Seicliosta: fágóirí scoile

Is é is aidhm do na liostaí agus do na naisc thíos ná cabhrú leat súil a chaitheamh ar na roghanna atá ag fágóirí scoile ó thaobh fostaíochta agus oideachais de.

Nascann na ceannteidil i gcolún na láimhe clé de gach rannán le cáipéisí ginearálta ar an ábhar. Nascann na ceannteidil i gcolún na láimhe deise le sonraí faoi íocaíochtaí nó faoi sheirbhísí ar leith.

Scoil a fhágáil

Cén aois is féidir liom...?

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP)

Tá faisnéis faoi chuntais bainc a oscailt, faoi thosú ag coigilt agus faoi iasacht a fháil ar fáil ar láithreán An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí, ccpc.ie.

Tá faisnéis faoi airgead a bhuiséadú ar fáil ar láithreán Gréasáin na Seirbhíse Buiséadta agus Comhairle Airgid, mabs.ie.

Cóiríocht

Teach a fháil ar cíos

Ag lorg árasáin nó tí ar cíos

Cearta agus oibleagáidí na dtionóntaí

Tá faisnéis ar shaincheisteanna cearta tionóntaí ar fáil freisin ar láithreán Gréasáin Threshold, threshold.ie.

Iarratas a dhéanamh ar thithe údaráis áitiúil

Oideachas agus Oiliúint

Oideachas tríú leibhéal

Coláistí agus cáilíochtaí

Iarratas a dhéanamh ar choláiste

An Bealach Rochtana ar Ardoideachas (HEAR)

An Bealach Rochtana Míchumais ar Oideachas (DARE)

Staidéar thar lear

Tá faisnéis ar fáil freisin uaidh seo a leanas qualifax.ie, cao.ie, etbi.ie, accesscollege.ie.

Gairmoideachas agus oiliúint

Roghanna oideachais agus oiliúna

Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta

Cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (FET)

Printíseacht

Ógtheagmháil

Tacaíocht airgeadais

Táillí do scoláirí tríú leibhéal

Deontas do Mhic Léinn

Faoiseamh cánach ar tháillí tríú leibhéal

An Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas

Liúntais Breisoideachais agus Oiliúna (FET)

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil freisin ó studentfinance.ie.

Fostaíocht

Tosú ag obair agus cearta agus coinníollacha oibre

Cineálacha fostaíochta (páirtaimseartha, lánaimseartha, féinfhostaíocht)

Post a aimsiú agus a fháil

Tosú ag obair

Daoine óga ag obair

Cearta agus coinníollacha oibre (e.g. conarthaí, saoire, uaireanta oibre, ceardchumainn)

Cothroime i gcúrsaí oibre

Fostaíocht agus míchumas

Cur i bhfeidhm agus cúiteamh

Dífhostaíocht agus iomarcaíocht

Cánacha, MSU agus ÁSPC

An córas le cáin a mheas

Réamhrá ar chreidmheasanna cánach agus faoiseamh ó cháin ioncaim

Cáin agus tosú ar obair - Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT)

An Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU)

Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta

Breoiteacht

Saoire bhreoiteachta agus pá breoiteachta

Sochar Breoiteachta

Gortú san ionad oibre

Sláinte

Teidlíochtaí maidir le seirbhísí sláinte

Cárta Leighis

Cárta Cuairte LG

Scéim íocaíochta drugaí

Táillí ospidéil

An cárta Eorpach um árachas sláinte

Leas Sóisialach

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh do chuardaitheoirí poist

Sochar Cuardaitheora Poist

Liúntas Cuardaitheora Poist

Page edited: 5 September 2018