chur isteach laistigh de mhí amháin.

Foirm tuairisce radharc na súl

Beidh Foirm Tuairisce Radharc na Súl um Cheadúnas Tiomána ag teastáil uait mura bhfuil spéaclaí ná lionsaí tadhaill de dhíth ort a thuilleadh. Is féidir foirm tuairisce radharc na súl (pdf) a íoslódáil (ba cheart leathanach 1 agus leathanach 2 a phriontáil cúl le cúl ar leathanach amháin). Tá sí ar fáil ó ionaid an NDLS freisin. Ní mór í a chur isteach laistigh de mhí amháin tar éis í a dhéanamh.

Cruthúnas céannachta

Glactar leis na doiciméid seo a leanas mar chruthúnas céannachta:

 • Aitheantas fótagrafach

  - Pas Éireannach

  - Pas reatha le haghaidh gach saoránaigh nach as Éirinn dóibh

  - Cárta aitheantais náisiúnta reatha le haghaidh shaoránaigh an AE/an LEE/na hEilvéise

  - Teastas eadóirseachta Éireannach

  - Ceadúnas tiomána reatha na Ríochta Aontaithe (grianghraf)

  - Cárta Seirbhísí Poiblí reatha

  - Doiciméad taistil Éireannach reatha (arna eisiúint ag SEIÉ)

 • Cruthúnas ar do theidlíocht chónaitheachta

  - Teastas breithe fadfhoirme de chuid na hÉireann/na Ríochta Aontaithe nó teastas uchtaithe

  - Clárú breithe thar lear

  - Pas Éireannach

  - Pas reatha le haghaidh gach saoránaigh de chuid an AE/an LEE/na hEilvéise

  - Cárta aitheantais náisiúnta reatha le haghaidh shaoránaigh an AE/an LEE/na hEilvéise

  - Teastas eadóirseachta Éireannach

  - Teastas Cláraithe Reatha (cárta GNIB) le haghaidh na saoránach nach as an AE/an LEE/an Eilvéis dóibh

 • Fianaise ar d’Uimhir PSP

  - Cárta Seirbhísí Poiblí/Cárta Seirbhísí Sóisialta

  - Comhfhreagras ó na Coimisinéirí Ioncaim nó ón Roinn Leasa Shóisialaigh lena léirítear UPSP

  - P21/Measúnú Cánach/Fógra faoi chreidmheasanna cánach

  - Admháil ar íocaíocht leasa shóisialaigh

  - Cárta leighis/Cárta na Scéime Íocaíochta Drugaí (SID)

  - Duillín pá nó P60/P45

 • Cruthúnas ar sheoladh baile (Féach an Nóta thíos)

  - Bille fóntais ó do sholáthraí leictreachais/teileafóin/gáis/teilifís chábla/leathanbhanda

  - Comhfhreagras le cuideachta árachais

  - Ráiteas ó do bhanc/do chumann foirgníochta/do chomhar creidmheasa

  - Litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó ó na Coimisinéirí Ioncaim

  - Comhfhreagras oifigiúil eile ó ghníomhaireacht Stáit de chuid na hÉireann, amhail ranna rialtais; FSS; Clár na dToghthóirí/cárta vótála; an Lár-Oifig Iontrála; an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe nó coláiste tríú leibhéal/gníomhaireacht oiliúna

Tabhair faoi deara: Ní fhéadann doiciméid chruthúnais ar sheoladh baile bheith níos mó ná 6 mhí d’aois ag dáta an iarratais. Ní ghlactar le billí fón póca ná le ráitis ó chártaí siopa/ó chuideachtaí catalóige.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba cheart iarratas ar cheadúnas tiomána athsholáthair nó nua nó ar cheadúnas foghlaimeora athsholáthair nó nua a dhéanamh go pearsanta chuig ceann amháin d’ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) - féach ‘Conas Iarratas a Dhéanamh’ thuas. Is féidir leat coinne a chur in áirithe ar líne.

Cuireann an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána faisnéis maidir le hiarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána nó ar cheadúnas foghlaimeora ar fáil ar a láithreán Gréasáin.

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe
Cnoc an tSabhaircín
Béal an Átha
Maigh Eo
Éire

Teil:(096) 25000
Lóghlao:1890 506 080
Facs:(096) 25252
Láithreán Gréasáin: http://www.rsa.ie
R-phost: info@rsa.ie

Seirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Po Box 858
Southside Delivery Office
Corcaigh
Éire

Teil:0761 08 7880
Láithreán Gréasáin: https://www.ndls.ie/
R-phost: info@ndls.ie

Page edited: 24 November 2015