Forbhreathnú ar an Scéim Liúntas Forlíontach Leasa Shóisialaigh

Is éard atá sa Scéim Liúntas Forlíontach Leasa Shóisialaigh buníocaíocht, ar a dtugtar Liúntas Leasa Forlíontach, agus fordheontais airgid eile le haghaidh costas eile ab fhéidir nach bhféadfaidh tú a ghlanadh, lena n-áirítear cásanna éigeandála. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hionadaí na Roinne Coimirce Sóisialaí (tugadh an tOifigeach Leasa Pobail orthu roimhe seo) ag d’ionad sláinte nó d’oifig DSP áitiúil.

Íocaíocht sheachtainiúil é an Liúntas Leasa Forlíontach a dhéantar le daoine nach bhfuil a ndóthain acmhainní acu nó atá gan ioncam. Mar shampla, is féidir LLF a íoc leat le linn don Roinn a bheith ag próiseáil an éilimh a rinne tú ar íocaíocht eile.

Is éard atá san Fhorlíonadh Cíosa íocaíocht a dhéantar le cabhrú le daoine atá ina gcónaí i gcóiríocht phríobháideach ar cíos costas an chíosa sin a ghlanadh.

Is éard atá san Fordheontas Úis Mhorgáiste íocaíocht a dhéantar le cabhrú le daoine costas aisíocaíochtaí úis mhorgáiste a ghlanadh.

Is éard atá sa Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua íocaíocht a dhéantar le cabhrú le daoine costas na héide scoile agus an choisbhirt do leanaí atá ar scoil a ghlanadh.

Is éard atá san Fhordheontas Aiste Bia íocaíocht a dhéantar le cabhrú leat costas sainaiste bia a d’ordaigh an dóchtúir nó an comhairleach ospidéil duit a ghlanadh.

Is éard atá san Fordheontas Téimh íocaíocht a dhéantar le cabhrú le daoine ag a bhfuil riachtanais bhreise maidir le téamh costas téimh an tí a ghlanadh. Mar shampla, daoine atá tinn nó faoi mhíchumas.

Is éard atá san Íocaíocht Riachtanas Eisceachtúil íocaíocht aon uaire amháin le cabhrú le daoine i gcás caiteachais eisceachtúil aon uaire nach bhféadfaí a cheapadh go réasúnta go bhféadfaidís é a ghlanadh as a n-ioncam seachtainiúil. Mar shampla, d’fhéadfaí íocaíochtaí a dhéanamh le haghaidh éadaí speisialta do dhuine ar a mbeadh galar trom, nó le haghaidh leapacha nó gréithe cócaireachta do dhuine atá ag dul i mbun a thí féin den chéad uair, ag tabhairt cuairte ar ghaolta atá san ospidéal nó i bpríosún nó le haghaidh costas sochraide.

Is éard atá san Íocaíocht Riachtanas Éigeandála íocaíocht a dhéantar le duine atá i gcás éigeandála. Mar shampla, i gcás dóiteáin nó tuile, b’fhéidir go bhfaighidh tú íocaíocht le cabhrú leat costas láithreach bia agus éadaí a ghlanadh.

Achomharc á dhéanamh in aghaidh chinnidh

Mura bhfuil tú sásta leis an toradh d'achomhairc Feidhmeannachta na Seirbhíse Sláinte, is féidir leat achomharc ar an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh neamhspleách a dhéanamh. Bíonn an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh ag déileáil le hachomhairc faoi LLF bunúsach agus forlíonta LLF. Áfach ní dhéanann an Oifig cinntí maidir le hÍocaíochtaí Riachtanais Eisceachtúil nó Práinneach.

Page edited: 19 November 2013