Seirbhísí fostaíochta do chuardaitheoirí poist

Réamhrá

Soláthraíonn an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS) tacaíocht agus comhairle fostaíochta do chuardaitheoirí poist ar fud na tíre.

I measc cuardaitheoirí poist, tá daoine a bhfuil íocaíocht chuardaitheora poist á fáil acu, daoine a shíníonn do na creidmheasanna agus daoine atá dífhostaithe ach nach bhfuil incháilithe d’íocaíocht a fháil. Tugtar tús áite, áfach, go ginearálta do dhaoine a fhaigheann íocaíocht chuardaitheora poist.

Athbhrandáladh go leor oifigí áitiúla leasa shóisialaigh agus oifigí seirbhísí fostaíochta an RGFCS mar ionaid Intreo.

Soláthraíonn Intreo ionad ilfhreastail le haghaidh seirbhísí fostaíochta agus tacaíochtaí ioncaim le réimse tacaíochtaí pearsantaithe do chuardaitheoirí poist. I d’ionad áitiúil Intreo, féadfaidh tú comhairle faoi chuardach poist, faisnéis faoi fholúntais phoist agus tacaíocht ioncaim (d’íocaíocht sheachtainiúil) a fháil san aon áit amháin. Foilsítear sonraí faoi láithreacha nua ar welfare.ie.

Is féidir leat a dheimhniú cad a tharlaíonn nuair a shíníonn tú d’íocaíocht chuardaitheora poist ag ionad Intreo.

Cuid chomhtháite de sheirbhís Intreo iad seirbhísí fostaíochta, ach i roinnt láithreacha, níl seirbhís Intreo go hiomlán oibríochtúil. Mura bhfuil ionad áitiúil Intreo agat, féadfaidh tú éileamh a dhéanamh ar íocaíocht chuardaitheora poist ag d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh agus féadfaidh tú clárú do sheirbhísí fostaíochta ag d’oifig seirbhísí fostaíochta áitiúlad’oifig Seirbhís Fostaíochta Áitiúla (SFÁ) (a oibrítear in 24 ceantar atá faoi mhíbhuntáiste).

Cad é gníomhachtú?

Deartar beartais ghníomhachtaithe an mhargaidh shaothair chun deis níos fearr a thabhairt do chuardaitheoirí poist chun fostaíocht a aimsiú. Is é an cur síos a dhéanann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ar ghníomhachtú ná a n-idirchaidreamh le cuardaitheoirí poist chun tacú leo go dtí go mbíonn siad fostaithe arís. Bítear ag súil leis go mbíonn cuardaitheoirí poist rannpháirteach go hiomlán sa phróiseas seo agus go n-úsáideann siad na tacaíochtaí a chuirtear ar fáil i rith an phróisis ghníomhachtaithe, a bhféadfadh scéimeanna oideachais nó oiliúna, scéimeanna tacaíochta fostaíochta chun cabhrú leo filleadh ar an ionad oibre, intéirneachtaí agus tacaíochtaí eile, a bheith i gceist leis.

Is féidir íocaíocht daoine atá faoi bhun aois 62 bliain nach mbíonn rannpháirteach sa phróiseas gníomhachtaithe a laghdú ach, dá thoradh, féadtar iad a dhícháiliú óna n-íocaíocht ar feadh a mhéid le 9 seachtaine. Ní gá do chuardaitheoirí poist atá os cionn aois 62 bliain bheith rannpháirteach sa phróiseas gníomhachtaithe.

Léigh níos mó faoi na coinníollacha a bhaineann le d’íocaíocht chuardaitheora poist.

JobPath

Clár nua gníomhachtaithe fostaíochta is ea JobPath atá in ainm is cabhrú le cuardaitheoirí poist chun fostaíocht lánaimseartha a aimsiú agus a choimeád. Roghnaíonn an RGFCS cliaint le haghaidh JobPath ar bhonn randamach. Ní féidir leat iarratas a dhéanamh chun bheith rannpháirteach in JobPath. Tá tacaíochtaí ó JobPath dírithe ar dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach agus ar dhaoine atá dífhostaithe le déanaí ach a bhféadadh go dteastaíonn tacaíocht dhian uathu chun obair a aimsiú.

Má roghnaítear thú do JobPath, déanfar thú a atreorú chuig cuideachta JobPath. Tá dhá chuideachta ann - Seetec agus Turas Nua. Déanfar thú a shannadh do chomhairleoir pearsanta a dhéanfaidh measúnú ar do scileanna, taithí oibre agus do spriocanna oibre. Cuirfidh an comhairleoir Plean um Dhul Chun Cinn Pearsanta a chur le chéile leat, lena n-áireofar sraith gníomhaíochtaí agus gníomhartha atá in ainm is cabhrú leat post a fháil. D’fhéadfadh taithí oibre, oiliúint agus tacaíochtaí ábhartha eile a bheith i gceist leo seo. Cuirfear comhairle gairme ort agus cabhrófar leat le do CV agus le hullmhú a dhéanamh d’agallamh. Chomh maith leis sin, féadfaidh tú tacaíocht agus comhairle a fháil faoi do ghnólacht féin a thosú.

Féadfaidh tú d’íocaíocht chuardaitheora poist a choimeád fad a bhíonn tú ar JobPath. Maireann an clár ar feadh bliain amháin (52 seachtain) go ginearálta. Má aimsíonn tú post, leanfaidh cuideachta JobPath ag oibriú leat fad a bhíonn tú fostaithe ar feadh a fhad le bliain. Tabharfaidh sé tacaíocht ar leith i rith na chéad chúpla seachtain d’fhostaíocht.

Ó 1 Meitheamh 2018, má tá tú cláraithe le JobPath, is féidir leat iarratas a dhéanamh do scéimeanna tacaíochta fostaíochta an RGFCS (ar nós TúsFostaíocht Pobail).

Ag brath ar shocruithe áitiúla, fad a bhíonn tú rannpháirteach in JobPath, b’fhéidir nach mbeidh ort síniú a mhinice a shíníonn tú faoi láthair chun d’íocaíocht cuardaitheora poist a fháil, nó i gcásanna áirithe, b’fhéidir nach mbeidh ort síniú a dhéanamh in aon chor.

Seirbhísí atá ar fáil ag cuardaitheoirí poist

Tá seirbhísí fostaíochta ar fáil ag gach náisiúnach den LEE. Más ó áit lasmuigh den LEE thú, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’ionad áitiúil Intreo nó le d’oifig leasa shóisialaigh le do theidlíocht a sheiceáil. Teastaíonn Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) uait chun clárú do sheirbhísí fostaíochta. I roinnt cásanna, atreorófar thú chuig na tacaíochtaí seo trí phróiseas gníomhachtaithe na Roinne. Mura bhfuil íocaíocht á héileamh agat nó mura bhfuil tú rannpháirteach i ngníomhachtú (mar shampla, má tá tú os cionn 62 bliain d’aois), féadfaidh tú rochtain a fháil ar roinnt de na tacaíochtaí seo go díreach, ach d’fhéadfaí tús áite a thabhairt, i roinnt cásanna, do dhaoine a bhfuil íocaíocht chuardaitheora poist á fáil acu. I measc na seirbhísí agus na dtacaíochtaí seo, tá an méid a leanas:

  • Seisiún rannpháirtíochta grúpa le cuardaitheoirí poist eile chun forbhreathnú a thabhairt duit ar na tacaíochtaí atá ar fáil. Sanntar thú do sheisiún rannpháirtíochta grúpa nuair a shíníonn tú d’íocaíocht chuardaitheora poist i dtosach báire.
  • Ag brath ar do phróifíl chuardaitheora poist, d’fhéadfadh fostaíocht bheith mar thoradh ar sheisiúin duine ar dhuine le hoifigeach cáis an RGFCS chun plé a dhéanamh ar dheiseanna fostaíochta, cúrsaí oiliúna, tacaíochtaí airgeadais agus roghanna eile. Má tá íocaíocht chuardaitheora poist á fáil agat, tabharfar coinní leanúnacha duit chun monatóireacht a dhéanamh ar do dhul chun cinn i dtreo fostaíochta, oiliúna nó oideachais.
  • D’fhéadfadh leabhrán faisnéise do chuardaitheoirí a thugann comhairle phraiticiúil duit ar CVanna, litreacha iarratais ar phoist, agallaimh, bealaí earcaíochta agus a dhéanann achoimriú ar na tacaíochtaí fostaíochta agus oiliúna lámh chúnta a thabhairt duit fad a bhíonn post á chuardach agat.
  • Láithreán gréasáin Jobs Ireland, ar a bhfuil liosta de na poist atá ar fáil in Éirinn agus thar lear. Chomh maith leis sin, tugtar liosta de hintéirneachtaí agus de na folúntais i gcláir fostaíochta. Féadfaidh tú do CV a ionchur i mbunachar sonraí Jobs Ireland tríd an láithreán gréasáin a úsáid. Féadfaidh fostóirí rochtain a fháil ar na CVanna seo tríd an mbunachar sonraí seo agus teagmháil a dhéanamh le cuardaitheoir poist go díreach. Ina theannta sin, féadfaidh tú rochtain a fháil ar láithreán gréasáin Jobs Ireland trí aip ghutháin chliste, trí ghlao ar 1800 611 116 agus trí na bothanna féinseirbhíse atá lonnaithe in ionad Intreo nó in oifig áitiúil leasa shóisialaigh.
  • Clubanna Post a sholáthraíonn tacaíochtaí do chuardaitheoirí poist, lena n-áirítear seirbhís ‘buail isteach’ agus ceardlanna foirmiúla.
  • An Réríomhán Sochar Oibre ar líne ar féidir leis cabhrú leat measúnú a dhéanamh ar na hiarmhairtí airgeadais a bhaineann le glacadh le hobair lánaimseartha. Deimhníonn an Réríomhán an méid iomlán a gheofá tar éis glacadh le hobair lánaimseartha (lena n-áirítear aon Fhorlíonadh Ioncam Teaghlaigh) agus cuireann sé é seo i gcomparáid leis an méid atá á fháil agat in íocaíochtaí cuardaitheora poist (Forlíonadh Cíosa san áireamh).
  • Deontas Tacaíochta Oiliúna (DTO) ar fáil ag cuardaitheoirí poist agus ag daoine a fhaigheann íocaíochtaí áirithe eile. Soláthraíonn an DTO rochtain thapa ar oiliúint ghearrthéarmach nach bhfuil ar fáil láithreach ó sholáthraí Stáit nó a chabhróidh leat post a fháil go tapa. Féadfaidh d’oifigeach cáis deontas a fhaomhadh faoin scéim seo má chomhlíonann sé do riachtanais shainaitheanta (mar shampla, faoi mar a leagtar amach iad i do Phlean um Dhul Chun Cinn Pearsanta) agus níl sé ar fáil ó sholáthraí eile Stáit.
  • Rochtain ar fhaisnéis ar dheiseanna poist ar fud na hEorpa trí Eures – an líonra Seirbhísí Eorpacha Fostaíochta.
  • Sa mhullach air sin, féadfaidh tú faisnéis a léamh faoi scéimeanna tacaíochta fostaíochta, scéimeanna oiliúna agus tacaíochtaí do dhaoine ar mian leo glacadh le féinfhostaíocht.
Page edited: 30 April 2016