Seicliosta nuair atá iarratas á dhéanamh ar Shochar Cuardaitheora Poist

Réamhrá

Nuair a dhéantar iarratas ar Shochar Cuardaitheora Poist, caithfidh tú doiciméid áirithe a thabhairt leat.

Má chailltear post nó má dhéantar iomarcach tú

Má chailltear post nó má dhéantar iomarcach tú, ba chóir duit do P45 nó litir ón bhfostóir a thabhairt leat a dhearbhaíonn an lá deiridh a d'oibrigh tú.

Mura bhfuil do P45 nó litir ón bhfostóir agat, ba chóir duit iarratas a dhéanamh mar sin féin. Mar sin féin, tá sé tábhachtach do P45 nó litir ó d'fhostóir a thabhairt chuig an Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil chomh luath agus is féidir.

Má tá deacracht agat ag fáil do P45 ón bhfostóir, inis do bhall foirne atá ag déileáil le d'éileamh san Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil (féach ‘Mura bhfuil do P45 agat thíos).

Má dhéantar iomarcach tú, caithfidh tú doiciméid a thabhairt leat a léiríonn an méid iomarcaíochta tugtha duit. Mura bhfuair tú ach amháin iomarcaíocht reachtúil, caithfidh tú do RP50 a thabhairt leat. Má fuair tú níos mó ná iomarcaíocht reachtúil, caithfidh tú litir ó d’fhostóir a thabhairt leat a sonraíonn an méid iomarcaíochta tugtha duit. Mura mbíonn d’éileamh iomarcaíochta socraithe fós, ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Shochar Cuardaitheora Poist.. Nuair gheobhaidh tú d’íocaíocht iomarcaíochta, ní mór duit cur in iúl d’Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil. Tá tuilleadh eolais ar fáil maidir le do chearta ar íocaíochtaí iomarcaíochta.

Má dhéantar tú a leagan as

Má dhéantar tú a leagan as go sealadach, b'fhéidir go bhfaighfeá nó nach bhfaighfeá P45. Mura bhfuil P45 agat, caithfidh tú litir ón bhfostóir a thabhairt a thugann na sonraí a leanas:

 • Má dhéantar tú a leagan as gan phá
 • An lá deiridh a d'oibrigh tú
 • An chúis leis an leagan as
 • Cé chomh fada a shíleann sé/sí a mhairfidh do leagan as

Má dhéantar do laethanta oibre a laghdú

Má laghdaítear do laethanta oibre, caithfidh tú litir a thabhairt ón bhfostóir a thugann na sonraí a leanas:

 • Go bhfuil do laethanta oibre laghdaithe ar bhonn sealadach
 • An líon laethanta a d'oibrigh tú gach seachtain
 • An líon laethanta a oibríonn tú gach seachtain anois
 • An laghdú pá atá agat

Caithfidh tú na doiciméid agus an t-eolas a leanas a thabhairt leat chomh maith:

 • Do Cárta Seirbhísí Poiblí
 • Do Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí
 • Sonraí faoi d'infhaighteacht le haghaidh fostaíochta agus na hiarrachtaí atá déanta agat chun obair a fháil. Mar shampla, litreacha atá scríofa agat chuig fostóirí agus na freagraí a fuarthas.
 • Sonraí d'ioncaim.
 • Sonraí ioncaim do chéile nó páirtí (mar is cuí)
 • Sonraí do leanaí cleithiúnacha
 • Do P45. Is é atá anseo ná foirm a gheobhaidh tú ó d’fhostóir deireanach ag tabhairt sonraí na cánach/an ÁSPC atá íoctha go dtí seo sa bhliain chánach reatha. Ní mór duit é a thabhairt isteach ar lá d’éilimh nó (mura féidir leat é sin a dhéanamh), é a thabhairt isteach ar an gcéad lá eile a mbeidh tú i láthair. Faigh amach cad is féidir leat a dhéanamh mura dtabharfaidh d’fhostóir P45 duit
 • Do P60. Is foirm é seo a thugann d’fhostóir duit gach bliain. Tugann sé sonraí faoi do phá agus faoin gcáin atá íoctha don bhliain ábhartha. Faigh amach cad is féidir leat a dhéanamh mura bhfaigheann tú foirm P60 ó d’fhostóir.
 • Cruthúnas céannachta (féach thíos chun tuilleadh eolais a fháil)
 • Cruthúnas seolta (féach thíos chun tuilleadh eolais a fháil).

Fianaise ar chéannacht

Is féidir leat fianaise ar chéannacht a sholáthar trí do phas nó do cheadúnas tiomána a thaispeáint.

Mura bhfuil pas nó ceadúnas tiomána agat, ba chóir duit aon doiciméad eile atá agat a thabhairt isteach, go háirithe ceann a bhfuil grianghraf díot air.

D’fhéadfaí glacadh leis na doiciméid seo a leanas freisin: cárta creidmheasa, cárta dochair, cárta leighis, cárta aitheantais aoise, cárta aitheantais oibre, cárta ballraíochta club.

Níl na nithe seo a leanas inghlactha mar chruthúnas céannachta:

 • Deimhnithe baiste nó breithe
 • Billí nó litreacha pearsanta

Ní féidir cinneadh a dhéanamh faoi éileamh gan chruthúnas céannachta.

Fianaise ar sheoladh

D'fhéadfaí iarraidh ort fianaise ar do sheoladh a thaispeáint. Ba chóir duit ceann ar bith de na doiciméid seo a leanas a thabhairt isteach:

 • Billí le déanaí ó chuideachtaí fóntais cosúil le leictreachas, teileafón (líne talún nó fón póca), gás, teilifís chábla, táillí dramhaíola srl.
 • Ráitis/litreacha le déanaí ó bhainc, chumainn foirgníochta, chomhair chreidmheasa, chuideachtaí cárta creidmheasa nó institiúidí airgeadais eile
 • Litreacha a seoladh chugat le déanaí ó chuideachtaí árachais, údaráis áitiúla, ranna rialtais nó na Coimisinéirí Ioncaim
 • Leabhar cíosa údaráis áitiúil, morgáiste nó comhaontú léasaithe.

Tabhair faoi deara: is é atá i gceist le doiciméad le déanaí ná ceann a eisíodh le 2 mhí anuas. Caithfidh na doiciméid go léir a bheith ina mbunchóipeanna, ní ghlacfar le fótachóipeanna.

Má tá amhras ar bith faoi do sheoladh, ní dhámhfar an t-éileamh ar Shochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta le haghaidh íocaíochta go dtí go ndéanfar do sheoladh a dhearbhú.

Page edited: 10 August 2016