Seicliosta: teidlíochtaí do dhaoine aosta

Le cabhair a thabhairt duit iad na naisc agus na liostaí thíos an uile phríomhsheirbhís agus phríomhtheidlíocht atá ann do dhaoine aosta a sheiceáil.

Tá nasc sna teidil i ngach mír le doiciméid ghinearálta faoin ábhar, agus tá nasc sna doiciméid liostáilte le sonraí faoi íocaíochtaí nó faoi sheirbhísí sonracha.

Ioncam

Fordheontais ioncaim do dhaoine aosta

Obair tar éis dul ar scor

Íocaíochtaí árachais shóisialta

Pinsean Stáit (Ranníocach)

Pinsean Stáit (Eatramhach)

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh a ndéantar tástáil mhaoine ina leith

Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach)

Féach freisin: Gnáthchónaí

Baintreacha agus baintreacha fir

Pisean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)

Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamhranníocach)

Deontas Baintreachais nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh

Cúramóra

Sochar Cúramóra

Liúntas Cúramóra

Deontas Cúram Faoiseamh

Tithíocht

Tithíocht

Forlíonadh Cíos

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Scéim Chóiríochta Ar Cíos

Dhéanamh ar thithe údaráis áitiúil

Cumainn tithíochta

Deontais agus scéimeanna tithíochta

An Scéim Deontas Áiseanna Soghluaisteachta

An Scéim um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta

Deontas Oiriúnaithe Tithe do Dhaoine faoi Mhíchumas

An Scéim um Thithe Níos Teo

Scéim um Thithe Níos Glaise

Scéim um Choigilt Fuinnimh Tí

Sláinte

Míochaine

Cárta leighis

Cártaí Cuairte LG

Scéim Tinneas Fadtéarmach

An Scéim Íoctha Drugaí

Táillí ospidéil

An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais

Cúram pobail

Cúntóirí baile

Altranas sláinte poiblí

Seirbhís Cosliachta, Cluas agus Fiacla

An Scéim Tacaíochta Cúram Baile/Deontas Cúram Baile

Cáin

Creidmheasanna agus liúntais

Creidmheas Cánach Ginearálta/Aoise

Creidmheas Cánach do Dhuine Dall

Creidmheas Cánach i leith Gaol Cleithiúnaigh

Gníomhais Chúnaint

Díolúine Cánach agus Faoiseamh Imeallach

DIRT

Tithíocht

Faoiseamh cíosa (baineann seo ach amháin le tionóntachtaí ón tráth roimh an 8 Nollaig 2010)

Seomra a ligean ar chíos i do theach féin

Breoiteacht

Costais leighis

Fostú cúramóra

Faoiseamh cánach ar tháillí tithe altranais agus ar son gaolta

Cúrsaí dlí

Uacht a dhéanamh

Socruithe dlíthiúla maidir le héagumas

Cumhacht Aturnae

Réamhthreoracha Cúraim

Pinsin phríobháideacha

Scor ón obair in Éireann

Pinsin gairme in Éirinn

Pinsin Phearsanta

Cuntais Phearsanta Coigiltis Scoir

Sochair bhreise

Sochair bhreise leasa shóisialaigh

Saor Thaisteal

Pacáiste Sochar Teaghlaigh

An Liúntas Breosla

Méadú do Mhaireachtáil Aonair

Oileán liúntas

Forlíontaí téimh agus aiste bia

Na híocaíochtaí ar riachtanais eisceachtúil agus phráinneach

Liúntas Soghluaiseachta

Eile

Mí-úsáid daoine breacaosta

Foinsí faisnéise eile

Gníomhaireachtaí deonacha

Sage

Líne Cabhrach Sinsir

Page edited: 6 February 2018