Anseo atá tú: Baile > Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Daoine Dífhostaithe > Liúntas Cuardaitheora Poist

Liúntas Cuardaitheora Poist

Réamhra

Má tá tú 18 bliana d'aois nó os a chionn agus dífhostaithe in Éirinn, is féidir Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP) nó Sochar Cuardaitheora Poist (SCP) a íoc leat. Is í an Roinn Coimirce Sóisialaí a dhéanann an dá íocaíocht seo. Is Cúnamh Dífhostaíochta a tugadh ar an Liúntas Cuardaitheora Poist roimhe seo. Tháinig an t-ainm nua i bhfeidhm ar an 4 Deireadh Fómhair, 2006.

D'fhéadfadh sé go níocfaí Liúntas Cuardaitheora Poist leat muna gcaillíonn tú do Shochar Cuardaitheora Poist nó má tá an teidlíocht Sochar Cuardaitheora Poist a bhí agat úsáidte suas. I gcúinsí áirithe, cé go mbeifeá i dteideal íocaíocht lagdaithe Sochar Cuardaitheora Poist, d'fhéafadh sé a bheith níos fearr duit Liúntas Cuardaitheora Poist a roghnú. Tá an íocaíocht bunaithe ar scrúdú maoine agus caithfidh do mhaoin a bheith faoi leibhéal áirithe.

Caithfidh tú a bheith dífhostaithe chun Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil. Mar sin féin má tá d'uaireanta oibre laghdaithe nó má fhaigheann tú obair pháirtaimseartha nó ócáideach b'fhéidir go gheofá cuid do Liúntais Cuardaitheora Poist. Beidh tionchar ag an ioncam a fhaigheann tú ón obair ar mhéid an Liúntais Cuardaitheora Poist gur féidir leat a fháil. Faigh amach conas ioncam fostaíochta a mheasúnú ar Liúntas Cuardaitheora Poist.

Is féidir an Réríomhán Tairbhe Oibre nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí a úsáid. Cuidíonn sé leat iarmhairtí airgeadais a áirigh dá rachfá i mbun oibre lánaimseartha. Áiríonn an Réríomhán an méid iomlán (lena n-áirítear Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh) a gheofá dá rachfá i mbun oibre lánaimseartha agus cuireann sé é seo i gcomparáid leis an méid íocaíocht cuardaitheora poist (lena n-áirítear Forlíonadh Cíos) a fhaigheann tú.

Intreo – an tseirbhís fhostaíochta agus tacaíochta comhtháite

Seirbhís nua ón Roinn Coimirce Sóisialaí is ea Intreo a soláthróidh pointe teagmhála aonair le haghaidh iomlán tacaíochtaí fostaíochta ioncaim. Tá Intreo ar fáil i 43 oifig na Roinne Coimirce Sóisialaí láithreach. Ta a thuilleadh Lárionad Intreo le hoscailt faoi dheireadh na bliana 2014. Foilseoidh sonraí de na láithreacha nua ar welfare.ie.

Rialacha

Tá na coinníollacha chun Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil mar seo a leanas, caithfidh tú:

 • A bheith dífhostaithe
 • A bheith os cionn 18 agus faoi 66 bliana d'aois
 • A bheith ábalta obair a dhéanamh
 • A bheith ar fáil i gcomhair/ag lorg obair
 • An scrúdú maoine a shásamh.
 • An coinníoll gnáth-chónaithe a shásamh

Dífhostaithe

Chun Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil caithfidh tú a bheith dífhostaithe. Mar sin féin, d'fhéadfá ioncam áirithe a thuilleamh ó fhostaíocht faoi chúinsí áirithe agus Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil. Is féidir leat freisin dhá sheachtain saoire a ghlacadh in aghaidh na bliana, agus leanúint de d'íocaíocht a fháil.

Obair pháirt-aimsearach nó fhánach

Má fhaigheann tú obair pháirtaimseartha nó ócáideach (suas le 3 lá in aghaidh na seachtaine), b'fhéidir go gheofá cuid do Liúntais Cuardaitheora Poist. Áfach, ní mór duit a thaispeáint go bhfuil tú gníomhach ag cuardach oibre lánaimseartha.

Má bhí tú ag fáil Liúntais Cuardaitheora Poist fadtéarmach (ar feadh 390 lá nó 15 mhí nó níos mó) agus faigheann tú obair pháirtaimseartha ar feadh níos lú ná 24 uair in aghaidh na seachtaine d'fhéadfa bheith incháilithe don Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha. Ceadófar thú faoin scéim seo obair pháirtaimseartha agus liúntas speisialta seachtainiúil in áit d’íocaíocht cuardaitheora poist.

Laethanta laghdaithe oibre

Má laghdaíonn d'fhostóir laethanta oibre go 3 lá sa seachtain d'fhéadfá Liúntais Cuardaitheora Poist o thaobh na laethanta eile a fháil. Caithfidh tú na coinníollacha eile maidir le Liúntas Cuardaitheora Poist a chomhlánú, mar shampla, caithfidh tú tástáil mhaoine a shásamh.

Asleagan

Bíonn asleagan i gceist mura mbíonn d'fhostóir in ann obair a chur ar fáil duit ach go gcreideann sé/sí gur fadhb shealadach é agus tugann sé/sí fógra duit gur mar sin atá sula n-éiríonn tú as do chuid oibre. Má thugtar tú a asleagan d'fhéadfá Liúntais Cuardaitheora Poist a fháil. Ní fhaigheann tú Liúntais Cuardaitheora Poist i gcomhar aon lá a fhaigheann tú pá saoire.

Féin-fhostaíocht

Má tá tú féin-fhostaithe, d'fhéadfá a bheith i dteideal Liúntas Cuardaitheora Poist, ag brath ar d'ioncam ón ngnó. Faigh amach tuilleadh eolais faoi féin-fhostaíocht agus dífhostaíocht.

Ba cheart do fheirmeoirí féin-fhostaithe ar ioncam íseal cur isteach ar Chúnamh Feirme.

Obair dheonach

Seans go mbeidh tú in ann obair dheonach a dhéanamh agus leanúint den Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil. Ní mór duit leanúint de choinníollacha na híocaíochta a shásamh – ciallaíonn sé sin go gcaithfidh tú a bheith ar fáil i gcomhair oibre agus a bheith ar lorg oibre. Ní mór duit cead a fháil ar dtús ón Oifigeach Breithiúnachta ag d’Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil. Faigh tuilleadh eolais mar gheall ar obair dheonach agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Ar stailc

Má tá tú ar stailc, ní bhreathnaítear ort mar a bheith dífhostaithe agus mar sin ní bheidh tú i dteideal Liúntas Cuardaitheora Poist. Má tá tú as obair mar thoradh ar stailc, áfach, mar shampla, má scaoileadh chun bealaigh tú, tá tú i gcás éagsúl. D'fhéadfá cáiliú do Liúntas Cuardaitheora Poist a "muna bhfuil tú ag glacadh páirt nó muna bhfuil suim ar leith agat sa gconspóid trádála a bhí mar chúis leis an stop san obair".

Má tá tú ar stailc, d'fhéadfadh do chlann Liúntas Leasa Forlíontach a fháil.

Ábaltacht oibre

Meastar go bhfuil tú ábalta oibriú mura féidir leat fianaise leighis a sholáthar chun cruthú nach bhfuil tú ábalta oibriú. Mura raibh tú ábalta oibriú ar feadh scaithimh, caithfidh tú teastas dochtúra a sholáthar chun cruthú go bhfuil tú ábalta oibriú anois.

Má tá tú breoite agus nach bhfuil tú ábalta oibriú, d'fhéadfá a bheith i dteideal Liúntas MíchumaisShochar Breoiteachta a fháil.

Ar fáil agus go fírinneach ag cuardach oibre

Caithfidh tú a bheith ar fáil d'obair agus a bheith gníomhach ag cuardach oibre chun cáiliú don Liúntas Cuardaitheora Poist. D'fhéadfaí iarraidh ort fianaise a thaispeáint go bhfuil tú gníomhach ag cuardach oibre. Litreacha a léiríonn iarratais ar phoist nó gur theip ort post a fháil mar shampla.

Níl ar fáil chun obair a dhéanamh

D'fhéadfaí breathnú ort nach bhfuil tú ar fáil chun oibre agus dá bhrí sin nach bhfuil tú i dteideal Liúntas Cuardaitheora Poist má chuireann tú srianta neamhréasúnacha ar na rudaí seo leanas:

 • Cineál fostaíochta
 • Uaireanta oibre
 • Ráta pá
 • Fad an fhostaiocht
 • Suíomh an fhostaíocht

Má tá tuairim ag an Oifig Cinnidh go bhfuil do srianta neamhréasúnacha, rachaidh tú faoi agallamh agus tabharfaí seans duit chun freagra a chur.

Má tá tú ag déanamh cúraim de duine tinn nó aosta, b'fheidir go mbeadh tú i dteideal chun Liúntas Cúramóra a fháil.

Scrúdú maoine

Is íocaíocht de réir tástála acmhainne Liúntas Cuardaitheora Poist. Caithfidh do acmhainne bheith faoi leibhéal áirithe chun Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil. Breathnaíonn tástáil mhaoine ar d'fhoinsí ioncaim go léir, ioncam do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir san áireamh. Mar sin féin, an seans nach dtógtar ioncam áirithe san áireamh. (Is comhchónatheoir duine a chónaíonn i gcaidreamh caidreamhach agus domhain le duine den ghnéas céanna nó den ghnéas eile nach céile, páirtnéir sibhialta, nó muintir an duine sin é/í.)

Déantar acmhainní iomlána an teaghlaigh agat a asbhaint ón íocaíocht uasta (de ghnáth is í an ráta pearsanta lena n-áirítear méaduithe ar bith do chleithiúnaithe aosaigh agus leanaí cleithiúnacha) chun an méid iarbhír an Liúntais Cuardaitheora Poist lena bhfuil tú incháilithe a dhéanamh amach. Faigh amach tuilleadh faoin tástáil mhaoine don Liúntas Cuardaitheora Poist.

Má tá tú 24 bhliana d'aois nó níos lú agus tú i do chónaí le tuismitheoir nó le leas-tuismitheoir in áras an teaghlaigh, tógfar ioncam do thuismitheoirí san áireamh freisin. Glaonn an Roinn Coimirce Sóisialaí measúnú ar an 'leas agus pribhléid' a fhaigheann tú ó bheith i do chónaí le do thuismitheoirí air seo. Tá tuilleadh eolais ar fáil o thaobh conas a bheith i do chónaí le do thuismitheoirí a mheas sa tástáil acmhainne.

Roinntear d’acmhainní ina ndá leath má tá do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir:

Ní gheobhaidh tú an méadú do dhuine fásta cáilithe agus ach amháin leath-ráta an mhéadú do chleithiúnaí linbh.

Má ghlacann do chéile, pháirtnéir sibhialta nó chomhchónaitheoir páirt i scéim Fostaíochta Pobail, d’fhéadfá méadú a fháil dóibh. Déantar measúnú ar a thuilleamh ón scéim ar an mbealach céanna a dhéantar amhlaidh ar ioncam ó obair inárachais.

Céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir ag obair

Má tá do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir ag obair is féidir leis tionchar a bheith aige ar do Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta. Déantar measúnú ar a dtuillimh ó fhostaíocht inárachais ar an mbealach céanna le do thuillimh ó obair pháirtaimseartha nó ócáideach. Faigh amach tuilleadh maidir le obair agus Liúntas Cuardaitheora Poist.

Dícháilithe ó Liúntas Cuardaitheora Poist

D'fheadfá a bheith dícháilithe ó Liúntas Cuardaitheora Poist ar feadh naoi seachtainí má:

 • D'fhág tú an obair de do thoil féin agus gan aon chúis maith leis
 • Chaill tú do phost tré mhí-iompar
 • Dhiúltaigh tú tairiscint de fhostaíocht malartach oiriúnach nó traenáil oiriúnach.

Ní chomhaireann fostaíocht oiriúnach an fostaíocht i bpost atá folamh mar gheall ar chonspóid trádála. Chomh maith leis seo, caithfidh an post a bheith oiriúnach ó thaobh aoise, gnéis, déanamh coirp, oideachas, gnáth obair, áit cónaí, ráta páigh agus cúinsí clainne de.

Laghdú íocaíochta

Déantar foráil san Acht Leasa Shóisialaigh, 2010 gur féidir d’íocaíocht a laghdú:

 • Má dhiúltaíonn tú tairiscint chuí oiliúna ag oifigeach den Roinn Coimirce Sóisialáí nó ag FÁS
 • Má dhiúltaíonn tú idirghabháil faoin bPlean Gníomhaíochta um Fhostaíocht (PGF), mura bhfreastalaíonn tú ar chruinnithe le hoifigeach FÁS faoin PGF nó má fhágann tú próiseas an PGF

Ní mheastar gurb ionann Scéimeanna Fostaíochta Pobail agus deiseanna oiliúna FÁS.

Má tá tú:

 • 25 bliain d’aois nó níos sine, is féidir d’íocaíocht a laghdú chuig €144
 • Idir 22 agus 24 bliain d’aois, is féidir d’íocaíocht a laghdú chuig €111
 • Idir 18 agus 22 bliain d’aois, is féidir d’íocaíocht a laghdú chuig €75

Mic léinn

Má tá an scoil díreach fágtha agat, ní féidir leat Liúntas Cuardaitheora Poist a éileamh go dtí go bhfuil tú imithe ón scoil ar feadh trí mhí agus 18 bliana d'aois sroichte agat ar a laghad.

Fostaíocht ghearrthéarmach nó oiliúint

Tá córas mear oibrithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí do chustaiméirí a shíníonn d’íocaíocht cuardaitheora poist chun obair ghearrthéarmach a ghlacadh (suas go 8 seachtaine) nó chun dul ar ghearrchúrsa oiliúna (suas go 8 seachtaine). Cinntíonn sé sin go n-atosófar d’íocaíocht gan mhoill. Tá sé tábhachtach go ndéarfá le d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil é roimh ghlacadh le hobair nó dul ar chúrsa oiliúna. D’fhéadfadh d’éileamh ar Fhorlíonadh Cíos nó ar Fhorlíonadh Ús Morgáiste a chur ar fionraí ar feadh tréimhse suas le 8 seachtain.

Taithí oibre do chuardaitheora poist

Cuireann JobBridge, an Scéim Náisiúnta Intéirneachta taithí oibre ar fáil do dhaoine a fhaigheann íocaíocht cuardaitheora poist nó atá ag síniú i gcomhair creidmheasanna ar feadh 3 mhí ar a laghad. Léigh tuilleadh faoi JobBridge. Má tá tú ag dífhostaithe agus ag fáil Liúntas Chuardaitheora Poist ar feadh 3 mhí ar a laghad, d' fhéadfá a bheith incháilithe don Chlár Sochrúcháin Oibre agus do Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil. Teigh i dteagmháil le d'oifig FÁS áitiuil chun tuilleadh eolais a fháil.


Rataí

Rátaí Líuntas Chuardaitheora Poist (2014)

Uasráta Líuntas Chuardaitheora Poist do dhuine 26 bliana d'aois nó níos sine

Éilitheoirí nua agus reatha Ráta pearsanta Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe Ardú Cleithiúnaí Linbh
Uasráta €188 €124.80 €29.80

Uasráta Liúntas Chuardaitheora Poist do dhuine faoi 26 bliana d'aois

Aois Ráta pearsanta Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe
18-24 €100 €100
25 €144 €124.80

Eisceachtaí maidir le híocaíochtaí Liúntas Chuardaitheora Poist do dhaoine faoi 26 bliain d'aois ag brath ar aois

Ní bheidh an ráta pearsanta laghdaithe agus an ráta d’aosach cáilithe an Liúntais Cuardaitheora Poist maidir le héilitheoirí faoi 26 bliain d’aois infheidhmithe áfach sna cásanna a leanas:

Iocaíochtaí i leith cleithiúnaí

Má cháilíonn tú i gcomhar Liúntas Cuardaitheora Poist, faigheann tú méid duit féin, ar a nglaoitear 'rátá pearsanta íocaíochta'. D'fhéadfá a bheith i dteideal méadú a fháil i d'íocaíocht reatha do dhuine fásta cáilithe agus leanbh cáilithe.

Cleithiúnaí linbh

Má tá tú ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist ar feadh 156 lá agus do pháiste in oideachas lánaimseartha, íocfar Méadú do Chleithiúnaí Linbh suas go dtí 22 bliain d'aois nó suas go dtí deireadh na bliana acadúla ina sroicheann sé/sí 22.

Má tá tú féin agus do chéile/pháirtí araon ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh, gheobhaidh tú leath-ráta Méadú do Chleithiúnaí Linbh. Gheobhaidh gach duine agaibh leath an Méadú do Chleithiúnaí Linbh

Cleithiúnaí aosaigh

D'fhéadfá Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe (MDFC) a fháil do chleithiúnaí aosaigh (de gnáth do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir). Má tá tú neamhphósta, i do bhaintreach, colscartha, scartha, iar-pháirtnéir sibhialta nó mura bhfuil tú i do chónaí le do pháirtnéir sibhialta agus ag cónaí le duine in aois 16 bliana nó os cionn, is féidir leat méadú a éileamh dóibh chomh fada agus atá sé/sí ag tabhairt aire do chleithiúnaí linbh de do chuid.

Ní bhfaighidh tú méadú do dhuine fásta cáilithe ach gheobhaidh tú méadú leath-ráta do gach leanbh cáilithe má tá do chéile/pháirtnéir sibhialta/chomhchónaitheoir:

 • Ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh (seachas Sochar Leanaí, Pinsean Míchumais, íocaíocht chaomhnóra, Liúntas Leasa Forlíontach,Liúntas Cúram Baile agus leath-ráta Liúntas Cúramóra)
 • Ar chúrsa FÁS nó SDOG agus ag fáil liúntais ina c(h)eart féin.

Ag fáil íocaíocht

Is féidir do Liúntas Cuardaitheora Poist a bhailiú ón Oifig an Phoist is gaire duit gach seachtain.

Caithfidh tú aitheantas fótagrafach a thabhairt leat chun d’íocaíocht a bhailiú. Meastar na rudaí a leanas mar aitheantas fótagrafach bailí:

 • Ceadúnas Tiomána
 • Pas
 • Cárta GNIB
 • Is féidir le náisiúnaigh AE/LEE Cárta Aitheantais Náisiúnta a úsáid.

Féadfar go n-iarrfaidh an fhoireann in Oifig an Phoist d’aitheantas fótagrafach a fheiceáil roimh d’íocaíocht a thabhairt duit.

Sochair bhreise

B’fhéidir go bhfaighfeá sochair bhreise le Liúntas Cuardaitheora Poist.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Liúntas Cuardaitheora Poist an chéad lá a bhíonn tú dífhostaithe.

Tá sé tábhachtach iarratas a dhéanamh an chéad lá dífhostaíochta toisc ní íocfar tú don chéad trí lá den éileamh.

foirmeacha Liúntáis Cuardaitheora Poist ar fáil ar líne anois. Is féidir leat foirm iarratais a fháil ó d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil. Beidh ort doiciméid a thabhairt leat leis an éileamh a chruthú. D'fhéadfadh an liosta doiciméad atá ag teastáil uait nuair a dhéanann tú iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist a bheith úsáideach duit chomh maith.

Is féidir le d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó Lárionad Faisnéise do Shaoránaigh cuidiú leat chun d'fhoirm iarratais a chomhlánú.

Tá tuilleadh eolais faoi iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist ar fáil sa doiciméid maidir le ag siniú don chéad uair.

Má cheapann tú go bhfuil sochar diúltaithe duit go héagórach, is féidir achomharc a chur.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist ag an oifig leasa shóisialaigh áitiúil.

Tuilleadh eolais

Níl ar fáil chun obair a dhéanamh

D'fhéadfaí breathnú ort nach bhfuil tú ar fáil chun oibre agus dá bhrí sin nach bhfuil tú i dteideal Liúntas Cuardaitheora Poist má chuireann tú srianta neamhréasúnacha ar na rudaí seo leanas:

 • Cineál fostaíochta
 • Uaireanta oibre
 • Ráta pá
 • Fad an fhostaiocht
 • Suíomh an fhostaíocht

Má tá tuairim ag an Oifig Cinnidh go bhfuil do srianta neamhréasúnacha, rachaidh tú faoi agallamh agus tabharfaí seans duit chun freagra a chur.

Má tá tú breoite agus nach bhfuil tú ábalta oibriú, d'fhéadfá a bheith i dteideal Liúntas Míchumais a fháil. Má tá tú ag fáil Sochar Cuardaitheora Poist agus go n-éiríonn tú breoite, d'fhéadfá a bheith i dteideal Shochar Breoiteachta a fháil.Má tá tú ag déanamh cúraim de duine tinn nó aosta, b'fheidir go mbeadh tú i dteideal chun Liúntas Cúramóra a fháil.

Sochair Breise

Má tá tú ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist, d'fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal:

 • Fordheontas Úis Cíosa/ Morgáiste - íocaíocht ón Oifigeach Leasa Phobail ag d 'ionad sláinte áitiúil
 • Liúntas Breosla - íocaíocht seachtainiúil idir mí Dheireadh Fómhair chun cabhrú le costaisí breosla (iníoctha le Sochar Cuardaitheora Poist tar éis 15 mí.)
 • Liúntas Éadaigh agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua - liúntas chun cabhrú le costas éide scoile agus footwear do pháistí atá ag freastal ar an scoil. Tá an scéim iníoctha idir Meitheamh agus mean Fómhair chuile bhliain - téigh i dteangmháil le do bhord sláinte áitiúil.
 • Cárta Leighis - má tá d'ioncam faoi threoracha áirithe, d'fhéadfá cárta leighis a fháil. Cludaíonn sé tú i gcomhair seirbhís dochtúra saor in aisce, oidis dhochtúra srl. - déan teangmháil le do bhord sláinte áitiúil.
 • Scéim Leabhair in Aisce - chuile bhliain, cuireann an Roinn Oideachais agus Eolaíochta deontaisí ar fáil do bhunscoileanna, meanscoileanna agus scoileanna chuimsitheacha i dtreo costaisí leabhair scoile do scoláirí i gcruachas airgid. Ba cheart duit teangmháil a dhéanamh le príomhoide na scoile i gcomhair tuilleadh eolais. Inseoidh príomhoide na scoile duit freisin má ritheann an scoil scéim iasachta leabhair, áit a gcuirtear leabhair do pháistí ar fáil chuile bhliain ar tháille an-íseal.

Má fhaigheann tú Liúntas Cuardaitheora Poist, ní bheidh tú incháilithe le haghaidh Pacáiste Sochar Teaghlaigh nó Saor Thaisteal

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 16 January 2014

Teanga

English | Polsku

Ábhar Gaolmhar

 • Rogha Oideachais Páirtaimseartha
  Is féidir leat d’íocaíocht cuardaitheora poist a choinneáil agus páirt a ghlacadh i gcúrsa páirtaimseartha chun feabhas a chur ar do sheans post a fháil. Faigh tuilleadh eolais.
 • Aistriú ó Íocaíocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora
  Daoine nach gcáilíonn d’Íocaíocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora a thuilleadh toisc go mbeidh a leanbh is óige tar éis an aoisteorainn ábhartha a bhaint amach, is féidir go mbeidh siad incháilithe do thacaíochtaí eile ioncaim. Leagtar amach sa cháipéis seo na roghanna atá agat agus tugtar faisnéis ann maidir leis an íocaíocht Idirthréimhseach Liúntas Cuardaitheora Poist.
 • Conas síniú a dhéanamh
  Má chailleann tú do phost, d’fhéadfá a bheith incháilithe d’íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil. Faigh amach conas íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil nuair atá tú dífhostaithe.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.