Ceadúnais tiomána foghlaimeora le haghaidh carranna agus feithiclí oibre

Eolas

Is ceanglas reachtúil atá ann nach mór duit ar a laghad ceadúnas tiomána foghlaimeora (ar a dtugtaí ceadúnas sealadach roimhe seo) a bheith agat don chatagóir chuí feithicle más mian leat carr nó feithicil oibre a thiomáint in áit phoiblí. Ní mor duit do cheadúnas foghlaimeora a bheith leat an t-am ar fad nuair atá tú ag tiomáint.

Ní mór duit gnáthchónaí a bheith ort in Éirinn chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora. Meastar go bhfuil gnáthchónaí in Éirinn ort má bhíonn cónaí ort anseo go hiondúil ar feadh ar a laghad 185 lá i ngach bliain féilire (mar gheall ar cheangal pearsanta agus ceirde).

Ó 19 Eanáir, 2013, tá an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre freagrach as ceadúnú tiománaithe. Ó 29 Deireadh Fómhair 2013 d'athraigh an próiseas iarratais agus, nuair a bhíonn tú ag déanamh iarratas, caithfidh tú cuairt a thabhairt ar cheann de na Seirbhíse Náisiúnta Ceadúnais Tiomána (NDLS) ionaid nua. Mar chuid den phróiseas iarratais duine-le-duine, beidh do grianghraf agus do shíniú go digiteach a ghabháil. Cuirfear iad seo san áireamh sa táille atá ann cheana féin. Beidh ort an doiciméadú breise chun do chéannacht a dhearbhú. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an láithreán gréasáin NDLS.

Nua plaisteach cárta tiománaí go bhfuil ceadúnas / cead tugtha isteach, in áit an cheadúnais páipéar tiomána agus cead foghlaimeora. Faigheann aon duine a dhéanann iarratas ar cheadúnas nó cead foghlaimeora ó 12 Eanáir, 2013 ar an leagan nua. Is tionscnamh AE a thabhairt isteach slán, stíl dlúth ceadúnais i ngach ballstát. Chomh maith leis sin, méadú ar líon na tiomána chatagóirí ceadúnais agus an riachtanas aois íosta le haghaidh catagóirí áirithe a athrú. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Rialacha

Sula dtosaíonn tú ag foghlaim tiomána ar bhóithre poiblí in Éirinn, ní mór duit ceadúnas foghlaimeora a bheith agat a chuimsíonn an chatagóir feithicle is mian leat a thiomáint. Is gnách go mbíonn ceadúnas foghlaimeora chun carr nó feithicil oibre a thiomáint bailí ar feadh 2 bhliain.

Ní mór do dhuine a bheith in éineacht le tiománaithe carranna ag a bhfuil ceadúnas foghlaimeora an t-am ar fad, agus bheith faoi mhaoirsiú duine ag a bhfuil ceadúnas reatha tiomána do charr. Chomh maith leis sin, ní mór don duine atá in éineacht leat an ceadúnas tiomána a bheith aige/aici ar feadh 2 bhliain ar a laghad.

Ní cheadaítear do thiománaithe feithiclí oibre ag a bhfuil ceadúnas foghlaimeora paisinéir a iompar murar dearadh an fheithicil le paisinéir a iompar agus gur tiománaí cáilithe an paisinéir a bhfuil a c(h)eadúnas tiomána aige/aici le haghaidh feithicil oibre ar feadh 2 bhliain roimhe sin ar a laghad.

Má tá ceadúnas foghlaimeora agat do charr, ní cheadaítear duit tiomáint agus leantóir á tharraingt agat; tiomáint ar an mótarbhealach; feidhmiú mar thiománaí tionlacain; nó daoine eile a iompar ar luach saothair.

Ní mór do shealbhóirí ceadúnais foghlaimeora L-phlátaí a bheith ar taispeáint chun tosaigh agus ar chúl na feithicle atá á tiomáint i gcónaí. Ba chóir go mbeadh an pláta ina ‘L’ dearg ar chúlra bán agus níor cheart iad a bheith níos lú ná 15cm ar airde agus le teorainn ar a laghad 2cm.

Ó Dheireadh Fómhair 2011 i leith, tá laghdú tagtha ar an teorainn um thiomáint ar meisce do thiománaithe caranna ag a bhfuil ceadúnais foghlaimeora agus iad siúd ag a bhfuil ceadúnais iomlána tiomána acu don chéad dá bhliain, chuig 20mg/100ml fola. Baineann seo don uile thiománaí feithiclí oibre. Tá fáil ar fhaisnéis ar bhearta eile a bheartaítear chun tiománaithe foghlaimeora agus neamhchleachtacha a chosaint ar láithreán gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Is féidir leat rialacha an bhóthair a léamh ag rotr.ie.

Catagóirí carranna agus feithiclí oibre

Is iad seo a leanas na catagóirí carranna agus d’fheithiclí oibre mar aon leis na haoiseanna íosta chun iad a thiomáint:

Catagóirí carranna agus feithiclí oibre
Catagóir Cineál feithicle Aois íosta an tiománaí
B Feithiclí ag a bhfuil suíocháin d'ochtar paisinéirí ar a mhéid agus meáchán uasta 3,500kg (is féidir leantóir a tharraingt sa chás nach sáraíonn meáchán uasta an leantóra 750kg nó níos lú ná sin nuair atá sé lódáilte go hiomlán – meáchan iomlán uasta 4,250kg) 17 bliana d’aois
W Feithiclí oibre le nó gan leantóir, cosúil le tarracóir talún nó JCB 16 bliana d’aois

Do chéad cheadúnas foghlaimeora

Ó tosaíodh an tSeirbhís Tástála Teoirce Tiomána in 2001, ní mór duit teastas tástála teoirice a fháil do chatagóirí an chairr agus na feithicle oibre sula gceadófar an chéad cheadúnas foghlaimeora. Má d’éag do cheadúnas sealadach nó do cheadúnas foghlaimeora 5 bliana ó shin, ní mór duit pas a fháil sa tástáil teoirice arís sula n-eiseofar ceadúnas foghlaimeora.

Ón 4 Aibreán 2011 i leith, tá ar shealbhóirí nua céaduaire de cheadúnais foghlaimeora chatagóir B tabhairt faoi oiliúint riachtanach do thiománaithe (ORT) atá éigeantach. Ní mór tabhairt faoi 12 cheacht a mhaireann uair an chloig le teagascóir ceadaithe tiomána. Déantar do dhul chun cinn a thaifeadadh i logleabhar speisialta. Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh tiománaí ag a bhfuil taithí agat a dhéanann maoirsiú ar do chleachtadh lasmuigh de na ceachtanna, agus a dhéanann do logleabhar a nuashonrú. Nuair a bhíonn an tástáil tiomána á déanamh agat, b’fhéidir go mbeidh gá do logleabhar comhlánaithe a thaispeáint don scrúdaitheoir.

Tá fáil ar liosta de theagascóirí ceadaithe ar láithreán gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Ní féidir leat tástáil tiomána a dhéanamh ar feadh 6 mhí ar a laghad i ndiaidh duit do chéad cheadúnas foghlaimeora a fháil (mura bhfuil tú ag athrú ó cheadúnas sealadach chuig ceadúnas foghlaimeora).

Do thríú ceadúnas foghlaimeora

Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar an tríú cheadúnas nó ar aon cheann ina dhiaidh sin murar féidir leat a chruthú:

 • Go ndearna tú tástáil tiomána sa tréimhse dhá bhliain díreach roimh an iarratas (ceadófar ceadúnas foghlaimeora dhá bhliain)

 • Fianaise de dháta tástála atá ag teacht aníos (ceadófar ceadúnas foghlaimeora ar feadh bliana)

Má athraím m’ainm nó mo sheoladh, an dteastaíonn ceadúnas foghlaimeora nua uaim?

Cé nach mór duit do cheadúnas foghlaimeora a bheith leat an t-am ar fad nuair atá tú ag tiomáint, níl aon iachall ort faoin dlí do cheadúnas a athrú má athraíonn tú d’ainm nó do sheoladh. Moltar duit é sin a dhéanamh, áfach. Tá iachall ort fianaise de do cheadúnas a thaispeáint má iarrann an Garda Síochána ort é sin a dhéanamh, agus ar an ábhar sin, ba chóir faisnéis chothrom le dáta a bheith ar do cheadúnas.

Beidh ort iarratas a dhéanamh ar cheann de na hionaid NDLS agus beidh tú ag teastáil doiciméid tacaíochta, mar shampla, deimhniú pósta bunaidh. Féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

Cén catagóirí eile is féidir liom a chur le mo cheadúnas foghlaimeora gan teastas tástála teoirice?

Má tá ceadúnas foghlaimeora do chatagóir B agat cheana féin, is féidir leat catagóir W a chur leis gan teastas tástála teoirice a chur ar aghaidh.

Conas a ionadaím ceadúnas foghlaimeora a cailleadh nó a goideadh?

Má cailleadh, goideadh, loiteadh nó má rinneadh díobháil do cheadúnas foghlaimeora, ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar cheann de na hionaid NDLS chun ceann ionaid a fháil. Ceann dúblach nó cóip chruinn de do cheadúnas bunúil foghlaimeora a bheidh sa cheadúnas ionaid.

Má d’éag do cheadúnas foghlaimeora agus mura bhfuil sé bailí a thuilleadh, ní féidir leat ach iarratas a dhéanamh ar cheadúnas nua foghlaimeora.

Is féidir leat teacht ar níos mó faisnéise inár ndoiciméad maidir le ceadúnas Éireannach foghlaimeora a cailleadh nó a goideadh.

Rátaí

Tá ceadúnais foghlaimeora do charranna agus d’fheithiclí bailí ar feadh 2 bhliain (nó 1 bhliain faoi chúinsí áirithe) agus ó 1 Eanáir 2013 is é an táille €35.

Tá siad saor in aisce dóibh siúd atá 70 bliain d’aois nó níos sine.

Tá sé saor in aisce ceadúnas foghlaimeora a mhalartú chun ainm nó seoladh nua a thaispeáint.

Tá eolas maidir le cineálacha inghlactha íocaíochta ar an bhfoirm iarratais.

Conas Iarratas a dhéanamh

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar cheadúnas foghlaimeora chun tiomáint, ba chóir duit iarrtas a dhéanamh ar cheadúnas do chatagóir B chun carr a thiomáint agus W chun feithicil oibre a thiomáint. Tá an fhoirm iarratais ar chead foghlaimeora, Foirm D201, ar fáil ó ionaid NDLS, ionaid Tástála Tiomána, Tástáil Teoirice Tiomána agus ionaid Stáisiúin na nGardaí. Is féidir leat a íoslódáil chomh maith Foirm D201 (pdf) chomh maith le nótaí treorach (pdf).

Beidh ort iarratas a dhéanamh go pearsanta go dtí ceann de na hionaid NDLS. Ní bheidh ort a grianghraif a chur ar fáil le d'iarratas ach beidh ort a thabhairt cáipéisí breise a bhfuil tú i d'fhonn a dhearbhú go bhfuil tú ag an duine atá ag cur isteach ar an cheadúnas sealadach / cead foghlaimeora tiomána. Má tá tú faoi láthair ar tiomána ceadúnas / cead foghlaimeora Éireannach, is gá duit a thabhairt leat an gceadúnas / cead agus fianaise d'Uimhir PSP. Más rud é nach bhfuil tú ag tiomána ceadúnas / cead foghlaimeora Éireannach, beidh ort a thabhairt le haitheantas grianghrafadóireachta, cruthúnas de do theidlíocht cónaitheachta, fianaise d'Uimhir PSP agus cruthúnas seoladh. Féach 'Cruthúnas céannachta' alt thíos.

Iarratas a dhéanamh ar do chéad cheadúnas foghlaimeora

Sula ndéanann tú iarratas ar do chéad cheadúnas foghlaimeora, ní mór duit teastas tástála teoirice tiomána a fháil ar dtús. Tá an teastas tástála teoirice bailí ar feadh 2 bhliain ó dháta na heisiúna.

Ba cheart go ngabhfaidh an méid a leanas le foirm chomhlánaithe iarratais D.201:

 • Teastas breithepas nó teastas cláraithe Níl seo ina riachtanas má

  - tá ceadúnas reatha tiomána i do sheilbh agat nó má bhí ceann agat am éigin le 10 mbliana anuas nó

  - tá ceadúnas reatha foghlaimeora i do sheilbh agat nó má bhí ceann agat am éigin le 5 bliana anuas nó

  - tá agat cheana féin ceadúnas bailí tiomána a d’eisigh stát eile AE nó stát nó tír aitheanta eile AE

 • Do cheadúnas reatha nó deireanach tiomána agus/nó do cheadúnas foghlaimeora má tá ceann agat
 • Do theastas tástála teoirice tiomána
 • Tuairisc ar radharc na súl, Foirm D.502. Ní mór go ngabhfaidh tuairisc chomhlánaithe ar radharc na súl le gach iarratas céaduaire ar cheadúnas foghlaimeora – féach thíos
 • Tuairisc liachta, Foirm D.501. Teastaíonn tuairisc liachta faoi chúinsí áirithe – féach thíos
 • An táille chuí – féach Rátaí thuas

Iarratas a dhéanamh ar do dhara ceadúnas foghlaimeora

Nuair a bhíonn iarratas á dhéanamh agat ar do dhara cheadúnas foghlaimeora, ba cheart go ngabhfaidh an méid a leanas le foirm chomhlánaithe iarratais D.201:

 • Do cheadúnas foghlaimeora deireanach
 • Tuairisc liachta, Foirm D.501. Teastaíonn tuairisc liachta faoi chúinsí áirithe – féach thíos
 • An táille chuí – féach Rátaí thuas

Iarratas a dhéanamh ar do thríú ceadúnas foghlaimeora nó cinn ina dhiaidh sin

Nuair a bhíonn iarratas á dhéanamh agat ar do thríú ceadúnas foghlaimeora nó aon chinn ina dhiaidh sin, ní mór duit fianaise a chur ar fáil gur thug tú faoi thástáil tiomána sa tréimhse 2 bhliain roimh d’iarratas nó fianaise a chur ar fáil de dháta tástála a bheidh ag teacht aníos.

Ba cheart go ngabhfaidh an méid a leanas le foirm chomhlánaithe iarratais D.201:

 • Do cheadúnas foghlaimeora deireanach
 • Fianaise gur thug tú faoin tástáil tiomána sa 2 bhliain roimhe sin nó fianaise de thástáil a bheidh ag teacht aníos
 • Tuairisc liachta, Foirm D.501. Teastaíonn tuairisc liachta faoi chúinsí áirithe – féach thíos
 • An táille chuí – féach Rátaí thuas

Tuairisc ar radharc na súl

Ní mór go ngabhfaidh tuairisc chomhlánaithe ar radharc na súl, Foirm D.502, le gach iarratas céaduaire foghlaimeora – féach thíos. Ba chóir go dtabharfaidh radharceolaí oftalmach nó cleachtóir cláraithe liachta faoi do thástáil súl. Ba chóir dó nó di ansin Foirm D.502 a chomhlánú agus bheith ina f(h)inné ar do dhearbhú sínithe ar an bhfoirm. Tá an tuairisc bailí ar feadh 1 mhí.

Is féidir leat foirm tuairisce ar radharc na súl D.502 a íoslódáil anseo (pdf). Tá sé ar fáil ó ionaid NDLS freisin.

Tuairisc liachta

Teastaíonn tuairisc liachta, Foirm D.501, má:

 • Bheidh tú 70 bliain d’aois nó níos sine ar an gcéad lá den tréimhse a bhfuil an ceadúnas á eisiúint di, nó
 • Tá tú faoi mhíchumas áirithe nó tá galair áirithe ort
 • Bíonn tú thíos le titimeas nó le halcólachas nó
 • Glacann tú drugaí nó cógas go rialta ar dócha go mbainfidh siad de do chumas chun tiomáint go sábháilte

Ba cheart do chleachtóir cláraithe liachta tabhairt faoi do scrúdú liachta agus an fhoirm a chomhlánú ansin. Ní mór duit an dearbhú a shíniú ar fhoirm na tuairisce liachta i láthair an chleachtóra chláraithe liachta. Tá an tuairisc bailí ar feadh 1 mhí.

Níl ort tuairisc liachta a chur ar fáil má chuir tú tuairisc shásúil liachta ar fáil roimhe atá fós infheidhmithe.

Is féidir leat foirm thuairisce liachta D.501 a íoslódáil anseo (pdf) (ní mór di a bheith clóite droim ar dhroim ar leathanach amháin). Tá sé ar fáil ó ionaid NDLS freisin.

Cruthúnas Céannachta

I.D. Fótagrafach

 • Pas na hÉireann
 • Pas Reatha do gach saoránach nach as Éireann dóibh
 • Cárta Aitheantais Náisiúnta Reatha do Shaoránaigh an AE/EEA/na hEilvéise
 • Teastas Eadóirseachta Éireannach
 • Ceadúnas tiomána reatha na Ríochta Aontaithe (grianghraf)
 • Cárta Seirbhísí Poiblí Reatha
 • Cáipéisí Taistil Éireannach Reatha

Fianaise chun Gnáthchónaitheacht a dheimhniú

 • Teastas Breithe Fadfhoirme Éireannach/na Ríochta Aontaithe nó Teastas
 • Uchtaithe
 • Clárú Breithe Thar Lear
 • Pas na hÉireann
 • Pas Reatha do gach Saoránach an AE/EEA/na hEilvéise
 • Cárta Aitheantais Náisiúnta Reatha do Shaoránaigh an AE/EEA/na hEilvéise
 • Teastas Eadóirseachta Éireannach
 • Teastas Cláraithe Reatha (cárta GNIB) do Shaoránaigh nach as an AE/EEA/
 • Eilvéis dóibh
 • Pas Taidhleoireachta

Fianaise ar PPSN

 • Cárta Seirbhísí Poiblí/ Cárta Seirbhísí Sóisialta
 • Comhfhreagras ó na Coimisinéirí Ioncaim/Leas Sóisialach ag léiriú PPSN
 • P21/Measúnú Cánach/Fógra ar Chreidmheasanna Cánach
 • Admháil ar Íocaíocht Leasa Shóisialaigh ag léiriú do PPSN
 • Cárta Leighis/ Cárta Íocaíochta um Dhrugaí (DPS)
 • Duillín Pá nó P60/P45

Cruthúnas ar Sheoladh Baile (Féach an nóta thíos)

 • Bille Fóntais (i.e. ó do sholáthraí leictreachais/teileafóin/gáis/teilifíse
 • cábla/leathan bhanda). Ní ghlactar le billí fóin phóca.
 • Comhfhreagras le Cuideachta Árachais.
 • Ráiteas ón mBanc/ón gCumann Foirgníochta /ón gComhar Creidmheasa.
 • Ní ghlactar le ráitis ó chártaí siopaí/ó chuideachtaí catalóige.
 • Litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí /Coimisinéirí Ioncaim
 • Comhfhreagras oifigiúil ar bith eile ón ghníomhaireacht Stáit as Éirinn

NOTA: Ní féidir cruthúnas seoladh dhoiciméid a bheith níos mó ná 6 mhí d'aois ar dháta an iarratais. Ní billí fón póca agus ráitis ó chuideachtaí cártaí siopa / chatalóg glacadh leo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ó October 29 2013, ba chóir iarratas ar cheadúnas foghlaimeora a dhéanamh go pearsanta le ceann amháin de chuid na Seirbhíse Náisiúnta Ceadúnais Tiománaithe (NDLS) ionaid.

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe
Cnoc an tSabhaircín
Béal an Átha
Maigh Eo
Éire

Teil:(096) 25000
Lóghlao:1890 506 080
Facs:(096) 25252
Láithreán Gréasáin: http://www.rsa.ie
R-phost: info@rsa.ie

Seirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Po Box 858
Southside Delivery Office
Corcaigh
Éire

Teil:0761 08 7880
Láithreán Gréasáin: https://www.ndls.ie/
R-phost: info@ndls.ie

Page edited: 4 October 2013