Rialachán iompair aeir

Eolas

Rialaíonn An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt iompar aeir in Éirinn. Tá margadh iompair aeir léirscaoilte san Aontas Eorpach (A.E.), 'sé sin le rá nach bhfuil srian ar bith ar mhinicíocht, eitiltí, nó bealaí a eitlíonn aerlínte na mballstát taobh istigh de Cheantar Eacnamaíochta na hEorpa. (CEE). De bharr an mhargaidh iompair aeir léirscaoilte san AE, bíonn eitiltí níos minice, tuilleadh ar fáil, tuilleadh ceann scríbe, táillí níos lú agus níos mó rogha ag an dtaistealaí. Ní foláir d'aerlínte ó thíortha taobh amuigh den AE/CEE cead a fháil gach uair a bhfuil siad ag iarraidh eitilt go hÉirinn, ó Éirinn nó trasna na hÉireann, agus cuirtear na hiarratais seo ar aghaidh i scríbhinn chuig An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt áit a scrúdaítear iad chun a bheith cinnte go gcloíonn siad leis an gcaighdéan sábháilteachta, acmhainne eitleoireachta agus árachais is airde.

Aerfoirt

Tá 9 aerfort ar fad in Éirinn. Trí cinn de na haerfoirt - Baile Átha Cliath, Corcaigh, agus An tSionainn - atá ar úinéireacht ag an rialtas na hÉireann agus gach oibrítear ar a shon ag údaráis aerfoirt ar leith. (Is é sin na hÚdaráis Aerfort do Bhaile Átha Cliath, do Chorcaigh, agus do na Sionainne) Tá na haerfoirt eile i bPort Láirge, Cnoc Mhuire, Gaillimh, Sligeach, Dún na nGall agus Ciarraí faoi úinéireacht phríobháideach.

Faoi Rialachán (CE) Uimh. 1107/2006 tá dualgas ar údarás an aerfoirt deimhin a dhéanamh de go bhfaighidh an t-ábhar paisinéara faoi mhíchumas luaineachta an cúnamh a theastaíonn uaidh as pointí ainmnithe teachta chun an aerfoirt nó go rachaidh sé ar bord an eitleáin. Tá a shamhail d’fhoráil i bhfeidhm maidir le paisinéirí atá ag tuirlingt in aerfort san AE. Is é an Coimisiún um Rialáil Eitlíochta an Comhlacht Forfheidhmithe Náisiúnta le haghaidh an Rialachán seo in Éirinn

Má tá tú ag taisteal go/ó aerfort stáit in Éirinn, ba cheart duit d'aerlíne a chur ar an eolas 48 uair roimh ré má tá áiseanna ar leith ag teastáil uait.

Timpistí aeir agus eachtraí taobh istigh d'Éire

Tá an tAonad Fiosraithe faoi Thimpistí Aeir lonnaithe sa Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus tá sé freagrach as gach timpist agus eachtra aeir in Éirinn a fhiosrú. Is féidir tuairiscí faoi na timpistí aeir, eachtraí agus scrúdaithe ar fad in Éirinn a íoschóipeáil nó a fháil tríd an bpost agus d'fhéadfá fógraí ríomh-phoist a fháil faoi iontrálacha nua ar shuíomh idirlín an Aonaid ach clarú leis.

Údarás Eitleoireachta na hÉireann

Is gníomhaireacht stáit é Údarás Eitleoireachta na hÉireann (ÚEÉ) atá freagrach as réimse dualgas agus seirbhísí feidhmiúla agus rialacháin a bhaineann le gnéithe sábháilteacha agus teicniúla eitleoireachta sibhialta in Éirinn. Mar shampla, oibríonn ÚEÉ na hIonaid Rialaithe Tráchta Aeir timpeall na hÉireann agus déanann sé monatóireacht ar aerspás na hÉireann. Chomh maith leis sin, eisíonn ÚEÉ ceadúnais do phiolótaí eitleáin, claraíonn sé eitleáin, agus déanann sé cinnte go gcloíonn eitleoireacht shibhialta in Éirinn leis na caighdeáin idirnáisiúnta sábháilteachta is airde.

Coimisiún um Rialú Eitleoireachta

Is é an Coimisiún um Rialú Eitleoireachta atá freagrach as uasmhéid na dtáillí aerfoirt agus críochfoirt eitleoireachta a leagan síos, agus tá ról tábhachtach aige chomh maith i gclarú an tionscail taistil in Éirinn. Tugann sé ceadúnais d'fhoirne turais agus gníomhairí taistil. Mar chuid den dualgas seo, eagraíonn an Coimisiún scéim bhannaithe. Ceadaíonn an Coimisiún aerlínte Éireannacha freisin, agus soláthraithe seirbhíse láimhseála ar an dtalamh faoi rialacháin a chuireann reachtaíocht AE i bhfeidhm agus a mheasann acmhainn ag aerfoirt na hÉireann agus a dhéanann cinneadh faoin mbealach ina eagraítear sealanna éirí de thalamh agus tuirlingthe.

Tá ról cosaint tomhaltóirí ag an gCoimisiún chomh maith. Forfheidhmiú sé reachtaíocht an AE a chlúdaíonn cearta paisinéirí aeir agus cúnamh a sholáthar do phaisinéirí faoi mhíchumas luaineachta.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Coimisiún um Rialacha Eitilte

3ú Úrlár
Teach Alexandra
Ardán Phort an Iarla
Dublin 2
Ireland

Teil:(01) 661 1700
Facs:(01) 661 1269
Láithreán Gréasáin: http://www.aviationreg.ie
R-phost: info@aviationreg.ie


Údarás Eitlíochta na hÉireann

Foirgneamh na hAmanna
11-12 Sráid D'Olier
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:+353 1 671 8655
Facs:+353 1 679 2934
Láithreán Gréasáin: http://www.iaa.ie
R-phost: info@iaa.ie

Page edited: 25 November 2014