Cúnamh do dhaoine ar phá iseal

Réamhrá

Tugtar cúnamh do fhostaithe ar phá íseal tríd an gcóras cánach agus tríd an gcóras leasa shóisialaigh.

Rialacha

Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht

Is íocaíocht sheachtainiúil saor ó cháin é an Íocaíocht do Theaghlaigh i bhFostaíocht a chuidíonn le daoine ar phá íseal. Tá sé ar fáil ag fostaithe a bhfuil clann acu.

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh a fháil

Faoi chúinsí áirithe, ceadaítear duit íocaíochtaí leasa shóisialaigh a choimeád (nó cuid díobh ar a laghad) nuair a thosaíonn tú ag oibriú. Mar shampla:

Má oibríonn tú go páirtaimseartha ar feadh a mhéid agus 3 lá sa tseachtain, d’fhéadfá bheith i dteideal cuid de do Shochar Cuardaitheora Poist nó de do Liúntas Cuardaitheora Poist a choimeád. Má tá Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora á fáil agat, is féidir leat méid áirithe a thuilleamh gach seachtain agus d’íocaíocht a choimeád. Má tá íocaíocht mhíchumais a ndéantar tástáil mhaoine ina leith, ar nós Liúntas Míchumais nó Phinsean na nDall, is féidir leat méid áirithe a thuilleamh ó obair athshlánaithe gan aon difear a dhéanamh do d’íocaíocht. Má tá Sochar Breoiteachta á fháil agat (ar feadh 6 mhí ar a laghad) nó Pinsean Easláinte, is féidir leat iarratas a dhéanamh don Sochar Páirtchumais agus cuid de d’íocaíocht a choimeád, ag brath ar cé chomh srianta atá do chumas chun oibre.

Forlíonadh Cíosa a chionneáil

Má bhí tú dífhostaithe nó mura raibh tú fostaithe go lán-aimseartha ar feadh 12 mhí ar a laghad agus má dheimhnítear go bhfuil tú i ngátar tithíochta faoin Scéim Chóiríochta ar Cíos tar éis measúnú a dhéanamh ort, d’fhéadfá bheith i dteideal d’Fhorlíonadh Cíosa a choimeád.

An Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair

Faoi na scéimeanna seo, is féidir leat a bheith féinfhostaithe agus méid áirithe de d'íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád. Tá tuilleadh eolais ar fáil faoin an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair.

Do chárta leighis a choinneáil

Má tá tú dífhostaithe agus má tá tú ar filleadh ar obair lánaimseartha nó pháirtaimseartha, is féidir leat do chárta leighis a choimeád ar feadh 3 bliana, a fhad agus a bhí ceann de na liúntais nó sochair a leanas á fháil agat ar feadh 12 mhí nó níos faide:

  • Sochar Cuardaitheora Poist
  • Liúntas Cuardaitheora Poist
  • Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora
  • Sochar Breoiteachta
  • Liúntas Míchumais
  • Pinsean na nDall nó
  • Bhí tú rannpháirteach i scéim dreasacht fostaíochta nó i scéim deiseanna oideachais

Má ghlacann tú le fostaíocht lánaimseartha, coimeádfaidh tú do chárta leighis ar feadh 3 bliana ón dáta a thosaíonn tú ag oibriú. Má ghlacann tú le fostaíocht pháirtaimseartha, tosaíonn an tréimhse thrí bliana ón dáta a sháraíonn d’ioncam an treoirlíne chuí don chárta leighis.

Cáin agus ÁSPC

Má thuilleann tú ísealphá, tharlódh nach mbeifeá faoi dhliteanas aon cháin a íoc de bharr gur cothrom leis an méid cánach atá ort íoc, nó níos mó, iad do chreidmheasanna agus d’fhaoiseamh cánach. Ní íocann daoine ag a bhfuil iocam faoi bhun €13,000 nó ag a bhfuil cárta leighis an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU).

Tá daoine níos sine ná 65 bliain faoi réir na rialacha céanna ginearálta cánach amhail gach duine eile, ach faigheann siadsan teorainneacha díolúine chánach a chiallaíonn nach n-íocann siad cáin má ghabhann siad faoi na teorainneacha sin agus faigheann siad roinnt creidmheasanna breise cánach. Tá tuilleadh eolais maidir le teorainn faoiseamh cánach agus faoiseamh imeallach le fáil ar an mbileog, Díolúine ó Cháin Ioncaim & Faoiseamh Imeallach, IT 8 ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Má bhíonn ró-íocaíocht cánach nó Muirear Sóisialta Uilíoch déanta agat, is féidir leat aisíoc cánach a éileamh. Tá tuilleadh eolais le fáil ó d’oifig chánach áitiúil freisin.

Má tá tú ag tuilleamh idir €38 agus €352 comhlán, ní chaithfidh tú aon ÁSPC a íoc. Áfach, íocann d’fhostóir ÁSPC. Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméad faoi dhualgas d’fhostóra árachas sóisialta a íoc.

Page edited: 27 March 2018