Anseo atá tú: Baile > Taisteal agus Áineas > Gluaisteánaíocht > Díol nó ceannach feithicle > Athrú úinéireachta fheithicle

Athrú úinéireachta fheithicle

Eolas

Má dhíolann tusa feithicil nó é a chur mar pháirt-íocaíocht i gcoinne ceann nua, caithfidh tú an t-athrú úinéireachta a chlárú. Déantar é seo i gceann de dhá bhealach, ag brath ar an raibh an carr cláraithe ar dtús, roimh nó i ndiaidh an 1ú Eanáir 1993.

Féadfaidh tú athrú úinéireachta a chlárú ag d’Oifig Mótarchánach áitiúil má cláraíodh d’fheithicil an 1 Eanáir 1993 nó roimhe sin. Má cláraíodh í i ndiaidh an dáta seo, ní mór an t-athrú úinéireachta a chlárú go díreach leis an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí den Roinn Iompair, Tuarasóireachta agus Spóirt.

Sa chás gur cláraíodh d’fheithicil i ndiaidh Aibreán 2004, bheadh foirm nua den Teastas Cláraithe Feithicle arna heisiúint. Tháinig sé seo in ionad an Teastais Chláraithe Feithicle agus an Teastais Cheadúnaithe Feithicle araon a eisíodh do ghluaisteáin a cláraíodh roimh Aibreán 2004.

Rialacha

Ag díol feithicil cláraithe roimh 1ú Eanáir 1993

Má dhíolann tusa feithicil go príobháideach, beidh ort foirm (RF200) Athrú Úinéireachta a líonadh, atá ar fáil ón Oifig Cánach Mótarach áitiúil. Caithfidh tú an fhoirm líonta agus an leabhar Turais (Log Book) a thabhairt go dtí an Oifig Cánach Mótarach áitiúil, nó iad a sheoladh chucu.

Má dhíolann tú an feithicil le trádálaí mótarach, caithfidh tú an fhoirm RF200 agus é líonta a thabhairt nó a sheoladh chuig an Oifig Cánach Mótarach áitiúil. Ní chuireann tú an leabhar Turais (Log Book) isteach leis mar caithfidh tú í seo a thabhairt don trádálaí mótarach, ag am an díolacháin.

Ag díol feithicil, cláraithe ar nó roimh 1ú Eanáir 1993

Má dhíolann tú feithicil le clárú roimh Aibreán 2004 go príobháideach, ba cheart Cuid B den Teastas Ceadúnaithe Feithicle a chomhlánú. Ba cheart go bhfuair tú seo nuair a cheannaigh tú an fheithicil, agus ba cheart í a sheoladh ar ais chuig an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí den Roinn Iompair, Tuarasóireachta agus Spóirt. Clárófar na sonraí nua agus seolfar an teastas chuig an úinéir nua. Ba cheart an Teastas Cláraithe Feithicle, a fhaigheann tú freisin nuair a cheannaíonn tú feithicil le clárú roimh Aibreán 2004, a thabhairt don úinéir nua ag tráth an díolta.

Má dhíolann tú feithicil le clárú roimh Aibreán 2004 go príobháideach, ba cheart Cuid B den Teastas Ceadúnaithe Feithicle a chomhlánú. Ba cheart go bhfuair tú seo nuair a cheannaigh tú an fheithicil, agus ba cheart í a sheoladh ar ais chuig an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí. Clárófar na sonraí nua agus seolfar an teastas chuig an úinéir nua.

Má dhíolann tú d’fheithicil le déileálaí gluaisteán, ní mór duit Foirm RF105 (pdf) (Nótaí) a chomhlánú. Tá fáil uirthi ón déileálaí gluaisteán. Ba cheart an fhoirm chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí, agus tugtar an Teastas Ceadúnaithe Feithicle agus an Teastas Cláraithe Feithicle (Teastas Cláraithe Feithicle d’fheithiclí le clárú roimh Aibreán 2004) don déileálaí gluaisteán.

Nuair a bhíonn feithicil á díol agat le déileálaí gluaisteán ní mór cód bailí garáiste a sholáthar ar son an déileálaí gluaisteán i gceachtar idirbheartaíocht. Má theipeann orthu an cód seo a sholáthar, diúltóidh d’Oifig Mótarchánach nó an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí an t-athrú úinéireachta. Ní féidir leis an déileálaí gluaisteán cód bailí garáiste a fháil ach ón Roinn i gContae an Chláir trí dhianchritéir a chomhlíonadh. (Féach “Cá ndéanfaidh mé iarratas” chun teacht ar fhaisnéis faoi theagmháil.

Ag ceannach feithicil cláraithe roimh 1ú Eanáir 1993

Má cheannaíonn tú feithicil a bhí cláraithe ar dtús, roimh an dáta seo, caithfidh tú Roinn B den fhoirm RF200 a líonadh agus a sheoladh ar aghaidh, agus Roinn C a choinneáil don díoltóir le líonadh. Beidh na sonraí nua cláraithe sa leabhar Turais (Log Book) a bhéas curtha ar ais chuig an úinéara nua.

Ag ceannach feithicil cláraithe taréis 1ú Eanáir 1993

Má cheannaíonn tú feithicil go príobháideach a cláraíodh i ndiaidh an dáta seo, ní mór don díoltóir do chuid sonraí a chomhlánú i gCuid B den Teastas Ceadúnaithe Feithicle (Teastas Cláraithe Feithicle le haghaidh feithiclí le clárú roimh Aibreán 2004) agus é a sheoladh ar ais chuig an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí. Clárófar na sonraí nua agus seolfar an teastas leasaithe chuagat. Tabharfaidh an díoltóir an Teastas Cláraithe Feithicle d’fheithicil le clárú roimh Aibreán 2004 duit nuair a cheannaíonn tú an fheithicil.

Úinéir éagtha

Má cheannaíonn tú feithicil agus má tá an t-úinéir reatha (an díoltóir) éagtha, ba cheart go ngabhfadh litir ó sheiceadóir uacht an duine éagtha, nó ón aturnae a dhéileálann leis an uacht leis an Deimhniú Clárúcháin Feithicle (DCF) a thugann le fios go bhfuil sé de cheart agat an fheithicil a shealbhú. Sa chás nach bhfuil fáil ar an DCF nó nach féidir é a sholáthar, ceadaíonn próiseas riaracháin chun dearbhú um athrú úinéireachta a ghlacadh i bhfoirm dhearbhaithe reachtúil a mhionnaítear os comhair Coimisinéir Mionnaí nó aturnae cleachtach. Ba cheart go ngabhfadh an fhoirm um dhearbhú reachtúil, atá ar fáil ón Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí, leis an litir ó sheiceadóir na huachta nó ón aturnae a luaitear thuas.

Mótar cáin

Ní féidir leat cáin a d'fheithicil go dtí go mbeidh clárú an athrú úinéireachta imithe tríd. Is féidir leat a athnuachan ansin an mótarcháin ar an bhfeithicil ag baint úsáide as Foirm RF100A nó ar líne. Má tá an mótarchánach in éag cheana féin, nach bhfuil tú faoi dhliteanas na riaráistí don tréimhse ón lá a ndeachaidh an diosca cánach deiridh go dtí deireadh na míosa díreach roimh an dáta an díolacháin. Féach doiciméad ar mótarchánach.

In ionad doiciméid caillte

Is féidir cáipéisí athsholáthair a fháil a bhaineann le hathruithe ar úinéireacht feithicile. Is mar seo a leanas atá an liosta cáipéisí agus an costas a bhaineann lena n-athsoláthar;

Cáipéis Costas Athsholáthair
Leabhar Cláraithe €12
Teastas ceadúnúcháin feithicile €12
Diosca mótarchánach €6

Chun cáipéisí athsholáthair a fháil, íoschóipeáil agus comhlánaigh foirm RF134 (pdf) agus agus iarr ar bhall den Gharda Síochána ag stáisiún Gardaí a bheith ina bhfinné ar an bhfoirm. Seol d’fhoirm chomhlánaithe leis an táille chuí chuig d’Oifig Mhótarchánach.

Sonraí faoi sheoladh a athrú

Má d’athraigh do sheoladh, comhlánaigh na sonraí cuí ar an Teastas Ceadúnaithe Feithicle (Teastas Cláraithe Feithicle le haghaidh feithiclí le clárú roimh Aibreán 2004) agus déan é a sheoladh ar ais chuig an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí.

Rátaí

Níl aon táille le n-íoc le sonraí Athrú úinéireachta a chlárú ag na hOifigí Cánach Mótarach nó ag an Rannán Seirbhísí Ríomhaireachta agus Tiománaithe Feithiclí.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Seirbhísí Ríomhaireachta Tiománaithe agus Feithiclí Rannán

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
Lár Bhaile na Sionna
Sionainn
An Clár
Éire

Teil:0818 411 412
Láithreán Gréasáin: http://www.dttas.ie/roads/english/motor-taxvehicle-registraton-nvdf
R-phost: Motortax@dttas.ie


Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 29 January 2015

Teanga

English | Polsku | Română

Ábhar Gaolmhar

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.