Do cheadúnas tiomána a athnuachan

Réamhrá

Ceanglaítear ort do cheadúnas tiomána a iompar leat i gcónaí agus tú ag tiomáint. Nuair a théann do cheadúnas tiomána in éag, caithfidh tú é a athnuachan más mian leat leanúint ar aghaidh ag tiomáint. Tugtar míniú sa doiciméad seo ar conas do cheadúnas tiomána a athnuachan.

Más rud é go ndéantar do cheadúnas a chailleadh, a ghoid nó a dhamáistiú, ba cheart duit ár ndoiciméad maidir le ceadúnas tiomána a cailleadh, a goideadh nó a damáistíodh a athsholáthar a léamh.

D’fhonn iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána, ní mór gnáthchónaí a bheith ort in Éirinn. Meastar go bhfuil gnáthchónaí ort in Éirinn má bhíonn cónaí ort anseo go hiondúil ar feadh 185 lá i ngach bliain féilire ar a laghad mar gheall ar cheangal pearsanta agus ceirde.

Athruithe 2013

Tá freagracht ar an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre as ceadúnú tiománaithe anois agus bhunaigh sé seirbhís nua, an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS). De bhreis air sin, tá an próiseas iarratais athraithe anois agus ní mór duit dul chuig ceann amháin de na hionaid nua de chuid an NDLS agus iarratas á dhéanamh agat ar cheadúnas tiomána. Mar chuid den phróiseas iarratais duine le duine, déantar do ghrianghraf agus do shíniú a ghabháil go digiteach. Ní mór duit doiciméadúchán breise a thabhairt leat chun do chéannacht a dheimhniú.

Tugadh ceadúnas tiomána cárta phlaistigh nua isteach in ionad an cheadúnais tiomána pháipéir. Is tionscnamh de chuid an AE é sin ar mhaithe le stíl shlán dhlúth cheadúnais a thabhairt isteach i ngach ballstát.

Tháinig méadú ar líon na gcatagóirí ceadúnas tiomána agus tháinig athrú ar an riachtanas aoise íosta le haghaidh catagóirí áirithe freisin. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar láithreán Gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Rialacha

Tá tú i dteideal iarratas a dhéanamh ar do cheadúnas tiomána a athnuachan sa chás:

 • Go sealbhaíonn tú ceadúnas tiomána a rachaidh in éag laistigh de 3 mhí
 • Gur shealbhaigh tú ceadúnas tiomána a chuaigh in éag níos lú ná 10 mbliana ó shin

Más rud é go ndeachaigh do cheadúnas tiomána in éag 10 mbliana ó shin nó níos mó ná 10 mbliana ó shin, caithfidh tú Tástáil Teoirice Tiomána a chur i gcrích agus iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora ina dhiaidh sin.

Fad an cheadúnais

Braitheann an tréimhse ama a n-eisítear ceadúnas tiomána ina leith ar aois an iarratasóra. Tá 4 aoisghrúpa faoina dtiteann tréimhse an cheadúnais.

 • Más rud é go bhfuil tú níos lú ná 60 bliain d’aois, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar cheadúnas 10 mbliana nó ar cheadúnas 3 bliana (ar fhoras míochaine).
 • Más rud é go bhfuil tú níos sine ná 60 bliain d’aois ach níos óige ná 67 bliain d’aois, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar cheadúnas a rachaidh in éag an lá sula sroichfidh tú 70 bliain d’aois
 • Más rud é go bhfuil tú níos sine ná 67 bliain d’aois ach níos óige ná 70 bliain d’aois, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar cheadúnas 3 bliana
 • Más rud é go bhfuil tú os cionn 70 bliain d’aois, beidh ort deimhniú oiriúnachta chun tiomána a fháil ó do dhochtúir chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas 3 bliana nó ar cheadúnas bliana

Eisítear ceadúnas tiomána busanna nó trucailí le haghaidh uastréimhse 5 bliana.

Rataí

Ó mhí Eanáir 2013, tá an costas ar cheadúnais tiomána mar seo a leanas:

 • Tá €55 ar cheadúnas tiomána deich mbliana
 • Tá €55 ar cheadúnas tiomána busanna nó trucailí cúig bliana
 • Tá €35 ar cheadúnas tiomána trí bliana
 • Tá €25 ar cheadúnas tiomána bliana

Is féidir le tiománaithe atá os cionn 70 bliain d’aois a gceadúnas tiomána a athnuachan saor in aisce.

Tá faisnéis faoi fhoirmeacha inghlactha íocaíochta ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

Conas iarratas a dhéanamh

Caithfidh tú iarratas a dhéanamh go pearsanta chuig ceann amháin d’ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) murar ghlac ionad de chuid an NDLS le d’iarratas ar cheadúnas tiomána nó ar cheadúnas foghlaimeora cheana féin agus murar deimhníodh do chéannacht. Ní chaithfidh tú grianghraif a chur ar fáil le d’iarratas, ach caithfidh tú fianaise ar d’Uimhir PSP agus cruthúnas ar sheoladh baile a thabhairt leat chun a dheimhniú gur tusa an duine atá ag déanamh iarratas ar do cheadúnas tiomána a athnuachan. Féach ‘Cruthúnas céannachta’ thíos.

Déanann tú iarratas ar do cheadúnas tiomána a athnuachan ach úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais do cheadúnas tiomána (D401) atá ar fáil ó ionaid an NDLS, ó ionaid tástála tiomána, ó ionaid tástála teoirice tiomána agus ó stáisiúin na nGardaí. Is féidir freisin an fhoirm iarratais do cheadúnas tiomána (pdf) a íoslódáil mar aon le nótaí treorach (pdf).

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith ag gabháil le d’fhoirm iarratais chomhlánaithe:

 • Do cheadúnas tiomána reatha nó is déanaí eisiúint
 • Is féidir go mbeidh Foirm Tuairisce Míochaine um Cheadúnas Tiomána ag teastáil (féach thíos)
 • Is féidir go mbeidh Foirm Tuairisce Radharc na Súl um Cheadúnas Tiomána ag teastáil (féach thíos)
 • An táille chuí - féach Rátaí thuas

Iarratais phoist

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh trí chasadh an phoist más rud é gur ghlac ionad de chuid an NDLS le d’iarratas ar cheadúnas tiomána nó ar cheadúnas foghlaimeora cheana féin agus gur deimhníodh do chéannacht. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh trí chasadh an phoist chuig an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána ag an seoladh thíos.

Foirm Tuairisce Míochaine

Beidh Foirm Tuairisce Míochaine um Cheadúnas Tiomána ag teastáil uait más rud é go bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar chatagóirí ceadúnas tiomána C, C1, D, D1, CE, C1E, DE nó D1E(busanna agus trucailí) murar chuir tú tuairisc mhíochaine is infheidhme fós ar fáil cheana.

Ní beidh Foirm Tuairisce Míochaine um Cheadúnas Tiomána ag teastáil uait más rud é go bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar chatagóirí ceadúnas tiomána AM, A1, A2, A, B, BE nó W (gluaisrothair, gluaisteáin agus feithiclí oibre) murar:

 • Go mbeidh tú 70 bliain d’aois nó níos sine ar an gcéad lá den tréimhse a bhfuil an ceadúnas á eisiúint ina leith nó
 • Go bhfuil sain-mhíchumas ná riochta ort (féach an fhoirm iarratais)

Is féidir an fhoirm tuairisce míochaine (pdf) a íoslódáil (ní mór é a phriontáil cúl le cúl ar leathanach amháin). Tá sí ar fáil ó ionaid an NDLS freisin. Ba cheart do liachleachtóir cláraithe do scrúdú dochtúra a dhéanamh agus an fhoirm a chomhlánú ina dhiaidh sin. Ní mór duit an dearbhú ar an bhfoirm tuairisce míochaine a shíniú i láthair an liachleachtóra chláraithe. Ní mór í a chur isteach laistigh de mhí amháin.

Foirm tuairisce radharc na súl

Beidh Foirm Tuairisce Radharc na Súl um Cheadúnas Tiomána ag teastáil uait mura bhfuil spéaclaí ná lionsaí tadhaill de dhíth ort a thuilleadh. Is féidir foirm tuairisce radharc na súl (pdf) a íoslódáil (ba cheart leathanach 1 agus leathanach 2 a phriontáil cúl le cúl ar leathanach amháin). Tá sí ar fáil ó ionaid an NDLS freisin. Ní mór í a chur isteach laistigh de mhí amháin tar éis í a dhéanamh.

Cruthúnas céannachta

Glactar leis na doiciméid seo a leanas mar chruthúnas céannachta:

 • Fianaise ar d’Uimhir PSP

  - Cárta Seirbhísí Poiblí/Cárta Seirbhísí Sóisialta

  - Comhfhreagras ó na Coimisinéirí Ioncaim nó ón Roinn Leasa Shóisialaigh lena léirítear UPSP

  - P21/Measúnú Cánach/Fógra faoi chreidmheasanna cánach

  - Admháil ar íocaíocht leasa shóisialaigh

  - Cárta leighis/Cárta na Scéime Íocaíochta Drugaí (SID)

  - Duillín pá nó P60/P45

 • Cruthúnas ar sheoladh baile (Féach an Nóta thíos)

  - Bille fóntais ó do sholáthraí leictreachais/teileafóin/gáis/teilifís chábla/leathanbhanda

  - Comhfhreagras le cuideachta árachais

  - Ráiteas ó do bhanc/do chumann foirgníochta/do chomhar creidmheasa

  - Litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó ó na Coimisinéirí Ioncaim

  - Comhfhreagras oifigiúil eile ó ghníomhaireacht Stáit de chuid na hÉireann, amhail ranna rialtais; FSS; Clár na dToghthóirí/cárta vótála; an Lár-Oifig Iontrála; an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe nó coláiste tríú leibhéal/gníomhaireacht oiliúna

Tabhair faoi deara: Ní fhéadann doiciméid chruthúnais ar sheoladh baile bheith níos mó ná 6 mhí d’aois ag dáta an iarratais. Ní ghlactar le billí fón póca ná le ráitis ó chártaí siopa/ó chuideachtaí catalóige.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba cheart iarratas ar cheadúnas tiomána a dhéanamh go pearsanta chuig ceann amháin d’ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) - féach ‘Conas Iarratas a Dhéanamh’ thuas. Is féidir leat coinne a chur in áirithe ar líne.

Cuireann an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána faisnéis maidir le ceadúnas tiomána a athnuachan ar fáil ar a láithreán Gréasáin.

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe
Cnoc an tSabhaircín
Béal an Átha
Maigh Eo
Éire

Teil:(096) 25000
Lóghlao:1890 506 080
Facs:(096) 25252
Láithreán Gréasáin: http://www.rsa.ie
R-phost: info@rsa.ie

Seirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Po Box 858
Southside Delivery Office
Corcaigh
Éire

Teil:0761 08 7880
Láithreán Gréasáin: https://www.ndls.ie/
R-phost: info@ndls.ie

Page edited: 12 August 2014