Cárta Seirbhísí Poiblí

Réamhrá

Cabhraíonn an Cárta Seirbhísí Poiblí (CSP) leat chun rochtain a fháil ar réimse seirbhísí poiblí gan stró. Déantar d’aitheantas a fhíordheimhniú go hiomlán nuair a eisítear an cárta duit, mar sin, ní gá duit an fhaisnéis chéanna a thabhairt do roinnt eagraíochtaí. Tugadh isteach an cárta den chéad uair in 2012 agus tugadh isteach é i dtosach báire do dhaoine a raibh íocaíochtaí leasa shóisialaigh á bhfáil acu. Tá an cárta á thabhairt isteach anois do sheirbhísí poiblí eile.

Is gnách go n-eisítear Cárta Seirbhísí Poiblí nuair a leithdháiltear uimhir PSP duit. Má dhéanann tú iarratas ar an gcárta, nó má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat faoi láthair (Sochar Linbh san áireamh), iarrfar ort clárú do do Chárta Seirbhísí Poiblí. Caithfidh gach iarratasóir céaduaire ar phas atá 18 mbliana d’aois agus os a chionn a chónaíonn in Éirinn Cárta Seirbhísí Poiblí a bheith acu. Baineann an riachtanas nua seo le líon beag iarratasóirí fásta ar phas ar eisíodh a bpas deireanach dóibh roimh an 1 Eanáir 2005 agus ar tuairiscíodh a bpas amhail bheith caillte, goidte nó díobháil a bheith déanta dó idir an dá linn. Ón 19 Meán Fómhair 2016, caithfidh gach iarratasóir ar dheimhniú eadóirseachta atá 18 mbliana d’aois nó os a chionn a chónaíonn sa Stát a bheith cláraithe leis an Roinn Coimirce Sóisialaí do Chárta Seirbhísí Poiblí (CSP).

Mura bhfuil Cárta Seirbhísí Poiblí agat go fóill, féadfaidh tú coinne a dhéanamh chun ceann a fháil trí chlárú le MyWelfare.ie chun coinne a dhéanamh ar líne nó trí chuairt a thabhairt ar d'Ionad Intreo nó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh (féach thíos).

Cén fhaisnéís a nochtar sa chárta seo?

Is ar thosach an chárta a fhaightear ainm, grianghraf agus síniú duine, i dteannta le dáta éaga an chárta. Is ar chúl an chárta a fhaightear uimhir PSP an duine agus uimhir chárta. Is ann freisin a fhaightear stiall mhaighnéadach le híocaíochtaí leasa shóisialaigh a chumasú ar nós pinsean lena mbailiú ag oifigí an phoist.

Má tá an duine ar leo an cárta i dteideal chun saorthaistil is amhlaidh a nochtar sa chárta freisin an fhaisnéis sin sa choirnéal ag barr na láimhe clé. Má tá FT-P scríofa ar an gcárta is amhlaidh atá an sealbhóir i dteideal pearsanta chun saorthaistil. Má tá FT+S scríofa ar an gcárta is féidir leis an sealbhóie taisteal lena gcéíle, a gcomhpháirtí nó lena gcomhchónaitheoir. Má tá FT+C scríofa ar an gcárta is féídir leis an sealbhóir compánach a thabhairt leo (os cionn 16 bliain) saor in aisce (toisc nach féidir leo taisteal ina n-aonar ar chúiseanna leighis).

Clárú le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí

Tugtar clárú SAFE (Timpeallacht Creatlaí i gcomhair Fíordheimhniú Caighdeáin) ar chlárú duine ar dhuine le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí.

Má rinne tú iarratas ar íocaíocht leasa shóisialaigh (íocaíochtaí cuardaitheora poist agus Teaghlach Aontuismitheora faoi láthair), gheobhaidh tú litir le do choinne cláraithe SAFE. Glacann clárú SAFE thart ar 15 nóiméad lena chríochnú agus is gnách go mbíonn sé ar siúl i d'Ionad Intreo nó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh. Tá sé tábhachtach go bhfreastalaíonn tú ar do choinne. Cabhróidh sé chun aon deacracht fhéideartha a sheachaint maidir le rochtain a fháil ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh amach anseo. Le linn na coinne seo, glacfar do ghrianghraf agus cuirfear i dtaifead do shíniú do do Chárta Seirbhísí Poiblí nua, a chuirfear sa phost chuig do sheoladh baile. Ina theannta sin, iarrfar ort freagraí a thabhairt ar roinnt ceisteanna slándála.

Ní mór duit roinnt cáipéisí a thabhairt leat chuig do choinne le d’aitheantas agus do sheoladh a chruthú. Ba cheart duit an litir a thabhairt leat, chomh maith, a fuair tú inar dearbhaíodh do choinne. Má tá Cárta Seirbhísí Sóisialta agat faoi láthair (cárta svaidhpchárta a úsáidtear chun íocaíochtaí leasa shóisialaigh a bhailiú), tabhair leat é sin chomh maith.

Caitheann tú d’aitheantas a chruthú chun íocaíocht nó sochar leasa shóisialaigh a fháil. Meastar gur fhíordheimhnigh tú d’aitheantas má chomhlíonann tú leis an bpróiseas clárúcháin SAF nuair a iarrtar amhlaidh. Mura gcomhlíonann tú leis an bpróiseas clárúcháin SAFE is féidir d’íocaíochtaí leasa shóisialaigh (lena n-áirítear Sochar Linbh) agus/nó do theidlíochtaí leasa shóisialaigh (ar nó an tSaorthaistil) a chur ar fionraí.

Cáipéisí atá le tabhairt leat chuig do choinne chláraithe SAFE

1.Fianaise féiniúlachta:

Fianaise féiniúlachta
Saoránaigh Éireannacha a rugadh i Phoblacht na hÉireann Pas reatha Éireannach nó ceadúnas tiomána reatha Éireannach nó RA nó ceadúnas fhoghlaimeora Éireannach. Má tá do theastas iomlán breithe agat (a léiríonn sloinne breithe do mháthar) nó teastas uchtála, tabhair é sin leat.
Saoránaigh Éireannacha tríd eadóirseacht nó Clárú na mBreitheanna Eachtrannacha Pas reatha Éireannach nó Teastas Eadóirseachta nó teastas Cláraithe na mBreitheanna Eachtrannacha agus ceadúnas tiomána reatha Éireannach nó RA nó ceadúnas fhoghlaimeora Éireannach.
Saoránaigh Éireannacha a rugadh i dTuaisceart na hÉireann agus saoránaigh den RA Pas reatha, nó do theastas breithe nó uchtála agus ceadúnas tiomána reatha*
Saoránaigh den AE (seachas Éire agus an RA) Pas reatha nó cárta náisiúnta aitheantais.
Saoránaigh neamh-AE Pas reatha nó cáipéis taistil 1951

*Más saoránach Éireannach nó saoránach na RA tú agus mura bhfuil pas ná ceadúnas tiomána agat mar mheán aitheantais, d'fhéadfaí Cárta Seirbhísí Poiblí a eisiúint duit fós. D'fhéadfaí eolais breise gur féidir é a dheimhniú chun d'aitheantas a dhearbhú a bhailiú ag d'agallamh coinne.

2. Fianaise i leith seolta (tá ar gach duine é seo a sholáthar, más saoránach Éireannach, AE nó neamhAE iad):

Caitheann tú fianaise i leith do sheolta a thaispeáint. Is féidir leat leas a bhaint as aon cheann de na cáipéisí seo a leanas chuige sin (caithfear do chéadainm agus do sheoladh bheith air):

  • Bille fóntais an teaghlaigh
  • Litir/cáipéis oifigiúil éigin
  • Ráiteas airgeadais
  • Léas maoine nó comhaontú tionóntachta
  • Deimhniú de sheoladh ag tríú páirtí ar nós príomhoide/riarthóir scoile, úinéir* nó bainisteoir cóiríochta/maoine.

*Beidh bunbhille teaghlaigh móide nóta ó shealbhóir an bhillle ag deimhniú do chónaitheachta ag seoladh an bhille inghlactha más rud é go bhfuil tú ag fanacht le cairde nó le gaolta. Is féidir an nóta sin a bhreacadh ar an mbille féin.

3. Cáipéisí breise cabhracha

Má tá aon cheann de na rudaí agat a liostaítear thíos, ba cheart duit iad a thabhairt leat mar gheall go bhféadfaidís cabhrú, chomh maith, chun d’aitheantas a dheimhniú. Mura bhfuil aon chinn díobh seo agat, ba cheart duit cáipéisí eile nó foirmeacha eile d’aitheantas a thabhairt leat ina ionad sin*.

  • Pas Saorthaistil Éireannach
  • Cárta leighis arna eisiúint faoin tSeirbhís Mhíochaine Ginearálta
  • Cárta Eorpach um árachas sláinte
  • Cárta creidmheasa/dochair
  • Cárta mic léinn

*Ní ghlactar leis na rudaí a leanas mar chruthúnas aitheantais ar mhaithe le clárú SAFE: Deimhniú baiste, cárta aitheantais oibre, foirm ML-10 an Gharda Síochána, cárta aoise an Gharda Síochána, deimhnithe nó cáipéisí fótachóipeáilte agus cáipéisí éagtha go ginearálta.

Cártaí Seirbhísí Poiblí caillte nó goidte

Má tá do Chárta Seirbhísí Poiblí caillte, goidte nó damáistithe, caithfidh tú dul i dteagmháil leis an Deasc Chabhrach Chárta Seirbhísí Poiblí ar 1890 837000 láithreach.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas?

Cé go n-eisítear an Cárta Seirbhísí Poiblí trí chuireadh go ginearálta, is féidir leat dul i dteagmháil le d'Ionad Intreo nó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh chun coinne a shochrú.

Déantar Clárú Chárta Seirbhísí Poiblí SAFE duine ar dhuine in ionaid Intreo áirithe agus in oifigí leasa shóisialaigh áitiúla áirithe.

Tá liosta oifigí a thairgeann córas um áirithint coinní ar líne ar fáil ar welfare.ie.

Coinní ar líne

Má theastaíonn uait uimhir PSP a fháil nó chun bheith cláraithe i gcomhair Chárta Seirbhísí Poiblí, is féidir leat coinne a dhéanamh ar líne anois ag mywelfare.ie.

Caithfidh tú clárú leis an láithreán ar dtús. Teastaíonn uimhir fhóin phóca agus dhá sheoladh ríomhphoist (príomhsheoladh agus seoladh malartach) uait chuige sin.

Clóbhuailtear an fógra nuair a bheidh do choinne ceaptha agat, agus tabhair leat é chuig do choinne i dteannta leis na cáipéisí riachtanacha (a liostaítear san fhógra).

Ceisteanna

Má bhíonn ceisteanna ginearálta agat faoin gcárta nó faoin bpróiseas cláraithe, féadfaidh tú foirm fiosrúcháin ar líne na Roinne Coimirce Sóisialaí a úsáid nó déan teagmháil le:

Seirbhísí Aitheantas Cliant

An Oifig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Contae Liatroma

Teil: (071) 967 2616 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 71 967 2616)
Lóghlao: 1890 927 999 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)

Page edited: 9 November 2017