Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil

Réamhrá

Cuidíonn an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua (LÉCSN) le costas na héidí agus coisbhirt do ghasúir ag dul ar scoil.

Tá an scéim don bhliain 2018 dúnta anois. Ba é an spriocdháta d’iarratais an 30 Meán Fómhair 2018.

Caithfidh tusa (an tuismitheoir nó caomhnóir) a bheith ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe nó ag tógáil páirte i dtraenáil, fostaíocht nó scéimeanna oideachas aosaigh agus caithfidh do ghasúr/úir a bheith idir 4 agus 17 bliana d’aois ar nó roimh an 30 Meán Fómhair don bhliain a dhéanann tú iarratas nó idir 18 agus 22 bliain d’aois ar nó roimh an 30 Meán Fómhair má tá in oideachas dara leibhéal.

Osclaíodh scéim 2018 ar an 1ú Meitheamh 2018. Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratais ná an 30 Meán Fómhair 2018.

Rialacha

D’fhéadfá a bheith i dteideal don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua má tá tú:

•Ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh (Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh agus Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair san áireamh) nó íocaíocht Feidhmeannaigh na Seirbhíse Sláinte, nó

•Ag tógáil páirte i scéim fostaíochta ceadaithe (scéim um fhilleadh ar an obair) nó

•Ag tógáil páirte in oideachas aitheanta nó cúrsa traenála, nó

•Tá Liúntas Soláthair Dhírigh á fháil agat do leanbh in oideachas (nó duit féin má tá tú 18-22 bliain d’aois agus ag filleadh ar oideachas lánaimseartha dara leibhéal), nó

•Páirteach Scéim Chomhpháirtíochta Ceantair, nó

•Ag freastal ar scéim BOO (Fás roimhe seo),Bord Fáilte Éireann nó traenála nó SFÁ

Caithfidh do ghasúr a bheith 4-17 bliain d’aois ar nó roimh an 30 Meán Fómhair 2018. Má tá siad idir 18-22 bliain d’aois caithfidh siad a bheith in oideachas dara leibhéal i scoil nó coláiste aitheanta.

Go ginearálta caithfidh tú a bheith ag fáil Méadú i leith Leanbh Cáilithe (MLC) le d’íocaíocht. Tá roinnt eisceachtaí leis seo. Mar shampla, d’fhéadfá a bheith ag fáil íocaíocht cáilithe ach níl tú ag fáil méadú ar do leanbh (mar ní chuireann rialacha na scéime ar fáil íocaíocht linbh) – is samplaí iad Sochar Máithreachais nó Sochar Uchtála. I gcásanna mar seo is féidir leat éileamh a dhéanamh ar LÉCSN má chomhlíonann tú an chritéir eile. I gcásanna eile ní íocfar MLC mar go bhfuil ioncam do chéile nó páirtí os cionn teorainneacha sonraithe ach d’fhéadfá cáiliú má tá d’ioncam teaghlaigh iomláin laistigh de na teorainneacha sonraithe atá le feiceáil thíos Ní féidir leat éileamh a dhéanamh ar LÉCSN ar leanbh nach bhfuil ina c(h)ónaí sa Stát. Níl páistí altrama i dteideal don LÉCSN mar gheall ar an tacaíocht airgeadais a fhaigheann tuismitheoirí ó Tusla – Cuidíonn an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Liúntas Cúraim Altrama) le costas éadaigh agus coisbheart don leanbh.

Tabhair faoi deara má tá iarratas déanta agat d’íocaíocht leasa shóisialaigh nó má lorg tá achomharc ar chinneadh gan íocaíocht leasa shóisialaigh a thabhairt duit agus ag fanacht le cinneadh ar d’iarratas, ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar an LÉCSN sula gcríochnóidh an scéim ar an 30 Meán Fómhair 2018. Deimhneofar do theidlíocht nuair a fhaigheann tú cinneadh ar d’iarratas nó achomharc.

Teorainneacha ioncam

Chun a bheith i dteideal don Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua, caithfidh do ionam teaghlaigh iomláin a bheith níos lú ná na suimeanna leagtha síos sa tábla thíos. Tógfar do leanaí cleithiúnacha ar fad san áireamh do na teorainneacha ioncaim. (na leanaí nach bhfuil i dteideal LÉCSN, mar go bhfuil siad faoi 4, san áireamh).

San áireamh i d’ioncam teaghlaigh iomláin tá do phríomh leasa shóisialaigh nó íocaíocht Feidhmeannaigh na Seirbhíse Sláinte, ioncam d’aon leanaí cleithiúnacha ar an gClár Ógtheagmhála agus aon ioncam eile atá agat le do phá san áireamh (roimh cháin, gan ÁSPC san áireamh agus liúntas taistil bunúsach suas le €20 sa tseachtain), cothabháil, coigiltis agus infheistíochtaí.

Coigiltí agus infheistíochtaí (réadmhaoin san áireamh, ach ní do theach)
Caipiteal Acmhainn sheachtainiúil mheasúnaithe
An chéad €5,000 Ní ghlactar san áireamh
An chéad €10,000 eile €1 sa €1,000
An chéad €25,000 eile €2 sa €1,000
Iarmhéid €4 sa €1,000

Ní chomhairtear aon ioncam a fhaigheann tú ó Shochar Linbh, Forlíonadh Cíosa nó Forlíonadh Ús Morgáiste, Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh, íocaíochtaí caomhnóirí, Liúntas Leasa na nDall, Liúntas Traenála Athshlánaithe, fostaíocht athshlánúcháin (suas le €120 sa tseachtain), Liúntas Cúraim Baile agus Liúntas Luaineachta.

Teorainneacha ioncaim do lánúin 2018 (seachtainiúil)
Lánúin le Teorainn ioncam
Páiste amháin €587.20
2 pháiste €619.00.
3 pháiste €650.80
4 pháiste €682.60*

*Tá teorainn an ioncam méadaithe ó €31.80 do gach leanbh cleithiúnach breise.

Teorainneacha ioncaim do thuismitheoirí aonair 2018 (seachtainiúil)
Tuismitheoir aonair le Teorainn ioncam
Páiste amháin €425.10
2 pháiste €456.90
3 pháiste €488.70
4 pháiste €520.50*

*Tá teorainn an ioncam méadaithe ó €31.80 do gach leanbh cleithiúnach breise.

Rátaí

Is é an liúntas íoctha do gach leanbh incháilithe ó 4-11 bliain d’aois ar nó roimh an 30 Meán Fómhair 2018 ná €125.

Is é an liúntas íoctha do gach leanbh incháilithe ó 12-22 bliain d’aois ar nó roimh an 30 Meán Fómhair ná €250. Caithfidh leanaí idir 18 agus 22 bliain d’aois a bheith in oideachas dara leibhéal go lánaimseartha i scoil nó coláiste aitheanta i bhfómhar 2018.

Cén áit is féidir iarratas a dhéanamh

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta

Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Bóthar an Choláiste
Sligeach
F91 T384

Teil:(071) 919 3318 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 71 919 3318)
Lóghlao:1890 66 22 44 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)

Athbhreithnithe

Má tá tú míshásta leis an gcinneadh a rinneadh ar d’iarratas, ba cheart duit litir a sheoladh chuig an Roinn Athbhreithnithe Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua ag an seoladh thíos ag leagadh amach na fáthanna nach bhfuil tú sásta leis an gcinneadh agus ag fiafraí ar athbhreithniú ar an éileamh. Ba chóir duit iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh laistigh 21 lá ón dáta a fhaigheann tú an cinneadh.

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Roinn Athbhreithnithe Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Bóthar an Choláiste
Sligeach
F91 T384

Page edited: 2 October 2018