Bileog Oibre: Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus ioncam ó obair

Bileog Oibre

Is é an aidhm atá leis an mbileog oibre seo ná cabhrú leat, má tá tú ag fáil Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora (OPF), oibriú amach cén tionchar a bhéas ag jab ar d'ioncam seachtainiúil.

Céim 1: Faigh amach conas mar a chuirfidh ioncam ó obair isteach ar d'Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora

Faigh d' ioncam inmheasúnaithe ón obair - féach Nóta 1 _______

Nóta 1

Tóg €130 ón méid a shaothraíonn tú sa tseachtain (má tá an méid a shaothraíonn tú níos ísle ná €130 coinneoidh tú do OFP iomlán). Measúnaítear leath den méid a shaothraíonn tú sa tseachtain idir €130 agus €425 mar ioncam.
Má tá tú ag fáil OPF agus tá an méid a shaothraíonn tú níos mó ná €425 sa tseachtain, gheobhaidh tú íocaíocht idirthréimhseach leath-ráta ar feadh sé mhí.

Ráta Nua den Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora _______

Chun do ráta nua OPF a fháil seiceáil lámhleabhar an SW 19 Social Welfare Rates of Payment chun an méid OPF iníoctha a fháil de réir do acmhainne.

Céim 2: Faigh do ioncam olliomlán seachtainiúil nua

Sé do ioncam oll-iomlán seachtainiúil nua ná do ráta nua de Íocaíocht Teaghlach Aon-Tuismitheora agus do ioncam ón obair roimh cháin.

An Ráta nua den Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora - féach Céim 1 thuas _______
Cur leis Ioncam oll-iomlán seachtaine ón obair _______
Iomlán Ioncam Oll-iomlán seachtainiúil _______

Céim 3: Faigh do ioncam olliomlán seachtainiúil nua

Sé do ioncam oll-iomlán seachtainiúil nua ná do ráta nua de Íocaíocht Teaghlach Aon-Tuismitheora agus do ioncam ón obair roimh cháin. Ón áirimh seo beidh tú ábalta a fháil amach má tá tú níos fearr as ó thaobh airgead de.

Iomlán Ioncam Oll-iomlán seachtainiúil _______
Bain as Muirear Uilíoch Sóisialach – féach Nóta 2
Bain as ÁSPC a íoctar gach seachtain - féach Nóta 3 _______
Bain as Cáin Ioncaim a íoctar gach seachtain - féach Nóta 4 _______
Iomlán Ioncam Glan _______

Smaoineamh, beidh ort costaisí cúram leanaí agus taistil a íoc as do ioncam glan

Nóta 2

Beidh ort a íoc an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) ar d’ollioncam ón obair (Íocann tú MSU má sháraíonn d’ioncam €13,000 sa bhliain.).

Nóta 3

Íocann tú ÁSPC ar ioncam ó do jab amháin, ní ar do Íocaíocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora. Má shaothraíonn tú níos lú ná €352 sa tseachtain ní íocann tú ÁSPC. Ní íocann tú ÁSPC ach ar na seachtainí a oibríonn tú

Nóta 4

Íocann tú cáin ioncaim (ÍMAT) ar do chuid ioncam ar fad: sé sin do Ioncam Oll-Iomlán - féach Céim 2 thuas.

Chun do Cháin Ioncaim chuile sheachtain a mheas, méadaigh an Ioncam Iomlán fá 20% chun an méid iomlán cáin ioncaim iníoctha sa tseachtain a fháil amach.

Ioncam Oll-Iomlán seachtainiúil x 20% _______
Bain as Creidmheas Cánach Seachtainiúil (féach thíos luaite chun suim a fheiceáil) €95.19
Iomlán Cáin Ioncam a íoctar gach seachtain _______

Creidmheas Cánach do 2018
Creidmheas pearsanta €1,650
An Creidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil €1,650
Creidmheas Cánach ÍMAT/Fostaí €1,650
Iomlán Creidmheas Cánach €4,950

Roinn ar 52 chun an creidmheas cánach seachtainiúil a fháil de €95.19

Sochair Bhreise

Liúntais Saor ó Cháin eile

D'fhéadfadh tú bheith in ann éilimh a dhéanamh ar Fhaoiseamh ó ús morgáiste agus faoiseamh ar shláinte agus faoiseamh ó cháin ar chostaisí leighis.
Más tionónta thú i lóistín atá ar chíos phríobháideach, d'fhéadfadh tú bheith ábalta éilimh a dhéanamh ar fhaoiseamh cánach ar chíos atá íoctha.

Más tuismitheoir thú atá ina b(h)aintreach is féidir leat éilimh a dhéanamh ar Chreidmheas cánach an Tuismitheoir atá ina B(h)aintreach.

Cúnamh Poist na gCoimisinéirí Ioncaim Tugann sé seo breis liúntaisí saor ó cháin do dhaoine atá dífhostaithe nó tuismitheoirí aonair atá ag filleadh ar obair. Is rogha eile én an liúntas cánach seo ó scéimeanna spreagúla fostaíochta eile ar nó an Liúntas um Fhilleadh ar Obair.

Is féidir tuilleadh eolas a fháil faoi chreidmheas cánach agus faoisimh cánach.

Socair Thánaisteacha

Ba cheart do chárta leighis a choinneáil ar feadh 3 bliana ón dáta a théann tú i mbun fostaíochta – cinntigh é sin le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i do limistéar féin.

Forlíonadh Cíosa

Féach an bhileog oibre Forlíonadh Cíosa a Ríomh chun an difear a dhéanfaidh d’ioncam do d’Fhorlíonadh Cíosa a oibriú amach.

Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIS)

Is féidir leis éilimh a dhéanamh ar FIS má tá tú ag obair ar a laghad 19 uair sa tseachtain, nó 38 uair sa gcoicís, agus titfidh do ioncam faoi thairseach ioncaim do mhéid do chlann. Ní féidir cáin a ghearradh ar Fhorlíonadh Ioncaim Teaghlaigh agus ní chuireann sé isteach ar shochair thánaisteacha.

Page edited: 24 September 2018