Athrú úinéireachta fheithicle

Eolas

Má dhíolann tusa feithicil nó é a chur mar pháirt-íocaíocht i gcoinne ceann nua, caithfidh tú an t-athrú úinéireachta a chlárú. Déantar é seo i gceann de dhá bhealach, ag brath ar an raibh an carr cláraithe ar dtús, roimh nó i ndiaidh an 1ú Eanáir 1993.

Féadfaidh tú athrú úinéireachta a chlárú ag d’Oifig Mótarchánach áitiúil má cláraíodh d’fheithicil roimh Eanáir 1993. Má cláraíodh í i ndiaidh an dáta seo, ní mór an t-athrú úinéireachta a chlárú go díreach leis an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí den Roinn Iompair, Tuarasóireachta agus Spóirt.

Sa chás gur cláraíodh d’fheithicil i ndiaidh Aibreán 2004, bheadh foirm nua den Teastas Cláraithe Feithicle arna heisiúint. Tháinig sé seo in ionad an Teastais Chláraithe Feithicle agus an Teastais Cheadúnaithe Feithicle araon a eisíodh do ghluaisteáin a cláraíodh roimh Aibreán 2004.

Rialacha

Feithicil cláraithe roimh 1993

Tá eolas ar athrú úinéireachta d'fheithiclí réamh-1993 ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.

Ag díol feithicil, cláraithe ar nó roimh 1ú Eanáir 1993

Má dhíolann tú feithicil le clárú roimh Aibreán 2004 go príobháideach, ba cheart Cuid B den Teastas Ceadúnaithe Feithicle a chomhlánú. Ba cheart go bhfuair tú seo nuair a cheannaigh tú an fheithicil, agus ba cheart í a sheoladh ar ais chuig an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí den Roinn Iompair, Tuarasóireachta agus Spóirt. Clárófar na sonraí nua agus seolfar an teastas chuig an úinéir nua. Ba cheart an Teastas Cláraithe Feithicle, a fhaigheann tú freisin nuair a cheannaíonn tú feithicil le clárú roimh Aibreán 2004, a thabhairt don úinéir nua ag tráth an díolta.

Má dhíolann tú feithicil le clárú roimh Aibreán 2004 go príobháideach, ba cheart Cuid B den Teastas Ceadúnaithe Feithicle a chomhlánú. Ba cheart go bhfuair tú seo nuair a cheannaigh tú an fheithicil, agus ba cheart í a sheoladh ar ais chuig an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí. Clárófar na sonraí nua agus seolfar an teastas chuig an úinéir nua.

Má dhíolann tú d’fheithicil le déileálaí gluaisteán, ní mór duit Foirm RF105 (pdf) a chomhlánú. Tá fáil uirthi ón déileálaí gluaisteán. Ba cheart an fhoirm chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí, agus tugtar an Teastas Ceadúnaithe Feithicle agus an Teastas Cláraithe Feithicle (Teastas Cláraithe Feithicle d’fheithiclí le clárú roimh Aibreán 2004) don déileálaí gluaisteán.

Nuair a bhíonn feithicil á díol agat le déileálaí gluaisteán ní mór cód bailí garáiste a sholáthar ar son an déileálaí gluaisteán i gceachtar idirbheartaíocht. Má theipeann orthu an cód seo a sholáthar, diúltóidh d’Oifig Mótarchánach nó an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí an t-athrú úinéireachta. Ní féidir leis an déileálaí gluaisteán cód bailí garáiste a fháil ach ón Roinn i gContae an Chláir trí dhianchritéir a chomhlíonadh. (Féach “Cá ndéanfaidh mé iarratas” chun teacht ar fhaisnéis faoi theagmháil.

Onnmhairithe d'fheithicil

Má tá tú ag díol do feithicle le duine a chónaíonn lasmuigh den Stát, ní mór duit a sheoladh chuig an Deimhniú Clárúcháin Feithicle agus ainm agus seoladh na sonraí an cheannaitheora chuig an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí. Beidh siad cuidiú leis na húdaráis sa cheannaitheora stáit le sonraí feithicle.

Beidh an taifead ar d'fheithicil ar an gComhad Náisiúnta Feithiclí agus Tiománaithe aghaidh ag a thaifeadadh i d'ainm go dtí go bhfaighfear dearbhú ó na húdaráis sa cheannaitheora stát go bhfuil an carr allmhairítear isteach go tír agus atá cláraithe ann.

Ag ceannach feithicil cláraithe taréis 1ú Eanáir 1993

Má cheannaíonn tú feithicil go príobháideach a cláraíodh i ndiaidh an dáta seo, ní mór don díoltóir do chuid sonraí a chomhlánú i gCuid B den Teastas Ceadúnaithe Feithicle (Teastas Cláraithe Feithicle le haghaidh feithiclí le clárú roimh Aibreán 2004) agus é a sheoladh ar ais chuig an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí. Clárófar na sonraí nua agus seolfar an teastas leasaithe chuagat. Tabharfaidh an díoltóir an Teastas Cláraithe Feithicle d’fheithicil le clárú roimh Aibreán 2004 duit nuair a cheannaíonn tú an fheithicil.

Úinéir éagtha

Má cheannaíonn tú feithicil agus má tá an t-úinéir reatha (an díoltóir) éagtha, ba cheart go ngabhfadh litir ó sheiceadóir uacht an duine éagtha, nó ón aturnae a dhéileálann leis an uacht leis an Deimhniú Clárúcháin Feithicle (DCF) a thugann le fios go bhfuil sé de cheart agat an fheithicil a shealbhú. Sa chás nach bhfuil fáil ar an DCF nó nach féidir é a sholáthar, ceadaíonn próiseas riaracháin chun dearbhú um athrú úinéireachta a ghlacadh i bhfoirm dhearbhaithe reachtúil a mhionnaítear os comhair Coimisinéir Mionnaí nó aturnae cleachtach. Ba cheart go ngabhfadh an fhoirm um dhearbhú reachtúil, atá ar fáil ón Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí, leis an litir ó sheiceadóir na huachta nó ón aturnae a luaitear thuas.

Mótar cáin

Ní féidir leat cáin a d'fheithicil go dtí go mbeidh clárú an athrú úinéireachta imithe tríd. Is féidir leat seiceáil an stádas na feithicle ar motortax.ie. Is féidir leat a athnuachan ansin an mótarcháin ar an bhfeithicil ag baint úsáide as Foirm RF100A nó ar líne. Má tá an mótarchánach in éag cheana féin, nach bhfuil tú faoi dhliteanas na riaráistí don tréimhse ón lá a ndeachaidh an diosca cánach deiridh go dtí deireadh na míosa díreach roimh an dáta an díolacháin. Féach doiciméad ar mótarchánach.

In ionad doiciméid caillte

Is féidir cáipéisí athsholáthair a fháil a bhaineann le hathruithe ar úinéireacht feithicile. Is mar seo a leanas atá an liosta cáipéisí agus an costas a bhaineann lena n-athsoláthar;

Cáipéis Costas Athsholáthair
Leabhar Cláraithe €12
Teastas ceadúnúcháin feithicile €12
Diosca mótarchánach €6

Chun cáipéisí athsholáthair a fháil, íoschóipeáil agus comhlánaigh foirm RF134 (pdf) agus agus iarr ar bhall den Gharda Síochána ag stáisiún Gardaí a bheith ina bhfinné ar an bhfoirm. Seol d’fhoirm chomhlánaithe leis an táille chuí chuig d’Oifig Mhótarchánach.

Sonraí faoi sheoladh a athrú

Má d’athraigh do sheoladh, comhlánaigh na sonraí cuí ar an Teastas Ceadúnaithe Feithicle (Teastas Cláraithe Feithicle le haghaidh feithiclí le clárú roimh Aibreán 2004) agus déan é a sheoladh ar ais chuig an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí.

Rátaí

Níl aon táille le n-íoc le sonraí Athrú úinéireachta a chlárú ag na hOifigí Cánach Mótarach nó ag an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Seirbhísí Ríomhaireachta Tiománaithe agus Feithiclí Rannán

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
Lár Bhaile na Sionna
Sionainn
An Clár
Éire

Teil:0818 411 412
Láithreán Gréasáin: http://www.dttas.ie/roads/english/motor-taxvehicle-registraton-nvdf
R-phost: Motortax@dttas.ie


Page edited: 12 April 2016