Carr nua a cheannach in Éirinn

Eolas

Go ginearálta, bíonn gach carr nua agus cairr a iompórtáiltear isteach go hÉirinn faoi réir Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF) agus ní mór iad a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Sula dtiomáineann tú do charr in áit phoiblí, is gá duit an méid a leanas a dhéanamh:

  • Plátaí clárúcháin feithicle a bheith agat
  • Mótarárachas a bheith agat
  • Mótarcháin a bheith íoctha agat

Mínítear sa cháipéis seo céard atá i gceist le carr nua a cheannach in Éirinn ó dhéileálaí nó ó gharáiste. I gcáipéisí eile, tiocfaidh tú ar fhaisnéis ar an méid a leanas:

Comhairle maidir le carr nua a cheannach ar fáil chomh maith

Lipéadú feithiclí

Ó Iúil 2008, ceadaíonn córas lipéadaithe do thomhaltóirí astuithe carbóin (CO2) a bhíonn ag carranna nua a chur i gcomparáid. Taispeánann an chéad chuid den lipéad na bandaí astuithe agus sainaithníonn sé an banda don fheithicil ar leith a bhfuil lipéad ceangailte leis. Soláthraítear sa dara cuid den lipéad trí phointe thábhachtacha d’fhaisnéis do thomhaltóirí:

  • An méid breosla a theastaíonn chun an fheithicil a thiomáint thar fhad 18,000 ciliméadar
  • An mhótarcháin bhliantúil atá iníoctha
  • An ráta CCF atá iníoctha ar an bhfeithicil

Cuirtear sa tríú cuid den lipéad leis an bhfaisnéis a sholáthraítear sa chéad agus sa dara cuid, agus leagtar béim ar an tábhacht a bhaineann le hiompar tiomána. Soláthraítear sna codanna eile den lipéad faisnéis ríthábhachtach ar an bhfeithicil féin lena bhfuil sé ceangailte, lena n-áirítear déanamh, samhail, toilleadh innill, tras-seoladh, saghas an bhreosla agus úsáid breosla. Tá fáil ar shampla de lipéad anseo (pdf).

Carr a cheannach ó dhéileálaí

Nuair a cheannaíonn tú do charr nua ó dhéileálaí (mar shampla, seomra taispeántais charranna), tá an fhreagracht ar an déileálaí an fheithicil a chlárú agus an cháin riachtanach a íoc sula dtugtar an carr duit.

Tá Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF) le híoc ar gach carr nua, atá iníoctha nuair a chláraítear an carr den chéad uair. Ba chóir don chostas CCF a bheith san áireamh i bpraghas na feithicle. Tá níos mó faisnéise ar fáil ar CCF inár gcáipéis faoi ghluaisteán a iompórtáil.

Chomh luath agus atá an fheithicil cláraithe agus an CCF íoctha, gheobhaidh do dhéileálaí carranna:

  • Admháil don CCF íoctha a léiríonn an uimhir chlárúcháin atá sannta do do charr
  • Foirm RF 100 le húsáid nuair atá iarratas á dhéanamh ar mhótarcháin (féach thíos)

Plátaí clárúcháin feithicle

Ní mór plátaí clárúcháin feithicle a léiríonn an uimhir chlárúcháin sannta a bheith le feiceáil ar do charr laistigh de 3 lá ón dáta clárúcháin. Ba cheart go mbeadh na plátaí clárúcháin feistithe ag an déileálaí faoin am a ghlacann tú seilbh air.

Deimhniú clárúcháin feithicle

Eisíonn an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt deimhniú clárúcháin i gcomhair do chairr. Seolfar é seo sa phost chugat tar éis duit iarratas a dhéanamh ar an oifig mótarchánach áitiúil le mótarcháin na feithicle a íoc.

Mótarárachas

Is ceanglas dlíthiúil mótarárachas a bheith agat agus an diosca árachais a thaispeáint ar an ngaothscáth, má theastaíonn uait do charr a thiomáint in áit phoiblí. Beidh do shonraí mótarárachais ag teastáil uait nuair a bhíonn iarratas á dhéanamh agat ar mhótarcháin. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi cheanglas an mhótarárachais anseo.

Mótarcháin

Is muirear í mótarcháin a ghearrann an Rialtas ar mhótharfheithiclí. Ní hamháin gur gá duit mótarcháin a íoc más mian leat do charr a thiomáint in áit phoiblí, ach ceanglaítear ort fianaise a thaispeáint gur íoc tú aisti (is é sin, diosca reatha cánach) ar an ngaothscáth.

Is ar astuithe CO2 an chairr a shocraítear an muirear mótarchánach i gcomhair cairr nua agus is ar thoilleadh an innill a shocraítear é i gcás feithiclí eile. Tá roinnt feithiclí díolmhaithe. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi cheanglas na mótarchánach anseo.

Faoisimh agus díolúintí cánach

Tá faoisimh agus díolúintí difriúla ó CCF ar fáil agus tá tuilleadh faisnéise le fáil ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá faoiseamh cánach ar fáil, chomh maith, faoi Scéim na dTiománaithe agus na bPaisinéirí faoi Mhíchumas.

Scéim deontais na bhfeithiclí leictreacha

Tá fáil ar scéim deontais le haghaidh feithiclí leictreacha faoi chumhacht chadhnraí. Braitheann leibhéal an deontais atá infheidhme ar Liostphraghas na feithicle. Is é €5,000 an deontas uasta. Níl aon deontas le fáil d’fheithiclí ar a bhfuil Liostphraghas níos lú ná €14,000.

Soláthraítear an deontas don déileálaí agus bainfidh tú féin tairbhe as mar laghdú praghais ar an bhfeithicil. Tá fáil ar thuilleadh faisnéise ar an scéim deontais ar láithreán gréasáin Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ).

Page edited: 12 October 2016