Obair agus Sochar Cuardaitheora Poist

Réamhrá

Is ceann de na bunchoinníollacha chun Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil go gcaithfidh tú a bheith dífhostaithe. Áfach, ní gá duit bheith dífhostaithe go hiomlán – caithfidh tú bheith as obair ar feadh 4 lá ar a laghad as 7 lá leanúnach oibre. Ní mór duit bheith ar fáil chun obair a dhéanamh agus ag lorg oibre go gníomhach agus caithfidh tú na coinníollacha go léir maidir le coinníollacha do Shochar Cuardaitheora Poist a shásamh. Mar shampla, dóthain ranníocaíochtaí árachais shóisialta (ÁSPC) a bheith agat.

D'fhéadfá Sochar Cuardaitheora Poist a fháil má tá:

 • Do laethanta oibre laghdaithe (obair ghearr-ama córasach)
 • Tá tú ag postroinnt le seachtain ag obair agus seachtain saor (murach gur roghnaigh tú sin)
 • Obair ócáideach nó obair pháirtaimseartha agat
 • Fofhostaíocht agat

Breathnaímid anseo freisin ar an mbealach a bhíonn tionchar ag obair shealadach ar do Shochar Cuardaitheora Poist.

Tá Sochar Cuardaitheora Poist inchánach chomh maith le hioncam ar bith ón obair. Mar sin féin, níl sé inchánach má tá Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat toisc uaireanta oibre atá laghdaithe go sealadach (obair ghearr-ama córasach). Faigh tuilleadh eolais faoi chánachas agus Sochar Cuardaitheora Poist.

Conas a dhéantar obair a mheas ar Shocar an Chuardaitheora Poist

1. Má laghdaítear do laethanta oibre (go sealadach)

Má oibríonn tú lánaimseartha go hiondúil ach má thugann d’fhostóir obair ghearr-ama isteach - d’fhéadfá Sochar Cuardaitheora Poist a fháil. Obair ghearr-ama córasach a thugtar ar uaireanta oibre laghdaithe ar bhonn sealadach. Gheobhaidh tú Sochar Cuardaitheora Poist ó thaobh na laethanta nach bhfuil tú ag obair chomh fada agus a shásaíonn tú coinníollacha eile maidir le Sochar Cuardaitheora Poist, mar shampla, ní féidir leat oibriú níos mó ná 3 lá na seachtaine. Má oibríonn tú 4 lá, níl tú i dteideal SCP a éileamh a thuilleadh (mar gheall nach mór duit bheith dífhostaithe 4 lá as 7 lá).

Tá an tseachtain leasa shóisialaigh bunaithe ar 5 lá oibre maidir le hoibrithe ghearr-ama córasach. Mar shampla, má tá d’uaireanta oibre laghdaithe go 3 lá na seachtaine d’fhéadfá Sochar Cuardaitheora Poist a fháil don 2 lá eile. Sa chás seo gheobhaidh tú dhá cúigiú den ghnáthráta Shochair Chuardaitheora Poist. Tá staidéar cáis ar fáil le taispeáint duit conas an méid ama a fhéadfaidh oibrí gearr-ama córasach Sochar Cuardaitheora Poist a fháil.

Leanfaidh tú ag íoc ÁSPC mar is gnáth. Mar sin féin, níl Sochar Cuardaitheora Poist inchánaithe má tá obair ghearr-ama córasach ar bun agat.

Sochar Cuardaitheora Poist le haghaidh oibrithe gearrthréimhseacha

Líon na laethanta a oibríodh Laethanta éifeachtúla dífhostaíochta Íocaíocht sheachtainiúil le haghaidh duine singil, € Íocaíocht sheachtainiúil le haghaidh lánúine ag a bhfuil leanbh amháin, €
1 4 158.40 288.96
2 3 118.80 216.72
3 2 77.20 144.48

Má oibríonn tú ar bhonn páirtaimseartha de ghnáth

Más oibrí páirtaimseartha thú agus laghdaítear do laethanta oibre go sealadach, ní chaitear leat mar oibrí córasach gearrthréimhseach – caitear leat mar oibrí páirtaimseartha (féach thíos). Mar shampla, má laghdaítear do phatrún oibre ó 3 lá (Dé Luain, Dé Máirt agus Dé Céadaoin) go dtí 2 lá (Dé Luain agus Dé Máirt) gach seachtain, íocfar Sochar Cuardaitheora Poist leat ar feadh 3 lá a luaithe a shásaíonn tú na coinníollacha go léir.

Má laghdaítear do laethanta ag an obair (go buan)

Féadfaidh fostóir do laethanta oibre a laghdú i dtosach báire ar bhonn sealadach, ach mura bhfuil aon dóchas ann go bhfillfidh tú ar obair lánaimseartha leis an bhfostóir sin, déanfar athmheasúnú ort mar oibrí páirtaimseartha.

2. Oibrithe Páirtaimseartha

Sa chás go bhfuil faighteoir an tSochair Chuardaitheora Poist ag oibriú ar feadh cuid den tseachtain, bunaítear an méid den SCP a íoctar leo ar sheachtain cúig lá. Ciallaíonn seo go n-asbhaintear 1/5 den ghnáthráta den Sochar Cuardaitheora Poist óna n-íocaíocht ar feadh gach lá a bhíonn an duine sin fostaithe. Má fhaigheann siad obair pháirtaimseartha ar feadh 2 lá, gheobhaidh siad 3/5 den ghnáthShochar Cuardaitheora Poist don tseachtain sin agus má fhaigheann siad obair pháirtaimseartha do 3 lá, gheobhaidh siad 2/5 den ghnáthráta den Sochar Cuardaitheora Poist don tseachtain.

D’fhoilsigh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí Ceisteanna coitianta faoi na hathruithe.

Ní mór go leanfaidh oibrithe páirtaimseartha le fostaíocht lánaimseartha a chuardach. cáin iníoctha ar Shochar Cuardaitheora Poist má tá tú ag oibriú go páirtaimseartha. Ní mór duit Sochar Cuardaitheora Poist a éileamh ar feadh 3 lá, ar a laghad, in aon seachtain amháin. Má fhaigheann tú 4 lá oibre, ní íoctar Sochar Cuardaitheora Poist in aon chor (féach an tábla thíos).

Sochar Cuardaitheora Poist le haghaidh oibrithe páirtaimseartha

Laethanta a oibríodh Laethanta éifeachtúla dífhostaíochta Íocaíocht sheachtainiúil le haghaidh duine singil, € Íocaíocht sheachtainiúil le haghaidh lánúine ag a bhfuil leanbh amháin, €
0 6 198.00 361.20
1 5 158.40 288.96
2 4 118.80 216.72
3 3 79.20 144.48

Má oibríonn tú 4 lá, níl tú i dteideal SCP a éileamh a thuilleadh (mar gheall nach mór duit bheith dífhostaithe 4 lá as 7 lá).

Nóta: Íoctar Sochar Chuardaitheora Poist ar feadh 234 lá nó 156 lá, ag brath ar cé mhéid ranníocaíochtaí ÁSPC atá íoctha agat. Meastar go bhfuil tú dífhostaithe ar feadh 6 lá as an tseachtain fostaíochta leasa shóisialaigh 7 lá. Má tá tú go hiomlán dífhostaithe agus más mian leat do theidlíocht chun Sochar Cuardaitheora Poist a úsáid i ndiaidh 9 mí (6 lá dífhostaíochta sa tseachtain x 39 = 234 lá) nó i ndiaidh 6 mhí (6 lá dífhostaíochta sa tseachtain x 26 = 156 lá). Má tá tú ag oibriú ar bhonn páirtaimseartha, áfach, d’fhéadfadh do theidlíocht i leith Sochar Cuardaitheora Poist maireachtáil níos faide. Mar shampla, má tá tú i dteideal SCP a fháil ar feadh 234 lá (39 seachtain) agus má tá tú ag oibriú ar feadh 2 lá sa tseachtain agus má tá tú dífhostaithe do na 4 lá eile, d’fhéadfá leanúint le Sochar Cuardaitheora Poist a éileamh ar feadh 58.5 seachtain.

Postroinnt agus seachtain ag obair/seachtain saor

Más obair lánaimseartha a bhí agat agus gur shocraigh tú ar chomhaontú postroinnte, níl tú incháilithe do Shochar Cuardaitheora Poist toisc gur roghnaigh tú go deonach níos lú uaireanta nó laethanta a oibriú.

Má tá tú ag obair seachtain ag obair nó as obair, beidh do theidlíocht do Shochar Cuardaitheora Poist ar cibé an bhfuil tú ar fáil don seachtain ag obair nó as obair.

Sna cásanna seo, caithfidh tú a bheith cinnte go taifead ÁSPC iomlán agat. Ag brath ar do shocruithe oibre, d'fhéadfá críochnú le 26 ranníocaíocht íoctha amháin. Faigh tuilleadh eolais faoi ÁSPC agus postroinnt. Mar sin féin, má tá Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat, gheobhaidh tú creidmheas ÁSPC don tseachtain nach bhfuil tú ag obair.

3. Obair ócáideach nó obair pháirtaimseartha

Mura bhfuil ar fáil duit ach obair pháirtaimseartha nó ócáideach, d’fhéadfá Sochar Cuardaitheora Poist a fháil. Go ginearálta, ní féidir leat Sochar Cuardaitheora Poist a fháil don lá a dhéantar obair ócáideach nó pháirtaimseartha, mura dtiteann an obair faoi rialacha na fofhostaíochta (féach thíos). Caithfidh tú leanúint ag cuardach fostaíochta lánaimseartha.

Le haghaidh gach lae a bhíonn tú dífhostaithe, tá 1/5 den ghnáthráta Sochar Cuardaitheora Poist iníoctha, a fhad a bhíonn tú dífhostaithe ar feadh 4 lá ar a laghad as tréimhse 7 lá as a chéile. Mar shampla, má fhaigheann tú obair ócáideach ar feadh 2 lá, féadfaidh tú 3/5 den ghnáthráta den Sochar Cuardaitheora Poist a fháil don tseachtain sin.

Má fhaigheann tú 4 lá oibre, ní íoctar Sochar Cuardaitheora Poist don chúigiú lá.

4. Fofhostaíocht

Mar riail ghinearálta, gheobhaidh tú Sochar Cuardaitheora Poist do lá ar bith atá tú fostaithe nó féinfhostaithe. Mar sin féin, tá sé fós indéanta fofhostaíocht áirithe a dhéanamh agus Sochar Cuardaitheora Poist a fháil fós don lá sin.

Fofhostaíocht is ea obair go bhféadfaí a dhéanamh nuair a bhí tú ag obair go lánaimseartha agus atá lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre. Mar shampla, d’fhéadfá post lánaimseartha a oibriú i rith an lae agus post páirtaimseartha a bheith agat sa tráthnóna. Tugtar fofhostaíocht nó fostaíocht thánaisteach ar an bpost páirtaimseartha más amhlaidh gur éirigh leat an obair pháirtaimseartha a dhéanamh gan tionchar ar do phost lánaimseartha ar feadh tréimhse de 6 mhí ar a laghad.

Más sealobair nó uaireanta neamhchaighdeánacha a bhí ar bun agat go hiondúil, b’fhéidir nach mbeadh fofhostaíocht mar seo indéanta. Má bhaineann uaireanta déanacha leis an bhfofhostaíocht, d’fhéadfadh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a bheith den tuairim nach bhfuil tú ar fáil chun oibre an lá ina dhiaidh sin.

Más amhlaidh go raibh fofhostaíocht agat cheana féin nuair a bhí obair lánaimseartha ar bun agat, beidh sé níos éasca duit na riachtanais a shásamh.

Má tá fofhostaíocht agat, ba chóir duit seiceáil leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí i gcónaí chun fáil amach an mbeidh tionchar ar do Shochar Cuardaitheora Poist .

Má tá níos lú ná 117 ranníocaíocht ÁSPC íoctha agat sna trí bliana roimh dhífhostaíocht, ní féidir leat níos mó ná €12.70 a thuilleamh in aghaidh an lae ó fhofhostaíocht. Níl aon teorainn tuilleamh má tá níos mó ná 117 ranníocaíocht ÁSPC íoctha agat.

Más feirmeoir tú le fostaíocht lánaimseartha eile, is fofhostaíocht í do chuid feirmeoireachta.

Obair ar an Domhnach agus íocaíochtaí cuardaitheora poist

Cuirtear oibriú ar an Domhnach san áireamh le haghaidh Sochar Cuardaitheora Poist. Ní mór duit bheith dífhostaithe ar feadh 4 lá as 7 lá as a chéile (an Domhnach san áireamh). Má oibríonn tú ar an Domhnach, meastar go bhfuil tú fostaithe ar feadh 1 lá agus asbhainfear 1/5 de do ghnáthráta den Sochar Cuardaitheora Poist ó d'íocaíocht sheachtainiúil.

Cé go gcuireann an tseachtain fostaíochta leasa shóisialaigh an Domhnach san áireamh, ní mheastar go bhfuil tú dífhostaithe ar feadh 7 lá. Meastar go bhfuil tú dífhostaithe ar feadh 6 lá as an tseachtain fostaíochta leasa shóisialaigh 7 lá. Ciallaíonn seo go n-asbhaintear 6 lá le haghaidh gach seachtain a bhíonn tú dífhostaithe go hiomlán ó na laethanta atá fanta ar d’éileamh ar Shochar Cuardaitheora Poist.

Mar shampla, d’asbhainfí 4 lá ó na laethanta atá fanta ar a n-éileamh ar Shochar Cuardaitheora Poist ó dhuine a oibríonn 2 lá sa tseachtain.

Saoirí poiblí

Ní mór do d’fhostóir tú a íoc as na saoirí poiblí nach n-oibríonn tú, ar an gcoinníoll gur oibrigh tú 40 uair a laghad sna 5 seachtaine go díreach roimh sheachtain na saoire poiblí. Tá níos mó eolais ar fáil inár ndoiciméad ar saoirí poiblí.

Má tá tú ag obair agus má fhaigheann tú Sochar Cuardaitheora Poist, faigheann tú ráta laethúil Shochar Cuardaitheora Poist i gcomhair na laethanta nach n-oibríonn tú. Ní bhfaighidh tú Sochar Cuardaitheora Poist i gcomhair an lae a bhfaigheann tú íocaíocht ó d’fhostóir ina leith le haghaidh saoire phoiblí ach is féidir leat leanúint de Shochar Cuardaitheora Poist a fháil i leith na laethanta eile sin nach n-oibríonn tú.

Obair shealadach

Má tá Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat agus go ndéantar obair shealadach a thairiscint ar feadh 4 lá na seachtaine ar a laghad, cuirfear stop le d’íocaíocht do lucht cuardaithe fostaíochta. Má tá tú dífhostaithe don dar uair laistigh de 26 seachtain, ní bhreathnófar ar d’iarratas do Shochar Cuardaitheora Poist mar éileamh nua.

Sampla
Tá Susan dífhostaithe agus tá Sochar Cuardaitheora Poist á fháil aici ar feadh 8 mí. Tá 260 ranníocaíocht ÁSPC íoctha aici, a chiallaíonn gur féidir léi Sochar Cuardaitheora Poist a fháil ar feadh 9 mí ar a mhéid. Rinneadh obair shealadach ar feadh dhá mhí a thairiscint di i monarcha. Nuair a thiocfaidh críoch lena hobair 2 mhí, beidh sí i dteideal Sochar Cuardaitheora Poist a éileamh ar feadh mí eile.

Mar sin féin, má tá do theidlíocht do Shochar Cuardaitheora Poist úsáidte agat, is féidir leat cáiliú in athuair trí oibriú agus ranníocaíochtaí ÁSPC a íoc ar feadh 13 seachtain ar a laghad.

Fostaíocht ghearrthéarmach nó oiliúint

Tá córas mear oibrithe ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí do chustaiméirí a shíníonn d’íocaíocht cuardaitheora poist chun obair ghearrthéarmach a ghlacadh (suas go 12 seachtaine) nó chun dul ar ghearrchúrsa oiliúna (suas go 12 seachtaine). Cinntíonn sé sin go n-atosófar d’íocaíocht gan mhoill. Tá sé tábhachtach go ndéarfá le d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil é roimh ghlacadh le hobair nó dul ar chúrsa oiliúna.

Céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir ag obair agus Sochar Cuardaitheora Poist

Is féidir le hioncam do chéile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir tionchar a bheith aige ar an íocaíocht dó nó di mar dhuine fásta cáilithe. Má tá do chleithiúnaí aosaigh ag tuilleamh idir €100 agus €310, gheobhaidh tú méadú ar do Shochar Cuardaitheora Poist. Má thuilleann sé nó sí €100 nó níos lú, faigheann tú an méadú uasta. Má thuilleann do chleithiúnaí aosaigh níos mó ná €310, ní thabharfar méadú ar do Shochar Cuardaitheora Poist don chleithiúnaí aosaigh.

Conas a dhéantar ioncam do chéile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir a mheasúnú

Déantar ioncam do chéile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir ó gach foinse a shuimiú le chéile chun fáil amach an gcáilíonn tú do mhéadú i do Shochar Cuardaitheora Poist .

Fostaíocht agus féinfhostaíocht
Déantar meánioncam fostaíochta do chéile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir a mheasúnú (déantar an ollioncam seachtainiúil a mheasúnú, ní cheadaítear asbhaintí ar bith do cháin, ranníocaíochtaí ÁSPC nó costais phearsanta). Má íoctar do chéile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir ar bhonn míosúil, ríomhtar an meáníocaíocht sheachtainiúil thar an dá mhí roimhe. Má íoctar é nó í go seachtainiúil nó gach coicíse, úsáidtear an meáníocaíocht sheachtainiúil thar na sé seachtaine roimhe sin.

Chun íocaíocht ó fhéinfhostaíocht a ríomh, roinntear an t-ioncam a fuarthas sa bhliain cánach iomlán seo caite ar 52 chun an meánioncam seachtainiúil a fháil. Déantar na tuillimh a mheasúnú mar ollioncam lúide na costais thar tréimhse 12 mhí. Déantar do thuillimh bhliantúla ó fhéinfhostaíocht a roinnt faoi 52 chun d’acmhainní seachtainiúla ó fhéinfhostaíocht a fháil. Níl ‘tarraingtí’ ar bith a bhaintear ón ghnó incheadaithe mar chostas.

Ioncam ó chaipiteal
Áirítear ioncam ó chaipiteal sa tástáil mhaoine - maoin, coigiltis agus infheistíochtaí mar shampla. Nuair atá comhúinéireacht ar chaipiteal idir tú féin agus do chéile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir déantar leath den luach a mheasúnú mar mhaoin do chéile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir.

Ioncam ó fhoinsí eile
Clúdaíonn ioncam ó fhoinsí eile ioncam cíosa ó maoin atá ligthe ar cíos, ioncam ó phinsean ceirde, íocaíochtaí leasa shóisialaigh eachtracha, ioncam ó chiste iontaobhais, ioncam faoi ghníomhas cúnaint, ioncam airgead tirim eile, srl. Ríomhtar é ar bhonn seachtainiúil.

Ní thógtar na híocaíochtaí leasa shóisialaigh agus FSS seo a leanas san áireamh mar ioncam:

 • Sochar Míchumais
 • Sochar Báis Díobhálacha Ceirde maidir le Dílleachta
 • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)
 • Íocaíocht Chaomhnóra (Neamh-Ranníocach)
 • Sochar Leanaí
 • Liúntas Cúram Baile
 • Liúntas Leasa Forlíontach
Page edited: 22 March 2018