Sochar Díobhála

Réamhrá

Sochar Díobhála

Ceann de na sochair é an Sochar Díobhála atá le fáil de réir Scéim na Sochar Gortuithe Ceirde. Íocaíocht sheachtainiúil é a dhéantar leat má tá tú neamhábalta chun na hoibre de bharr:

  • Timpiste le linn na hoibre
  • Timpiste agus tú ag taisteal (ar thuras gan bhriseadh) go díreach go dtí nó ag teacht go díreach ón obair
  • Galar ceirde

Is éard atá i ngalar ceirde galar a thagann ort le linn do chuid fostaíochta nó de dheasca na hoibre a dhéanann tú, mar shampla, de dheasca na teagmhála le gníomhaithe fisiceacha nó ceimiceacha. Tá liosta ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a leagann amach na Galair Cheirde.

Le go bhfaighfeá Sochar Díobhála ní mór duit a bheith neamhábalta ar an obair de dheasca na timpiste nó an ghalair ar feadh breis agus 3 lá (seachas Dé Domhnaigh nó laethanta saoire íoctha). Mar sin féin, fiú amháin mura bhfuil tú neamhábalta ar an obair le breis agus 3 lá, tá tú i dteideal ráiteas a dhéanamh gur tharla timpiste cheirde. Cosnaíonn sé seo na cearta a bheidh agat ina dhiaidh sin ar shochair de réir Scéim na Sochar Gortuithe Ceirde mar ní i gcónaí a thagann an bhreoiteacht ná an neamhábaltacht chun cinn láithreach de dheasca timpistí nó galar ceirde.

Rialacha

Ranníocaíochtaí árachais sóisialta (ÁSPC)

Daoine atá cumhdaithe ag an ÁSPC Aicme A, D, J nó M, tá siad cumhdaithe go hiomlán maidir le Sochar Díobhála. Is é sin le rá, tá beagnach gach fostaí in Éirinn cumhdaithe maidir le Sochar Díobhála.

Ní gá duit a bheith faoi árachas de réir Aicme A, D, J nó M le haon achar ama ar leith le go mbeidh teideal agat ar Shochar Díobhála. Beidh tú incháilithe má tá tú neamhábalta chun na hoibre de dheasca timpiste nó galair cheirde Caithfidh do bhreoiteacht nó do neamhábaltacht maireachtáil níos faide ná 3 lá (seachas Dé Domhnaigh nó laethanta saoire íoctha).

Achar aimsire a n-íoctar an Sochar Díobhála

Ní íoctar an Sochar Díobhála na chéad 6 lá de do bhreoiteacht nó de do neamhábaltacht. Is féidir an íocaíocht a dhéanamh ar feadh chomh hard le 26 sheachtain ó dháta na timpiste nó ó theacht chun cinn an ghalair.

Má tá tú fós neamhábalta ar an obair tar éis na tréimhse 26 sheachtain, b’fhéidir go mbeidh teideal agat ar Shochar Breoiteachta, Liúntas MíchumaisLiúntas Leasa Forlíontach. B’fhéidir freisin go mbeidh teideal agat ar Shochar Míchumais má chailleann tú aon chumas corpartha nó meabhrach de dheasca na timpiste nó an ghalair. Ina mhalairt de chás, mura bhfuil tú incháilithe do Shochar Breoiteachta ná d’íocaíocht leasa shóisialaigh eile agus go bhfuil tú ag fáil Sochair Mhíchumais, b’fhéidir go mbeidh tú incháilithe don Fhorlíonadh Éagumais.

Obair agus oiliúint athshlánaithe

Féadfaidh tú páirt a ghlacadh in oiliúint nó obair pháirtaimseartha atá ina n-oiliúint nó obair athshlánaithe agus Sochar Díobhála a fháil.

Más mian leat páirt a ghlacadh i gcúrsa oiliúna nó chun tabhairt faoi obair athshlánaithe, ní mór duit cead scríofa a fháil roimh ré ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Ní gá duit cead scríofa roimh ré a fháil chun tabhairt faoin méid a leanas:

  • obair éadroim nach n-íoctar aisti, nó nár ghnách go n-íocfaí aisti
  • obair a dhéantar mar chuid de chóireáil fad atá tú in ospidéal nó ina macasamhail d’institiúid agus nuair nach sáraíonn na tuillimh €50.00 sa tseachtain
  • obair faoi scéim a mheastar atá carthanúil ó thaobh cineáil de, nuair nach sáraíonn na tuillimh €50.00 sa tseachtain

Sochar Cumais Pháirtigh

Má fuair tú Sochar Díobhála don tréimhse uasta 6 mhí agus má aistríodh thú chuig Sochar Breoiteachta, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Shochar Cumais Pháirtigh.

Rataí

Ráta an tSochair Dhíobhála ó 26 Márta 2018

Sochar Díobhála Ráta seachtainiúil, €
Ráta pearsanta 198.00
Méadú le aghaidh Duine Fásta Incháilithe 131.40
Méadú le haghaidh Linbh Incháilithe 31.80 (ráta iomlán )
15.90 (leathráta)

Féadfaidh tú méadú ar d’íocaíocht a fháil do dhuine fásta cleithiúnach agus do leanaí cleithiúnacha.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart duit iarratas a chur isteach le haghaidh Sochar Díobhála laistigh de 6 seachtaine tar éis an ghortú. Muna ndéanfaí é seo, féadfar do shochar a chailliúint.

Is féidir leat foirm éilimh (IB1) le haghaidh Sochar Díobhála agus teastas dochtúra leasa shóisialaigh (MED1) a fháil ó do dhochtúir teaghlaigh (DG). Is gá duitse an fhoirm éilimh IB1 a líonadh agus is gá don dochtúir an teastas MED1 a líonadh isteach.

Ní mór duit do dhochtúir a fheiscint agus teastas leighis MED1 a sheoladh isteach gach seachtain chomh fada is nach féidir leat obair.

Ba cheart teastais líonta a sheoladh trí Shaorphost go dtí an Roinn Sochair Díobhála (féach 'Cá háit iarratas a chur isteach' thíos).

(Tabhair le fios le do thoil gur MC1 agus MC2 a thugtaí ar na foirmeacha roimh 23 Iúil 2018.)

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Féadfaidh tú do Theastas Dochtúra Leasa Shóisialaigh Tosaigh agus do Theastas Dochtúra Idirmheánach a thabhairt isteach chuig an Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh is gaire duit nó iad a phostáil chuig:

Rannóg Shochair Dhíobhála

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
PO Bosca 1650
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil: (01) 704 3300 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 1 704 3300)
Lóghlao: 1890 928 400 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)

Lena thuilleadh faisnéise a fháil, téigh i dteagmháil leis an Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh nó leis an Rannóg Sochair Dhíobhálacha Ceirde:

Rannóg Díobhálacha Ceirde

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil: (01) 704 3300 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 1 704 3300)
Lóghlao: 1890 928 400 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)


Page edited: 5 October 2018