ÁSPC Aicme S

Réamhrá

Asbhaintear ranníocaíochtaí Árachais Shóisialta Phá-Coibhneasa (ÁSPC) as d’ioncam agus úsáidtear iad le híocaíochtaí árachais shóisialta a mhaoiniú, mar shampla, pinsin Stáit. Is ann do rátaí difriúla ÁSPC le haghaidh catagóirí difriúla. Íocann an chuid is mó d’fhostaithe ÁSPC Aicme A. Má tá tú féinfhostaithe, íocann tú ÁSPC ag Aicme S.

Ar na daoine a íocann Aicme S tá feirmeoirí, daoine gairmiúla, stiúrthóirí áirithe cuideachtaí, daoine i ngnó nó leo féin nó i gcomhpháirtíochtaí agus daoine ag a bhfuil ioncam ó infheistíochtaí, ó chíosanna nó ó íocaíochtaí cothabhála. Íocann fostaithe atá féinfhostaithe i gceird nó i ngairm ÁSPC Aicme S ar an ioncam sin mar aon lena gcuid ranníocaíochtaí ÁSPC Aicme A mar fhostaí.

Rialacha

Ní fhéadann ranníocaíochtaí Aicme S tú a chlúdach ach le haghaidh líon teoranta íocaíochtaí. Go ginearálta, ní chlúdaíonn siad thú le haghaidh aon íocaíochtaí gearrthéarmacha lena n-áirítear íocaíochtaí tinnis agus míchumais. Ní chlúdaíonn siad thú le haghaidh Sochar Cuardaitheora Poist. Má chomhlíonann tú na coinníollacha go léir eile, is féidir go dtugann ranníocaíochtaí Aicme S an ceart agat chun na nithe seo:

Tabhair faoi deara nach bhféadfaidh tú do Phinsean Stáit (Ranníocach) a éileamh go dtí go ndéantar gach íocaíocht gan íoc. Más rud é go bhfuil tú níos sine ná 66 bliain d’aois agus go bhfuil ranníocaíochtaí ÁSPC Aicme S ort go fóill, ní íocfar do Phinsean Stáit (Ranníocach) ach ón dáta ar ar íoc tú na ranníocaíochtaí gan íoc ar fad agus aon chánacha ioncaim gan íoc go hiomlán.

D’fhoilsigh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí bileog faisnéise ÁSPC do Dhaoine Féinfhostaithe - SW74.

Rataí

Má tá tú idir 16 bliana d’aois agus 66 bliain d’aois, íocann tú ÁSPC Aicme S de 4% ar d'ioncam uile ar mhaithe le cuspóirí cánach, is é sin, ollioncam lúide costais inlámhála. Ní mór duit 4% de d’ioncam uile a íoc, nó €500, pé ceann is mó.

Má thuilleann tú níos lú ná €5,000 ó fhéinfhostaíocht i mbliain, beidh tú díolmhaithe ó ÁSPC a íoc, ach féadfaidh tú €500 a íoc mar rannpháirtí deonach (má chomhlíonann tú coinníollacha eile).

Is féidir leat faisnéise a léamh faoi dhaoine muinteartha a fhostú inár ndoiciméad ar árachas sóisialta.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá tú féinfhostaithe, íocann tú ranníocaíochtaí árachais shóisialta Aicme S go díreach leis na Coimisinéirí Ioncaim nuair a sheolann tú isteach do thuairisceán cánach don bhliain. Íocann na Coimisinéirí Ioncaim an t-airgead isteach sa Chiste Árachais Shóisialta agus seolann siad taifead ar na ranníocaíochtaí a d’íoc tú leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

Is féidir leat cóip de do thaifead árachais shóisialta a iarraidh ar líne. Chun do thaifead árachais shóisialta a sheiceáil, beidh d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) ag teastáil uait.

Tabhair faoi deara go n-íocann tú ranníocaíochtaí Aicme S in íocaíocht bhliantúil le haghaidh do bhliana cánach iomláine. Ní ann d’aon mheicníocht le sochair a bhronnadh do bhliain iomlán nó do chuid de bhliain.

Clárú le haghaidh ÁSPC

Ba cheart duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas go bhfuil tú féinfhostaithe anois agus gur mian leat clárú le haghaidh féinmheasúnú tar éis duit tabhairt faoi fhéinfhostaíocht. Is féidir leat clárú leis na Coimisinéirí Ioncaim mar thrádálaí aonair féinfhostaithe ar líne. Féadann daoine áirithe clárú ar pháipéar amháin ach úsáid a bhaint as Foirm TR1 - Foirm Chláraithe Cánach le haghaidh Trádálaithe Aonair, Iontaobhas agus Comhpháirtíochtaí (pdf). Nuair a chláraíonn tú le haghaidh féinmheasúnú leis na Coimisinéirí Ioncaim, clárófar go huathoibríoch thú le haghaidh cuspóirí ÁSPC leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Ina theannta sin, is féidir seirbhís ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim a úsáid le clárú le haghaidh ÍMAT agus ÁSPC agus CBL fostóra, más gá duit déanamh amhlaidh ag an bpointe seo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá uimhreacha gutháin íosghlao le haghaidh oifigí réigiúnacha na gCoimisinéirí Ioncaim le fáil ar láithreán Gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim. Is féidir leat sonraí teagmhála le haghaidh oifigí i do réigiún a fháil freisin.

Rannóg um Taifead ÁSPC

Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artúir
Ard Rámhann
Bun Crannacha
Dún na nGall
Éire

Teil:(01) 471 5898 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 1 471 5898)
Lóghlao:1890 690 690 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/

Page edited: 12 December 2017