Anseo atá tú: Baile > Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Daoine Dífhostaithe > Liúntas Cuardaitheora Poist

Liúntas Cuardaitheora Poist

Réamhra

Má tá tú 18 bliana d'aois nó os a chionn agus dífhostaithe in Éirinn, is féidir Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP) nó Sochar Cuardaitheora Poist (SCP) a íoc leat. Is í an Roinn Coimirce Sóisialaí a dhéanann an dá íocaíocht seo.

D'fhéadfadh sé go níocfaí Liúntas Cuardaitheora Poist leat muna gcaillíonn tú do Shochar Cuardaitheora Poist nó má tá an teidlíocht Sochar Cuardaitheora Poist a bhí agat úsáidte suas. I gcúinsí áirithe, cé go mbeifeá i dteideal íocaíocht lagdaithe Sochar Cuardaitheora Poist, d'fhéafadh sé a bheith níos fearr duit Liúntas Cuardaitheora Poist a roghnú. Tá an íocaíocht bunaithe ar scrúdú maoine agus caithfidh do mhaoin a bheith faoi leibhéal áirithe.

Is féidir an Réríomhán Tairbhe Oibre nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí a úsáid. Cuidíonn sé leat iarmhairtí airgeadais a áirigh dá rachfá i mbun oibre lánaimseartha. Áiríonn an Réríomhán an méid iomlán (lena n-áirítear Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh) a gheofá dá rachfá i mbun oibre lánaimseartha agus cuireann sé é seo i gcomparáid leis an méid íocaíocht cuardaitheora poist (lena n-áirítear Forlíonadh Cíos) a fhaigheann tú.

Intreo – an tseirbhís fhostaíochta agus tacaíochta comhtháite

Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo a soláthróidh pointe teagmhála aonair le haghaidh iomlán tacaíochtaí fostaíochta ioncaim. Foilseoidh sonraí de na láithreacha nua ar welfare.ie.

Rialacha

Tá na coinníollacha chun Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil mar seo a leanas, caithfidh tú:

 • A bheith dífhostaithe
 • A bheith os cionn 18 agus faoi 66 bliana d'aois
 • A bheith ábalta obair a dhéanamh
 • A bheith ar fáil i gcomhair/ag lorg obair
 • An scrúdú maoine a shásamh.
 • An coinníoll gnáth-chónaithe a shásamh

Scrúdú maoine

Is íocaíocht de réir tástála acmhainne Liúntas Cuardaitheora Poist. Caithfidh do acmhainne bheith faoi leibhéal áirithe chun Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil. Breathnaíonn tástáil mhaoine ar d'fhoinsí ioncaim go léir, ioncam do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir san áireamh. Mar sin féin, an seans nach dtógtar ioncam áirithe san áireamh. (Is comhchónatheoir duine a chónaíonn i gcaidreamh caidreamhach agus domhain le duine den ghnéas céanna nó den ghnéas eile nach céile, páirtnéir sibhialta, nó muintir an duine sin é/í.)

Fostaíocht ghearrthéarmach nó oiliúint

Tá córas mear oibrithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí do chustaiméirí a shíníonn d’íocaíocht cuardaitheora poist chun obair ghearrthéarmach a ghlacadh (suas go 8 seachtaine) nó chun dul ar ghearrchúrsa oiliúna (suas go 8 seachtaine). Cinntíonn sé sin go n-atosófar d’íocaíocht gan mhoill. Tá sé tábhachtach go ndéarfá le d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil é roimh ghlacadh le hobair nó dul ar chúrsa oiliúna. D’fhéadfadh d’éileamh ar Fhorlíonadh Cíos nó ar Fhorlíonadh Ús Morgáiste a chur ar fionraí ar feadh tréimhse suas le 8 seachtain.


Rataí

Rátaí Líuntas Chuardaitheora Poist (2014)

Uasráta Líuntas Chuardaitheora Poist do dhuine 26 bliana d'aois nó níos sine

Éilitheoirí nua agus reatha Ráta pearsanta Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe Ardú Cleithiúnaí Linbh
Uasráta €188 €124.80 €29.80

Uasráta Liúntas Chuardaitheora Poist do dhuine faoi 26 bliana d'aois

Aois Ráta pearsanta Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe
18-24 €100 €100
25 €144 €124.80

Iocaíochtaí i leith cleithiúnaí

Má cháilíonn tú i gcomhar Liúntas Cuardaitheora Poist, faigheann tú méid duit féin, ar a nglaoitear 'rátá pearsanta íocaíochta'. D'fhéadfá a bheith i dteideal méadú a fháil i d'íocaíocht reatha do dhuine fásta cáilithe agus leanbh cáilithe.

Cleithiúnaí linbh

Má tá tú ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist ar feadh 156 lá agus do pháiste in oideachas lánaimseartha, íocfar Méadú do Chleithiúnaí Linbh suas go dtí 22 bliain d'aois nó suas go dtí deireadh na bliana acadúla ina sroicheann sé/sí 22.

Má tá tú féin agus do chéile/pháirtí araon ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh, gheobhaidh tú leath-ráta Méadú do Chleithiúnaí Linbh. Gheobhaidh gach duine agaibh leath an Méadú do Chleithiúnaí Linbh

Cleithiúnaí aosaigh

D'fhéadfá Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe (MDFC) a fháil do chleithiúnaí aosaigh (de gnáth do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir). Má tá tú neamhphósta, i do bhaintreach, colscartha, scartha, iar-pháirtnéir sibhialta nó mura bhfuil tú i do chónaí le do pháirtnéir sibhialta agus ag cónaí le duine in aois 16 bliana nó os cionn, is féidir leat méadú a éileamh dóibh chomh fada agus atá sé/sí ag tabhairt aire do chleithiúnaí linbh de do chuid.

Ag fáil íocaíocht

Is féidir do Liúntas Cuardaitheora Poist a bhailiú ón Oifig an Phoist is gaire duit gach seachtain.

Caithfidh tú aitheantas fótagrafach a thabhairt leat chun d’íocaíocht a bhailiú. Meastar na rudaí a leanas mar aitheantas fótagrafach bailí:

 • Ceadúnas Tiomána
 • Pas
 • Cárta GNIB
 • Is féidir le náisiúnaigh AE/LEE Cárta Aitheantais Náisiúnta a úsáid.

Féadfar go n-iarrfaidh an fhoireann in Oifig an Phoist d’aitheantas fótagrafach a fheiceáil roimh d’íocaíocht a thabhairt duit.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Liúntas Cuardaitheora Poist an chéad lá a bhíonn tú dífhostaithe.

Tá sé tábhachtach iarratas a dhéanamh an chéad lá dífhostaíochta toisc ní íocfar tú don chéad trí lá den éileamh.

foirmeacha Liúntáis Cuardaitheora Poist ar fáil ar líne anois. Is féidir leat foirm iarratais a fháil ó d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil. Beidh ort doiciméid a thabhairt leat leis an éileamh a chruthú. D'fhéadfadh an liosta doiciméad atá ag teastáil uait nuair a dhéanann tú iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist a bheith úsáideach duit chomh maith.

Is féidir le d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó Lárionad Faisnéise do Shaoránaigh cuidiú leat chun d'fhoirm iarratais a chomhlánú.

Tá tuilleadh eolais faoi iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist ar fáil sa doiciméid maidir le ag siniú don chéad uair.

Má cheapann tú go bhfuil sochar diúltaithe duit go héagórach, is féidir achomharc a chur.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist ag an oifig leasa shóisialaigh áitiúil.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 28 July 2014

Teanga

English | Polsku

Ábhar Gaolmhar

 • Rogha Oideachais Páirtaimseartha
  Is féidir leat d’íocaíocht cuardaitheora poist a choinneáil agus páirt a ghlacadh i gcúrsa páirtaimseartha chun feabhas a chur ar do sheans post a fháil. Faigh tuilleadh eolais.
 • Aistriú ó Íocaíocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora
  Daoine nach gcáilíonn d’Íocaíocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora a thuilleadh toisc go mbeidh a leanbh is óige tar éis an aoisteorainn ábhartha a bhaint amach, is féidir go mbeidh siad incháilithe do thacaíochtaí eile ioncaim. Leagtar amach sa cháipéis seo na roghanna atá agat agus tugtar faisnéis ann maidir leis an íocaíocht Idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist.
 • Conas síniú a dhéanamh
  Má chailleann tú do phost, d’fhéadfá a bheith incháilithe d’íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil. Faigh amach conas íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil nuair atá tú dífhostaithe.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.