Sochar Breoiteachta

Eolas

Is íocaíocht é Sochar Breoiteachta a dhéanann an Roinn Coimirce Sóisialaí leo sin in Éirinn atá faoi 66 bliain d'aois agus nach bhfuil in ann dul i mbun oibre mar gheall ar thinneas agus a bhfuil a ndóthain ranníocaíochtaí árachais shóisialta acu.

Níl Sochar Breoiteachta nasctha le polasaí d’fhostóra maidir le pá saoire bhreoiteachta. (Is féidir le d'fhostóir a pholasaí féin maidir le pá breoiteachta agus saoire bhreoiteachta a shocrú). Tá tuilleadh eolais ar fáil inár ndoiciméad faoi shaoire bhreoiteachta agus fostaíocht.

Mura mbíonn tú i dteideal aon phá as saoire bhreoiteachta

Mura mbíonn aon teidlíocht i do chuid téarmaí agus coinníollacha fostaíochta pá a íoc leat le linn saoire bhreoiteachta, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Sochar Breoiteachta má bhíonn dóthain ranníocaíochtaí árachais shóisialta agat - féach 'Rialacha' thíos. Mura mbíonn dóthain ranníocaíochtaí árachais shóisialta agat, ba chóir duit dul i dteagmháil le an t-ionadaí Roinne Coimirce Sóisialaí (a tugadh an tOifigeach Leasa Pobail air roimhe seo) agus measfaidh sé/sí do chás. Déanfaidh an tIonadaí na Roinne measúnacht ar do chás agus is féidir go dtabharfaidh sé Liúntas Leasa Forlíontach duit.

Is faoin bhfostóir a bhíonn sé cinneadh a ghlacadh ar a pholasaí/polasaí féin maidir le pá breoiteachta agus saoire bhreoiteachta, faoi réir ag do chonradh nó ag téarmaí fostaíochta. Léigh tuillleadh faoi saoire bhreoiteachta agus fostaíocht anseo

Má bhíonn tú i dteideal aon phá as saoire bhreoiteachta

Sa chás go mbíonn teidlíocht i do chonradh fostaíochta chun pá breoiteachta a fháil, is dóigh go n-iarrfaidh d'fhostóir ort aon íocaíocht Sochair Breoiteachta ón Roinn Coimirce Sóisialaí a thabhairt ar láimh don fhostóir chomh fada agus a leanann an phá bhreoiteachta ar aghaidh.

Nuair a bhíonn deireadh le do phá breoiteacha, ba chóir nach bhfaigheadh d’fhostóir do Shochar Breoiteachta ina dhiaidh.

Rialacha

Caithfidh tú cur isteach ar Shochar Breoiteachta i gceann 7 lá ón uair a d’éirigh tú tinn. Ní dhéantar aon íocaíocht don chéad 6 lá den bhreoiteacht agus ní dhéantar aon íocaíocht d’aon Domhnach le linn do bhreoiteachta. Nóta: ó 6 Eanáir 2014 síníodh é seo ó 3 lá go dtí 6 lá.

Ranníocaíochtaí árachais sóisialta (ÁSPC)

Chun Sochar Breoiteachta a fháil ní mór duit:

  • Ar a laghad 104 seachtain ÁSPC (ag aicmí A, E, H nó P) íoctha ó thosaigh tú an obair den chéad uair

Agus

  • 39 seachtaine ÁSPC a bheith íoctha nó curtha chun sochair agat sa Bhliain Chánach Ábhartha (ní mór go ranníocaíochtaí íoctha iad ar a laghad 13 seachtaine acu*)

  • 26 seachtaine ÁSPC a bheith íoctha sa Bhliain Cánach Ábhartha agus 26 seachtaine ÁSPC íoctha sa bhliain cánach díreach roimh an mBliain Cánach Ábhartha

*Mura mbíonn na 13 ranníocaíochtaí íoctha agat sa Bhliain Chánach Ábhartha, is féidir na blianta ina dhiaidh sin a úsáid chun an coinníoll sin a chomhlíonadh:

  • An dara bhliain chánach agus an triú bliain chánach is iomláine roimhe
  • An bhliain chánach iomlán is deireanaí,

  • An bhliain chánach reatha.

Is ionann Bliain Chánach Ábhartha agus an dara bliain chánach iomlán is déanaí roimh an mbliain a ndéantar d'éileamh, m.sh., i gcás éilimh a rinneadh i 2017, is é 2015 an Bhliain Chánach Ábhartha. Má bhí Liúntas Cuardaitheora Poist fadtéarma á fháil agat (15 mhí), Liúntas Réamhscoir, Pinsean Easláinte, Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra láithreach sula ndearna tú iarratas ar Shochar Breoiteachta, ní gá duit 13 ranníocaíocht íoctha a bheith agat. Má tá LCP ar ráta laghdaithe á fháil agat nó má tá níos lú ná 260 ranníocaíocht ÁSPC agat, féadtar d’íocaíocht Sochar Breoiteachta a laghdú.

Féadfaidh tú do ranníocaíochtaí ÁPSC Éireannacha a chur le rannaíocaíochtaí árachais shóisialta ó thír atá faoi chuimsiú Rialacháin an AE chun cáiliú do Shochar Breoiteachta.

Cén fhad a íoctar Sochar Breoiteachta?

Má d’íoc tú 260 seachtain ÁSPC ó thosaigh tú den obair, féadfaidh tú Sochar Breoiteachta a éileamh ar feadh 2 bhliain ar a mhéid (624 lá íocaíochta).

d’íoc tú idir 104 agus 259 seachtain ÁSPC, féadfaidh tú Sochar Breoiteachta a éileamh ar feadh 52 seachtain (312 lá íocaíochta).

Nuair a chríochnaíonn tú d’éileamh ar Shochar Breoiteachta, féadfaidh tú athcháiliú le haghaidh Sochar Breoiteachta trí 13 ranníocaíocht bhreise ÁSPC a íoc (nó líon níos lú má mhéadaíonn sé iomlán do ranníocaíochtaí ÁSPC go dtí 260).

Roimh Eanáir 2009, bhí daoine a d’íoc ÁSPC 260 seachtain ó thosaigh siad den obair, i dteideal Sochar Breoiteachta a fháil a fhad a bhí siad neamhábalta chun oibriú agus faoi 66 bliain.

Nuair a thagann deireadh le do theidlíocht i leith íocaíocht Sochar Breoiteachta, d’fhéadfadh go mbeifeá i dteideal íocaíochtaí eile a fháil:

  • Má tá tú breoite, agus más dóigh nach mbeidh tú in ann obair a dhéanamh feasta agus má chomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC, d’fhéadfadh go gcáileofaí thú don Phinsean Easláinte
  • Mura gcáilítear thú don Phinsean Easláinte agus má tá tú faoi éagumas a mheastar a mhairfidh ar feadh bliana, d’fhéadfadh go gcáileofaí thú do Liúntas Míchumais a ndéanfar tástáil mhaoine ina leith.
  • Mura gcáilítear thú d’aon íocaíochtaí eile agus má tá d’ioncam ró-íseal chun do chuid riachtanas a chomhlíonadh, d’fhéadfadh go gcáileofaí thú le haghaidh Liúntas bunúsach Leasa Fhorlíontaigh
  • Má bheidh deireadh ag teacht le do Shochar Breoiteachta mar gheall go mbeidh tú 66 bliain d’aois, d’fhéadfá bheith i dteideal Pinsean Stáit a fháil. Ba cheart duit iarratas a dhéanamh 3 mhí roimh do bhreithlá 66 bliain d’aois.

Aistriú ó Shochar Cúramóra nó Liúntas Cúramóra

Má d’aistrigh tú ó Shochar Breoiteacha go Shochar Cúramóra nó Liúntas Cúramóra agus ansin ar ais go Sochar Breoiteachta, gheobhaidh tú Sochar Breoiteachta ar ráta nach ísle ná mar a bhí agat mar íocaíocht.

Ionadú socruithe díolúine

Ón 13 Feabhra 2012, cuirtear an Sochar Cumais Pháirtigh in ionad na socruithe díolúine a bhí ann roimhe seo, sa chás go bhféadfadh daoine ag a raibh Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláinte á fháil cead a fháil chun oibrithe go páirtaimseartha (ar a dtugtar díolúine) ar mhaithe le cuspóirí athshlánaithe nó teiripeacha agus a n-íocaíocht iomlán leasa shóisialaigh a choimeád.

Ní dhéanfar difear dóibh siúd ag a bhfuil an cead seo faoi láthair go dtí go mbeidh athbhreithniú le déanamh ar a gcead. Ag an tráth sin, ní bheidh fáil acu a thuilleadh ar an díolúine ach beidh sé de rogha acu iarratas a dhéanamh ar Shochar Cumais Pháirtigh. Ní gá go mbeidh an obair a dhéanann duine fad a bhíonn an Sochar Cumais Pháirtigh á fháil acu ar mhaithe le cuspóirí athshlánaithe nó teiripeacha.

Sochar Breoiteachta agus íocaíochtaí eile leasa shóisialaigh
Pinsean na nDall Má tá Pinsean na nDall á fháil agat, d’fhéadfá Sochar Breoiteachta a fháil chomh maith, má bhíonn tú breoite agus neamhábalta chun oibriú agus má shásaíonn tú na coinníollacha ÁSPC.
Liúntas Cúramóra Má tá Sochar Breoiteachta á fháil agat agus má shásaíonn tú na coinníollacha le haghaidh Liúntas Cúramóra, féadfaidh tú Liúntas Cúramóra ar leath an ráta phearsanta a fháil mar aon le híocaíocht do Shochair Bhreoiteachta.

Ina theannta sin, d’fhéadfá bheith in ann Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe a fháil do dhuine ar d’éileamh ar Shochar Breoiteachta fad a fhaigheann siad Liúntas Cúramóra ar leathráta mar gheall ar chúram a thabhairt do dhuine eile.

Sochar Míchumais Má tá Sochar Míchumais á fháil agat, d’fhéadfá Sochar Breoiteachta a fháil chomh maith, má bhíonn tú neamhábalta chun oibriú agus má shásaíonn tú na coinníollacha ÁSPC.
Liúntas Cúram Baile/Deontas Cúram Faoiseamh Tá Sochar Breoiteachta iníoctha má bhíonn Liúntas Cúram Baile agus/nó an Deontas Cúram Faoisimh á fháil agat.
Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh (FIS) agus Back to Work Family Dividend (BTWFD) Má tá Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIT) á fháil agat agus má éiríonn tú breoite, d’fhéadfaí FIT a íoc leat leis an Sochar Breoiteachta ar feadh 36 lá (6 seachtaine) ar a mhéid. Mar an gcéanna, má fhaigheann tú an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair (DTFAO) agus má éiríonn tú breoite, d’fhéadfaí DTFAO a íoc leat leis an Sochar Breoiteachta ar feadh 36 lá (6 seachtaine) ar a mhéid.
Pinsean Baintrí, Bainteach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (lena n-áirítear pinsin ghairme baintrí/baintreach fir) agus Íocaíocht Teaghlach Tuismitheora Aonair, Liúntas Bean Chéile Thréigthe nó Liúntas Bean Chéile Phríosúnaigh Má tá aon cheann de na híocaíochtaí seo á fháil agat ar an ráta iomlán, ní féidir leat Sochar Breoiteachta a fháil ag an am céanna. Má tá ráta laghdaithe de cheann amháin de na híocaíochtaí seo á fháil agat, áfach, agus má éiríonn tú breoite, féadfaidh tú cáiliú chun ráta laghdaithe Sochar Breoiteachta a fháil a mhéadóidh d’íocaíocht iomlán chuig an ráta uasta pearsanta SB atá tú i dteideal a fháil.

Féadfaidh daoine a raibh aon cheann de na híocaíochtaí seo á bhfáil acu i dteannta an tSochair Bhreoiteachta roimh an 1 Feabhra 2012 leanúint agus an dá íocaíocht a fháil ag am céanna. Má bhí Sochar Breoiteachta á fháil agat roimh an 1 Feabhra 2012 agus má cháilítear thú le haghaidh ceann amháin de na híocaíochtaí seo ina dhiaidh sin, féadfaidh tú an dá íocaíocht a fháil le chéile ar feadh fhad d'éilimh ar Shochar Breoiteachta.

Íocaíocht Sochar Breoiteachta thar lear

Féadfaidh tú leanúint agus Sochar Breoiteachta a fháil má fhágann tú Éire chun cónaí thar lear i dtír eile atá faoi chuimsiú Rialacháin an AE. Ní mór duit an Roinn Coimirce Sóisialaí a chur ar an eolas roimh ré (nó seans go gcaillfidh tú d’íocaíocht nó go gcuirfear moill uirthi).

Má fhágann tú Éire chun cónaí i dtír eile atá faoi chuimsiú Rialacháin an AE, agus má éiríonn tú breoite, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Shochar Breoiteachta ó Éirinn má d’íoc tú do ranníocaíocht árachais dheireanach in Éirinn nó má bhí Sochar Cuardaitheora Poist á fháil agat in Éirinn sula ndeachaigh tú thar lear.

Ní íoctar Sochar Breoiteachta i dtíortha nach bhfuil faoi chuimsiú Rialacháin an AE. Má théann tú chuig tír nach bhfuil faoi chuimsiú Rialacháin an AE chun cóireáil fhaofa a fháil, féadtar leanúint le d’íocaíocht nuair a fhilleann tú.

Athbhreithniú ar Shochar Breoiteachta

Déanfar athbhreithniú ar do Shochar Breoiteachta ó am go chéile agus d’fhéadfaí iarraidh ort freastal ar mheasúnacht leighis. Tabharfaidh Measúnóir Leighis faoin measúnacht seo. Is dochtúir an measúnóir leighis atá fostaithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí. Luafaidh an Measúnóir Leighis a t(h)uairim faoi cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil tú neamhábalta chun oibriú. Ní mór duit freastal le haghaidh measúnacht leighis nuair a iarrtar ort, nó cuirfear do shochar ar fionraí.

Má stoptar do Shochar Breoiteachta, tá sé de cheart agat an cinneadh a achomharc – féach ‘Cá ndéanfaidh mé iarratas?’ thíos. Mura bhfuil ach ranníocaíochtaí curtha chun sochair á bhfáil agat agus má chuirtear stop leo seo, féadfaidh tú athbhreithniú ar an gcinneadh a lorg ach níl sé de cheart agat an cinneadh a achomharc.

Rátaí

Ní dhéantar aon íocaíocht don chéad 6 lá den bhreoiteacht agus ní dhéantar aon íocaíocht d’aon Domhnach le linn do bhreoiteachta. Nóta: ó 6 Eanáir 2014 síníodh é seo ó 3 lá go dtí 6 lá.

Céimnítear na rátaí i gcomhair an tSochair Bhreoiteachta de réir do mheántuillimh seachtainíúil sa
bhliain chánach a bhaineann le hábhar.

Rátaí seachtainiúil ó 13 Márta 2017 le haghaidh éilimh a thosaigh i 2009 nó i ndiaidh sin
Tuilleamh Ráta Pearsanta Ráta do Dhaoine Fásta Incháilithe
€300 nó níos mó €193.00 €128.10
€220-€299.99 €151.20 €83.00
€150-€219.99 €124.60 €83.00
níos lú ná €150 €86.70 €83.00
Rátaí seachtainiúil ó 13 Márta 2017 le haghaidh éilimh a thosaigh i 2008 nó roimhe sin
Tuilleamh Ráta Pearsanta Ráta do Dhaoine Fásta Incháilithe
€150 nó níos mó €193.00 €128.10
€125-€149.99 €151.20 €83.00
€80-€124.99 €124.60 €83.00
níos lú ná €80 €86.70 €83.00

Is féidir Sochar Breoiteachta a íoc isteach díreach i do chuntas bainc nó cumann foirgníochta.

Duine fásta incháilithe

Féadfaidh tú méadú ar d’íocaíocht do dhuine fásta cleithiúnach a fháil.

Leanbh incháilithe

Féadfaidh tú méadú ar d’íocaíocht do chleithiúnaí linbh a fháil freisin. Ní bhíonn aon tionchar ar mhéadú do leanbh cleithiúnach ag do mheántuilleamh seachtainiúil.

Sochar Breoiteachta agus cáin

Glactar le Sochar Breoiteachta (seachas aon mhéadú do leanaí cleithiúnacha) mar ioncam chun críche cánach agus tá sé inchánaithe ón chéad lá a íoctar é.

Íocfar Sochar Breoiteachta go díreach leat gan aon cáin ioncaim a asbhaint as. Má tá tú fostaithe, glacfaidh d'fhostóir do Sochar Breoiteachta san áireamh chun críche ÍMAT. Má tá tú dífhostaithe,glacfaidh na Coimisinéirí Ioncaim san áireamh an méid Sochar Breoiteachta atá íoctha leat, más cuí, nuair a bhítear ag coigeartú do chuid creidmheasanna cánach nó ag athbhreithniú cúrsaí cánach do chéile. Déan teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim chun tuilleadh eolais a fháil.

Conas iarratas a dhéanamh

Caithfidh tú iarratas ar Shochar Breoiteachta a dhéanamh laistigh de 7 lá ó fhaigheann tú tinn. Is féidir go gcaillfidh tú cuid de d'íocaíocht i gcás moill níos faide ná 7 lá. Má tá cúis mhaith le moill i gcur isteach an iarratais, is féidir go siardhátófar d’íocaíocht.

Tá an fhoirm iarratais do Sochar Breoiteachta ar fáil ó do dhochtúir teaghlaigh (LG) nó ó dhochtúir ospidéil. Tá sé amhlaidh toisc nach féidir leat an fhoirm seo a fháil ach amháin ó dhochtúir mar nach mór do dhochtúir cuid den fhoirm a chomhlánú. Ní sé ar fáil ar líne.

Ní mór duit teastas dochtúra a sheoladh isteach (ar a dtugtar MC 2) gach seachtain ar feadh fad do thinnis, mura n-iarrtar ort a mhalairt a dhéanamh.

Ní mór duit teastas dochtúra deireanach a fháil ó do dhochtúir sula bhfilleann tú ar obair. Níl ort íoc as teastas leighis leasa shóisialaigh de bharr go n-íocann an Roinn táille lenar comhaontaíodh leis an dochtúir.

Má bhíonn aon deacrachtaí agat an fhoirm a chomhlánú, beidh an fhoireann i d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil sásta cabhrú leat. Ba chóir aon cheisteanna atá agat maidir le Sochar Breoiteachta a chur díreach chuig d'oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó chuig Teileafón Fiosraithe faoi Sochar Breoiteachta (feach síos).

Achomhairc

Má shíleann tú gur diúltaíodh go héagórach duit Sochar Breoiteachta a fháil, féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfar athbhreithniú ar an gcinneadh. Ina theannta sin, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh leis an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh, cibé acu láithreach nó i ndiaidh an athbhreithnithe. Ní mór duit athbhreithniú a iarraidh nó cinneadh a achomharc laistigh de 21 lá tar éis duit bheith ar an eolas faoin gcinneadh.

Cá háit a dheánfaidh mé iarratas?

Sochar Breoiteachta

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Bosca Poist 1650
Baile Átha Cliath 1
Éire

Teil:(01) 704 3300 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 1 704 3300)
Lóghlao:1890 928 400 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/

Is féidir leat ríomhphost don Rannóg Sochar Breoiteachta a sheoladh tríd an fhoirm fhiosraithe daingnithe Sochair Breoiteachta a úsáid.

Page edited: 8 May 2017