Conas síniú a dhéanamh

Réamhrá

Má chailleann tú post post, má dhéantar iomarcach tú, má dhéantar tú a leagan as nó má laghdaítear do chuid uaireanta oibre - d’fhéadfá a bheith incháilithe do Liúntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist.

Nuair a dhéanann tú iarratas ar íocaíocht cuardaitheora poist, tá tú ag dearbhú go bhfuil tú ar fáil don obair, oiriúnach don obair, ag lorg oibre i ndáiríre agus nach raibh tú in ann an obair a fháil go dtí seo. Tugtar clárú ar an dól air sin freisin.

Má oibríonn tú ar feadh cuid den tseachtain, is féidir go gcáileoidh tú le haghaidh íocaíocht cuardaitheora poist do na laethanta nach mbíonn tú ag obair.

Má fhágann tú obair go deonach nó mar thoradh ar mhí-iompar, ní féidir leat íocaíocht cuardaitheora poist a fháil ar feadh 9 seachtaine. Mar sin féin, má tá ‘cúis mhaith’ agat fágáil go deonach, mar shampla athruithe sna coinníollacha oibre cosúil le laghdú pá, ciapadh nó mí-úsáid ón bhfostóir, d’fhéadfá d’íocaíocht a fháil. Déanfaidh Oifigeach Cinnidh i d’Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil cinneadh an bhfuil cúis mhaith agat fágáil go deonach.

Má tá tú féinfhostaithe, d’fhéadfá íocaíocht cuardaitheora poist a fháil má dhúnann do ghnó nó má thagann laghdú suntasach ar an méid oibre atá ar fáil. Faigh tuilleadh eolais faoi féinfhostaíocht agus dífhostaíocht.

An difríocht idir Sochar Cuardaitheora Poist agus Liúntas Cuardaitheora Poist

Chun gur féidir leat Sochar Cuardaitheora Poist a fháil, ní mór go leor ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh (ÁSPC) a bheith déanta agat. Tá rátaí Sochair Cuardaitheora Poist bunaithe ar thuilleamh. Má théann sé sin i bhfeidhm ort, b’fhéidir gur cheart duit Liúntas Cuardaitheora Poist a éileamh.

Chun gur féidir leat Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil, ní mór duit pas a fháil i dtástáil acmhainne. Is é is tástáil acmhainne ann ná tástáil ina ndéantar d’ioncam a ríomh chun a fháil amach cé acu a thagann nó nach dtagann sé faoi bhun leibhéal áirithe. Má thiteann sé faoi bhun leibhéal áirithe, beidh tú i dteideal Liúntas Cuardaitheora Poist.

Is do Shochar Cuardaitheora Poist a dhéanfar measúnú ort ar dtús i gcónaí, ach amháin sa chás nach raibh tú fostaithe riamh. Nuair a dhéanann tú iarratas ar Shochar Cuardaitheora Poist, cuirtear ceist ort ar mhaith leat dul faoi mheasúnú do Liúntas Cuardaitheora Poist. Fágann sé sin nach mbeidh ort dara hiarratas a dhéanamh ar mheasúnú do Liúntas Cuardaitheora Poist mura gcáilíonn tú do Shochar Cuardaitheora Poist.

Intreo - an tseirbhís chomhtháite fostaíochta agus tacaíochta

Rinneadh a lán oifigí áitiúla leasa shóisialaigh agus oifigí seirbhísí fostaíochta de chuid na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS) a athbhrandáil ina n-Ionaid Intreo. Is é is Intreo ann ná ionad uileghnó do sheirbhísí fostaíochta agus do thacaíochtaí ioncaim. Cuireann sé raon tacaíochtaí pearsantaithe ar fáil do chuardaitheoirí poist, lena n-áirítear:

  • Faisnéis ar gach ceann de na tacaíochtaí ioncaim a thugann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, mar shampla, íocaíochtaí cuardaitheora poist, íocaíochtaí filleadh ar an obair agus filleadh ar an oideachas, íocaíochtaí teaghlaigh aon tuismitheora agus pinsin
  • Cúnamh agus comhairle maidir le deiseanna fostaíochta, oiliúna agus forbartha pearsanta
  • Tacaíocht phearsantaithe chun cabhrú leat dul isteach sa lucht saothair
  • Áiseanna féinseirbhíse, mar aon le faisnéis agus treoir maidir le deiseanna fostaíochta agus oiliúna
  • Faisnéis ar fholúntais phoist trí jobsireland.ie

Tá sonraí ar na láithreacha nua foilsithe ar welfare.ie.


Clárú ar an dól den chéad uair

Chun clárú ar an dól, ní mór duit dul chuig d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó chuig ionad áitiúil Intreo.

  1. Má tá tú ag tabhairt cuairt ar ionad Intreo, ba cheart duit dul chuig an limistéar fáiltithe. Buailfidh tú le ball foirne RGFCS, duine a sheiceálfaidh do cháilitheacht le haghaidh íocaíocht cuardaitheora poist. Eagrófar coinne duit chun gur féidir d’éileamh a phróiseáil (laistigh de chúpla lá), tabharfar an fhoirm iarratais duit agus inseofar duit cad iad na doiciméid nach mór duit a thabhairt leat chuig an gcoinne.
  2. Ba cheart duit d’fhoirm iarratais chomhlánaithe agus gach doiciméad eile atá riachtanach a thabhairt leat chuig do choinne. Ag do choinne, déanfaidh Oifigeach Breithiúnachta RGFCS d’iarratas a athbhreithniú agus a phróiseáil. I mórán cásanna, is féidir cinneadh láithreach a dhéanamh ar d’íocaíocht cuardaitheora poist. Iarrfar ort Taifead Gealltanas Frithpháirteach (pdf) a shíniú, rud ina mínítear na cearta atá agat agus na dualgais atá ort le linn duit íocaíocht cuardaitheora poist a fháil.

    Faoi Thaifead na nGealltanas Frithpháirteach, táthar ag súil go ndéanfaidh tú na nithe seo a leanas:

    • Comhoibriú le seirbhís Intreo maidir le Plean Dul Chun Cinn Pearsanta a chur le chéile
    • An plean sin a úsáid chun do dhícheall a dhéanamh fostaíocht a fháil
    • Freastal ar gach cruinniú a iarrann an Roinn
    • An fhaisnéis ar fad a iarrann an Roinn a sholáthar

    Eiseofar Cárta Seirbhísí Poiblí duit (is é atá i gceist leis sin go nglacfar grianghraf díot agus go ngabhfar leagan digiteach de do shíniú). Ní mór do gach cuardaitheoir poist clárú do Chárta Seirbhísí Poiblí mura bhfuil ceann faighte acu cheana féin.

  3. Tabharfar sonraí duit freisin faoi sheisiún faisnéise grúpa nach mór duit freastal air. Ag an seisiún faisnéise sin, tabharfar fógra duit faoi raon iomlán na seirbhísí tacaíochta atá ar fáil ó Intreo, lena n-áirítear tacaíochtaí ioncaim, tacaíochtaí oiliúna/oideachais agus tacaíochtaí fostaíochta.
  4. Ag brath ar do phróifíl phearsanta, is féidir go dtabharfar coinne duit le haghaidh cruinniú eile le cásoifigeach RGFCS. Ag an gcruinniú sin, pléifidh an cásoifigeach na roghanna atá agat agus aontóidh sé do Phlean Dul Chun Cinn Pearsanta leat chun tú a ullmhú do phost a fháil. Gheobhaidh tú comhairle agus tacaíocht leanúnach chun cabhrú leat na spriocanna atá i do Phlean Dul Chun Cinn Pearsanta a chomhlíonadh.

Mura leanann tú na bearta atá aontaithe i dTaifead na nGealltanas Frithpháirteach ná coinníollacha d’íocaíochta cuardaitheora poist, is féidir d’íocaíocht a laghdú agus deireadh a chur léi ina hiomláine.

Tabhair cuairt ar welfare.ie chun Ceisteanna Coitianta faoi Intreo agus Do Chosán chun na hOibre a léamh.

Seicliostaí

Nuair a dhéanann tú iarratas ar Shochar Cuardaitheora Poist nó ar Liúntas Cuardaitheora Poist, ní mór duit na doiciméid chearta a thabhairt leat. Bain úsáid as ár seicliostaí chun deimhin a dhéanamh de go bhfuil na doiciméid chearta agat.

Íocaíocht a fháil

Íocann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí d’íocaíocht cuardaitheora poist ar bhonn seachtainiúil. Nuair a fhaigheann tú d’íocaíocht cuardaitheora poist, íocfar méid sheachtainiúil i do chuntas bainc nó is féidir í a bhailiú ó Oifig an Phoist áitiúil.

Síniú gach mí

Caithfear dul chuig d’Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil gach mí go hiondúil agus deimhniú go bhfuil tú fós dífhostaithe agus ag cuardach oibre. Tabharfaidh d’Oifig Leasa Shóisialaigh dáta agus am duit le síniú gach mí.

I gcásanna áirithe, d’fhéadfá síniú níos rialta nó le níos lú rialtachta. Go hiondúil, má chónaíonn tú suas go dtí 10 míle ón Oifig Leasa Shóisialaigh is cóngaraí, síneoidh tú gach 4 seachtain. Má chónaíonn tú os cionn 10 míle ón Oifig Leasa Shóisialaigh is cóngaraí, síneoidh tú gach 12 seachtain. D’fhéadfadh sé nach mbeadh ar dhaoine atá os cionn 62 síniú gach mí.

D’fhéadfá a bheith incháilithe don Liúntas Leasa Forlíontach nuair atá tú ag feitheamh ar mheasúnú don íocaíocht cuardaitheora poist nó mura gcáilíonn tú don íocaíocht cuardaitheora poist.

Liúntas Leasa Forlíontach

Soláthraíonn an Liúntas Leasa Forlíontach bunliúntas seachtainiúil do dhaoine incháilithe atá ar bheagán ioncaim nó gan ioncam ar bith. Má tá d’ioncam seachtainiúil faoin ráta don Liúntas Leasa Forlíontach do mhéid an teaghlaigh atá agat, is féidir íocaíocht a dhéanamh a thabharfaidh d’ioncam chomh fada le ráta iomchuí Liúntais Leasa Forlíontaigh.
Má tá éileamh déanta agat ar íocaíocht cuardaitheora poist ach nár íocadh rud ar bith fós agus nach bhfuil aon ioncam eile agat, d’fhéadfá a bheith incháilithe don Liúntas Leasa Forlíontach nuair atá tú ag feitheamh ar d’íocaíocht.

Sochair eile

Má fhaigheann tú Liúntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Leasa Forlíontach, d’fhéadfá a bheith incháilithe do shochair leasa shóisialaigh agus sláinte eile freisin.

Sláinte

Má thiteann d’ioncam faoi bhun méid áirithe, d’fhéadfá Cárta LeighisCárta Cuairte DG a fháil.

Tithíocht

D’fhéadfá cúnamh le haisíocaíochtaí úis mhorgáiste a fháil nó cúnamh le cíos a íoc. Má tá tithíocht údaráis áitiúil agat, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an údarás áitiúil agus iarraidh orthu do chíos a athbhreithniú toisc laghdú ioncaim.

Leanaí ar scoil

D’fhéadfá cúnamh a fháil le costas éadaí agus coisbhirt do leanaí scoile. Feidhmíonn an Scéim Liúntais Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua ón 1 Meitheamh go dtí an 30 Meán Fómhair gach bliain.

Riachtanais eisceachtúla agus phráinneacha

Cuireann tú isteach ar do Shochar Cuardaitheora Poist nó ar do Liúntas Cuardaitheora Poist tríd d’Ionad Intreo nó Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh.

Page edited: 17 September 2018