Sochar Linbh

Réamhrá

Íoctar Sochar Linbh le tuismitheoirí nó le caomhnóirí de leanaí atá faoi bhun 16 bliana d'aois. Íoctar é do leanaí faoi bhun 18 mbliana d'aois má tá siad in oideachas lánaimseartha, oiliúint lánaimseartha nó má bhíonn an leanbh faoi mhíchumas agus nach féidir leo tacaíocht a thabhairt dóibh féin. Ní íoctar Sochar Linbh do dhaoine atá 18 mbliana d'aois, fiú má bhíonn siad in oideachas nó faoi oiliúint.

Le haghaidh cúpla, íoctar Sochar Linbh ag uair go leith an ghnáthráta do gach leanbh. Le haghaidh tríríní agus ilbhreitheanna eile, íoctar an Sochar Linbh ag dhá oiread an ráta mhíosúil do gach leanbh.

Tá an scéim um Shochar Linbh á reáchtáil ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS).

Rialacha

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar Shochar Linbh laistigh de 12 mhí:

  • Ó bhreith do linbh nó
  • Ón mí ina ndearnadh an leanbh ina bhall de do theaghlach nó
  • Ón mí ar tháinig do theaghlach chun cónaí in Éirinn nó
  • Ón dáta ar thosaigh tú ag obair in Éirinn má tá do leanbh / leanaí ina (g)cónaí i dtír eile san AE

D’fhonn a bheith i dteideal an tSochair Linbh, ní mór duit an Coinníoll Gnáthchónaithe a shásamh. Féach ar ár gcáipéis maidir le gnáthchónaí le haghaidh tuilleadh eolais. Más saoránach den AE / LEE tú atá ag obair in Éirinn, sásaíonn tú an coinníoll. Is féidir leat níos mó a léamh faoi Shochar Linbh agus rialacháin an AE thíos.

Breithe do linbh

Má rugadh do leanbh in Éirinn, nuair a chláraíonn tú breith do linbh, cuirfidh an RGFCS tús le héileamh ar Shochar Linbh le haghaidh do linbh agus seolfaidh sí foirm éilimh duit a bheidh comhlánaithe go páirteach duit d’fhonn do shonraí íocaíochta a fháil chomh maith le do shíniú.

Má tá Sochar Linbh á fháil agat do leanbh eile cheana féin, cuirtear do leanbh nua leis an éileamh ar Shochar Linbh agus tosaíonn an íocaíocht go huathoibríoch mí amháin tar éis na breithe. Cuirfear litir chugat chun an íocaíocht a dheimhniú.

Sa dá chás, tabharfar uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) do do leanbh nua .

Murar rugadh do leanbh in Éirinn, nó nach bhfuil a bhreith cláraithe laistigh den tréimhse riachtanach (3 mhí), ní mór duit Sochar Linbh (foirm CB1) (pdf) a chomhlánú agus é a sheoladh chuig Rannóg an tSochair Linbh. Féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos le haghaidh tuilleadh eolais.

Leanaí atá 16 agus 17 mbliana d'aois

Más mian leat do Shochar Linbh a choinneáil do leanbh faoi mhíchumas nó do leanbh atá i mbun oideachais nó oiliúna lánaimseartha, ní mór duit Sochar Linbh (foirm CB2) (pdf) a líonadh isteach mí amháin roimh an 16ú lá breithe de do pháiste - féach ' Conas iarratas a dhéanamh 'thíos. Ar an bhfoirm, caithfidh síniú agus stampa oifigiúil a bheith uirthi ón:

  • Scoil nó ón gcoláiste má tá do leanbh i mbun oideachais lánaimseartha
  • Eagraíocht oiliúna má tá do leanbh i mbun oiliúna lánaimseartha
  • Dochtúir má tá do leanbh faoi mhíchumas agus nach bhfuil sé in ann tacú leis féin nó léi féin

Má tá do leanbh idir 16 nó 17 mbliana d'aois agus má tá Sochar Linbh á fháil agat dó nó di, ní mór duit a chur in iúl don RGFCS láithreach má fhágann do leanbh an cúrsa scoile / coláiste / oiliúna roimh an dáta deimhnithe.

Ar an gcaoi chéanna, má do leanbh faoi mhíchumas agus go bhfuil sé in ann tacú leis féin nó léi féin sula sroicheann sé 18 mbliana d’aois nó an dáta a dheimhnigh an dochtúir ar dtús, ní mór duit an é seo a chur in iúl don RGFCS.

Más í seo an chéad uair atá tú ag éileamh Sochair Linbh nó má tá tar éis tús a chur le haire a thabhairt do leanaí níos sine, ba cheart duit éileamh a dhéanamh trí na foirmeacha iarratais, CB1 agus CB2 araon, a chur isteach - féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos.

Oideachas lánaimseartha (16 agus 17 mbliana d'aois)

Má tá do leanbh 16 nó 17 mbliana d'aois agus in oideachas lánaimseartha gheobhaidh tú Sochar Linbh go dtí mí an Mheithimh. Ní bhfaighidh tú íocaíocht eile go dtí go bhfilleann do leanbh ar oideachas lánaimseartha i mí Mheán Fómhair. Seolfaidh rannóg an tSochair Linbh foirm iarratais chugat i mí Lúnasa, nach mór duit a chomhlánú agus a chur ar ais nuair a théann do leanbh ar ais go hoideachas lánaimseartha i mí Mheán Fómhair. Nuair a gheobhaidh tú d'íocaíocht, beidh aon riaráistí atá dlite duit san áireamh, lena n-áirítear Sochar Linbh le haghaidh mí Iúil agus mí Lúnasa. Má shroicheann do leanbh 18 mbliana le linn an tsamhraidh, gheobhaidh tú aon riaráistí a bheidh dlite duit suas go dtí mí a lá breithe - ar choinníoll go dtéann siad ar ais chuig an oideachas i mí Mheán Fómhair.

Mura bhfaigheann tú foirm leis an bpost ón Rannóg an tSochair Linbh, ba chóir duit an fhoirm CB2 a chomhlánú i mí Mheán Fómhair - féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos.

Athruithe ar chúinsí

Ní mór duit a chur in iúl i scríbhinn don RGFCS faoi aon athruithe a thagann ar do chúinsí a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do d’éileamh ar Shochar Linbh. Mar shampla:

•Athrú seolta

•Níl an leanbh leat nó faoi do chúram a thuilleadh

•Athrú Oifig an Phoist nó institiúid eile airgeadais

•Fágann leanbh 16 nó 17 mbliana d’aois oideachas lánaimseartha

•Fágann tusa nó do leanbh/leanaí an Stát

•Tosaíonn tú féin‚ do chéile nó do pháirtí sibhialta nó do chomháititheoir ag obair i dtír eile

Is féidir leat Foirm CB56 (pdf) a úsáid chun fógra a thabhairt don RGFCS maidir le haon athruithe ar do chúinsí.

Athrú éilitheora

Má chuireann tú tús le haire a thabhairt do leanbh atá faoi 16 bliana d’aois, ba chóir duit éileamh nua a dhéanamh ar Shochar Linbh trí fhoirm CB1 a chomhlánú. Má tá an leanbh 16 bliana d’aois nó os a chionn, ní mór duit foirmeacha CB1 agus CB2 a chomhlánú - féach 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos.

Sochar Linbh agus Rialacháin AE

Sásaíonn saoránaigh an AE/an LEE agus náisiúnaigh na hEilvéise atá ag obair in Éirinn, an coinníoll gnáthchónaithe do Shochar Linbh. Is ionann an cás freisin má chaileann an t-oibrí a phost agus má fhaigheann sé/sí Sochar Cuardaitheora Poist.

Más saoránach den AE/LEE nó náisiúnach den Eilvéis tú, agus má tú ag obair i dtír atá clúdaithe ag Rialacha an AE, is iondúil go n-íocann an tír ina bhfuil tú ag obair inti Sochar Linbh fiú amháin má tá do theaghlach ina gcónaí i dtír eile. Mar sin féin, má tá do leanaí ina gcónaí i dtír eile den AE/LEE ba chóir duit cur isteach ar aon Sochair Theaghlaigh dá bhfuil tú i dteideal sa tír sin chomh maith.

Má tá do leanbh / leanaí ina (g)cónaí i dtír eile den AE, ba cheart duit iarratas a dhéanamh laistigh de 12 mhí ón dáta a thosaigh tú, do chéile, do pháirtí sibhialta nó do chomháitritheoir, ag obair in Éirinn.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi Shochair Theaghlaigh agus Rialacháin an AE i gCuid 9 de Threoirlínte an AE ar shuíomh gréasáin an RGFCS. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Rannóg an tSochair Linbh freisin chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis an tionchar atá ag rialacha an AE ar Shochar Linbh - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

Is iad seo a leanas na tíortha atá clúdaithe ag Rialacháin an AE: an Ostair, an Bheilg, an Bhulgáir, an Chróit, an Chipir, Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Ungáir, an Íoslainn, Éire, an Iodáil, an Laitvia, Lichtinstéin, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Iorua, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn, an Eilvéis, an Ísiltír, an Ríocht Aontaithe (gan Oileáin Mhuir nIocht san áireamh).

Saoránaigh neamh-AE / LEE

Ní mór do shaoránaigh neamh-AE / LEE a bheith ina ngnáthchónaí in Éirinn d’fhonn a bheith incháilithe le haghaidh Sochair Linbh. Má tá tú i do shaoránach neamh -AE / LEE agus má tá tú ag obair go dlíthiúil sa Stát seo, d'fhéadfadh sé go mbeifeá incháilithe do Shochar Linbh dá mbeadh do leanbh ina chónaí anseo freisin nó i dtír eile den AE. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil inár gcáipéis maidir le gnáthchónaí .

Éilimh chalaoiseacha maidir le Sochar Linbh

Féadtar fíneáil nó téarma príosúnachta, nó an fíneáil agus an phríosúnacht le chéile, a ghearradh, ar aon duine a dhéanann ráiteas bréagach nó míthreorach d’fhonn Sochar Linbh a fháil dó féin nó d’aon duine eile.

Rátaí

Is ionann an sochar linbh do gach leanbh agus €140 sa mhí (íoctha ar an gcéad Máirt de gach mí). Má tá Sochar Linbh á fháil agat don chéad uair íocfar í ag tús na míosa a leanann breith an linbh. Íocfar é don mhí a chasann do leanbh 18 mbliana d’aois.

Sochar Linbh i 2018

Méid an teaghlaigh Ráta míosúil, €
Páiste amháin 140
Beirt pháiste 280
Triúir páiste 420
Ceathrar páiste 560
Cúigear páiste 700
Seisear páiste 840
Seachtar páiste 980
Ochtar páiste 1,120

Is íocaíocht uilíoch é an Sochar Linbh. Mar sin féin, is féidir leat a chinneadh gan éileamh a dhéanamh ar leanbh nua nó gan íocaíochtaí a fháil do leanaí atá ann cheana. Chun seo a dhéanamh, scríobh chuig Rannóg an tSochair Linbh - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

Ilbhreitheanna

Má bhíonn cúpla agat, gheobhaidh tú uair go leith an ghnáthráta do gach leanbh. Le haghaidh tríríní agus ilbhreitheanna eile, íoctar an Sochar Linbh ag dhá oiread an ráta mhíosúil do gach leanbh, ar choinníoll go bhfuil ar a laghad triúr de na leanaí intofa i gcónaí.

Conas iarratas a dhéanamh?

Leanbh faoi bhun 16 bliana d'aois

Má rugadh do leanbh in Éirinn agus nach bhfuil tú ag éileamh do leanbh ar bith eile, cruthóidh Rannóg an tSochair Linbh éileamh nua agus seolfaidh sí foirm chomhlánaithe CB1 (pdf) chugat d’fhonn do shonraí íocaíochta agus síniú a fháil. Cuimsítear ar an bhfoirm seo freisin faisnéis maidir le conas iarratas a dhéanamh le haghaidh do leanbh nua ar líne. Chun iarratas a dhéanamh ar líne, caithfidh tú Cárta Seirbhísí Poiblí agus cuntas MyGovID fíoraithe a bheith agat. Tugtar uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) don leanbh freisin.

(Tabhair faoi deara nach féidir leat éileamh a dhéanamh ar líne ach amháin nuair a fhaigheann tú cuireadh ón Roinn chun é seo a dhéanamh).

Má tá Sochar Linbh á fháil agat cheana féin, cuirtear do leanbh nua leis an éileamh ar Shochar Linbh agus tosaíonn an íocaíocht go huathoibríoch mí amháin tar éis na breithe. Seolfaidh an Roinn litir chugat chun an íocaíocht a dheimhniú.

Murar rugadh do leanbh in Éirinn, nó nach bhfuil a bhreith cláraithe laistigh den tréimhse riachtanach (3 mhí), ní mór duit Sochar Linbh (foirm CB1) (pdf) a chomhlánú. Ní mór duit an fhoirm seo (CB1) a sheoladh chuig Rannóg an tSochair Linbh - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

Leanaí atá 16 agus 17 mbliana d'aois

D’fhonn Sochar Linbh a fháil do leanbh atá 16 nó 17 bliana d'aois, comhlánaigh Sochar Linbh (foirm CB2) (pdf) . Má tá Sochar Linbh á fháil agat cheana féin don leanbh seo, cuirfidh Rannóg an tSochair Linbh foirm iarratais chugat a bheith comhlánaithe go páirteach duit chun a dhearbhú go bhfuil do leanbh fós i mbun oideachais nó oiliúna lánaimseartha, nó go bhfuil sé faoi mhíchumas agus nach féidir leo tacú leo féin. Seol d’fhoirm chuig Rannóg an tSochair Linbh - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

Más í seo an chéad uair atá tú ag éileamh Sochair Linbh nó má tá tar éis tús éirí i d’éilitheoir maidir leis an leanbh nó na leanaí, ba cheart duit éileamh a dhéanamh trí na foirmeacha iarratais, CB1 agus CB2 araon, a chur isteach.

Má bhíonn aon deacracht agat na foirmeacha seo a chomhlánú, cabhróidh an fhoireann i do Lárionad Intreo nó in Oifig Bhrainse an Leasa Shóisialaigh leat. Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar d' Ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil le haghaidh comhairle agus cúnamh maidir leis an bhfoirm a chomhlánú.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Rannóg an tSochair Linbh

Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí Oifig Sheirbhísí Leasa Shóisialaigh Bóthar Oilibhéir Phluincéid Naofa Leitir Ceanainn Co. Dhún na nGall F92 T449

Uaireanta oscailte: Ní féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an oifig seo ach trí ríomhphost nó ar an teileafón.

Teil: (074) 916 4496 (Má ghlaonn tú ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann glaoigh ar + 353 74 916 4496)

Íosghlao: 1890 400 400 (Nóta: d'fhéadfadh na rátaí a ghearrtar as uimhreacha 1890 (Íosghlao) a úsáid a bheith difriúil)

Leathanach baile: http://www.welfare.ie

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Rannóg an tSochair Linbh ag baint úsáide as an bhfoirm fiosrúcháin ghinearálta shlán .

Page edited: 3 September 2018