Seicliosta nuair atá achomharc á dhéanamh in aghaidh chinnidh leasa shóisialaigh

Má tá tú míshásta le cinneadh a rinne an Roinn Coimirce Sóisialaí faoi íocaíocht, tá sé de rogha agat achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh sin. Sula ndéanann tú achomharc, ní mór socrú an féidir achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh agus cé leis a ndéanfaidh tú an t-achomharc. Déanfar an t-achomharc chuig Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh nó leis an Roinn Coimirce Sóisialaí, braitheann sé ar an gcineál íocaíochta.

Tá céimeanna éagsúla sa nós imeachta achomhairc. Cuireann an seicliosta seo na céimeanna seo in iúl agus míníonn sé próiseas an achomhairc.

 1. An féidir an t-achomharc a dhéanamh leis an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh?
  Léirítear na scéimeanna leasa shóisialaigh gur féidir achomharc foirmeálta a dhéanamh ina n-aghaidh (pdf). Mura bhfuil an íocaíocht nó an scéim gur mhaith leat achomharc a dhéanamh uirthi clúdaithe ag an Oifig Achomhairc, tá sé de rogha agat iarraidh go ndéanfadh an Roinn Coimirce Sóisialaí an cinneadh a athbhreithniú, ach ní féidir achomharc foirmeálta a dhéanamh.
 2. An bhfuil tú laistigh den teorainn ama chun achomharc a dhéanamh?
  Go hiondúil, ní mór achomharc a dhéanamh leis an Oifig Achomhairc laistigh de 21 lá ó rinneadh an cinneadh. Má tá d'iarratas déanach, ní foláir duit cúiseanna na moille sin a léiriú. Níl dualgas ar na hOifigigh Achomhairc glacadh le hiarratais dhéanacha.
 3. An bhfuil cabhair uait chun an t-achomharc a dhéanamh?
  Tá roinnt eagraíochtaí deonacha ann (ar nós an tIonad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil) agus is féidir leo treoir a thabhairt duit le socrú an bhfuil foras achomhairc agat. Is féidir leo do chás a ullmhú leat agus féadfaidh siad dul mar ionadaí leat ar lá d'éisteachta. Faigh an tIonad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.

  Do chás a ullmhú

 4. Cén fáth nach raibh tú sásta le cinneadh na Roinne? Leag amach na cúiseanna cén fáth.
  An bhfuil do cháipéisí ar fad agat chun do chás a chruthú? Ba chóir cáipéisí sa chomhad achomhairc a eagrú de réir dátaí. Sa chás nach bhfuil ach fótachóipeanna le fáil, ba chóir iad a bheith d'ardchaighdeán agus soléite.
  Samplaí de chásanna a tógadh chuig an Oifig Achomhairc.

  Ag déanamh d'Achomhairc

 5. Cuir an fhoirm "Cuir isteach d'Fhógra Achomhairc" faoi bhráid na hOifige Achomharc leis an bhfaisnéis atá bailithe agat roimh an spriocdháta 21 lá Cuimhnigh, ba chóir an t-eolas seo a leanas a bheith san fhógra achomhairc:
  • D'ainm agus do sheoladh
  • D'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí
  • An cinneadh a bhfuil achomharc á dhéanamh agat ina aghaidh
  • Ráiteas leis na fíricí agus pointí a bheidh á n-úsáid agat san achomharc. Ba chóir fianaise fhaisnéiseach chun tacú le do chás a chur faoi bhráid na hOifige Achomharc leis an bhFógra Achomhairc.
  • Ba cheart cóip den litir ón Roinn chuig an Oifigeach Cinnidh maidir leis an achomharc a bheith sa litir chomh maith.
 6. Ar dhearbhaigh an Oifig Achomhairc i scríbhinn go bhfuair siad d'achomharc?
  Beidh d'Uimhir Tagartha Achomhairc leis an dearbhú. Ba chóir an uimhir seo a thabhairt i gcumarsáidí go léir leis an Roinn as seo amach.

  Éisteachtaí Achomharc Leasa Shóisialaigh

 7. An bhfuair tú fógra den chinneadh i scríbhinn nó ar iarradh ort teacht chuig agallamh chun do chás a phlé?
  D'fhéadfadh na hOifigigh Achomhairc cuireadh a thabhairt duit teacht chuig agallamh chun do chás a phlé nó d'fhéadfaidís cinneadh a dhéanamh ar d'achomharc bunaithe ar an bhfianaise atá curtha isteach agat.
 8. Ar chuimhnigh tú ar dháta, am agus áit an agallaimh? Ní mór teacht in am.
  Tá na hagallaimh achomharc neamhchoimhlinteach. Is í aidhm an Oifigigh Achomhairc ná éisteacht le do chás agus déanfaidh sé cinneadh cothrom. Mura féidir leat teacht, ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an oifig chomh luath agus is féidir ionas gur féidir athrú dáta a shocrú.

  Cinntí achomharc Leasa Shóisialaigh

 9. Tabharfar cinneadh ar do chás duit
  Cuirfidh an t-Oifigeach Achomhairc a c(h)inneadh, agus na fáthanna atá leis an gcinneadh sin, chugat i scríbhinn. Cuirfear litir den chineál céanna chuig an Roinn ag an am céanna.
  Má bhí agallamh ann, cuirfear ar an eolas thú ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc laistigh de thrí nó ceithre seachtaine. Tabharfaidh an tOifigeach Achomhairc breith ar d'achomharc agus cuirfidh sé an bhreith sin in iúl chugat i scríbhinn. Cuirfear litir den chineál céanna chuig an Roinn ag an am céanna. Má theipeann ar d'achomharc, míneoidh Oifigeach na nAchomharc cén fáth.
 10. Mura n-éiríonn le d’achomharc

  Is gnách go mbíonn cinneadh Oifigeach Achomhairc críochnaitheach. Is féidir le hOifigeach Achomhairc a c(h)inneadh a leasú, áfach, má thagann fianaise nó fíricí nua chun solais nó má thagann athrú ábhartha ar chúinsí chun solais i ndiaidh go ndéantar cinneadh. Is féidir leis an bPríomhoifigeach Achomhairc cinneadh a leasú más dealraitheach go ndearnadh botún maidir leis an dlí nó na fíricí. I gceachtar cás, ba cheart duit ráiteas scríofa de na forais ar a lorgaítear athbhreithniú a sheoladh ar aghaidh. Féadfaidh tú athbhreithniú breithiúnach ar chinneadh an Oifigigh Achomhairc a lorg, chomh maith, ach ar phointe dlí amháin.

Seo roinnt ceisteanna a chuirtear go minic maidir le hachomharc a dhéanamh.

Page edited: 16 December 2015