Do cheadúnas tiomána a athrú go ceadúnas tiomána Éireannach

Réamhrá

Is féidir ceadúnas tiomána a d’eisigh ballstát den AE nó ballstát den LEE (an Iorua, Lichtinstéin agus an Íoslainn) a mhalartú ar cheadúnas tiomána Éireannach. Is féidir ceadúnas tiomána a d’eisigh stáit aitheanta áirithe a mhalartú ar cheadúnas tiomána Éireannach freisin.

Más rud é go sealbhaíonn tú ceadúnas tiomána a d’eisigh tír nach bhfuil aitheanta i gcomhair malartú ceadúnas tiomána, ní fhéadfaidh tú do cheadúnas a mhalartú ar cheadúnas Éireannach. Ní bhfaighidh tú ceadúnas tiomána Éireannach ach amháin tar éis duit dul tríd an nós imeachta iomlán um cheadúnú tiománaithe, ag tosú leis an tástáil teoirice tiomána.

Más rud é gur eisíodh do cheadúnas tiomána reatha duit nuair a mhalartaigh tú é ar cheadúnas tiomána a d’eisigh tír nach bhfuil aitheanta i gcomhair malartú ceadúnas tiomána, ní fhéadfaidh tú do cheadúnas tiomána a mhalartú ar cheadúnas tiomána Éireannach.

Is féidir rialacha an bhóthair a rochtain ar láithreán Gréasáin an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Rialacha

Sealbhóirí ceadúnas arna n-eisiúint ag ballstát den AE

Má tá ceadúnas tiomána agat a d’eisigh ballstát den AE, féadfaidh tú tiomáint in Éirinn chomh fada is atá do cheadúnas reatha bailí. Más mian leat do cheadúnas tiomána a mhalartú ar cheadúnas tiomána Éireannach coibhéiseach nuair a théann sé in éag, caithfidh tú déanamh amhlaidh taobh istigh de 10 mbliana ón dáta a théann do cheadúnas tiomána in éag.

Sealbhóirí ceadúnas arna n-eisiúint ag ballstát den LEE

Má tá ceadúnas tiomána agat a d’eisigh ballstát den LEE, féadfaidh tú tiomáint in Éirinn chomh fada is atá do cheadúnas reatha bailí. Más mian leat do cheadúnas tiomána a mhalartú ar cheadúnas tiomána Éireannach coibhéiseach, caithfidh tú déanamh amhlaidh taobh istigh de bhliain amháin ón dáta a théann do cheadúnas tiomána in éag.

Sealbhóirí ceadúnas arna n-eisiúint ag stát aitheanta

Tá comhaontuithe ag Éirinn le tíortha/stáit áirithe eile lena sanntar iad mar stáit aitheanta chun críocha malartú ceadúnas tiomána. Is iad sin:

 • An Astráil*
 • Giobráltar
 • Geansaí
 • Manainn
 • An tSeapáin
 • Geirsí
 • Manitoba Cúige Cheanada*
 • An Nua-Shéalainn*
 • Talamh an Éisc agus Labradar Cúige Cheanada*
 • Ontario Cúige Cheanada*
 • An Afraic Theas
 • An Chóiré Theas
 • An Eilvéis
 • An Téaváin*

* Féach ar an suíomh gréasáin na Seirbhíse Náisiúnta Ceadúnais Tiománaithe (NDLS) le haghaidh tuilleadh eolais.

Más rud é go sealbhaíonn tú ceadúnas a d’eisigh ceann amháin de na stáit thuas, féadfaidh tú tiomáint in Éirinn ar feadh suas le 1 bliain agus tú ar cuairt, ar choinníoll gur bailí atá tú ceadúnas. Más rud é go bhfuil gnáthchónaí ort in Éirinn, ba chóir duit do cheadúnas tiomána a mhalartú nó a tús leis an bpróiseas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána Éireannach. Meastar go bhfuil gnáthchónaí ort in Éirinn má bhíonn cónaí ort anseo go hiondúil ar feadh 185 lá i ngach bliain féilire ar a laghad mar gheall ar cheangal pearsanta agus ceirde. (Is féidir le sealbhóir ceadúnais an AE tiomáint chomh fada agus is é an ceadúnas an AE bailí gan an gá a mhalartú.)

Más mian leat do cheadúnas tiomána a mhalartú ar cheadúnas tiomána Éireannach coibhéiseach, caithfidh tú déanamh amhlaidh taobh istigh de bhliain amháin ón dáta a théann do cheadúnas tiomána in éag do shealbhóirí ceadúnais neamh-AE (10 mbliana do shealbhóirí ceadúnais AE).

Sealbhóirí ceadúnas tiomána ó thíortha eile

Murab as aon cheann de na tíortha thuas thú, (mar shampla, más as na Stáit Aontaithe thú) agus go sealbhaíonn tú ceadúnas tiomána náisiúnta agus ceadúnas tiomána idirnáisiúnta ó do thír féin, féadfaidh tú tiomáint in Éirinn ar feadh fhad do chuairte sealadaí (suas go dtí 12 mhí).

Más rud é go bhfuil tú ag fanacht in Éirinn ar feadh tréimhse níos faide ná 12 mhí, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána Éireannach, ach beidh ort dul tríd an nós imeachta iomlán um cheadúnú tiománaithe. Ní mór duit ar dtús tástáil teoirice tiomána a chur i gcrích, iarratas a dhéanamh ar cheadúnas tiomána foghlaimeora agus do thástáil tiomána a chur i gcrích in Éirinn. Má éiríonn leat i do thástáil tiomána, eiseofar ceadúnas tiomána Éireannach duit.

Cionta tiomána arna ndéanamh i ndlínsí eile

Ní aithnítear in Éirinn pointí pionóis agus droimscríobhanna ar cheadúnais tiomána a fuarthas i stáit eile (lena n-áirítear ballstáit den AE/den LEE). Is amhlaidh sin mar gur eisíodh na pionóis sin le cúirteanna i ndlínsí eile. Go praiticiúil, ciallaíonn sé sin nach n-aistreofar na pointí pionóis ná na droimscríobhanna go ceadúnas tiomána Éireannach sa chás go bhfuair tú pointí pionóis nó droimscríobh ar cheadúnas tiomána sular tháinig tú go hÉirinn. Más rud é, áfach, gur cuireadh cosc ort tiomáint i ndlínse eile (mar shampla, mar gheall ar thiomáint ar meisce), féadfar nach mbeidh tú ábalta do cheadúnas reatha a mhalartú ar cheadúnas tiomána Éireannach.

Más rud é go bhfuil tú ag tiomáint ar cheadúnas tiomána eachtrach in Éirinn agus go bhfaigheann tú pointí pionóis anseo, gheobhaidh tú an ghnáthfhíneáil reachtúil agus beidh taifead a chruthú d'fhonn a thaifeadadh na pointí pionóis. Má bhailíonn tú 12 pointí pionóis i dtréimhse 3 bliana, tá tú dícháilithe ó bheith ag tiomáint in Éirinn.

Rataí

Is é €55 an táille ar cheadúnas tiomána eachtrach a mhalartú ar cheadúnas tiomána Éireannach.

Conas Iarratas a dhéanamh

Ní mór duit iarratas a dhéanamh go pearsanta chuig ceann amháin de na hionaid NDLS. Ní gá duit grianghraif a chur ar fáil le d’iarratas ach ní mór duit aitheantas fótagrafach, cruthúnas ar do theidlíocht chónaitheachta, fianaise ar d’Uimhir PSP agus cruthúnas ar sheoladh baile a thabhairt leat chun a dheimhniú gur tusa an duine atá ag malartú a cheadúnais tiomána. Féach ‘Cruthúnas céannachta’ thíos.

Déanann tú iarratas ar do cheadúnas tiomána a mhalartú ach úsáid a bhaint as an bhfoirm iarratais do cheadúnas tiomána (D401) atá ar fáil ó ionaid an NDLS, ó ionaid tástála tiomána, ó ionaid tástála teoirice tiomána agus ó stáisiúin na nGardaí. Is féidir freisin an fhoirm iarratais do cheadúnas tiomána (pdf) a íoslódáil mar aon le nótaí treorach (pdf).

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith ag gabháil le d’fhoirm iarratais chomhlánaithe:

 • Do cheadúnas tiomána. Más rud é gur chaill tú do cheadúnas tiomána nó go bhfuil sé in éag, beidh litir theidlíochta ón údarás ceadúnúcháin sa stát a d'eisigh an ceadúnas ag teastáil uait.
 • Is féidir go mbeidh Foirm Tuairisce Míochaine um Cheadúnas Tiomána ag teastáil (féach thíos)
 • Is féidir go mbeidh Foirm Tuairisce Radharc na Súl um Cheadúnas Tiomána ag teastáil (féach thíos)
 • An táille chuí - féach Rátaí thuas

Foirm Tuairisce Míochaine

Beidh Foirm Tuairisce Míochaine um Cheadúnas Tiomána ag teastáil uait más rud é:

 • Go bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar chatagóirí ceadúnas tiomána C, C1, D, D1, CE, C1E, DE nó D1E
 • Go mbeidh tú 70 bliain d’aois nó níos sine ar an gcéad lá den tréimhse a bhfuil an ceadúnas á eisiúint ina leith.
 • Nach bhfuil aon mhíchumais ná riochtaí áirithe ort (féach an fhoirm iarratais).

Is féidir an fhoirm tuairisce míochaine (pdf) a íoslódáil (ní mór é a phriontáil cúl le cúl ar leathanach amháin). Tá sí ar fáil ó ionaid an NDLS freisin. Ba cheart do liachleachtóir cláraithe do scrúdú dochtúra a dhéanamh agus an fhoirm a chomhlánú ina dhiaidh sin. Ní mór duit an dearbhú ar an bhfoirm tuairisce míochaine a shíniú i láthair an liachleachtóra chláraithe. Ní mór í a chur isteach laistigh de mhí amháin.

Foirm tuairisce radharc na súl

Beidh Foirm Tuairisce Radharc na Súl um Cheadúnas Tiomána ag teastáil uait más rud é go bhfuil tú ag malartú ceadúnas tiomána nár eisigh ballstát den AE é. Is féidir foirm tuairisce radharc na súl (pdf) a íoslódáil (ba cheart leathanach 1 agus leathanach 2 a phriontáil cúl le cúl ar leathanach amháin). Tá sí ar fáil ó ionaid an NDLS freisin. Ní mór í a chur isteach laistigh de mhí amháin tar éis í a dhéanamh.

Cruthúnas céannachta

Glactar leis na doiciméid seo a leanas mar chruthúnas céannachta:

 • Aitheantas fótagrafach

  - Pas Éireannach

  - Pas reatha le haghaidh gach saoránaigh nach as Éirinn dóibh

  - Cárta aitheantais náisiúnta reatha le haghaidh shaoránaigh an AE/an LEE/na hEilvéise

  - Teastas eadóirseachta Éireannach

  - Ceadúnas tiomána reatha na Ríochta Aontaithe (grianghraf)

  - Cárta Seirbhísí Poiblí reatha

  - Doiciméad taistil Éireannach reatha (arna eisiúint ag SEIÉ)

 • Cruthúnas ar do theidlíocht chónaitheachta

  - Teastas breithe fadfhoirme de chuid na hÉireann/na Ríochta Aontaithe nó teastas uchtaithe

  - Clárú breithe thar lear

  - Pas Éireannach

  - Pas reatha le haghaidh gach saoránaigh de chuid an AE/an LEE/na hEilvéise

  - Cárta aitheantais náisiúnta reatha le haghaidh shaoránaigh an AE/an LEE/na hEilvéise

  - Teastas eadóirseachta Éireannach

  - Teastas Cláraithe Reatha (cárta GNIB) le haghaidh na saoránach nach as an AE/an LEE/an Eilvéis dóibh

 • Fianaise ar d’Uimhir PSP

  - Cárta Seirbhísí Poiblí/Cárta Seirbhísí Sóisialta

  - Comhfhreagras ó na Coimisinéirí Ioncaim nó ón Roinn Leasa Shóisialaigh lena léirítear UPSP

  - P21/Measúnú Cánach/Fógra faoi chreidmheasanna cánach

  - Admháil ar íocaíocht leasa shóisialaigh

  - Cárta leighis/Cárta na Scéime Íocaíochta Drugaí (SID)

  - Duillín pá nó P60/P45

 • Cruthúnas ar sheoladh baile (Féach an Nóta thíos)

  - Bille fóntais ó do sholáthraí leictreachais/teileafóin/gáis/teilifís chábla/leathanbhanda

  - Comhfhreagras le cuideachta árachais

  - Ráiteas ó do bhanc/do chumann foirgníochta/do chomhar creidmheasa

  - Litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó ó na Coimisinéirí Ioncaim

  - Comhfhreagras oifigiúil eile ó ghníomhaireacht Stáit de chuid na hÉireann, amhail ranna rialtais; FSS; Clár na dToghthóirí/cárta vótála; an Lár-Oifig Iontrála; an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe nó coláiste tríú leibhéal/gníomhaireacht oiliúna

Tabhair faoi deara: Ní fhéadann doiciméid chruthúnais ar sheoladh baile bheith níos mó ná 6 mhí d’aois ag dáta an iarratais. Ní ghlactar le billí fón póca ná le ráitis ó chártaí siopa/ó chuideachtaí catalóige.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba cheart iarratas ar cheadúnas tiomána a mhalartú a dhéanamh go pearsanta chuig ceann amháin d’ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) - féach ‘Conas Iarratas a Dhéanamh’ thuas. Is féidir leat coinne a chur in áirithe ar líne.

Cuireann an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána faisnéis do shealbhóirí ceadúnas tiomána eachtrach ar fáil ar a láithreán Gréasáin.

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre

Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe
Cnoc an tSabhaircín
Béal an Átha
Maigh Eo
Éire

Teil:(096) 25000
Lóghlao:1890 506 080
Facs:(096) 25252
Láithreán Gréasáin: http://www.rsa.ie
R-phost: info@rsa.ie

Seirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Po Box 858
Southside Delivery Office
Corcaigh
Éire

Teil:0761 08 7880
Láithreán Gréasáin: https://www.ndls.ie/
R-phost: info@ndls.ie

Page edited: 15 January 2016