Ceadúnais tiomána foghlaimeora le haghaidh gluaisrothar

Eolas

Is ceanglas reachtúil atá ann nach mór duit ar a laghad ceadúnas tiomána foghlaimeora (ar a dtugtaí ceadúnas sealadach roimhe seo) a bheith agat don chatagóir chuí feithicle más mian leat gluaisrothar a thiomáint in áit phoiblí. Ní mor duit do cheadúnas a bheith leat an t-am ar fad nuair atá tú ag tiomáint.

Ní mór duit gnáthchónaí a bheith ort in Éirinn chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora. Meastar go bhfuil gnáthchónaí in Éirinn ort má bhíonn cónaí ort anseo go hiondúil ar feadh ar a laghad 185 lá i ngach bliain féilire (mar gheall ar cheangal pearsanta agus ceirde).

Ó 19 Eanáir, 2013, tá an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre freagrach as ceadúnú tiománaithe. Ó 29 Deireadh Fómhair 2013 d'athraigh an próiseas iarratais agus, nuair a bhíonn tú ag déanamh iarratas, caithfidh tú cuairt a thabhairt ar cheann de na Seirbhíse Náisiúnta Ceadúnais Tiomána (NDLS) ionaid nua. Mar chuid den phróiseas iarratais duine-le-duine, beidh do grianghraf agus do shíniú go digiteach a ghabháil. Cuirfear iad seo san áireamh sa táille atá ann cheana féin. Beidh ort an doiciméadú breise chun do chéannacht a dhearbhú. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an láithreán gréasáin NDLS.

Nua plaisteach cárta tiománaí go bhfuil ceadúnas / cead tugtha isteach, in áit an cheadúnais páipéar tiomána agus cead foghlaimeora. Faigheann aon duine a dhéanann iarratas ar cheadúnas nó cead foghlaimeora ó 12 Eanáir, 2013 ar an leagan nua. Is tionscnamh AE a thabhairt isteach slán, stíl dlúth ceadúnais i ngach ballstát. Chomh maith leis sin, méadú ar líon na tiomána chatagóirí ceadúnais agus an riachtanas aois íosta le haghaidh catagóirí áirithe a athrú. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Rialacha

Sula dtosaíonn tú ag foghlaim tiomána ar bhóithre poiblí, ní mór duit ceadúnas foghlaimeora a bheith agat a chuimsíonn an chatagóir ghluaisrothair is mian leat a thiomáint. Is gnách go mbíonn ceadúnas foghlaimeora chun gluaisrothar a thiomáint bailí ar feadh 2 bhliain.

Ní cheadaítear do shealbhóirí ceadúnas foghlaimeora paisinéirí cúlóige (paisinéirí ar chúl a ngluaisrothair) a iompar nó tiomáint ar mhótarbhealach.

Ceanglaítear ar ghluaisrothaithe ag a bhfuil ceadúnas foghlaimeora L-phlátaí a thaispeáint ar chásóg bhuí fhluaraiseach ard-infheictheachta. (Is éard is casóg ann prioslóir nó ball seachtrach éadaigh gan mhuinchillí ag a bhfuil séamaí oscailte ar a taobhanna). Ní mór go mbíonn an litir ‘L’ le sonrú le dath na deirge agus a bheith ar a laghad 15cm ar airde ar chúlra bán, agus a bheith chun tosaigh agus ar chúl do cholainne. Is cion choiriúil é mura dtaispeánann gluaisrothaí foghlaimeora na L-phlátaí.

Ó Dheireadh Fómhair 2011 i leith, tá laghdú tagtha ar an teorainn um thiomáint ar meisce do thiománaithe ag a bhfuil ceadúnais foghlaimeora agus iad siúd ag a bhfuil ceadúnais iomlána tiomána acu don chéad dá bhliain, chuig 20mg/100ml fola. Tá fáil ar fhaisnéis ar na bearta a bheartaítear chun tiománaithe foghlaimeora agus neamhchleachtacha a chosaint ar láithreán gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Is féidir leat rialacha an bhóthair a léamh ag rotr.ie.

Catagóirí gluaisrothar

Ó 19 Eanáir 2013 is ann do 4 chatagóir ghluaisrothar in Éirinn atá ceadúnaithe lena n-úsáid ar bhóithre poiblí. Anuas air sin, is ann d'aoiseanna sonraithe íosta do ghluaisrothaithe.

Catagóirí gluaisrothair agus móipéidí ó 19 Eanáir 2013
Catagóir Cineál feithicle Aois íosta an tiománaí
AM Móipéidí agus trírothaigh le luas uasta 45kph agus cuadrothair éadrom 16 bliana d’aois
A1

Gluaisrothair (le nó gan carr cliathánach) 11kW nó níos lú agus 125cc nó níos lú, le cóimheas uasta cumhachta / meáchain de 0.1 kW / kg, agus trírothaigh mótair de 15 kW nó níos lú

16 bliana d’aois
A2 Gluaisrothair (le nó gan carr cliathánach) 35kW nó níos lú, le cóimheas uasta cumhachta / meáchain de 0.2 kW / kg, agus níl sé díorthaithe ó fheithicil a chumhacht níos mó ná dúbailt 18 bliana d’aois
A Gluaisrothair (le nó gan carr cliathánach) agus trírothaigh mótair 24 bliana d’aois (20 bliana d’aois trí rochtain forásach)

Roimh 19 Eanáir, 2013, bhí an méid seo a leanas na catagóirí gluaisrothar agus móipéidí chomh maith leis an aois íosta le haghaidh tiomáint:

Catagóirí gluaisrothair agus móipéidí roimh 19 Eanáir 2013
Catagóir Cineál feithicle Aois íosta an tiománaí
A1 Gluaisrothair 11kW nó níos lú agus 125cc nó níos lú, le nó gan carr cliathánach 16 bliana d’aois
A * Gluaisrothair le nó gan carr cliathánach 18 mbliana d’aois
M Móipéidí le luas uasta 45kph agus méid uasta innill 50cc 16 bliana d’aois

* Cuirtear srian ar cheadúnais foghlaimeora chatagóir A eisiúint roimh an 19 Eanáir, 2013. Cuireann an srian teorainn ar an sealbhóir ceadúnais gan ach gluaisrothair (le nó gan carr cliathánach) faoi réir teorainn chumhachta 25kW a thiomáint. Leanann an srian seo ar feadh 2 bhliain tar éis go mbíonn ceadúnas iomlán tiomána faighte agat don chatagóir seo más rud é go bhfuarthas an ceadúnas roimh 19 Eanáir, 2013.

Ceadúnas iomlán a fháil

Má tá an aois cheart bainte amach agat, is iad na gnáthchéimeanna nach mór duit glacadh chun ceadúnas iomlán tiomána a fháil i gcatagóir ar leith:

 1. Pas a fháil sa tástáil teoirice gluaisrothair/móipéide
 2. Cead foghlaimeora a fháil don chatagóir ar mian leat ceadúnas iomlán a fháil di
 3. Na modúil Bhunoiliúna (IBT) ábhartha go léir ar an saghas cuí gluaisrothair a chríochnú
 4. Pas a fháil sa tástáil tiomána gluaisrothair tar éis ar a laghad 6 mhí a chaitheamh ar an ngluaisrothar ábhartha ionadaíoch

Má bhí ceadúnas iomlán chatagóir A1 nó A2 i do sheilbh agat cheana féin ar feadh ar a laghad dhá bhliain, is féidir ceadúnas iomlán a fháil do chatagóir A2 nó A, faoi seach, trí rud ar a dtugtar rochtain fhorásach, gan na céimeanna go léir sin a ghlacadh. A fhad agus a chríochnaigh tú oiliúint IBT do do cheadúnas reatha, is iad na céimeanna a ghlacann tú:

 1. Cead foghlaimeora a fháil don chatagóir ar mian leat ceadúnas iomlán a fháil di
 2. An modúl IBT um dhul chun cinn a chríochnú ar an saghas cuí gluaisrothair

B’fhéidir go mbeidh ort tástáil tiomána gluaisrothair a dhéanamh murar éirigh leat pas a fháil sa tástáil do do cheadúnas reatha tiomána. Is féidir cead foghlaimeora chatagóir A a fháil ag aois 20 faoi rochtain fhorásach.

Féadfaidh tú teacht ar fhaisnéis ar an bpróiseas nua chun ceadúnas gluaisrothair a fháil (pdf) agus ar na ceisteanna coitianta comhghaolmhara FAQ (pdf) ar láithreán gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Do chéad cheadúnas foghlaimeora

Ní mór duit deimhniú tástáil teoirice tiomána a fháil do chatagóirí gluaisrothair agus móipéide sula ndeonófar do chéad chead foghlaimeora gluaisrothair duit. Tá an deimhniú tástáil teoirice bailí ar feadh 2 bhliain ó dháta na heisiúna. Má d’éag do cheadúnas nó do chead foghlaimeora ar a laghad 5 bliana ó shin, ní mór duit pas a fháil sa tástáil teoirice arís sula n-eiseofar cead foghlaimeora.

Ní mór duit tabhairt faoi do Bhunoiliúint Tosaigh (IBT) nuair a fhaigheann tú do chéad chead foghlaimeora. Ní féidir leat gluaisrothar a thiomáint ar an mbóthar gan bheith faoi mhaoirsiú do theagascóra IBT mura ndearna tú do IBT agus deimhniú um chríochnú sásúil a bhaint amach.

Ní féidir leat tabhairt faoi thástáil tiomána ar feadh sé mhí ar a laghad tar éis duit do chéad chead foghlaimeora a fháil (mura bhfuil tú ag aistriú ó cheadúnas sealadach go dtí cead foghlaimeora).

Do thríú ceadúnas foghlaimeora

Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar an tríú cheadúnas nó ar aon cheann ina dhiaidh sin murar féidir leat a chruthú:

 • Go ndearna tú tástáil tiomána do ghluaisrothar sa tréimhse 2 bhliain sular sheol tú d’iarratas isteach (ceadófar ceadúnas foghlaimeora 2 bhliain)

 • Fianaise de dháta tástála atá ag teacht aníos (ceadófar ceadúnas foghlaimeora ar feadh bliana)

Má athraím m’ainm nó mo sheoladh, an dteastaíonn ceadúnas foghlaimeora nua do ghluaisrothar uaim?

Cé nach mór duit do cheadúnas foghlaimeora a bheith leat an t-am ar fad nuair atá tú ag tiomáint, níl aon iachall ort faoin dlí do cheadúnas a athrú má athraíonn tú d’ainm nó do sheoladh. Moltar duit é sin a dhéanamh, áfach. Tá iachall ort fianaise de do cheadúnas a thaispeáint má iarrann an Garda Síochána ort é sin a dhéanamh, agus ar an ábhar sin, ba chóir faisnéis chothrom le dáta a bheith ar do cheadúnas.

Beidh ort iarratas a dhéanamh ar cheann de na hionaid NDLS agus beidh tú ag teastáil doiciméid tacaíochta, mar shampla, deimhniú pósta bunaidh. Féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

Cén catagóirí eile is féidir liom a chur le mo cheadúnas foghlaimeora gan teastas tástála teoirice?

Má tá ceadúnas foghlaimeora do chatagóir A1 agat cheana féin, is féidir leat catagóir M a chur leis gan teastas tástála teoirice a chur ar aghaidh. Ar an gcuma chéanna, má tá agat ceadúnas foghlaimeora do chatagóir A, is féidir leat catagóir A1 agus M a chur leis.

Conas a ionadaím ceadúnas foghlaimeora a cailleadh nó a goideadh?

Má cailleadh, goideadh, loiteadh nó má rinneadh díobháil do cheadúnas foghlaimeora, ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar cheann de na hionaid NDLS chun ceann ionaid a fháil. Ceann dúblach nó cóip chruinn de do cheadúnas bunúil foghlaimeora a bheidh sa cheadúnas ionaid.

Má d’éag do cheadúnas foghlaimeora agus mura bhfuil sé bailí a thuilleadh, ní féidir leat ach iarratas a dhéanamh ar cheadúnas nua foghlaimeora.

Is féidir leat teacht ar níos mó faisnéise inár ndoiciméad maidir le ceadúnas Éireannach foghlaimeora a cailleadh nó a goideadh.

Rataí

Tá ceadúnais foghlaimeora do ghluaisrothair bailí ar feadh 2 bhliain (nó 1 bhliain faoi chúinsí áirithe) agus ó 1 Eanáir 2013 is é an táille €35.

Tá siad saor in aisce dóibh siúd atá 70 bliain d’aois nó níos sine.

Tá sé saor in aisce ceadúnas foghlaimeora a mhalartú chun ainm nó seoladh nua a thaispeáint.

Tá eolas maidir le cineálacha inghlactha íocaíochta ar an bhfoirm iarratais.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar cheadúnas foghlaimeora chun gluaisrothar a thiomáint, ba chóir duit iarrtas a dhéanamh ar cheadúnas do chatagóir A nó A2 nó A1 nó AM. Tá an fhoirm iarratais ar chead foghlaimeora, Foirm D201, ar fáil ó ionaid NDLS, ionaid Tástála Tiomána, Tástáil Teoirice Tiomána agus ionaid Stáisiúin na nGardaí. Is féidir leat a íoslódáil chomh maith Foirm D201 (pdf) chomh maith le nótaí treorach (pdf).

Beidh ort iarratas a dhéanamh go pearsanta go dtí ceann de na hionaid NDLS. Ní bheidh ort a grianghraif a chur ar fáil le d'iarratas ach beidh ort a thabhairt cáipéisí breise a bhfuil tú i d'fhonn a dhearbhú go bhfuil tú ag an duine atá ag cur isteach ar an cheadúnas sealadach / cead foghlaimeora tiomána. Má tá tú faoi láthair ar tiomána ceadúnas / cead foghlaimeora Éireannach, is gá duit a thabhairt leat an gceadúnas / cead agus fianaise d'Uimhir PSP. Más rud é nach bhfuil tú ag tiomána ceadúnas / cead foghlaimeora Éireannach, beidh ort a thabhairt le haitheantas grianghrafadóireachta, cruthúnas de do theidlíocht cónaitheachta, fianaise d'Uimhir PSP agus cruthúnas seoladh. Féach 'Cruthúnas céannachta' alt thíos.

Iarratas a dhéanamh ar do chéad cheadúnas foghlaimeora

Ba cheart go ngabhfaidh an méid a leanas le foirm chomhlánaithe iarratais D201:

 • Teastas breithepas nó teastas cláraithe Níl sé seo ina riachtanas má:

  - tá ceadúnas reatha tiomána i do sheilbh agat nó má bhí ceann agat am éigin le 10 mbliana anuas nó

  - tá ceadúnas reatha foghlaimeora i do sheilbh agat nó má bhí ceann agat am éigin le 5 bliana anuas nó

  - tá agat cheana féin ceadúnas bailí tiomána a d’eisigh stát eile AE nó stát nó tír aitheanta eile AE

 • Do cheadúnas reatha nó deireanach tiomána agus/nó do cheadúnas foghlaimeora má tá ceann agat
 • Do theastas tástála teoirice tiomána
 • Tuairisc ar radharc na súl, Foirm D502. Ní mór go ngabhfaidh tuairisc chomhlánaithe ar radharc na súl le gach iarratas céaduaire ar cheadúnas foghlaimeora – féach thíos
 • Tuairisc liachta, Foirm D501. Teastaíonn tuairisc liachta faoi chúinsí áirithe – féach thíos
 • An táille chuí – féach Rátaí thuas

Iarratas a dhéanamh ar do dhara ceadúnas foghlaimeora

Nuair a bhíonn iarratas á dhéanamh agat ar do dhara cheadúnas foghlaimeora, ba cheart go ngabhfaidh an méid a leanas le foirm chomhlánaithe iarratais D201:

 • Do cheadúnas foghlaimeora deireanach
 • Tuairisc liachta, Foirm D501. Teastaíonn tuairisc liachta faoi chúinsí áirithe – féach thíos
 • An táille chuí – féach Rátaí thuas

Iarratas a dhéanamh ar do thríú ceadúnas foghlaimeora nó cinn ina dhiaidh sin

Nuair a bhíonn iarratas á dhéanamh agat ar do thríú ceadúnas foghlaimeora nó aon chinn ina dhiaidh sin, ní mór duit fianaise a chur ar fáil gur thug tú faoi thástáil tiomána gluaisrothair sa tréimhse 2 bhliain roimh d’iarratas nó fianaise a chur ar fáil de dháta tástála a bheidh ag teacht aníos.

Ba cheart go ngabhfaidh an méid a leanas le foirm chomhlánaithe iarratais D201:

 • Do cheadúnas foghlaimeora deireanach
 • Fianaise gur thug tú faoin tástáil tiomána gluaisrothair sa 2 bhliain roimhe sin nó fianaise de thástáil a bheidh ag teacht aníos
 • Tuairisc liachta, Foirm D501. Teastaíonn tuairisc liachta faoi chúinsí áirithe – féach thíos
 • An táille chuí – féach Rátaí thuas

Tuairisc ar radharc na súl

Ní mór go ngabhfaidh tuairisc chomhlánaithe ar radharc na súl, Foirm D502, le gach iarratas céaduaire foghlaimeora – féach thíos. Ba chóir go dtabharfaidh radharceolaí oftalmach nó cleachtóir cláraithe liachta faoi do thástáil súl. Ba chóir dó nó di ansin Foirm D502 a chomhlánú agus bheith ina f(h)inné ar do dhearbhú sínithe ar an bhfoirm. Tá an tuairisc bailí ar feadh 1 mhí.

Is féidir leat foirm thuairisce ar radharc na súl D.502 a íoslódáil anseo (pdf). Tá sé ar fáil ó ionaid NDLS freisin.

Tuairisc liachta

Teastaíonn tuairisc liachta, Foirm D501, má:

 • Bheidh tú 70 bliain d’aois nó níos sine ar an gcéad lá den tréimhse a bhfuil an ceadúnas á eisiúint di, nó
 • Tá tú faoi mhíchumas áirithe nó tá galair áirithe ort
 • Bíonn tú thíos le titimeas nó le halcólachas nó
 • Glacann tú drugaí nó cógas go rialta ar dócha go mbainfidh siad de do chumas chun tiomáint go sábháilte

Ba cheart do chleachtóir cláraithe liachta tabhairt faoi do scrúdú liachta agus an fhoirm a chomhlánú ansin. Ní mór duit an dearbhú a shíniú ar fhoirm na tuairisce liachta i láthair an chleachtóra chláraithe liachta. Tá an tuairisc bailí ar feadh 1 mhí.

Níl ort tuairisc liachta a chur ar fáil má chuir tú tuairisc shásúil liachta ar fáil roimhe atá fós infheidhmithe.

Is féidir leat foirm thuairisce liachta D501 a íoslódáil anseo (pdf) (ní mór di a bheith clóite droim ar dhroim ar leathanach amháin). Tá sé ar fáil ó ionaid NDLS freisin.

Cruthúnas Céannachta

I.D. Fótagrafach

 • Pas na hÉireann
 • Pas Reatha do gach saoránach nach as Éireann dóibh
 • Cárta Aitheantais Náisiúnta Reatha do Shaoránaigh an AE/EEA/na hEilvéise
 • Teastas Eadóirseachta Éireannach
 • Ceadúnas tiomána reatha na Ríochta Aontaithe (grianghraf)
 • Cárta Seirbhísí Poiblí Reatha
 • Cáipéisí Taistil Éireannach Reatha

Fianaise chun Gnáthchónaitheacht a dheimhniú

 • Teastas Breithe Fadfhoirme Éireannach/na Ríochta Aontaithe nó Teastas
 • Uchtaithe
 • Clárú Breithe Thar Lear
 • Pas na hÉireann
 • Pas Reatha do gach Saoránach an AE/EEA/na hEilvéise
 • Cárta Aitheantais Náisiúnta Reatha do Shaoránaigh an AE/EEA/na hEilvéise
 • Teastas Eadóirseachta Éireannach
 • Teastas Cláraithe Reatha (cárta GNIB) do Shaoránaigh nach as an AE/EEA/
 • Eilvéis dóibh
 • Pas Taidhleoireachta

Fianaise ar PPSN

 • Cárta Seirbhísí Poiblí/ Cárta Seirbhísí Sóisialta
 • Comhfhreagras ó na Coimisinéirí Ioncaim/Leas Sóisialach ag léiriú PPSN
 • P21/Measúnú Cánach/Fógra ar Chreidmheasanna Cánach
 • Admháil ar Íocaíocht Leasa Shóisialaigh ag léiriú do PPSN
 • Cárta Leighis/ Cárta Íocaíochta um Dhrugaí (DPS)
 • Duillín Pá nó P60/P45

Cruthúnas ar Sheoladh Baile (Féach an nóta thíos)

 • Bille Fóntais (i.e. ó do sholáthraí leictreachais/teileafóin/gáis/teilifíse
 • cábla/leathan bhanda). Ní ghlactar le billí fóin phóca.
 • Comhfhreagras le Cuideachta Árachais.
 • Ráiteas ón mBanc/ón gCumann Foirgníochta /ón gComhar Creidmheasa.
 • Ní ghlactar le ráitis ó chártaí siopaí/ó chuideachtaí catalóige.
 • Litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí /Coimisinéirí Ioncaim
 • Comhfhreagras oifigiúil ar bith eile ón ghníomhaireacht Stáit as Éirinn

NOTA: Ní féidir cruthúnas seoladh dhoiciméid a bheith níos mó ná 6 mhí d'aois ar dháta an iarratais. Ní billí fón póca agus ráitis ó chuideachtaí cártaí siopa / chatalóg glacadh leo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ó October 29 2013, ba chóir iarratas ar cheadúnas foghlaimeora a dhéanamh go pearsanta le ceann amháin de chuid na Seirbhíse Náisiúnta Ceadúnais Tiománaithe (NDLS) ionaid.

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe
Cnoc an tSabhaircín
Béal an Átha
Maigh Eo
Éire

Teil:(096) 25000
Lóghlao:1890 506 080
Facs:(096) 25252
Láithreán Gréasáin: http://www.rsa.ie
R-phost: info@rsa.ie

Seirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Po Box 858
Southside Delivery Office
Corcaigh
Éire

Teil:0761 08 7880
Láithreán Gréasáin: https://www.ndls.ie/
R-phost: info@ndls.ie

Page edited: 9 December 2013