Coinníollacha chun íocaíocht cuardaitheora poist a fháil

Eolas

Íocaíochtaí do dhaoine atá dífhostaithe agus ag cuardach oibre iad Liúntas Cuardaitheora Poist agus Sochar Cuardaitheora Poist. D’fhonn ceachtar ceann de na híocaíochtaí cuardaitheora poist sin a fháil, caithfidh tú coinníollacha nó ceanglais áirithe a chomhlíonadh. Mura gcomhlíonann tú na coinníollacha sin, féadfar íocaíocht a dhiúltú duit, thú a dhícháiliú ó íocaíocht a fháil ar feadh tréimhse nó ráta laghdaithe de d’íocaíocht a íoc leat.

Ba cheart duit ár gcáipéisí ar na híocaíochtaí a léamh le haghaidh faisnéis mhionsonraithe faoi gach íocaíocht. Mar shampla, i gcás Liúntas Cuardaitheora Poist, caithfidh tú na critéir thástála acmhainne agus an coinníoll gnáthchónaithe a chomhlíonadh agus, chun cáiliú le haghaidh Sochar Cuardaitheora Poist, is gá go bhfuil go leor íocaíochtaí árachais shóisialaigh (ÁSPC) agat agus gur fhulaing tú cailleadh suntasach fostaíochta.

Coinníollacha le haghaidh íocaíochtaí cuardaitheora poist

Chun cáiliú le haghaidh íocaíocht cuardaitheora poist, ní mór duit bheith faoi bhun 66 bliain d’aois. Ní mór duit bheith os cionn 18 mbliana d’aois chun Liúntas Cuardaitheora Poist a éileamh agus ní cháilíonn daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois le haghaidh Sochar Cuardaitheora Poist.

Chomh maith leis sin, ní mór duit bheith:

 • Dífhostaithe (ní mór duit bheith dífhostaithe go hiomlán nó dífhostaithe 4 lá ar a laghad as 7 lá)
 • Ábalta i gcomhair oibre
 • Ar fáil i gcomhair oibre
 • Ar lorg oibre go dílis

Le linn duit íocaíocht cuardaitheora poist a fháil, caithfidh tú freastal ar chruinnithe agus páirt a ghlacadh i scéimeanna fostaíochta, in oiliúint nó i dtaithí oibre atá cuí má iarrann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ort déanamh amhlaidh. Féach ‘smachtbhannaí a d’fhéadfadh bheith i bhfeidhm sa chás nach gcomhlíonann tú coinníollacha d’íocaíochta cuardaitheora poist’ thíos.

Dífhostaithe

Chun íocaíocht cuardaitheora poist a fháil, ní mór duit bheith dífhostaithe 4 lá ar a laghad as 7 lá. Ciallaíonn sé sin gur féidir leat oibriú 3 lá ar a mhéad i dtréimhse 7 lá agus cáiliú go fóill le haghaidh íocaíocht cuardaitheora poist do na laethanta nach bhfuil tú ag oibriú. Is féidir leat suas le saoire dhá sheachtain a ghlacadh sa bhliain agus leanúint le d’íocaíocht a fháil freisin.

Oibríonn roinnt daoine a chomhionann d’uaireanta lánaimseartha trí shealanna diana a oibriú, áfach. Is gnách don Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí caitheamh le daoine a oibríonn 36 uair an chloig nó os a chionn in aon seachtain amháin amhail bheith i bhfostaíocht lánaimseartha. Féadtar caitheamh le daoine a oibríonn líon níos lú uaireanta (a ísle le 30 uair an chloig, ag brath ar an bpost) in aon seachtain amháin, áfach, amhail bheith i bhfostaíocht lánaimseartha chomh maith. Ní cháilítear daoine atá i bhfostaíocht lánaimseartha d’íocaíocht chuardaitheora poist.

Obair pháirtaimseartha

Más rud é nach féidir leat ach obair pháirtaimseartha a fháil nó go laghdaíonn d’fhostóir líon na laethanta a oibríonn tú go 3 lá nó níos lú in aghaidh na seachtaine, is féidir go bhfaighidh tú íocaíocht cuardaitheora poist le haghaidh na laethanta eile. Ní mór duit na coinníollacha eile a bhaineann leis an íocaíocht a chomhlíonadh. Mar shampla, ní mór duit leanúint ar aghaidh ag lorg obair lánaimseartha. I gcás Liúntas Cuardaitheora Poist, déantar aon ioncam ón obair a mheasúnú sa tástáil acmhainne. Léigh faoi:

Íocaíochtaí comhraiceoirí dóiteáin coinnithe agus cuardaitheora poist

Má tá tú fostaithe go páirtaimseartha mar chomhraiceoir dóiteáin, b’fhéidir go gcáileoidh tú d’íocaíocht chuardaitheora poist. Ní gá do dhaoine atá ag oibriú mar chomhraiceoirí páirtaimseartha dóiteáin díshiniú do na laethanta a bhíonn siad ar dualgas, i mbun comhrac dóiteáin nó i mbun oiliúna. Ciallaíonn seo gur féidir íocaíocht chuardaitheora poist a íoc leat do na laethanta a bhíonn tú ar dualgas, i mbun comhrac dóiteáin nó i mbun oiliúna. Ní mór go gcónaíonn comhraiceoirí dóiteáin coinnithe laistigh de 2.4 ciliméadar (1.5 míle) ón stáisiún dóiteáin agus caithfidh siad iad féin a thiomnú de bheith réidh chun tabhairt faoi dhualgais chomhraic dóiteáin laistigh de 5 nóiméad. Ní mheastar gurb ionann an riachtanas seo, ann féin, agus cosc ar an bhfáil a bhíonn ort chun oibriú, a fhad agus atá coinníollacha na scéime á sásamh agat. Iarrann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ort a bheith ar fáil chun obair lánaimseartha a dhéanamh agus ní mór nach gcuireann tú teorainn ar an gcuardach a dhéanamh tú d’fhostaíocht ar obair atá suite laistigh den teorainn 2.4 ciliméadar sin.

Má tá Liúntas Cuardaitheora Poist á éileamh agat, déanfar measúnú ar an ioncam a fhaigheann tú ar an ngnáthbhealach agus cuirfear aon mhaoin atá agat i gcoinne d’íocaíochta.

Má rinne tú éileamh ar Shochar Cuardaitheora Poist roimhe seo, féadfaidh tú athcháiliú do SCP a luaithe a íocann tú 13 ranníocaíocht ÁSPC a fhad agus a shásaíonn tú na coinníollacha uile eile. Ní bhaineann coinníoll an chaillteanais shubstaintigh le fostaíocht mar chomhraiceoir dóiteáin. Má tá fostaíocht eile agat, áfach, baineann coinníoll an chaillteanais shubstaintigh leis an bhfostaíocht eile sin.

Obair dheonach

Is féidir go mbeidh tú in ann obair dheonach a dhéanamh agus leanúint ar aghaidh ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist. Caithfidh tú coinníollacha na híocaíochta a chomhlíonadh, rud a chiallaíonn nach mór duit bheith ar fáil agus ag lorg obair lánaimseartha. Ní mór duit freisin cead a fháil ó Oifigeach Breithiúnacha ag d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó ag ionad áitiúil Intreo. Faigh tuilleadh faisnéise faoi obair dheonach agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Ar stailc

Más ar stailc atá tú, ní mheasfar thú a bheith dífhostaithe agus ní bhfaighidh tú íocaíocht cuardaitheora poist. Mar sin féin, má tá tú as obair de bharr stailce, mar shampla, má leagadh amach thú de bharr na stailce, is féidir go bhfaighidh tú íocaíocht cuardaitheora poist. Féadfaidh tú íocaíocht cuardaitheora poist a fháil mura “bhfuil tú ag glacadh páirt sa díospóid trádála is cúis leis an stopadh oibre ná nach bhfuil leas díreach agat inti”. Má tá tú ar stailc, féadfaidh do theaghlach Liúntas Leasa Forlíontach bunúsach a fháil.

Ábalta i gcomhair oibre

Ní mór duit bheith ábalta i gcomhair oibre chun cáiliú le haghaidh íocaíocht cuardaitheora poist. Measfar thú a bheith ábalta i gcomhair oibre mura féidir leat fianaise mhíochaine a thaispeáint chun a léiriú nach bhfuil tú ábalta i gcomhair oibre. Má chaith tú roinnt ama nach raibh tú ábalta i gcomhair oibre lena linn, caithfidh tú teastas dochtúra deiridh a thaispeáint chun a léiriú go bhfuil tú ábalta i gcomhair oibre anois.

Más rud é go bhfuil tú tinn agus neamhábalta i gcomhair oibre, is féidir go mbeidh tú i dteideal Liúntas MíchumaisSochar Breoiteachta. Má tá tú torrach, meastar go bhfuil tú in ann oibriú murach go raibh deacrachtaí ann i rith do thoirchis nó go bhfuil tú breoite. Is féidir leat níos mó a léamh inár gcáipéis a bhaineann le toircheas agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Ar fáil i gcomhair oibre

Measfar thú a bheith ar fáil i gcomhair oibre más rud é:

 • Go sonraíonn tú go bhfuil tú ar fáil i gcomhair oibre
 • Go ndéanann tú gach rud a iarrtar ort chun comhlíonadh an choinníll infhaighteachta seo a thaispeáint
 • Nach bhfuil aon fhianaise ann a léiríonn a mhalairt

Go bunúsach, measfaidh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí go bhfuil tú ar fáil i gcomhair oibre má tá tú sásta glacadh le haon tairiscintí fostaíochta oiriúnaí lom láithreach. Anuas air sin, caithfidh an fhostaíocht bheith oiriúnach, agus aird á tabhairt ar na nithe seo: d’aois, do ghnéas, do chruthaíocht, d’oideachas, do ghnáthghairm, an áit a bhfuil tú i do chónaí, an ráta pá a thairgtear agus do chúinsí teaghlaigh.

Is féidir thú a mheas, áfach, gan a bheith ar fáil i gcomhair oibre agus, dá bhrí sin, gan a bheith i dteideal íocaíocht cuardaitheora poist sa chás go gcuireann tú srianta neamhréasúnacha ar na nithe seo a leanas:

 • Cineál na fostaíochta
 • Na huaireanta oibre
 • An ráta pá
 • Fad na fostaíochta
 • Láthair na fostaíochta

Má tá an tOifigeach Breithiúnachta den tuairim gur chuir tú srianta neamhréasúnacha air, cuirfear agallamh ort agus tabharfar an deis duit freagra a thabhairt. Tabhair faoi deara go bhféadfar thú a dhícháiliú ó íocaíocht cuardaitheora poist má dhiúltaíonn tú do thairiscint oiriúnach oibre.

Mar shampla, meastar thú gan a bheith ar fáil i gcomhair oibre sna cásanna seo a leanas:

 • Tá tú ar lorg cineál áirithe oibre amháin.
 • Sonraíonn tú go bhfuil tú ar lorg obair pháirtaimseartha amháin. Mura féidir leat fostaíocht lánaimseartha oiriúnach a fháil, áfach, féadfaidh tú glacadh le hobair pháirtaimseartha go fóill.
 • Níl tú ar fáil ach le linn uaireanta nach bhfuil tipiciúil den fhostaíocht a bhfuil tú ar a lorg, mar shampla, ag lorg obair oifig chléireachais san oíche amháin.
 • Níl tú toilteanach glacadh le tairiscint fostaíochta gearrthéarmaí réasúnaí, mar shampla, obair faoisimh nó fostaíocht ar chonradh gearrthéarmach.
 • Bogann tú láthair mar ar laghdaithe go mór atá na hionchais atá agat chun fostaíocht oiriúnach a fháil. Mar sin féin , cuirfear na cúiseanna leis an mbogadh san áireamh.
 • Tá srianta neamhréasúnacha á gcur agat ar an achar atá tú toilteanach taisteal chun obair a fháil. Mar sin féin, cuirtear rochtain ar iompar poiblí agus ar iompar príobháideach san áireamh.
 • Is féidir go bhfiafrófar díot faoi na freagrachtaí atá ort sa bhaile, mar shampla, cé atá ag tabhairt aire do do chleithiúnaithe is leanaí. Ní mór an cheist sin a chur ar iarratasóirí is fir agus ar iarratasóirí is mná araon.

Más rud é go bhfuil tú ag tabhairt aire do dhuine tinn nó do dhuine scothaosta agus nach bhfuil tú ar fáil i gcomhair oibre, féadfaidh tú bheith i dteideal íocaíocht cúramóra.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin gcoinníoll infhaighteachta i gcomhair oibre i dTreoirlínte Oibriúcháin na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí le haghaidh Liúntas Cuardaitheora Poist agus Sochar Cuardaitheora Poist.

Ar lorg oibre go dílis

Ní mór duit a thaispeáint go bhfuil tú ar lorg oibre go dílis. Ní chaithfear le lá mar lá dífhostaíochta má tá tú ar lorg obair lánaimseartha oiriúnach go dílis ar an lá sin. Má tá tú i bhfostaíocht pháirtaimseartha agus ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist, caithfidh tú a thaispeáint go bhfuil iarracht á déanamh agat obair lánaimseartha a fháil ar na laethanta nach bhfuil tú ag oibriú.

Caithfidh tú bheith ábalta a thaispeáint go bhfuil iarrachtaí dílse á ndéanamh agat fostaíocht a aimsiú. Caithfidh tú samplaí de na bearta sin a chur ar fáil. D’fhéadfadh go n-áireofaí na nithe seo le bearta a chuirfeadh in iúl go meastar thú a bheith ar lorg oibre go dílis:

 • Iarratais ó bhéal nó iarratas scríofa a dhéanamh ar obair
 • Cuardach le haghaidh faisnéise faoin bhfáil ar fhostaíocht ó fhostóirí, ó fhógraí agus ó ghníomhaireachtaí fostaíochta
 • Glacadh le deiseanna réasúnacha oiliúna
 • Gníomhú ar an gcomhairle a thugann oifigeach cás na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí nó gníomhaireacht socrúchán eile amhail an tSeirbhís Fostaíochta Áitiúil (LES)
 • Bearta dearfacha dea-mholta a ghlacadh le haghaidh thú a bhunú i bhféinfhostaíocht, ar nós taighde a dhéanamh ar réimsí féideartha féinfhostaíochta
 • Pleananna gnó a ullmhú le haghaidh tionscadal féinfhostaíochta
 • Freastal ar chúrsa ábhartha “do ghnó féin a thosú” nó faisnéis, comhairle nó treoir maidir le ceann ar bith de na bearta sin a iarraidh

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin gcoinníoll le bheith ar lorg oibre go dílis i dTreoirlínte Oibriúcháin na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí le haghaidh Liúntas Cuardaitheora Poist agus Sochar Cuardaitheora Poist.

Smachtbhannaí a d’fhéadfadh bheith i bhfeidhm sa chás nach gcomhlíonann tú coinníollacha d’íocaíochta cuardaitheora poist

Féadfar íocaíocht cuardaitheora poist a dhiúltú duit mura gcomhlíonann tú na coinníollacha go léir atá i bhfeidhm maidir leis an íocaíocht. Féadfar thú a dhícháiliú ó íocaíocht ar feadh tréimhse ama i gcásanna áirithe. Féadfar d’íocaíocht a laghdú (agus a stopadh ar fad ina dhiaidh sin ar feadh tréimhse ama) mura bhfreastalaíonn tú ar chruinnithe nó mura nglacann tú páirt i scéimeanna fostaíochta, in oiliúint ná i dtaithí oibre atá cuí.

Dícháiliú ó íocaíocht cuardaitheora poist

Is féidir go ndícháileofar thú ó íocaíocht cuardaitheora poist a fháil ar feadh suas go dtí 9 seachtaine sna cásanna seo a leanas:

 • D’fhág tú obair go deonach agus gan cúis chóir
 • Chaill tú do phost de bharr mí-iompair
 • Dhiúltaigh tú do pháirt a ghlacadh i mbearta gníomhachtúcháin nuair a bhí ráta pionóis i bhfeidhm (féach thíos) nó theip ort déanamh amhlaidh

Is féidir go ndícháileofar thú ó Shochar Cuardaitheora Poist más rud é go bhfuil tú faoi bhun 55 bliain d’aois agus go bhfaigheann tú íocaíocht iomarcaíochta os cionn €50,000. Beidh fad beacht do dhícháilithe (suas go dtí 9 seachtaine) ag brath ar mhéid na híocaíochta iomarcaíochta a fhaigheann tú.

Is féidir go ndícháileofar thú ó íocaíocht cuardaitheora poist freisin mura gcomhoibríonn tú le gnáthaimh sheiceála aitheantais na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí a eisiúint duit.

Is féidir leat achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh chun tú a dhícháiliú ó íocaíocht chuig an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh.

Laghdú in íocaíocht

Nuair a dhéanfaidh tú iarratas ar íocaíocht cuardaitheora poist, iarrfar ort Taifead Gealltanas Frithpháirteach (pdf) a shíniú, rud ina mínítear na cearta atá agat agus na dualgais atá ort le linn duit d’íocaíocht cuardaitheora poist a fháil ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Ag brath ar do phróifíl phearsanta, is féidir go dtabharfar coinne duit le haghaidh cruinniú eile le cásoifigeach an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Ag an gcruinniú sin, pléifidh an cásoifigeach na roghanna atá agat agus aontóidh sé do Phlean Dul Chun Cinn Pearsanta leat chun tú a ullmhú do phost a fháil. Gheobhaidh tú comhairle agus tacaíocht leanúnach chun cabhrú leat na spriocanna atá i do Phlean Dul Chun Cinn Pearsanta a chomhlíonadh. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi na seirbhísí fostaíochta a chuireann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ar fáil do chuardaitheoirí poist.

Mura leanann tú na bearta atá aontaithe i dTaifead na nGealltanas Frithpháirteach ná coinníollacha eile d’íocaíochta cuardaitheora poist, is féidir d’íocaíocht a laghdú agus deireadh a chur léi ina hiomláine. Go sonrach, is féidir go n-íocfar ráta pionóis de Liúntas Cuardaitheora Poist nó de Shochar Cuardaitheora Poist leat más rud é go dteipeann ort:

 • Freastal ar chruinnithe a iarrann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí nó
 • Páirt a ghlacadh i scéim tacaíocht fostaíochta, i dtaithí oibre nó in oiliúint atá cuí

Más rud é gur cuireadh ar ráta pionóis thú agus leanann tú ort gan na coinníollacha a chomhlíonadh, féadfar tú a dhícháiliú ó d’íocaíocht cuardaitheora poist ar feadh 9 seachtaine ar a mhéad. Ní féidir tú a dhícháiliú lom láithreach - caithfidh ráta pionóis bheith i bhfeidhm ar feadh 21 lá ar a laghad.

Rataí

Rátaí pionóis íocaíochta le haghaidh Sochar Cuardaitheora Poist
Ráta pearsanta Laghdú go
€198.00 €154.00
€155.10 €120.10
€127.80 €99.40
€88.90 €69.40

Rátaí pionóis íocaíochta le haghaidh Liúntas Cuardaitheora Poist
Ráta pearsanta Laghdú go
€198.00 €154.00
€152.80 €119.70
€107.70 €82.70

Níl feidhm ag rátaí pionóis maidir le daoine atá os cionn 62 bliain d’aois.

Achomhairc

Más mian leat cinneadh a achomharc (lena n-áirítear cinneadh ar ráta pionóis),

ba cheart duit an t-achomharc sin a dhéanamh chuig an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh ach úsáid a bhaint as an bhfaisnéis teagmhála thíos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déanann tú iarratas ar Shochar Cuardaitheora Poist nó ar Liúntas Cuardaitheora i d’ionad áitiúil Intreo nó i d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh.

Oifig Achomhairc an Leasa Shóisialaigh

Teach D'Olier
Sráid D'Olier
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 673 2800 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 1 673 2800)
Lóghlao:1890 747 434 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Facs:(01) 671 8391
Láithreán Gréasáin: http://www.socialwelfareappeals.ie/
R-phost: swappeals@welfare.ie

Page edited: 30 April 2018