Anseo atá tú: Baile > Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Scéimeanna Leasa Forlíonacha > Riar na Scéime Liúntais Leasa Fhorlíontaigh

Riar na Scéime Liúntais Leasa Fhorlíontaigh

Eolas

Tá ionadaithe na Roinne Coimirce Sóisialaí (tugadh Oifigigh Leasa Pobail (CWOanna) orthu roimhe seo) fostaithe ar fud na hÉireann ag an Roinn Coimirce Sóisialaí. Bhíodh CWOanna fostaithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE).

Tá siad bunaithe in ionaid sláinte nó in oifigí DSP agus tá siad freagrach as riar laethúil na Scéime Liúntais Leasa Fhorlíontaigh.

An Scéim Liúntais Leasa Fhorlíontaigh

Déanann an Roinn Coimirce Sóisialaí an Scéim Liúntais Leasa Fhorlíontaigh a chistiú mar aon le reachtaíocht a rith di. I measc na n-íocaíochtaí a dhéantar faoin scéim tá: an Liúntas Leasa Forlíontach seachtainiúil, Forlíonadh Cíosa, Forlíonadh Ús Morgáiste, Forlíonta Aiste Bia agus Téimh, an Scéim Liúntais Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil agus íocaíochtaí ar riachtanais eisceachtúla d’earraí ar nós bugaithe, eadaí, etc.

Tá foireann na Roinne Coimirce Sóisialaí (DSP) freagrach as measúnú a dhéanamh ar ioncam duine a chuireann isteach ar íocaíochtaí faoin Scéim Liúntais Leasa Fhorlíontaigh. D’fhéadfadh cuairteanna ar an mbaile bheith i gceist leis an measúnú seo d’fhonn áit chónaithe duine a dhearbhú do chuspóirí Forlíonadh Cíosa nó go simplí, d'fhonn agallamh a chur ar dhuine i dtimpeallacht atá níos compordaí má tá aige nó aici riachtanais speisialta nó murar féidir leis nó léi cuairt a thabhairt ar a (h)ionad sláinte áitiúil iad féin.

Déanfaidh foireann an DSP daoine a atreorú go gníomhach chuig gníomhaireachtaí eile stáit agus/nó chuig eagraíochtaí deonacha má theastaíonn seo de bharr riachtanais an chliaint. Mar shampla, d’fhéadfaí thú a atreorú chuig an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS).

Rialacha

Cinntí a dhéanann foireann an DSP

Déanann foireann an DSP cinntí faoi iarratais a dhéantar faoin Scéim Liúntais Leasa Fhorlíontaigh. Fad a dhéanann siad an cinneadh, féadfaidh siad dul i gcomhairle lena mbainisteoir láithreach.

Cinneadh a achomharc

Mura bhfuil tú sásta le cinneadh a rinne ball foirne den DSP, féadfaidh tú an cinneadh a achomharc.

Má bhaineann d’achomharc le híocaíocht Liúntais Leasa Fhorlíontaigh, Forlíonadh Morgáiste nó Cíosa bhunúsaigh, tá sé de cheart agat go n-éisteoidh an Bord Acomharc Leasa Shóisialaigh le d’achomharc. Ní féidir íocaíochtaí lánroghnacha, ar nós Íocaíochtaí ar Riachtanais Eisceachtúla, a achomharc leis an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh, ach is féidir le ball eile foirne athbhreithniú a dhéanamh orthu ar iarraidh sin.

Níl aon táille le híoc as achomharc a dhéanamh i leith cinneadh a dhéanann ball foirne den DSP. Ina theannta sin, níl aon táille le híoc as cinneadh a achomharc le hOifig an Ombudsman nó leis an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hionadaí na Roinne Coimirce Sóisialaí (tugadh an tOifigeach Leasa Pobail orthu roimhe seo) ag d’ionad sláinte nó d’oifig DSP áitiúil.

Seirbhísí Faisnéise Leasa Shóisialaigh

Information Services
College Road
Sligo
Ireland

Lóghlao:1890 66 22 44
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/


Page edited: 18 April 2012

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

  • Forbhreathnú ar an Scéim Liúntas Forlíontach Leasa Shóisialaigh
    Tugann cuntas ar an Scéim Liúntas Forlíontach Leasa Shóisialaigh; lena n-áirítear, an bhuníocaíocht agus na fordheontais éagsúla de réir na scéime.
  • Ag éileamh iocaíochta leasa shóisialaigh
    Déanann sé cur síos ar an gcaoi ina déantar iarratas ar íocaíocht leasa shóisialaigh agus cá háit a gheobhaidh tú cabhair chun an fhoirm iarratais a chomlíonadh.
  • Cúnamh sóisialach in Éirinn
    Ní mór duit gnáthchónaí a bheith agat in Éirinn agus ní mór duit tástáil acmhainne a shásamh le cáiliú do na híocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh. Liostaíonn an doiciméad seo na híocaíoctaí cúnaimh shóisialaigh éagsúla ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du