Íocaíochtaí leasa shóisialaigh tar éis bás duine

Réamhrá

Bás duine atá ag éileamh íocaíochta leasa shóisialaigh

Leanann roinnt íocaíochtaí leasa shóisialaigh tar éis do dhuine bás a fháil. Is é sin, i gcás bás duine a bhí ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh ar leith, d’fhéadfadh sé go bhfaigheadh a gcéile/páirtnéir sibhialta/comhchónaitheoir 6 seachtaine den íocaíocht seo tar éis an bháis. Íocfar an íocaíocht 6 seachtaine seo ag an ráta céanna a bhí á fháil ag do chéile/páirtnéir sibhialta/comhchónaitheoir básaithe. B’fhéidir go bhfaighidh tú an íocaíocht 6 seachtaine má bhí do chéile/páirtnéir sibhialta/comhchónaitheoir ag fáil ceann de na híocaíochtaí seo a leanas agus má bhí íocaíocht (Méadú le haghaidh Duine Fásta Cáilithe) san áireamh inti duit seseachas go raibh Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach), Pinsean na nDall, Sochar Cúramóra nó Liúntas Cúramóra á fháil agat i do cheart féin):

I ngach cás, caithfidh tú an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a chur ar an eolas ar an mbás.

Má tá tú ag fáil ceann de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh atá liostaithe thuas agus má fuair do chéile/páirtnéir sibhialta/comhchónaitheoir marbh ceann de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh atá liostaithe thuas ina cheart féin, is féidir leat lean ag fáil íocaíocht do chéile/páirtnéir sibhialta/comhchónaitheoir ar feadh 6 sheachtain i ndiaidh an bháis de bhreis ar d'íocaíocht féin.

Bás duine fásta cáilithe

Má tá tú ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh a chuimsigh íocaíocht (Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe) dod’ chéile/páirtnéir sibhialta/comhchónaitheoir nach maireann, leanfaidh tú ag fáil an ráta céanna íocaíochta ar feadh 6 seachtaine tar éis a b(h)áis.

Bás cleithiúnaí linbh

Má fhaigheann do leanbh bás, is hiondúil go leanfaidh an íocaíocht Méadú do Leanbh Cáilithe ar feadh 6 seachtaine, má bhí an leanbh cuimsithe i d’íocaíocht. Téigh i dteagmháil leis an rannóg den Roinn Coimirce Sóisialaí atá freagrach as d’íocaíocht.

Ba chóir duit an Rannóg Sochar Leanaí den Roinn a chur ar an eolas freisin faoi bhás an linbh.

Sa chás go bhfaigheann duine a bhfuil cúram á thabhairt dó/di bás

Leantar le Liúntas Cúramóra (ráta iomlán nó leathráta) a íoc ar feadh 12 sheachtain i ndiaidh go bhfaigheann an duine a raibh cúram á thabhairt agat dó/di bás. Leantar le Sochar Cúramóra a íoc ar feadh 6 seachtaine i ndiaidh go bhfaigheann an duine a raibh cúram á thabhairt agat dó/di bás.

Má tá Liúntas Cúramóra (ráta iomlán nó leathráta) á fháil agat thar ceann céile, páirtnéir sibhialta nó comháitritheora agus má fhaigheann an duine sin bás, féadfaidh tú leanúint le Liúntas Cúramóra a fháil ar feadh 12 sheachtain anuas ar aon chinn de na híocaíochtaí a liostaítear thuas (má tá siad á n-íoc leis an duine sin) a feadh 6 seachtain i ndiaidh dháta an bháis. Má bhí Sochar Cúramóra á fháil agat, féadfaidh tú leanúint lena fháil ar feadh 6 seachtaine, anuas ar aon íocaíochtaí a bhí á bhfáil ag do chéile nó do pháirtnéir.

Má tá ceann de na híocaíochtaí á fháil agat a liostaítear thuas agus má bhí Liúntas Cúramóra á fháil ag do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir, a fuair bás, leanfaidh tú le d’íocaíochtaí a fháil, anuas ar Liúntas Cúramóra (ráta iomlán nó leathráta) ar feadh 6 seachtaine i ndiaidh dháta an bháis. Féadfaidh tú leanúint le Sochar Cúramóra a fháil ar feadh 6 seachtaine.

I ngach cás, caithfidh tú an Roinn Coimirce Sóisialaí a chur ar an eolas ar an mbás.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar íocaíocht tar éis bás duine, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an rannóg cuí sa Roinn Coimirce Sóisialaí, chomh luath agus is féidir tar éis an bháis. (Braitheann an rannóg a mbeidh teagmháil le déanamh agat leo, ar an gcineál íocaíochta a fuair an duine nach maireann. Mar shampla, má bhí an duine nach maireann ag fáil Pinsin Scoir, beidh ort dul i dteagmháil leis an Rannóg Pinsin den Roinn, srl.). Is féidir leis an bhfoireann oibre i d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil comhairle a chur ort mura bhfuil tú cinnte cén áit is fearr duit teagmháil a dhéanamh léi.

Cuir faoi iamh an deimhniú báis (má tá fáil air) nó fógra báis ó nuachtán le d’iarratas. Ní mór duit an leabhar/ na leabhair íocaíochta nó an seic, má tá a leithéid agat, a bheith iniata freisin. Ná sóinseáil seiceanna nó dearbháin ón leabhar íocaíochta atá agat cheana féin. Seolfar seic i gcomhair na híocaíochta 6 seachtaine. Coinnigh do thaifead féin den uimhir thagartha / éilimh pinsin.

Page edited: 17 September 2018