Ioncam airgid thirim nach n-áirítear sa tástáil mhaoine

Réamhrá

Ní mór duit tástáil acmhainne a chomhlíonadh chun iarratas a dhéanamh ar íocaíocht leasa shóisialaigh. Tá do foinsí ioncaim go léir (mar shampla, ioncam (airgead tirim, fostaiocht, caipiteal agus cothabháil) measúnaithe ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

De réir reachtaíocht Leasa Shóisialaigh, áfach, ní chomhairtear rudaí áirithe agus measúnú á dhéanamh ar d'acmhainn le haghaidh íocaíocht leasa shóisialaigh. Mínionn an doiciméad seo ioncam (airgead tirim) a n-áirítear sa tástáil acmhainne amháin. Tá tuilleadh eolais ar fáil sa doiciméad maidir leis an tástáil acmhainne.

Rialacha

Seo a leanas an ioncam nach n-áirítear sa tástáil acmhainne do na scéimeanna uile seachas Forlíonadh ar Ioncam Teaghlaigh (FIT), Liúntas Leasa Forlíontach agus Liúntas Cíosa (Ní hionann Liúntas Cíosa agus Forlíonadh Cíosa):

 • Aon íocaíocht a dhéanann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (DEASP) (seachas i gcás Liúntas Cuardaitheora Poist ina mbíonn íocaíocht uasta i gceist)
 • Íocaíocht ar bith ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (seachas i gcás an Liúntais Cuardaitheora Poist - Féach ‘Íocaíocht uasta mar Liúntas Cuardaitheora Poist’ thíos
 • Liúntas Leasa Forlíontach
 • Ioncam ó áitreabh atá measúnaithe de réir a luacha chaipitiúil.
 • Íocaíocht ar bith ó Bhallstát AE eile atá comhfhreagrach le Sochar Linbh.
 • Ioncam ó eagraíochtaí carthanachta neamh-bhrabúis aitheanta
 • Liúntas Soghluaiseachta ón Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
 • Liúntas cúram altrama ón FSS
 • Liúntas Cúram Baile
 • Deontas Cúram Baile ón FSS
 • Liúntais le haghaidh Cláir Teagaisc Bhaile ón Roinn Oideachais agus Scileanna
 • Deontais do thuismitheoirí a bhfuil a leanaí ag freastal ar bhunscoil i gceantair Gaeltachta, mar aon le hioncam ó lóistín a chur ar fáil do mhic léinn a dhéanann staidéar ar an nGaeilge i gceantair Gaeltachta.
 • Suim airgid ar bith a fhaigheann daoine mar liúntas oiliúna le linn dóibh a bheith ar chúrsa oiliúna athshlánaithe faoi stiúir eagraíochta atá formheasta ag an Aire Sláinte
 • Íocaíochtaí cúitimh do dhaoine a bhfuil Heipitíteas C nó VEID tolgtha acu ó thairgí fola fabhtacha, mar aon le hioncam ó infheistíochtaí an airgid sin
 • Íocaíochtaí cúitimh ón mBord um Shásamh i leith Foras Cónaithe, mar aon le hioncam ó infheistíochtaí an airgid sin
 • Íocaíochtaí cúitimh do dhaoine a bhfuil míchumas orthu de thoradh Tailídimíde mar aon le hioncam ó infheistíochtaí an airgid sin
 • €104 in aghaidh na bliana ó Arm-phinsin áirithe. Áirítear Pinsean Arm na Breataine sa liosta seo
 • Ranníocaíochtaí CPCS
 • Aon aisíocaíochtaí a rinneadh faoin Scéim Aisíocaíochta Teach Altranais le céile nó le páirtnéir sibhialta an duine ar gearradh táillí iomarcacha orthu
 • Na híocaíochtaí a leanas le do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir: Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, Liúntas um Fhilleadh ar Obair nó Dreasacht Phoist Pháirtaimseartha, íocaíochtaí ó FÁS nó ón Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) (gan Fostaíocht Pobail a áireamh).

Íocaíochtaí cúitimh

Ní chuirtear na híocaíochtaí seo a leanas san áireamh do na scéimeanna cúnaimh shóisialta go léir, Íocaíocht do Theaghlach i bhFostaíocht agus an Liúntas Leasa Forlíontach ina measc:

 • Íocaíochtaí a bhronnann Bord Ciste Reachtúil na nInstitiúidí Cónaithe
 • Íocaíochtaí a bhronntar faoi Scéim Cúitimh Íospartaigh Stardust

Ní fhéadtar aon ioncam breise airgid thirim a chur san áireamh le haghaidh íocaíochtaí aonair leasa shóisialaigh. Cuireann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí tuilleadh faisnéise ar fáil faoi ioncam breise airgid nach gcuirtear san áireamh sa tástáil mhaoine le haghaidh íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Page edited: 26 October 2018