Forlíonadh Cíosa agus athruithe ar do chúinsí

Réamhrá

Má thagann athrú ar do chúinsí fad atá Forlíonadh Cíosa á fháil agat, d’fhéadfadh go laghdófaí d'íocaíocht nó nach mbeidh tú i dteideal í a fháil a thuilleadh. Braitheann an méid den Fhorlíonadh Cíosa a fhaigheann tú ar roinnt tosca – lena n-áirítear d’ioncam, coigilteas, tuillimh, comhdhéanamh an teaghlaigh agus na teorainneacha reatha áitiúla cíosa.

Ríomhtar d’íocaíocht Forlíonadh Cíosa lena chinntiú nach lú d’ioncam ná ráta an bhun Liúntais Leasa Fhorlíontaigh (SWA) do do chuid cúinsí, (mar shampla, €186 do dhuine singil agus €310.80 do lánúin) lúide ranníocaíocht íosta €30 (nó €40 do lánúin). Má mhéadaítear d’ioncam os cionn an mhéid seo, féadtar d'íocaíocht Forlíonadh Cíosa a laghdú.

Déantar athbhreithniú rialta ar d’éileamh ar Fhorlíonadh Cíosa (gach 6 mhí go ginearálta). Nuair a dhéantar athbhreithniú ar d’éileamh, iarrfar ort Foirm Athbhreithnithe ar Fhorlíonadh Cíosa a chomhlánú. Ba cheart duit an fhoirm a sheoladh ar ais a luaithe is féidir chuig an oifigeach a dhéileálann le d'éileamh lena chinntiú nach mbeidh aon mhoill ar d'íocaíocht.

Ba cheart duit a insint don Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RCS) láithreach (féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos), má thagann aon athrú ar do mhaoin. Ina theannta sin, ba cheart duit an RCS a chur ar an eolas má thagann athruithe ar mhaoin daoine eile muinteartha i do theaghlach, nó ar an líon daoine a chónaíonn i do theaghlach.

Tugtar breac-chuntas sa cháipéis seo ar céard a tharlaíonn do d’íocaíocht Forlíonadh Cíosa i roinnt cásanna coitianta.

Tugadh isteach Íocaíocht nua Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) i roinnt ceantar. Baineann rialacha éagsúla d’Fhorlíonadh Cíosa, ag brath ar cibé acu an gcónaíonn tú i gceantar ina bhfuil an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) nua á hoibriú nó i gceantar nach bhfuil an ÍCT ag oibriú ann go fóill.

Athruithe ar do mhaoin

Má fhaigheann tú féin nó do pháirtnéir obair lánaimseartha:

Go ginearálta, ní bhíonn daoine a oibríonn go lánaimseartha (a shainítear mar 30 uair an chloig sa tseachtain nó níos mó) i dteideal Forlíonadh Cíosa a fháil.

Má fhaigheann tú obair lánaimseartha agus má ghlacadh leat amhail cóiríocht bheith ag teastáil uait faoin Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS) ag d’údarás áitiúil, d’fhéadfadh go mbeifeá in ann d’Fhorlíonadh Cíosa a choimeád (a fhad agus atá tú dífhostaithe nó gan bheith fostaithe go lánaimseartha ar feadh 12 mhí ar a laghad sula dtosaíonn tú ag oibriú).

Déanfar athmheasúnú ort, áfach, don Fhorlíonadh Cíosa agus cuirfear d’ioncam ó obair san áireamh. Mar thoradh ar an athmheasúnú, d’fhéadfadh go gcáileofaí nó nach gcáileofaí thú chun leanúint le Forlíonadh Cíosa a fháil. Má cháilítear thú d’Fhorlíonadh Cíosa, d’fhéadfá ráta éagsúil an Fhorlíonta a fháil. Baineann an neamhaird bhreise a thugtar d’ioncam teaghlaigh (féach thíos) le hioncam ó obair.

Má fhaigheann do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháititheoir obair lánaimseartha, ní bheidh do theaghlach i dteideal Forlíonadh Cíosa a fháil a thuilleadh. (Tabhair faoi deara gur féidir le neamhchleithiúnaí muinteartha oibriú go lánaimseartha ach ní mór dóibh ranníocaíocht íosta a dhéanamh leis an gcíos – féach ‘Má athraíonn cúinsí nó méid do theaghlaigh’ thíos.)

Má fhaigheann tú obair lánaimseartha agus mura bhfuil tú i dteideal d’Fhorlíonadh Cíosa a choimeád, féadfaidh tú leanúint le Forlíonadh Cíosa a fháil a mhéid le 30 lá i ndiaidh duit tosú ag oibriú nó go n-íocfar thú, pé ceann is luaithe.

Má fhaigheann tú obair pháirtaimseartha:

Má fhaigheann tú obair pháirtaimseartha (a shainítear mar obair níos lú ná 30 uair sa tseachtain), féadfaidh tú d’Fhorlíonadh Cíosa a choimeád ach déanfar measúnú ar d’ioncam ó obair i leith d’Fhorlíonadh Cíosa agus d’fhéadfaí é a laghdú. Baineann an neamhaird bhreise a thugtar d’ioncam teaghlaigh (féach thíos) le hioncam ó obair pháirtaimseartha.

Baineann sé le do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháititheoir chomh maith - déanfar measúnú ar aon ioncam a fhaigheann sé/sí ó obair pháirtaimseartha i leith d’Fhorlíonadh Cíosa agus féadfar an Forlíonadh a laghdú.

Neamhaird a thugtar d'ioncam breise teaghlaigh

Ní chuirtear roinnt ioncaim ó fhostaíocht pháirtaimseartha agus ó fhoinsí eile san áireamh sa tástáil mhaoine don Fhorlíonadh Cíosa. Is éard is ioncam breise teaghlaigh ó fhostaíocht nó ó fhéinfhostaíocht, Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh, Fostaíocht Pobail, JobBridge, scéim Tús, Rural Social Scheme, Part-time Job Incentive Scheme, Skillnets, Work Placement Scheme, an Liúntas um Fhilleadh ar Obair, an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair nó cúrsa faofa FET.

Faoin neamhaird a thugtar d’ioncam breise teaghlaigh, ní chuirtear an chéad €75 sa tseachtain d’ioncam breise teaghlaigh a sháraíonn an ráta cuí SWA do do chás san áireamh agus ní chuirtear 25% d’ioncam breise teaghlaigh os cionn €75 sa tseachtain san áireamh. Níl aon teorainn uasta ar an méid ar féidir neamhaird a thabhairt dó. Déantar measúnú ar chuid de na híocaíochtaí cothabhála mar ioncam breise teaghlaigh. Is féidir measúnú a dhéanamh ar an gcéad €95.23 sa tseachtain d’íocaíochtaí cothabhála ina n-iomláine agus déantar measúnú ar aon mhéid os a chionn seo faoin neamhaird a thugtar d’ioncam breise teaghlaigh.

Má tá Liúntas Míchumais nó Pinsean na nDall á fháil agat agus má dhéanann tú obair athshlánaithe, féadtar neamhaird a thabhairt do €120, ar a mhéid, sa tseachtain de na tuillimh ón bhfostaíocht seo. Ní féidir an neamhaird seo a chur i bhfeidhm i dteannta na neamhairde ioncam breise teaghlaigh, áfach. Ní féidir ach neamhaird amháin a chur i bhfeidhm – pé ceann is mó a théann chun do shochair.

Má athraíonn tú ó íocaíocht leasa shóisialaigh amháin go dtí ceann eile:

Ní athraítear d’íocaíocht Forlíonadh Cíosa mura n-athraítear an méid a fhaigheann tú ón íocaíocht nua. Má chuirtear d’íocaíocht leasa shóisialaigh ar fionraí, ar feitheamh scrúdú, féadtar stop a chur le d’Fhorlíonadh Cíosa.

D’fhéadfaí difear a dhéanamh, faoi chúinsí áirithe, áfach, do d’íocaíocht Forlíonadh Cíosa. Má aistrítear thú chuig íocaíocht éagsúil nó níos airde, laghdófar d’Fhorlíonadh Cíosa ar aon dul leis an méadú (mura bhfuil tú 65 bliain d’aois nó níos sine nó má tá íocaíocht chúramóra á fáil agat - féach thíos). Mar shampla, d’fhéadfaí an Forlíonadh Cíosa a laghdú faoin difríocht idir an dá íocaíocht atá á fáil ag duine ag a bhfuil Sochar Breoiteachta á fháil a n-aistrítear iad go dtí Sochar Máithreachais ar ráta níos airde.

Má tá tú 65 bliain d’aois nó níos sine (nó sa chás go bhfuil duine amháin den lánúin in aois an phinsin) agus má tá agaibh comhioncam teaghlaigh a sháraíonn ráta an SWA do bhur gcúinsí, ní chuirtear san áireamh an difríocht idir ráta uasta an Phinsin Stáit (Ranníocach) do bhur gcúinsí agus ráta an bunLiúntais Leasa Fhorlíontaigh (SWA) do bhur gcúinsí. Mar shampla, gheobhadh lánúin a bhfuil an bheirt díobh 66 bliain d’aois agus a bhfuil Pinsin Stáit (Neamhranníocach) á bhfáil acu íocaíocht €438. Is ionann an bunráta SWA don lánúin seo agus €310.80. Ní chuirtear an difríocht €127.20 san áireamh ach d’fhéadfadh aon ioncam atá ag an lánúin seo os a chionn seo difear a dhéanamh dá n-íocaíocht Forlíonadh Cíosa.

Is ionann an scéal le híocaíochtaí cúramóra. Mar sin, má tá Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra á fháil agat, ní chuirtear san áireamh an méid den íocaíocht chúramóra a sháraíonn an ráta cuí SWA do do chás (cibé acu an ráta do dhuine fásta cáilithe do lánúin nó an ráta pearsanta SWA). Ní chuirtear san áireamh riamh Liúntas Cúramóra ar Leathráta.

Má thugann tú faoi scéim fostaíochta:

Má bhí Forlíonadh Cíosa á fháil agat sular thosaigh tú an scéim fostaíochta (tugtar scéim um fhilleadh ar an obair air seo amanna), féadfaidh tú d’Fhorlíonadh Cíosa a choimeád, i dtromlach na gcásanna, ach féadtar ioncam ón scéim a mheasúnú agus d’fhéadfaí d’Fhorlíonadh Cíosa a laghdú. Tugtar achoimre sa tábla a leanas ar conas a dhéileáiltear le hioncam ó scéimeanna éagsúla.

Scéim Tionchar ar Fhorlíonadh Cíosa
JobBridge

Rangaítear JobBridge mar chlár taithí oibre. Ní mheastar gurb ionann é agus fostaíocht, mar sin, ní dhícháilítear intéirnigh ó Fhorlíonadh Cíosa. Déantar an liúntas €50 a mheasúnú faoin neamhaird a thugtar d'ioncam breise teaghlaigh.
Clár Socrúchán Oibre Meastar gur clár taithí oibre atá sa Chlár Socrúchán Oibre chomh maith. Ní chuirtear aon liúntas breise ar fáil, agus ar an ábhar sin, ní dhéanfaidh sé difear do d’Fhorlíonadh Cíosa.
Scéimeanna Fostaíocht Pobail, Scéim Shóisialta Tuaithe, Tús, Liúntas um Fhilleadh ar Obair Féadfaidh tú leanúint ort agus bheith i dteideal Forlíonadh Cíosa a éileamh má bhí sé á éileamh agat nuair a thosaigh tú an scéim, ach d’fhéadfaí d’íocaíocht a laghdú. Baineann an neamhaird a thugtar d'ioncam breise teaghlaigh le d’íocaíocht.
Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh agus Scéim Dreasachta Poist Pháirtaimseartha Féadfaidh tú d’Fhorlíonadh Cíosa a choimeád fad atá tú rannpháirteach sna scéimeanna seo (a fhad agus nach n-oibríonn tú breis agus 30 uair sa tseachtain) agus gur féidir leat iarratas a dhéanamh ar Fhorlíonadh Cíosa fad atá tú rannpháirteach iontu. Baineann an neamhaird a thugtar d'ioncam breise teaghlaigh le d’íocaíocht. Féach chomh maith ‘Má fhaigheann tú obair lánaimseartha’, thuas, chun teacht ar eisceachtaí.

Má fhilleann tú ar oideachas:

I dtromlach na gcásanna, ní bhíonn daoine atá in oideachas lánaimseartha i dteideal Forlíonadh Cíosa a fháil. Féadfaidh do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháititheoir bheith in oideachas lánaimseartha fad atá Forlíonadh Cíosa á fháil agat.

Má tá Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas ó Springboard á fháil agat, féadfaidh tú d’Fhorlíonadh Cíosa a choimeád.

Féadfaidh roinnt daoine filleadh ar oideachas agus a Liúntas Míchumais nó a nÍocaíocht Teaghlach Aontuismitheora a choimeád, ach caillfidh siad a bhForlíonadh Cíosa mar gheall go bhfuil siad in oideachas lánaimseartha.

Ní dhéanann ioncam ó chúrsaí oiliúna FET difear do d’Fhorlíonadh Cíosa. Má tá tú rannpháirteach i gcúrsa faofa oiliúna, féadtar neamhaird a thabhairt d’aon liúntais lóin nó taistil a íoctar.

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Fhorlíonadh Cíosa ar Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) ó Youthreach.

Má fhaigheann tú airgead le hoidhreacht nó má thugtar airgead duit:

Is ísle na teorainneacha ioncaim do scéim an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh (faoina n-íoctar Forlíonadh Cíosa) ná iad siúd d’íocaíochtaí leasa shóisialaigh eile. Má fhaigheann tú €15,000 le hoidhreacht, cuir i gcás, d’fhéadfadh nach mbeadh aon tionchar aige seo ar do phríomhíocaíocht (mar gheall gur féidir leat caipiteal a mhéid le €20,000 a bheith agat do thromlach na n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh a ndéantar tástáil mhaoine ina leith agus €50,000 don Liúntas Míchumais) ach d’fhéadfadh sé difear a dhéanamh do d’Fhorlíonadh Cíosa (mar gheall go ndéantar aon chaipiteal os cionn €5,000 a mheasúnú).

Athruithe ar an líon daoine sa teaghlach

Má athraíonn cúinsí nó méid do theaghlaigh:

Bítear ag súil leis go n-íocfaidh gach neamhchleithiúnaí muinteartha fásta ranníocaíocht íosta €30 i dtreo an chíosa. Is é an nósmhaireacht agus an cleachtas go ndéantar ioncam inmheasúnaithe an bhaill teaghlaigh neamhchleithiúnaigh (i., ollioncam lúide ÁSPC agus costais taistil go dtí an áit oibre) a roinnt faoi ráta iomchuí an LLF dá staid agus ansin déantar é sin a iolrú faoi €30 chun a dhliteanas i leith ranníocaíochta a oibriú amach.

Más lánúin na neamhchleithiúnaithe muinteartha, is ionann a ranníocaíocht agus €40. (Is éard is neamhchleithiúnaí muinteartha ann, duine ar bith nach do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháititheoir iad atá ag oibriú nó a bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil acu as a gceart féin).

Nuair a bhaineann do leanbh/leanaí 18 mbliana amach, má tá siad fós in oideachas lánaimseartha, ní athrófar d’Fhorlíonadh Cíosa. Má bhaineann leanbh a chónaíonn sa teaghlach 18 mbliana amach agus má fhaigheann sé/sí post nó íocaíocht leasa shóisialaigh as a gceart féin, bítear ag súil leis go n-íocfaidh siad ranníocaíocht íosta €30. Má rinneadh measúnú ar shochar agus ar phribhléid, áfach, i leith a n-íocaíochta leasa shóisialaigh, ní gá dóibh €30 a ranníoc.

Má fhágann leanbh an baile, ní mór go mbeidh do chíos faoi bhun na teorann do mhéid laghdaithe do theaghlaigh. (Athraíonn teorainneacha an Fhorlíonta Cíosa ag brath ar cén áit a gcónaíonn tú. Beidh ort fios a bheith agat céard iad na teorainneacha i do cheantar áitiúil.)

Má tá leanbh nua agat nó má uchtaíonn tú leanbh nó má dhéanann tú leanbh a altramú, tiocfaidh méadú ar mhéid do theaghlaigh, agus ar an ábhar sin, d’fhéadfadh méadú teacht ar an teorainn chíosa a bhaineann le do theaghlach. Má tá teaghlach mór agat agus má theastaíonn breis cóiríochta uait a chosnaíonn níos mó ná na teorainneacha cíosa atá i bhfeidhm i do cheantar, ba cheart duit do chás a phlé leis an ionadaí áitiúil den RCS - féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos.

Má phóstar thú, má iontrálann tú i bpáirtnéireacht shibhialta nó má thosaíonn tú ag cónaí le páirtnéir nua

Má thagann duine chun cónaí leat mar chéile, páirtnéir sibhialta nó comháititheoir, caithfear libh mar lánúin agus beifear ag súil leis go n-íocfaidh tú ranníocaíocht íosta teaghlaigh €40 i dtreo do chíosa. Ní gá duit iarratas nua a dhéanamh ar Fhorlíonadh Cíosa. Cuirfear san áireamh aon ioncam atá ag do chéile, páirtnéir sibhialta nó comháititheoir ó obair nó ó íocaíocht leasa shóisialaigh sa tástáil mhaoine d’Fhorlíonadh Cíosa. Má tá an duine sin ag oibriú go lánaimseartha, ní bheidh tú i dteideal an Forlíonadh Cíosa a fháil a thuilleadh.

Má scarann tú ó do chéile, páirtnéir sibhialta nó comháititheoir:

Má fhágann do chéile, páirtnéir sibhialta nó comháititheoir teach an teaghlaigh agus má fhanann tú ann le do chuid leanaí, ní athraítear d’íocaíocht Forlíonadh Cíosa (mar gheall gurb ionann na teorainneacha cíosa do theaghlach aontuismitheora agus lánúin). Má tá caomhnóireacht do leanbh/leanaí ag do pháirtnéir do thuras mór an ama, áfach, féadtar na teorainneacha cíosa a cuireadh i bhfeidhm do mhéid an teaghlaigh athrú (mar gheall nach bhfuil an leanbh/na leanaí sa teach an t-am ar fad a thuilleadh).

Mura bhfuil leanaí agat agus má fhágann do pháirtnéir thú, déanfar measúnú ort amhail duine singil ar mhaithe leis an bhForlíonadh Cíosa.

Má íocann d’iarchéile nó d’iarpháirtnéir cothabháil, déanfar measúnú ar roinnt di seo sa tástáil mhaoine don Fhorlíonadh Cíosa. Is féidir measúnú a dhéanamh ar an gcéad €95.23 sa tseachtain d’íocaíochtaí cothabhála ina n-iomláine (mar gheall go meastar gur ranníocaíocht iad i dtreo do chostas tithíochta) agus déantar measúnú ar aon mhéid os a chionn seo faoin neamhaird a thugtar d’ioncam breise teaghlaigh – féach ‘Neamhaird a thugtar d’ioncam breise teaghlaigh’ thuas.

Más comhúinéirí thú féin agus do pháirtnéir ar bhur dteach agus má dhéanann an duine a fhágann an teach iarratas ar Fhorlíonadh Cíosa, d’fhéadfaí é a dhiúltú dóibh mar gheall go meastar go bhfuil leas acu sa teach. A luaithe a bhíonn comhaontú idirscartha i bhfeidhm agus gur réitíodh na ceisteanna úinéireachta, áfach, ba cheart go mbeadh an duine a d’fhág in ann iarratas a dhéanamh ar Fhorlíonadh Cíosa as a gceart féin. Beidh orthu measúnú a fháil ar a riachtanas tithíochta ag an údarás áitiúil ar an ngnáthbhealach.

Má chaitheann do leanaí roinnt ama le tuismitheoir amháin agus roinnt eile ama leis an tuismitheoir eile:

Má tá caomhnóireacht nó cúram comhroinnte agat ar leanbh agus má fhanann an leanbh sin leat thar oíche ar feadh cuid den tseachtain, ba cheart duit a sheiceáil leis an ionadaí áitiúil den Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (tugadh Oifigeach Leasa Pobail nó CWO orthu seo roimhe seo).

Déantar gach éileamh ar Fhorlíonadh Cíosa a scrúdú agus aird ar chúinsí uile an cháis.

Murach tú féin an príomhchúramóir agus má tá cóiríocht á cuardach agat chun soláthar a dhéanamh do do leanaí, cuirfidh an RCS an méid a leanas san áireamh nuair a bhíonn d’éileamh ar Fhorlíonadh Cíosa á phróiseáil agat:

  • Comhdhéanamh agus méid do theaghlaigh
  • Cibé acu arb ann nó nach ann d’orduithe cúirte nó do chomhaontuithe a thugann le fios an bhfuil socruithe comhchaomhnóireachta nó socruithe rochtana i bhfeidhm.
  • An áit a gcónaíonn tú maidir leis an bpríomhchúramóir
  • Cibé acu an bhfuil an leanbh ag cónaí leat go sealadach mar chuid de chomhaontú rochtana
  • Aon fhianaise i leith staire de thacaíocht leantach tuismitheora don leanbh, ar nós aistriú maoine chuig an bpríomhchúramóir, fianaise i leith tacaíocht airgeadais agus tacaíochtaí eile ar nós freastal ar chruinnithe tuismitheora-múinteora agus leanbh a bhailiú ón scoil
  • Aon fhianaise a thugann le fios an raibh nó nach raibh fáil agat ar rochtain thar oíche ar an leanbh/na leanaí sula ndearna tú d’iarratas ar Fhorlíonadh Cíosa
  • Aon fhianaise ó aon oibrí sóisialta nó aon tuairiscí leighis
  • Cibé acu an ann d’aon litreacha toilithe ón bpríomhchúramóir nó an dteastaíonn siad
  • Ábhar aon Mheasúnaithe ar Riachtanais Tithíochta ó d’údarás áitiúil

Athruithe eile ar do chúinsí

Má ardaíonn do thiarna talún an cíos:

Ní gnách go n-íoctar Forlíonadh Cíosa sa chás go bhfuil an cíos atá iníoctha leis an tiarna talún os cionn na dteorainneacha. Faoi roinnt cúinsí, áfach, féadfaidh ionadaí na Roinne Forlíonadh Cíosa a íoc sa chás go bhfuil an cíos os cionn an leibhéil ábhartha; d’fhéadfadh seo bheith i gceist sa chás gurb ann do riachtanais speisialta tithíochta nó ar bhonn an-ghearrthréimhseach go dtí go bhfuil an tionónta in ann filleadh le freagracht a ghlacadh as a c(h)íos féin.

I roinnt áiteanna in Éirinn, tá méadú tagtha ar chíosanna ó rinneadh athbhreithniú ar na teorainneacha an uair dheireanach. Tá cumhacht reachtúil lánroghnach ag an bhfoireann Seirbhís Leasa Pobail chun na teorainneacha a shárú i gceantair inar tháinig méadú mór ar chíosanna agus ina bhféadfadh tionóntaí a bheith i mbaol a dteach a cheannach. Baineann seo le daoine a bhfuil Forlíonadh Cíosa á bhfáil acu agus iarratasóirí nua. Féadfaidh tionóntaí i mBaile Átha Cliath rochtain a fháil ar an tSeirbhís um Chosaint Tionóntachta a sholáthraíonn Threshold ar 1800 454 454.

Más gá duit do chóiríocht reatha a fhágáil:

Más ann d’údar maith go bhfuil ort do chóiríocht reatha a fhágáil (mar shampla, níl do thiarna talún toilteanach do léas a athnuachan), féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Fhorlíonadh Cíosa do sheoladh nua, a fhad agus atá sé fós laistigh de na teorainneacha cíosa.

Beidh ort iarratas a dhéanamh arís, áfach, agus foirmeacha nua iarratais a chomhlánú duit féin agus do do thiarna talún nua. D’fhéadfadh bearna bheith ann san íocaíocht fad a phróiseáiltear d’iarratas nua.

Má cáilíodh thú d’Fhorlíonadh Cíosa bunaithe ar riachtanas tithíochta (is é sin, go bhfuil tú ar liosta tithíochta sóisialta údaráis áitiúil) agus má tá tú ag aistriú go dtí limistéar nua údaráis áitiúil, beidh ort iarratas nua a dhéanamh leis an údarás nua áitiúil.

Baineann forálacha speisialta má tá tú i mbaol bheith gan dídean.

Má théann tú chuig an ospidéal nó má chuirtear sa phríosún thú:

Má théann tú chuig an ospidéal ar feadh tamall gearr, nó má chuirtear sa phríosún thú nó má athchuirtear faoi choinneáil thú ar feadh níos lú ná 13 sheachtain, féadfaidh tú leanúint ar aghaidh agus d’Fhorlíonadh Cíosa a fháil. Má mhaireann an tréimhse níos faide ná 13 sheachtain, ní féidir leat cáiliú a thuilleadh nó féadtar íocaíocht do theaghlaigh a leasú.

Má fhaigheann tú tairiscint tithíochta ó údarás áitiúil:

Má dhiúltaíonn tú dhá thairiscint tithíochta sóisialta ó údarás áitiúil laistigh de thréimhse 12 mhí, stopfar d’Fhorlíonadh Cíosa agus ní ligfear duit an Forlíonadh Cíosa a éileamh ar feadh 12 mhí.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá sé an-tábhachtach go gcuireann tú an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ar an eolas faoi aon athruithe a thagann ar do chúinsí, lena n-áirítear méadú ar d'íocaíocht.

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar Fhorlíonadh Cíosa den chéad uair, ba cheart duit ár gcáipéis ghinearálta ar Fhorlíonadh Cíosa a léamh. Féadfaidh tú an fhoirm iarratais ó láithreán gréasáin na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (pdf) a íoslódáil anseo.

Cá ndéanfaidh mé iarratas?

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hionadaí na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (ar ar tugadh Oifigeach Leasa Pobail roimhe seo) nó ag an ionad sláinte áitiúil nó teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cíosa le haghaidh do cheantair (féach liosta an láraonaid chíosa).

Page edited: 18 August 2015