Seicliosta do náisiúnach nach ón Limistéar Eorpach Eacnamaíoch dó, atá ina chónaí lasmuigh d’Éirinn agus atá ag pósadh náisiúnach Éireannach

Ní chaithfidh náisiúnach nach ón Limistéar Eorpach Eacnamaíoch dó, agus atá ag pósadh náisiúnach Éireannach, a bheith ina chónaí in Éirinn go dtarlódh an pósadh in Éirinn. Áfach, tá nósanna imeachta áirithe ann a chaithfear a leanúint má tá tú i do chónaí lasmuigh d’Éirinn. Tá sé an-tábhachtach go gcomhlíonfar na rialacha maidir le cónaí in Éirinn do náisiúnaigh nach ón LEE dóibh agus na ceanglais dlíthiúla maidir le pósadh in Éirinn.

Roimh an bPósadh

 1. Caithfear a chur in iúl don Chláraitheoir go mbeidh tú ag pósadh. Caithfear é seo a dhéanamh 3 mhí ar a laghad roimh an bpósadh. Caithfear cead a fháil ón gCláraitheoir don náisiúnach nach ónLEE dó chun an fógra trí mhí a dhéanamh sa phost. Caithfidh an náisiúnach nach ón LEE dó bualadh leis an gCláraitheoir go pearsanta 5 lá ar a laghad roimh an bpósadh.
 2. Toisc is náisiúnach neamh-LEE aon duine agaibh, caithfidh sibh agallamh ar leith a freastal. Faoin Acht um Chlárú Sibhialta (Leasú) 2014, tá ceart ag an gCláraitheoir imscrúdaigh agus cinneadh gur an pósadh beartaithe é “pósadh áisiúlachta” do chuspóirí inimirce.
 3. Is féidir le náisiúnach nach ón LEE dó agus a mbíonn víosa riachtanach dó chun teacht go hÉirinn cur isteach ar víosa gearrchónaithe (víosa ‘C’) chun cuairt a thabhairt ar Éirinn.
 4. Tar éis teacht i dtír in Éirinn ba chóir don náisiúnach nach ónLEE dó cead a fháil chun fanacht trí chlárú leis an oifigeach clárúcháin inimirce áitiúil. I mBaile Átha Cliath cláraítear ag Oifig Chlárúcháin Cé an Bhúrcaigh agus caithfidh tú coinne a scríobh isteach ar líne chun cuairt a thabhairt air. Lasmuigh de Bhaile Átha Cliath cláraítear ag oifig chlárúcháin régiúnachCeanncheathrú Ceantair an Gharda Síochána. Cuirfear Stampa uimh. 3 i bpas an náisiúnaigh nach ónLEE dó, rud a chiallaíonn nach bhfuil cead aige nó aici oibriú in Éirinn. Is féidir leat eolas a aimsiú faoi stampaí inimirce ar láithreán gréasáin Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIE).
 5. Ba chóir don náisiúnach nach ónLEE dó mar aon leis an Náisiúnach Éireannach cuairt a thabhairt ar an gCláraitheoir go pearsanta chun an Fhoirm Chláraithe Pósta a fháil 5 lá ar a laghad roimh an bpósadh.
 6. Tarlaíonn an pósadh.

Tar éis an phósta

 1. Má tá víosa gearrchónaithe (C) ag an náisiúnach nach ónLEE dó caithfidh sé nó sí imeacht as Éirinn roimh dháta éaga an cheada gearrchónaithe arna dheonú ag na húdaráis inimirce - is í an uastréimhse chónaithe ná 3 mhí. Má tá sé de rún ag céile an náisiúnaigh nach ónLEE dó filleadh ar Éirinn chun cónaí lena chéile nó lena céile Éireannach is féidir leis nó léi cur isteach ar víosa fadchónaithe (D). Ar theacht i dtír in Éirinn don chéile nach ónLEE dó caithfear clárú leis an oifigeach clárúcháin inimirce áitiúil mar chéile náisiúnach Éireannach

  Mura gceanglaítear ar an gcéile nach ónLEE dó víosa a bheith aige caithfear clárú leis an oifigeach clárúcháin inimirce áitiúil mar chéile náisiúnach Éireannach.
 2. Ag clárú mar chéile náisiúnach Éireannach Tá sé tábhachtach go mbíonn an chéile Éireannach i dteannta na céile nach ónLEE dó agus iad ag déanamh iarratais ar chlárúchán leis an oifigeach clárúcháin inimirce áitiúil. Caithfidh siad an deimhniú pósta agus an dá phas bhailí a thabhairt leo. Beidh an stampa cónaithe a dheonófar ag brath ar cibé an deimhin leis an oifigeach clárúcháin inimirce áitiúil gur fíorphósadh atá ann. Má chuirtear dóthain fianaise i láthair lena chruthú gur fíorphósadh atá ann, féadfar stampa 4 a eisiúint don chéile nach ónLEE dó. Mura ndéantar amhlaidh, féadfar an cás a chur ar aghaidh chuig Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann. Ní bhíonn aon teidlíocht láithreach ag duine ar chónaí in Éirinn tar éis náisiúnach Éireannach a phósadh. Is féidir leat tuilleadh mionsonraí a aimsiú faoi chlárú mar chéile náisiúnach Éireannach ar láithreán gréasáin SEIÉ.
 3. Ní bhíonn ceadúnas oibre ag teastáil ó náisiúnaigh nach ón LEE dóibh agus atá pósadh náisiúnaigh Éireannacha nuair a bhíonn stampa 4 formhuinithe ar a bpas.
 4. Féadfaidh náisiúnach nach ón LEE dó atá pósta ar náisiúnach Éireannach ar feadh 3 bliana agus a chomhlíonann ceanglais chónaithe áirithe iarratas a dhéanamh ar shaoránacht Éireannach.
Page edited: 21 November 2016