Bileog Oibre le haghaidh Forlíonadh Cíosa a ríomh

Tá 6 chéim le d’Fhorlíonadh Cíosa a ríomh. Bain úsáid as an gcáipéis ‘Forlíonadh Cíosa a Ríomh’ leis an mbileog oibre seo.

Céim 1: D’ollioncam seachtainiúil inmheasúnaithe ó gach foinse a ríomh.

Foinse ioncaim Éilitheoir Céile/Páirtnéir/Comháitritheoir
Íocaíochtaí leasa shóisialaigh (tabhair faoi deara nach gcuirtear roinnt íocaíochtaí, ar nós Sochar Linbh, san áireamh nó go dtugtar neamhaird orthu)
Ioncam ó fhostaíocht nó ó scéimeanna oiliúna
Liúntais oiliúna SOLAS
Ollioncam ó fhostaíocht nó ó fhéinfhostaíocht
Forlíonadh ar Ioncam Teaghlaigh
Cothabháil (cuir an t-ioncam ar fad ó chothabháil san áireamh)
Acmhainn ó chaipiteal (mar shampla, réadmhaoin, coigilteas agus infheistíochtaí)

Acmhainn eile (pinsin ghairme nó pinsin eachtrach san áireamh)

Ollioncam seachtainiúil inmheasúnaithe iomlán

Céim 2: D’ioncam de bhreis ar an ráta Liúntais Leasa Fhorlíontaigh (SWA) a fháil amach.

D’fhonn é sin a dhéanamh, bain an neamhaird os cionn 65 bliain d’aois, an neamhaird do chúramóirí, costais taistil, ÁSPC agus an ráta SWA atá oiriúnach do d’imthosca as d’ollioncam inmheasúnaithe chun d’ioncam de bhreis ar an ráta SWA a fháil amach.

Ollioncam seachtainiúil inmheasúnaithe iomlán (an figiúr deiridh ó Chéim 1 thuas) €.................
Dealaigh an neamhaird os cionn 65 bliain d’aois
Dealaigh an neamhaird do Chúramóirí
Dealaigh costais taistil chun na hoibre
Dealaigh ÁSPC (4% más mó tuilleamh ná €352)
Dealaigh an ráta SWA atá oiriúnach
Ioncam de bhreis ar an ráta SWA

Céim 3: An neamhaird Ioncaim Bhreise nó an neamhaird Tuillimh Athshlánúcháin a ríomh (ní bheidh an chéim seo bainteach más rud é nach bhfuil aon ioncam breise ná ioncam ó obair athshlánúcháin agat)

Ioncam breise = (A+B) - C sa chás gurb é €...............
A = Ollioncam ó:
 • Scéimeanna oiliúna nó fostaíochta
 • Obair lánaimseartha nó pháirtaimseartha
 • Forlíonadh ar Ioncam Teaghlaigh
 • Cothabháil os cionn €95.23 sa tseachtain
Iomlán A:
B = ioncam inmheasúnaithe ó fhoinsí eile
 • Liúntas/Sochar do Chúramóirí
 • Pinsin ghairme
 • Pinsin eachtracha
 • Gach íocaíocht eile ón Roinn Coimirce Sóisialaí, lena n-áirítear pinsin (iomlán)
 • Ioncam ó fheirm léasaithe nó ó thalamh léasaithe
 • Ioncam eile
 • Acmhainn ó chaipiteal
 • Dealaigh an neamhaird do Chúramóirí (Chun é sin a fháil amach: dealaigh an ráta SWA (an ráta IQA nó an ráta singil) ón íocaíocht iarbhír do chúramóirí)
 • Dealaigh an neamhaird os cionn 65 bliain d’aois (Chun é sin a fháil amach: Ráta an Phinsin Stáit (Ranníocach) lúide an ráta SWA)
Iomlán B:
C = ráta SWA d’imthosca teaghlaigh
Iomlán C:
(A+B) – C = Ioncam Breise
Dealaigh ÁSPC, ranníocaíochtaí pinsin, leanúnachas ioncaim
Ioncam Breise a dtabharfar neamhaird air
Más rud é go bhfuil Ioncam Breise a dtabharfar neamhaird air níos lú ná nó cothrom le €75, is é an figiúr sin an neamhaird Ioncaim Bhreise.

Mura bhfuil sé sin amhlaidh, déan an ríomh seo:

Dealaigh €75
Fo-iomlán
25% den fho-iomlán
Cuir €75 le 25% den fho-iomlán chun an neamhaird Ioncaim Bhreise a fháil
Neamhaird Tuillimh Athshlánúcháin €.................
Is ionann seo agus €120 nó, más lú d’ioncam ó obair athshlánúcháin ná €120, bain úsáid as an bhfigiúr iarbhír

Céim 4: Dealaigh an neamhaird Ioncaim Bhreise nó an neamhaird Tuillimh Athshlánúcháin (roghnaigh an ceann is tairbhiúla duit más rud é go bhféadfadh an dá cheann bheith bainteach leat) ó d’ioncam de bhreis ar an ráta SWA (an figiúr ag deireadh Chéim 2). Is é an figiúr seo do ranníocaíocht ó acmhainn.

Dealaigh neamhaird Ioncaim Bhreise ó ioncam de bhreis ar an ráta SWA (ó Chéim 2) nó

Dealaigh Tuilleamh Athshlánúcháin ó ioncam de bhreis ar an ráta SWA (ó Chéim 2)

€.................
Ranníocaíocht ó acmhainn (is é seo an figiúr ag deireadh Chéim 2 más rud é nach bhfuil aon ioncam breise ná tuilleamh athshlánúcháin agat)

Céim 5: Do ranníocaíocht sheachtainiúil iomlán i leith cíosa a aimsiú trí do ranníocaíocht ó acmhainn a chur le d’íos-Ranníocaíocht Teaghlaigh. Más rud é gurb ann do bhaill teaghlaigh neamhchleithiúnacha eile, cuirtear a ranníocaíocht san áireamh ag an gcéim seo.

Ranníocaíocht ó acmhainn €.................
Cuir an íos-Ranníocaíocht Teaghlaigh leis (€30 do dhuine singil agus €40 do lánúin)
CuirRanníocaíocht ó dhaoine eile leis
Ranníocaíocht sheachtainiúil iomlán i leith cíosa

Céim 6: D’íocaíocht Forlíonadh Cíosa a fháil trí do ranníocaíocht sheachtainiúil iomlán i leith do chíosa a dhealú ó do chíos seachtainiúil.

Cíos seachtainiúil (cíos míosúil x 12 ÷ 52)
Lúiddo ranníocaíocht sheachtainiúil iomlán i leith cíosa
Forlíonadh Cíosa iomlán atá iníoctha
Page edited: 22 May 2014