Socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist

Réamhrá

Socrú speisialta is ea socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist faoin scéim Liúntas Cuardaitheora Poist a bhfuil de chuspóir aige tacú le tuismitheoirí aonair chun an lucht saothair a iontráil fad a bhíonn leanaí óga acu. Tugtar LCPI ar an socrú idirthréimhseach LCP, amanna.

Tá an íocaíocht seo ar fáil do dhaoine nach bhfuil ag comhchónaí agus a bhfuil a leanbh is óige idir 7 agus 13 bliana d’aois, na haoiseanna siúd san áireamh.

Má bhí LCPI á fháil agat agus má stop tú lena fháil ar chúis éigin (mar shampla, má d’aimsigh tú obair nó má chuir tú tús le comhchónaí), féadfaidh tú athcháiliú don LCPI má shásaíonn tú coinníollacha na scéime go fóill.

Mura bhfuil tú i dteideal íocaíocht ÍTA a thuilleadh, agus má tá do leanbh is óige 14 bliana d’aois nó níos sine, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an ngnáthíocaíocht Liúntas Cuardaitheora Poist.

Rialacha

Ní mór go raibh Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora á fáil agat i gcaitheamh na 3 bliana sula ndéanann tú d’éileamh ar LCPI nó má bhí LCPI á fháil agat roimhe seo.

Tá na rialacha a bhaineann le Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP) agus le LCPI an-chosúil lena chéile.

Tá an tástáil mhaoine LCP cosúil le tástáil mhaoine LCPI agus is ionann an ráta uasta seachtainiúil. Déantar measúnú ar Ioncam ó obair agus tugtar neamhaird do €20 de thuillimh in aghaidh gach lá fostaíochta (a mhéid le €60 sa tseachtain). Déantar measúnú ar 60% ar aon tuillimh os a chionn sin.

Is iad na príomhdhifríochtaí idir LCP agus LCPI:

  • Ní gá duit bheith ar fáil le haghaidh oibre agus ní gá go bhfuil fíor-iarrachtaí á ndéanamh agat chun obair lánaimseartha a lorg. Is amhlaidh atá seo chun ligeann duit d’fhreagrachtaí cúraim a chomhlíonadh nuair a bhíonn leanaí óga agat. Tá tacaíochtaí cúram leanaí ar fáil mura n-aimsíonn tú obair.
  • Féadfaidh tú páirt a ghlacadh i gcúrsa oideachais agus LCPI a fháil (agus, má tá tú incháilithe, d’fhéadfá deontas mac léinn a fháil).
  • Ní gá duit bheith go hiomlán dífhostaithe ar feadh 4 lá as 7 lá. Ciallaíonn seo go bhféadfá oibriú go páirtaimseartha ar feadh 5 lá agus leanfá le híocaíocht a fháil fós féin faoi réir na tástála maoine. Cheadódh seo duit oibriú ar maidin amháin fad a bhíonn do leanaí ar scoil.
  • Ní féidir leat comhchónaí le duine eile fad atá LCPI á fháil agat.

Fad atá LCPI á fháil agat, ní mór duit dearbhú ráithiúil a shíniú lena dheimhniú go bhfuil tú fós i dteideal an LCPI a fháil.

Ní mór duit aon athrú a thagann ar do chúinsí a dhearbhú i gcónaí, lena n-áirítear athrú a thagann ar do shocrú cónaithe nó ar do mhaoin a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar do theidlíocht don LCPI. Má bhí Liúntas Breosla á fháil agat le do ÍTA, féadfaidh tú seo a choimeád nuair a fhaigheann tú LCPI.

Coinníollacha chun LCPI a fháil

Ní mór duit an tástáil mhaoine le haghaidh LCP a shásamh.

Le bheith incháilithe do LCPI, ní mór go bhfuil gnáthchónaí in Éirinn ort, ní mór nach bhfuil tú ag comhchónaí agus ní mór go bhfuil tú in ann obair a dhéanamh. Nuair a bhaineann do leanbh is óige 14 bliana d’aois, bainfidh na gnáthchoinníollacha Liúntas Cuardaitheora Poist leat.

Ní mór duit páirt a ghlacadh i mbearta gníomhachtaithe fostaíochta fad atá LCPI á fháil agat. Forbróidh d’oifigeach cáis plean forbartha pearsanta leat ina sainaithneofar an t-oideachas, an oiliúint agus na scéimeanna fostaíochta oiriúnacha chun cabhrú leat áit a bhaint amach arís san ionad oibre. Ní mór duit páirt a ghlacadh sna cúrsaí oideachais, oiliúna nó cláir fostaíochta a mholtar. Mura nglacann tú páirt iontu, is féidir méid níos lú den LCPI (ráta pionóis) a íoc leat agus d’fhéadfaí thú a dhícháiliú ó d’íocaíocht LCPI a fháil ar feadh tréimhse ama.

Obair agus LCPI

Is féidir obair agus LCPI a fháil. Braitheann an méid íocaíochta ar do mhaoin sheachtainiúil

Ó mhí Eanáir 2018, ní áirítear an chéad €110 de d'olltuilleamh seachtainiúil (nó neamhaird air). Ciallaíonn seo gur féidir leat saus go €110 a thuilleamh gach seachtain.

Níl an Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh iníoctha leis an LCPI.

Cúramóirí

Ní féidir Liúntas Cúramóra leathráta a íoc le LCPI. Má tá tú ag tuismitheoireacht leat féin agus agus má cháilíonn tú d'íocaíocht chúramóra,leanann tú a bheith incháilithe don Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora go dtí go bhfuil do pháiste is óige 16.

Rataí

Socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist i 2016 agus roimh 16 Márta 2017

Uasráta pearsanta

Méadú do leanbh cáilithe

€188.00 €29.80

Socrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist ó 16 Márta 2017

Uasráta pearsanta

Méadú do leanbh cáilithe

€193.00 €29.80

Sochair bhreise

Má tá LCPI á fháil agat, cáilíonn tú do Liúntas Breosla (cibé acu má bhí nó mura raibh ÍTA á fháil agat roimhe seo). Féadfaidh tú Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil agus Forlíonadh Cíosa a éileamh. Ní féidir leat Forlíonadh Cíosa a éileamh má tá deontas cothabhála mac léinn á fháil agat nó má tá tú in oideachas lánaimseartha.

Conas iarratas a dhéanamh

Déanann tú iarratas ar shocrú idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist trí fhoirm JST1 a úsáid. Féadfaidh tú foirm iarratais a fháil, chomh maith, ó d’ionad Intreo nó d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh.

Féadfaidh tú cabhair a fháil le d’fhoirm iarratais a chomhlánú ó d’ionad Intreo, an oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó an tIonad um Fhaisnéis do Shaoránaigh is gaire duit.

Má cheapann tú gur diúltaíodh Liúntas Cuardaitheora Poist a thabhairt duit go héagórach, féadfaidh tú an cinneadh seo a achomharc leis an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh.

Page edited: 3 August 2017