Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha

Réamhrá

Má bhíonn tú páirteach sa Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha féadfaidh tú leanúint ar aghaidh ag fáil do Liúntas Cuardaitheora Poist nó do Sochar Cuardaitheora Poist fad is atá tú ag freastal ar chúrsaí áirithe oideachais, oiliúna nó forbartha. Féadfaidh d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil socruithe speisialta saighneála a dhéanamh duit chun go bhféadfaidh tú freastal ar do chúrsa.

Achomhairc

Scéim riaracháin is ea an Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha. Ciallaíonn sé sin nach féidir leat achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh chuig an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh má dhiúltaítear an rogha seo a thabhairt duit.

Rialacha

Le bheith incháilithe i gcomhair Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha agus do Liúntas Cuardaitheora Poist nó do Shochar Cuardaitheora Poist a choinneáil ní mór duit:

 • A bheith 21 bliain d’aois ar a laghad
 • Idir 18 agus 20 bliain d’aois agus a bheith imithe ón gcóras foirmiúil oideachais ar feadh 2 bhliain ar a laghad.

Agus

 • A bheith ag fáil Liúntais Cuardaitheora Poist nó Sochair Cuardaitheora Poist, nó a bheith ag saighneáil le haghaidh pointí creidmheasa le sé mhí ar a laghad (156 lá).

Cúrsaí a chlúdaítear

Is iad na cúrsaí atá clúdaithe sa Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha ná na cúrsaí sin nach gclúdaítear faoi scéim Liúntas um Fhilleadh ar an Oideachas. Caithfidh tú a thaispeáint go mbeidh deis níos fearr agat jab a fháil de bharr an chúrsa a dhéanamh. Áirítear cúrsaí mar seo a leanas mar chúrsaí a bhféadfá páirt a ghlacadh iontu:

 • Cúrsaí forbartha pearsanta
 • Cúrsaí oiliúna ginearálta
 • Cúrsaí i gcomhair scileanna faoi leith le haghaidh jabanna
 • Cúrsaí oideachais bunúsacha mar shampla, ranganna litearthachta agus uimhearthachta.

Caithfidh éascaitheoir an cúrsa a fhaomhadh. Féadfaidh tú coinne a dhéanamh bualadh le héascaitheoir trí theagmháil a dhéanamh le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil - féach ‘Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas’ thíos.

Cúrsa a aimsiú

Chun fáil amach faoi na cúrsaí atá ar fáil agus chun comhairle a fháil faoi conas áit a fháil ar do rogha cúrsa, ba chóir duit dul i dteagmháil le do Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOnna) áitiúil a dhéanamh, scoil, coláiste nó leabharlann phoiblí áitiúil nó leis an Ionad Faisnéise do Shaoránaigh.

Rataí

Gheobhaidh tú do Liúntas Cuardaitheora Poist nó do Shochar Cuardaitheora Poist gach seachtain i gcónaí agus aon sochair thánaisteacha ag an gnáthráta.

D’fhéadfadh rudaí mar seo a leanas a bheith san áireamh mar shochair thánaisteacha:

Saighneáil chun creidmheasanna dífhostaíochta a fháil

Má bhí tú ag saighneáil i gcomhair creidmheasanna dífhostaíochta leanfaidh tú ort ag fáil na gcreidmheasanna chomh fada is atá tú ag glacadh páirte sa Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba chóir gach iarratas le haghaidh an Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha a dhéanamh ar an bhfoirm BTE1. Iarrfar ort faisnéis a chur ar fáil faoi do chúrsa, mar shampla:

 • Amchlár an chúrsa
 • Dearbhú scríofa ón eagraíocht nó ón scoil bhainteach go bhfuil tú cláraithe ar an gcúrsa
 • B’fhéidir go n-iarrfar ort dearbhú a sholáthar go bhfuil tú ag freastal ar an gcúrsa
 • Lena chois sin beidh ort a chur in iúl don Roinn nuair a bheith an cúrsa críochnaithe agat.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan iarratas ar Rogha Oideachais, Oiliúna agus Forbartha ag d'Ionaid Intreo ó d’Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh.
Page edited: 22 February 2016