Seicliosta na gcáipéisí a bhfuil gá leo nuair atáthar ag déanamh iarratais ar dheontas mic léinn

Nuair a dhéanann tú d’iarratas ar líne ar dheontas mac léinn, déanfaidh SUSI measúnú sealadach. Gheobhaidh tú ceadú sealadach deontais nó inseofar duit nach bhfuil tú incháilithe. Mar aon leis an gceadú sealadach, gheobhaidh tú liosta pearsanta cáipéisí a mbeidh ort iad a chur ar fáil mar thaca le d’iarratas. Tá sé inmholta tús a chur leis na cáipéisí sin a chur le chéile go luath, mar gur féidir go mbeidh moilleanna ar roinnt díobh a fháil. Ba cheart duit cáipéisí fótachóipeáilte amháin a chur isteach ach coinnigh na bunchóipeanna sábháilte mar gur féidir go n-iarrfar ort iad a thaispeáint ar ball.

Tugann an Roinn Oideachais agus Scileanna spreagadh do mhic léinn iarratas a dhéanamh ar dheontais a luaithe is féidir le gur féidir iarratais a phróiseáil i dtráthúlacht.

D'fhéadfá le hioncam teaghlaigh* faoi bhun teorainneacha ioncaim áirithe (ag brath ar mhéid do theaghlaigh) a bheith i dteideal deontas cothabhála. Ní mór duitse sonraí faoi ioncam an teaghlaigh a thabhairt nuair déanann tú iarratas ar líne. Is iad na cáipéisí ar gá iad a sholáthar níos moille ná fianaise faoi ioncam an teaghlaigh, agus de ghnáth baineann siad leis an mbliain roimhe sin. Mar shampla, má tá tú ag déanamh iarratais ar dheontas cothabhála don bhliain 2017-2018 iarrfar ort P60 nó ráiteas ioncaim leasa shóisialaigh a sholáthar don bhliain 2016.

*Más iarrthóir neamhspleách aibí thú atá i do chónaí ar leithligh ó do thuismitheoirí ar 1 Deireadh Fómhair an bhliain roimh an iarratas, déantar measúnú ort i gcomhair d'ioncam féin amháin. Ní gá duit cruthúnas cónaitheachta don 1 Deireadh Fómhair na bliana roimh d’iarratas.

Pléann Tacaíocht Uilíoch do Mhic Léinn Éire (SUSI) le gach iarratas nua ó 2012-13 agus postálfaidh sí amach liostaí sealadacha cáipéisí i dteannta ceaduithe sealadacha deontais. (Is é an t-údarás a d’eisigh iad ar dtús a phléifidh le hathnuachaintí deontas atá ann cheana.)

Liostaítear na príomhcháipéisí atá ag teastáil sa tábla thíos. Ag brath ar d’imthosca féin, is féidir go mbeidh cáipéisí breise ag teastáil uait - liostófar iad nuair a fhaigheann tú do cheadú sealadach. Ná seol aon cháipéisí mura n-iarrann SUSI ort déanamh amhlaidh.

Cuid Príomhcáipéisí éilithe (féach treoirnótaí chun tuilleadh a fháil)
Faisnéis phearsanta Foirm fhada den teastas breithe (má saolaíodh in Éirinn tú)

Murar saolaíodh in Éirinn tú, cóip dheimhnithe de do phas, do chárta aitheantais náisiúnta nó doiciméad comhchosúil

Fianaise go bhfuil tú i do chónaí go dlíthiúil in Éirinn ar a laghad 3 bliana as na 5 cinn roimh thús do chúrsa (féach treoirnótaí chun tuilleadh a fháil)

Ní mór d'iarrthóirí neamhspleácha aibí cruthúnas cónaitheachta, cosúil le bille fóntais, clárú leis an BTCP nó litir ó roinn rialtas, a sholáthar don 1 Deireadh Fómhair na bliana roimhe sin

Ioncam ó fhostaíocht nó ó phinsean nach pinsean leasa shóisialaigh é P21 ráiteas comhardaithe ÍMAT

P60 do gach fostaíocht

P45, más infheidhme

Litir ó fhostóir nó ó riarthóir na scéime pinsin

Duillín pá le haghaidh fostaíochta i rith laethanta saoire i 2016

Ioncam iomlán ó na híocaíochtaí leasa shóisialaigh uile Ráiteas scríofa ón Roinn Coimirce Sóisialaí más infheidhme ar a bhfuil ainm an fhaighteora, ainm na scéime, méid a fuarthas agus an dáta a thosaigh na híocaíochtaí, agus más infheidhme, an dáta a stop na híocaíochtaí.
Ioncam ó fhéinfhostaíocht lena n-áirítear feirmeoireacht Cóip de na cuntais do gach gnó
Ríomh de bhrabús/(caillteanas) do cháin ioncaim
Fógra faoi mheasúnú
Cóip d'admháil ó CPCS nó soláthraí Blianachta Scoir
Cíos agus ioncam eile ó thalamh agus maoin Cóip de na cuntais do gach gnó
Ríomh de bhrabús/(caillteanas) do cháin ioncaim
Fógra faoi mheasúnú
Ioncam ó airgead cothabhála, comhaontuithe scartha/colscartha

Comhaontú cothabhála a leagann síos an méid fágtha gach mí

P21 ráiteas comhardaithe IMAT nó Fógra Measúnaithe do 2016

Fianaise íocaíochtaí cothabhála agus aon bhille srl. a chumhdaítear mar chuid den chomhaontú

Diúscairt sócmhainní Tábla Diúscairt Sócmhainní agus Cearta (pdf) comhlánaithe do 2016

Page edited: 11 April 2017