Cúlra reachtach: Rochtain ar fhaisnéis comhshaoil

Chun faisnéis comhshaoil a fháil, is féidir leat úsáid a bhaint as an reachtaíocht maidir le Saoráil Faisnéise nó as Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol) 2007 go 2018. Tá comhdhlúthú neamhoifigiúil de na Rialacháin seo (IR 133/2007, IR 662/2011, IR 615/2014 agus SI 309 of 2018 (pdf)) le fáil anseo (pdf).

Tugann na Rialacháin seo feidhm don Treoir maidir le Rochtain Phoiblí ar Fhaisnéis faoi Chúrsaí Comhshaoil, Treoir 2003/4/CE, a fhorálann go bhfuil ceart rochtana ag daoine aonair maidir le faisnéis faoin gcomhshaol arna coinneáil ag údaráis phoiblí. Tá an Treoir seo ar an gcéad cheann de dhá Threoir chun Coinbhinsiún Aarhus (Coinbhinsiún UNECE maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirteachas an Phobail le linn Cinntí a Dhéanamh agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil 1998) a chur i bhfeidhm. Dhaingnigh Éire Coinbhinsiún Aarhus ar 20 Meitheamh 2012.

Leagann Coinbhinsiún Aarhus síos sraith rialacha bunúsacha chun rannpháirtíocht na saoránach a spreagadh i gcúrsaí comhshaoil agus forghníomhú dlí na timpeallachta a fheabhsú. Tugann sé rochtain don phobal ar fhaisnéis comhshaoil, déanann sé foráil do rannpháirtíocht i gcinntí comhshaoil, agus tugann sé deis don phobal sásamh a lorg nuair a sháraítear dlí na timpeallachta.

Cheadaigh an tAE Coinbhinsiún Aarhus in 2005 (Cinneadh 2005/370/CE ón gComhairle an 17 Feabhra 2005).

Is í an dara Treoir a chuireann Coinbhinsiún Aarhus i bhfeidhm ná Treoir 2003/35/CE maidir le Rannpháirtíocht Phoiblí i leith Pleananna agus Cláir Áirithe a bhaineann leis an gComhshaol a Tharraingt Suas. Baineann sí seo le rannpháirtíocht phoiblí i ndéanamh cinntí. Foráiltear inti go gcaithfidh ballstáit a chinntiú go bhfuil meicníochtaí i bhfeidhm chun rannpháirtíocht an phobail i gcinntí comhshaoil a éascú. Faoi fhorálacha na Treorach seo, tá baill den phobal i dteideal achomharc a dhéanamh i gcoinne cinntí ábhartha de chuid chomhlachtaí poiblí trí athbhreithniú breithiúnach.

Page edited: 13 August 2018