Anseo atá tú: Baile > Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh agus Obair > Na híocaíochtaí míchumais agus obair

Print Page Send to a Friend

Na híocaíochtaí míchumais agus obair

Réamhrá

Má tá íocaíochtaí áirithe míchumais á bhfáil agat, b’fhéidir go gceadófaí duit obair nó oiliúint a dhéanamh a mheastar atá athshlánaithe nó teiripeach.

Má tá Liúntas MíchumaisPinsean na nDall á fháil agat, féadfaidh tú d’obair athshlánaithe a dhéanamh agus d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád – tar éis cead a fháil ón Roinn Coimirce Sóisialaí. Ina theannta sin, féadfaidh tú páirt a ghlacadh ar chúrsa oiliúna SOLAS nó ar Scéim Fostaíocht Pobail.

Má tá Pinsean EasláinteSochar Breoiteachta á fháil agat más mian leat oibriú, áfach, ní mór duit aistriú chuig an Scéim Cumais Pháirtigh (seachas i gcás obair dheonach gan íocaíocht).. Ní gá go meastar gurb athshlánaithe obair a dhéanann tú fad a bhíonn páirt á glacadh agat sa Scéim Cumais Pháirtigh. Féadfaidh tú páirt a ghlacadh i gcúrsa oiliúna SOLAS nó scéim Fostaíochta Pobail le cead ón Roinn Coimirce Sóisialaí. Ó Eanáir 2012 ní féidir le rannpháirtithe nua ar scéim Fostaíochta Pobail Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláinte a choimeád. Ó 1 Eanáir 2014 ar aghaidh, is féidir le rannpháirtithe nua ar chúrsa oiliúna SOLAS Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláinte a choimeád ach ní féidir leo liúntas oiliúna nó bónas oiliúna a fháil ag an tráth céanna.

Rialacha

Íocaíochtaí míchumais chúnaimh shóisialta (ar a ndéantar tástáil mhaoine)

Íocaíochtaí míchumais ar a ndéantar tástáil mhaoine iad an Liúntas Míchumais agus Pinsean na nDall. Más mian leat obair athshlánaithe a dhéanamh, ní mór duit cead i scríbhinn a fháil ón Roinn Coimirce Sóisialaí chun do Liúntas Míchumais nó Pinsean na nDall a choimeád. Maidir leis an dá íocaíocht, teastaíonn uait litir a sholáthar ó do dhochtúir a dheimhníonn gurb obair athshlánaithe atá i gceist leis an obair a bheartaítear a dhéanamh. Maidir le Liúntas Míchumais, ní mór duit litir a sholáthar ó d’fhostóir ina dtugtar cur síos ar an bhfostaíocht a bheartaítear, an líon uaireanta atá á n-oibriú agus cé mhéid a íocfar leat. Ní gá go raibh d’íocaíocht á fáil agat ar feadh tréimhse íosta sular féidir leat iarratas a dhéanamh.

Chun cáiliú d’íocaíocht ar a ndéantar tástáil mhaoine ó fhoinsí éagsúla, scrúdaítear d’ioncam féachaint an bhfuil sé faoi leibhéal áirithe. Ní chuirtear roinnt tuilleamh ó obair athshlánaithe san áireamh sa mheasúnú ar do mhaoin agus ní dhéanann siad difear do d’íocaíocht. I gcás Liúntas Míchumais agus Phinsean na nDall, ní chuirtear tuillimh a fhad le €120 ó obair athshlánaithe san áireamh sa mheasúnú ar do mhaoin. (Is ionann an mhaoin ar a ndéantar measúnú agus d'olltuillimh lúide ÁSPC, aon ranníocaíochtaí pinsin agus aon dleachtanna ceardchumainn. Ní féidir leat cáin ioncaim nó tobhaigh ioncaim a bhaint as seo.)

Má tá do thuillimh ó obair athshlánaithe os cionn €120 sa tseachtain, ní thógfar 50% ded' thuillimh idir €120 agus €350 san áireamh sa tástáil acmhainne don Liúntas Míchumais nó Pinsean na nDall.

Measúnófar, ámh, tuillimh iomlán os cionn €350 mar ioncam agus laghdófar do theidlíocht don Liúntas Míchumais ar aon dul leis na rátaí laghdaithe íocaíochta cuí don Liúntas Míchumais. Mura mbíonn aon acmhainní eile agat, is é €422.50 an t-uasmhéid is féidir leat a thuilleamh agus do theidlíocht fós don íocaíocht íosta an Liúntais Mhíchumais €3 a choinneáil.

Má tá Pinsean na nDall agat measúnófar aon thuillimh os cionn €350 agus laghdófar do theidlíocht do Phinsean na nDall ar aon dul leis na rátaí laghdaithe íocaíochta cuí do Phinsean na nDall. Mura mbíonn aon acmhainní eile agat, is é €427.60 an t-uasmhéid is féidir leat a thuilleamh agus do theidlíocht fós don íocaíocht íosta an Phinsin na nDall a choinneáil.

Cé nach bhfuil aon bhac ar uimhir na n-uaireanta gur féidir leat a oibriú ba chóir duit uasmhéid 20 uair a úsáid mar threoirlíne.

Íocaíochtaí árachais shóisialta

Íocaíochtaí árachais shóisialta (ÁSPC-bhunaithe) iad Pinsean Easláinte agus Sochar Breoiteachta.

Ma bhí Pinsean Easláinte nó Sochar Breoiteachta á fháil agat (ar feadh 6 mhí ar a laghad), féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Shochar Cumais Pháirtigh. má laghdaíodh do chumas chun oibre. Ní gá go meastar gurb athshlánaithe an obair seo. D’fhéadfadh go mbeadh ort cáin ioncaim a íoc ar d’ioncam iomlán. Níl fáil a thuilleadh ar dhíolúintí ar obair athshlánaithe seachas cúrsaí oiliúna SOLAS (féach thíos).

An Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde agus obair athshlánaithe

I measc na sochar ar a bhfuil fáil faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde tá Sochar Díobhála. Má tá Sochar Díobhála á fháil agat, féadfaidh tú obair éadroim dheonach a dhéanamh. Ina theannta sin, féadfaidh tú obair pháirtaimseartha a dhéanamh atá mar chuid de chóireáil nó atá de chineál carthanachta mura dtuilleann tú breis agus €50 sa tseachtain) gan cead a fháil. Más mian leat obair eile athshlánaithe nó cúrsa oiliúna a dhéanamh, áfach, ní mór duit cead i scríbhinn a fháil ón RCS (ar a dtugtar díolúine) sula dtosaíonn tú. Ní gnách go gceadaítear díolúintí a cheadaíonn do dhuine oibriú laistigh de na chéad 26 seachtain de Shochar Díobhála.

Íoctar Forlíonadh Éagumais le daoine ag a bhfuil Sochar Míchumais á fháil agus nach gcáilítear iad le haghaidh aon íocaíochtaí eile míchumais. Féadfaidh tú oibriú a fhad agus nach dtuilleann tú breis agus €33 sa tseachtain. Más mian leat obair eile athshlánaithe nó cúrsa oiliúna a dhéanamh, áfach, ní mór duit cead i scríbhinn a fháil ón RCS sula dtosaíonn tú. Ceadaítear iarratais ar dhíolúine chun cúrsaí oiliúna a dhéanamh go huathoibríoch ach cuirtear iarratais ina dhiaidh sin faoi bhráid comhairleoir leighis den RCS. Más mian leat páirt a ghlacadh i Scéim Fostaíocht Pobail, ní féidir leat d’Fhorlíonadh Éagumais a choimeád, ach féadfaidh tú do Shochar Míchumais a choimeád.

Ceadaítear díolúintí (d’obair agus do chúrsaí oiliúna araon) i gcónaí le haghaidh tréimhse shonrach ama. Ag deireadh na tréimhse sin, ní mór duit athiarratas a dhéanamh. Nuair a cheadaítear díolúine duit le haghaidh obair athshlánaithe, ní féidir leat oibriú ar feadh breis agus 20 uair sa tseachtain.

Féadfaidh daoine ag a bhfuil Sochar Míchumais (gan íocaíocht eile) oibriú (go lánaimseartha nó go páirtaimseartha) agus ní gá dóibh cead a fháil ón Roinn.

Sochair thánaisteacha

Cúrsaí oiliúna SOLAS

Más duine faoi oiliúint SOLAS thú agus a bhfuil Liúntas Míchumais nó Pinsean na nDall á fháil agat, gheobhaidh tú liúntas oiliúna FÁS ar an ráta céanna agus d’íocaíocht leasa shóisialaigh, mar aon le bónas breise oiliúna €20. Cuirtear d’íocaíocht leasa shóisialaigh ar fionraí nuair a bhíonn páirt á glacadh agat ar chúrsa oiliúna. Féadfaidh tú leanúint agus d’íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil nuair a fhágann tú an cúrsa oiliúna.

Ó 1 Eanáir 2014 ar aghaidh, is féidir le rannpháirtithe nua ar chúrsa oiliúna SOLAS Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláinte a choimeád ach ní féidir leo liúntas oiliúna nó bónas oiliúna a fháil ag an tráth céann.

Cuirtear isteach ar shochair eile d'fhéadfá a fháil mar a leanas:

Sochar tánaisteach Liúntas Míchumais Pinsean na nDall Pinsean na nEaslán Sochar Breoiteachta
Liúntas Breosla Coimeád Coimeád Caill Caill
Forlíonadh cíosa Coimeád Coimeád D’fhéadfaí difear a dhéanamh dó D’fhéadfaí difear a dhéanamh dó
Pacáiste Sochar Teaghlaigh Coimeád Coimeád Coimeád Níl daoine atá ag fáil Sochair Breoiteachta cáilithe don Phacáiste Sochar Teaghlaigh
Cárta Leighis Coimeád Coimeád D’fhéadfaí difear a dhéanamh dó D’fhéadfaí difear a dhéanamh dó
Liúntas Soghluaiseachta Coimeád Coimeád Coimeád Coimeád
Liúntas Leasa na nDall Coimeád Coimeád Coimeád Coimeád

Fostaíocht Phobail

Ón 16 Eanáir 2012, ní féidir le rannpháirtithe nua ar scéimeanna Fostaíocht Pobail íocaíocht leasa shóisialaigh eile a éileamh ag an tráth céanna.

Má tá íocaíocht mhíchumais á fáil agat, féadfaidh tú páirt a ghlacadh i scéim Fostaíocht Pobail (má shásaíonn tú na critéir) ach ní féidir leat d'íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil ag an tráth céanna a thuilleadh. Coimeádfaidh tú do chárta leighis agus féadfaidh tú an teidlíocht a choimeád i leith na sochar tánaisteach a bhí á bhfáil agat díreach sula ndeachaigh tú leis an bhFostaíocht Pobail, a fhad agus go leanann tú leis na coinníollacha le haghaidh na sochar seo a shásamh (féach an tábla thíos).

Sochar tánaisteach Liúntas Míchumais Pinsean Daill Pinsean na nEaslán Sochar Breoiteachta
Liúntas Breosla Coimeád Coimeád Caill Caill
Liúntas cíosa Cuirfear isteach air má tá tú ag tuilleamh nios mó ná €120 Cuirfear isteach air má tá tú ag tuilleamh nios mó ná €120 Cuirfear isteach air má tá tú ag tuilleamh nios mó ná €120 Cuirfear isteach air má tá tú ag tuilleamh nios mó ná €120
Pacáiste Sochar Teaghlaigh Coimeád Coimeád Caill má tá tú ag tuilleamh níos mó ná €100 Níl daoine atá ag fáil Sochair Breoiteachta cáilithe don Phacáiste Sochar Teaghlaigh
Cárta Leighis Cuirfear isteach air Cuirfear isteach air Cuirfear isteach air Cuirfear isteach air
Liúntas Soghluaiseachta Coimeád Coimeád Cuirfear isteach air má tá tú ag tuilleamh nios mó ná €120 Cuirfear isteach air má tá tú ag tuilleamh nios mó ná €120
Liúntas Leasa na nDall Coimeád Coimeád Cuirfear isteach air má tá tú ag tuilleamh nios mó ná €120 Cuirfear isteach air má tá tú ag tuilleamh nios mó ná €120


Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 30 January 2013

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

  • Sochar Cumais Pháirtigh
    Scéim atá i gceist leis an Sochar Cumais Pháirtigh le tacaíocht a thabhairt do dhaoine a fhaigheann Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláinte ar mian leo filleadh ar an obair.
  • Pinsean Easláinte
    Is éard Pinsean Easláinte íocaíocht leasa shóisialaigh a íoctar le daoine mura raibh siad i riocht oibre agus go raibh siad ag fáil Sochar Breoiteachta ar feadh 12 mhí ar a laghad roimh dháta d'iarratas.
  • Cúnamh do dhaoine ar phá iseal in Éirinn
    Tá faoiseamh cánach agus cúnamh leasa shóisialaigh le fáil in Éirinn ag daoine ar ioncam íseal agus ag a gclann. Eolas faoi na scéimeanna féin agus faoin gcaoi le cur isteach orthu.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.